Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : LUDHIANA (36) >> Block : MACHHIWARA (298)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ADIANA (16671) 93 15 16.13% 0 0 3 0% 0% 3.23%
AKALGARH (16672) 57 3 5.26% 0 0 0 0% 0% 0%
BALION (16673) 224 75 33.48% 1 0 12 0.45% 0% 5.36%
BARSAL KALAN (16674) 113 18 15.93% 0 0 0 0% 0% 0%
BAUNDLI (16675) 393 69 17.56% 2 0 8 0.51% 0% 2.04%
BEHLOLPUR (16676) 403 89 22.08% 5 0 5 1.24% 0% 1.24%
BHATTIAN (16678) 121 10 8.26% 0 0 0 0% 0% 0%
BHOURLA (16679) 113 25 22.12% 0 0 0 0% 0% 0%
BOHAPUR (16680) 137 14 10.22% 1 1 0 0.73% 0.73% 0%
BRAHMA (16681) 267 37 13.86% 5 0 0 1.87% 0% 0%
BULEWAL (16682) 38 10 26.32% 0 0 0 0% 0% 0%
BURJ KACHA (16683) 18 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
BURJ PAWAT (16684) 145 21 14.48% 0 0 0 0% 0% 0%
CHAK SHAMMU (16685) 34 4 11.76% 0 0 0 0% 0% 0%
CHAKKI (16686) 147 15 10.2% 0 1 0 0% 0.68% 0%
CHAKLI ADAL (16687) 92 19 20.65% 0 1 0 0% 1.09% 0%
CHAKLI MANGA (16688) 106 12 11.32% 0 0 0 0% 0% 0%
CHAKLOHAT (16689) 184 24 13.04% 1 0 0 0.54% 0% 0%
CHHAURIAN (16690) 118 19 16.1% 0 0 0 0% 0% 0%
CHUHARPUR (16691) 138 22 15.94% 0 0 0 0% 0% 0%
DHANDA (16693) 109 14 12.84% 2 2 1 1.83% 1.83% 0.92%
DHANUR (16692) 149 12 8.05% 0 0 0 0% 0% 0%
DHULEWAL (16694) 103 4 3.88% 0 0 0 0% 0% 0%
FATEHGARH BET (16695) 124 23 18.55% 1 0 0 0.81% 0% 0%
GARHI BET (16696) 195 20 10.26% 0 0 0 0% 0% 0%
GARHI SANIAN (16697) 41 8 19.51% 1 0 1 2.44% 0% 2.44%
GARHI TARKAHANA (16698) 462 115 24.89% 9 1 0 1.95% 0.22% 0%
GAUNSGARH (16699) 34 4 11.76% 0 0 0 0% 0% 0%
GEHLEWAL (16700) 180 43 23.89% 3 0 4 1.67% 0% 2.22%
GURUGARH (16701) 100 12 12% 1 0 1 1% 0% 1%
HAMBOWAL (16702) 236 39 16.53% 3 0 0 1.27% 0% 0%
HARION KALAN (16703) 152 36 23.68% 4 0 6 2.63% 0% 3.95%
HARION KHURD (16704) 148 26 17.57% 0 0 0 0% 0% 0%
HASSANPUR (16705) 81 11 13.58% 0 0 0 0% 0% 0%
HEDON BET (16707) 336 33 9.82% 2 1 2 0.6% 0.3% 0.6%
HEDON DHAHA (16706) 401 65 16.21% 1 1 0 0.25% 0.25% 0%
HERIAN (16708) 171 95 55.56% 4 0 2 2.34% 0% 1.17%
HIYATPURA (16709) 49 7 14.29% 0 0 0 0% 0% 0%
IRAQ (16710) 97 5 5.15% 0 0 0 0% 0% 0%
ISSAPUR (16711) 89 83 93.26% 3 0 6 3.37% 0% 6.74%
JALLAH MAJRA (16712) 35 7 20% 0 0 2 0% 0% 5.71%
JASSOWAL (16713) 175 18 10.29% 0 0 0 0% 0% 0%
JATIWAL (16714) 111 65 58.56% 10 0 1 9.01% 0% 0.9%
JHARAUNDI (16715) 57 10 17.54% 1 0 0 1.75% 0% 0%
JODHWAL (16716) 124 17 13.71% 1 0 0 0.81% 0% 0%
KAKRALA KALAN (16717) 231 51 22.08% 9 0 2 3.9% 0% 0.87%
KAKRALA KHURD (16718) 235 43 18.3% 0 0 0 0% 0% 0%
KAMALPUR (16719) 168 101 60.12% 12 0 1 7.14% 0% 0.6%
KAUNKE (16720) 190 14 7.37% 1 0 0 0.53% 0% 0%
KHANPUR (16721) 46 8 17.39% 1 0 0 2.17% 0% 0%
KHERA (16722) 225 36 16% 4 0 0 1.78% 0% 0%
KHIRNIAN (16723) 187 99 52.94% 4 0 0 2.14% 0% 0%
KOTALA BET (16724) 232 43 18.53% 0 0 0 0% 0% 0%
KOTALA DHAHA (16725) 291 27 9.28% 5 0 2 1.72% 0% 0.69%
KOTLA SAHAMSPUR (16726) 201 37 18.41% 9 1 2 4.48% 0.5% 1%
LAKHOWAL KALAN (16727) 203 21 10.34% 3 0 0 1.48% 0% 0%
LAKHOWAL KHURD (16728) 73 5 6.85% 0 0 0 0% 0% 0%
LOHRIAN (16730) 93 12 12.9% 0 0 0 0% 0% 0%
MACHHIWARA KHAM (16731) 203 34 16.75% 1 0 0 0.49% 0% 0%
MAHADIPUR (16732) 116 8 6.9% 0 0 0 0% 0% 0%
MAL MAJRA (16733) 279 26 9.32% 2 0 2 0.72% 0% 0.72%
MAND GAUNSGARH (16734) 82 10 12.2% 2 1 1 2.44% 1.22% 1.22%
MAND JHARAUDI (16735) 88 3 3.41% 0 0 0 0% 0% 0%
MAND JODHWAL (244540) 91 22 24.18% 0 6 2 0% 6.59% 2.2%
MAND SHERIAN (16736) 104 16 15.38% 0 0 3 0% 0% 2.88%
MANEWAL (16737) 409 26 6.36% 0 0 0 0% 0% 0%
MILKWAL (16738) 147 8 5.44% 0 0 0 0% 0% 0%
MITHEWAL (16739) 53 12 22.64% 1 0 3 1.89% 0% 5.66%
MUBARKPUR (16740) 102 18 17.65% 0 0 0 0% 0% 0%
MUGHLEWAL (16741) 51 8 15.69% 1 0 1 1.96% 0% 1.96%
MUSHKABAD (16742) 340 53 15.59% 7 3 3 2.06% 0.88% 0.88%
NILON KALAN (16743) 182 25 13.74% 2 0 1 1.1% 0% 0.55%
NURPUR (16744) 63 7 11.11% 0 0 0 0% 0% 0%
NURPUR MAND (16745) 147 25 17.01% 1 0 0 0.68% 0% 0%
PAL MAJRA (16746) 73 14 19.18% 0 0 1 0% 0% 1.37%
PANJ GARAIN (16747) 52 7 13.46% 1 0 0 1.92% 0% 0%
POWAT (16748) 406 69 17% 1 0 1 0.25% 0% 0.25%
PUNIAN (16749) 223 47 21.08% 1 1 0 0.45% 0.45% 0%
RAHIMABAD KALAN (16750) 80 7 8.75% 0 0 0 0% 0% 0%
RAHIMABAD KHURD (16751) 160 29 18.12% 1 0 0 0.62% 0% 0%
RAIPUR BET (16752) 125 34 27.2% 0 0 0 0% 0% 0%
RAJEWAL RAJPUTTAN (16753) 111 17 15.32% 0 0 0 0% 0% 0%
RAJGARH (16754) 106 18 16.98% 0 0 1 0% 0% 0.94%
RAMGARH (16755) 74 12 16.22% 1 0 0 1.35% 0% 0%
RANWAN (16756) 192 12 6.25% 0 0 0 0% 0% 0%
RATTIPUR (16757) 115 18 15.65% 0 0 0 0% 0% 0%
ROD MAJRI (16758) 48 13 27.08% 0 0 0 0% 0% 0%
ROHLE (16759) 216 40 18.52% 2 0 7 0.93% 0% 3.24%
RUREWAL (16760) 68 24 35.29% 5 5 2 7.35% 7.35% 2.94%
SAINSOWAL KALAN (16761) 163 65 39.88% 1 0 0 0.61% 0% 0%
SAINSOWAL KHURD (16762) 86 5 5.81% 0 0 0 0% 0% 0%
SALANA BET (16763) 68 8 11.76% 1 0 0 1.47% 0% 0%
SARBATGARH (16764) 60 7 11.67% 0 0 0 0% 0% 0%
SEHJO MAJRA (16765) 437 69 15.79% 1 0 0 0.23% 0% 0%
SHAHBAZPUR (16767) 208 26 12.5% 0 0 4 0% 0% 1.92%
SHAMASPUR BET (16768) 436 88 20.18% 7 37 37 1.61% 8.49% 8.49%
SHERGARH (16769) 31 4 12.9% 0 0 0 0% 0% 0%
SHERIAN (16770) 24 2 8.33% 0 0 0 0% 0% 0%
SHERPUR BET (BASTI) (16771) 432 59 13.66% 1 0 0 0.23% 0% 0%
SHERPUR BET (EXCLUDING ABADI SHERPURBET (16772) 432 59 13.66% 1 0 0 0.23% 0% 0%
SHETABGARH (16766) 272 38 13.97% 1 0 0 0.37% 0% 0%
SIHALA (16773) 375 83 22.13% 1 0 1 0.27% 0% 0.27%
SIKANDERPUR (16774) 107 7 6.54% 0 0 0 0% 0% 0%
SUKHEWAL (16775) 47 5 10.64% 0 0 0 0% 0% 0%
TAKHRAN (16776) 262 47 17.94% 0 0 0 0% 0% 0%
TANDA KALIA (16777) 115 41 35.65% 4 0 5 3.48% 0% 4.35%
TANDA KUSHAL SINGH (16778) 157 19 12.1% 0 0 0 0% 0% 0%
TANDI (16779) 28 3 10.71% 0 0 0 0% 0% 0%
TAPRIAN (16780) 45 5 11.11% 2 0 0 4.44% 0% 0%
TODARPUR (16781) 266 46 17.29% 3 0 0 1.13% 0% 0%
UDOWAL KALAN (16782) 183 59 32.24% 2 0 0 1.09% 0% 0%
UDOWAL KHURD (16783) 84 21 25% 2 0 0 2.38% 0% 0%
URNA (16784) 82 35 42.68% 1 0 4 1.22% 0% 4.88%
ZULFGARH (16785) 64 36 56.25% 0 0 1 0% 0% 1.56%