Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : LUDHIANA (36) >> Block : DORAHA (293)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AFZULAPUR (16252) 90 9 10% 0 0 0 0% 0% 0%
AJNAUD (16253) 219 48 21.92% 3 5 8 1.37% 2.28% 3.65%
ARAICHAN (16255) 355 44 12.39% 3 0 0 0.85% 0% 0%
BARMALIPUR (16256) 380 66 17.37% 3 0 3 0.79% 0% 0.79%
BEGOWAL (16257) 588 129 21.94% 8 0 1 1.36% 0% 0.17%
BHADEWAL (ABADI) (16258) 1331 179 13.45% 6 0 4 0.45% 0% 0.3%
BHATHAL (16259) 145 35 24.14% 1 1 32 0.69% 0.69% 22.07%
BILASPUR (16260) 513 51 9.94% 2 1 0 0.39% 0.19% 0%
BISHANPURA (16261) 63 6 9.52% 2 0 0 3.17% 0% 0%
BOWANI (16262) 407 51 12.53% 3 0 17 0.74% 0% 4.18%
CHANKOIAN KALAN (16263) 119 50 42.02% 9 0 6 7.56% 0% 5.04%
CHANKOIAN KHURD (16264) 169 22 13.02% 0 0 2 0% 0% 1.18%
DEEP NAGAR (16267) 290 37 12.76% 1 1 0 0.34% 0.34% 0%
DHAMOT KALAN (16268) 1403 182 12.97% 6 0 4 0.43% 0% 0.29%
DHAMOT KHURD (16269) 1331 179 13.45% 6 0 4 0.45% 0% 0.3%
DOBURJI (16266) 231 42 18.18% 4 0 1 1.73% 0% 0.43%
DUGRI (16270) 191 16 8.38% 0 0 1 0% 0% 0.52%
GHALOTI (16271) 744 118 15.86% 7 0 6 0.94% 0% 0.81%
GHANGAS (16272) 421 48 11.4% 6 0 4 1.43% 0% 0.95%
GHUDANI KALAN (16273) 940 124 13.19% 7 0 1 0.74% 0% 0.11%
GHUDANI KHURD (16274) 367 52 14.17% 3 0 0 0.82% 0% 0%
GIDRI (16275) 176 16 9.09% 1 0 0 0.57% 0% 0%
GOBINDPURA (16276) 100 15 15% 1 0 1 1% 0% 1%
GURDITPURA (16277) 144 38 26.39% 1 0 5 0.69% 0% 3.47%
JAHANGIR (16278) 76 7 9.21% 1 0 0 1.32% 0% 0%
JAIPURA (16279) 232 47 20.26% 2 0 2 0.86% 0% 0.86%
JALLAHA (16280) 271 28 10.33% 2 0 0 0.74% 0% 0%
JARGARI (16282) 596 60 10.07% 3 0 1 0.5% 0% 0.17%
KADDON (16283) 630 111 17.62% 5 1 2 0.79% 0.16% 0.32%
KATAHRI (16286) 385 68 17.66% 7 0 0 1.82% 0% 0%
KATANA (16285) 126 26 20.63% 1 0 0 0.79% 0% 0%
KOTLA AFGANA (16287) 59 10 16.95% 3 0 1 5.08% 0% 1.69%
LANDHA (16288) 234 25 10.68% 3 1 21 1.28% 0.43% 8.97%
LAPRAN (16289) 371 52 14.02% 7 0 0 1.89% 0% 0%
MAJRI (16293) 148 25 16.89% 3 0 1 2.03% 0% 0.68%
MAKSUDRA (16294) 554 88 15.88% 9 0 1 1.62% 0% 0.18%
MALHIPUR (16295) 283 42 14.84% 3 0 3 1.06% 0% 1.06%
Payal (248336) 345 53 15.36% 4 0 4 1.16% 0% 1.16%
RAJGARH (16298) 587 85 14.48% 3 0 10 0.51% 0% 1.7%
RAMPUR (16299) 1231 204 16.57% 18 3 13 1.46% 0.24% 1.06%
RANO (16300) 159 24 15.09% 0 0 0 0% 0% 0%
RARA (16301) 211 9 4.27% 1 0 0 0.47% 0% 0%
RAUL (16302) 172 20 11.63% 1 0 0 0.58% 0% 0%
SHAHPUR (16304) 269 53 19.7% 5 0 1 1.86% 0% 0.37%
SULTANPUR (16306) 99 16 16.16% 0 1 2 0% 1.01% 2.02%