Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : LUDHIANA (36) >> Block : PAKHOWAL (299)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
BALLOWAL (16790) 403 63 15.63% 10 0 8 2.48% 0% 1.99%
BARHAMPUR (16791) 305 50 16.39% 2 0 1 0.66% 0% 0.33%
BARUNDI (16792) 720 122 16.94% 16 3 4 2.22% 0.42% 0.56%
BHAINI RORA (238293) 365 68 18.63% 4 0 0 1.1% 0% 0%
BIHLA (16794) 289 48 16.61% 3 0 6 1.04% 0% 2.08%
BURJ LATTAN (16799) 404 39 9.65% 11 4 5 2.72% 0.99% 1.24%
CHAMINDA (238294) 406 82 20.2% 9 1 9 2.22% 0.25% 2.22%
CHHAPAAR (16801) 1427 150 10.51% 10 2 24 0.7% 0.14% 1.68%
CHHOKAR (16802) 123 15 12.2% 1 0 0 0.81% 0% 0%
DHAIPAI (16804) 476 71 14.92% 4 0 5 0.84% 0% 1.05%
DHALIAN (16805) 214 27 12.62% 3 0 0 1.4% 0% 0%
DHANGON (16806) 396 69 17.42% 11 0 5 2.78% 0% 1.26%
DHULKOT (16807) 622 83 13.34% 9 0 2 1.45% 0% 0.32%
DOLON KALAN (16808) 503 75 14.91% 0 0 9 0% 0% 1.79%
DOLON KHURD (16809) 157 18 11.46% 3 0 2 1.91% 0% 1.27%
GHUNGRANA (16810) 599 91 15.19% 10 0 2 1.67% 0% 0.33%
GUJJARWAL (16812) 775 144 18.58% 22 7 44 2.84% 0.9% 5.68%
HARGOBINDPUR NAGAR COLONY(ABADI) (16813) 1427 150 10.51% 10 2 24 0.7% 0.14% 1.68%
JAND (16814) 277 37 13.36% 2 0 1 0.72% 0% 0.36%
JODHAN (16817) 639 102 15.96% 6 1 16 0.94% 0.16% 2.5%
JURAHAN (16818) 172 18 10.47% 1 0 0 0.58% 0% 0%
KAILE (16819) 227 33 14.54% 1 0 0 0.44% 0% 0%
KHANDOOR (17024) 376 46 12.23% 1 0 2 0.27% 0% 0.53%
LATALA (16823) 863 186 21.55% 13 1 22 1.51% 0.12% 2.55%
LOHGARH (16826) 299 80 26.76% 4 0 0 1.34% 0% 0%
Leel (16824) 357 65 18.21% 2 0 3 0.56% 0% 0.84%
MAHERNA KALAN (16827) 469 63 13.43% 3 0 0 0.64% 0% 0%
MANSURAN (16829) 530 99 18.68% 9 0 6 1.7% 0% 1.13%
NANGAL KALAN (16831) 249 33 13.25% 5 0 1 2.01% 0% 0.4%
NANGAL KHURD (16832) 290 41 14.14% 2 0 2 0.69% 0% 0.69%
PAKHOWAL (16835) 872 155 17.78% 11 2 12 1.26% 0.23% 1.38%
PAMAL (16494) 640 114 17.81% 10 0 3 1.56% 0% 0.47%
PAMALI (16495) 250 21 8.4% 1 0 0 0.4% 0% 0%
PHALLEWAL (16836) 545 83 15.23% 12 0 23 2.2% 0% 4.22%
RACHHIN (16837) 628 103 16.4% 2 0 3 0.32% 0% 0.48%
RAJGARH (16838) 274 44 16.06% 8 0 0 2.92% 0% 0%
RANGUWAL (16839) 249 31 12.45% 6 0 7 2.41% 0% 2.81%
RATTAN (16840) 224 37 16.52% 5 0 3 2.23% 0% 1.34%
SAHAULI (17038) 588 94 15.99% 12 0 3 2.04% 0% 0.51%
SARABHA (16841) 669 93 13.9% 9 2 10 1.35% 0.3% 1.49%
SHAHPUR (16842) 119 12 10.08% 0 0 0 0% 0% 0%
SHAHZAD (16843) 224 36 16.07% 1 0 2 0.45% 0% 0.89%
TUNGAHERI (16846) 204 39 19.12% 5 1 1 2.45% 0.49% 0.49%