Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : LUDHIANA (36) >> Block : DEHLON (292)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AASI KHURD (16787) 119 22 18.49% 2 0 2 1.68% 0% 1.68%
BER KHURD (16184) 178 49 27.53% 5 0 0 2.81% 0% 0%
BHAGWANPURA (16185) 57 15 26.32% 0 0 3 0% 0% 5.26%
BHUTTA (16187) 479 63 13.15% 2 1 1 0.42% 0.21% 0.21%
BOOL (16189) 195 11 5.64% 2 0 1 1.03% 0% 0.51%
BUTAHARI (16191) 618 69 11.17% 8 1 10 1.29% 0.16% 1.62%
CHUPKI (261948) 161 14 8.7% 1 0 0 0.62% 0% 0%
DANGORA (16196) 101 53 52.48% 3 3 5 2.97% 2.97% 4.95%
DEHLON (16195) 841 147 17.48% 13 2 24 1.55% 0.24% 2.85%
DHARAUR (16197) 484 63 13.02% 5 1 23 1.03% 0.21% 4.75%
DHODE (16200) 82 13 15.85% 1 0 0 1.22% 0% 0%
GHAWADDI (16202) 597 91 15.24% 7 0 3 1.17% 0% 0.5%
GOPALPUR (16203) 387 51 13.18% 2 0 0 0.52% 0% 0%
GURM (16205) 403 39 9.68% 5 0 2 1.24% 0% 0.5%
JARKHAR (16208) 238 24 10.08% 2 1 1 0.84% 0.42% 0.42%
JARTAULI (16815) 398 38 9.55% 1 0 3 0.25% 0% 0.75%
JASSAR (16210) 209 24 11.48% 1 1 0 0.48% 0.48% 0%
JASSOWAL (16816) 602 87 14.45% 6 0 15 1% 0% 2.49%
KALAKH (16820) 466 73 15.67% 6 13 13 1.29% 2.79% 2.79%
KHANPUR (16214) 671 98 14.61% 5 3 7 0.75% 0.45% 1.04%
KHATRA CHUHARAM (16215) 437 77 17.62% 9 2 1 2.06% 0.46% 0.23%
KHERA (16216) 361 49 13.57% 3 0 5 0.83% 0% 1.39%
KILA RAIPUR (16230) 860 154 17.91% 17 2 7 1.98% 0.23% 0.81%
KOT AGA (16822) 45 10 22.22% 0 0 1 0% 0% 2.22%
LEHRA (16222) 347 41 11.82% 1 0 2 0.29% 0% 0.58%
MAJRI (16828) 184 25 13.59% 1 1 1 0.54% 0.54% 0.54%
MEHMA SINGH WALA (16830) 233 27 11.59% 9 8 0 3.86% 3.43% 0%
MUKANDPUR (16223) 276 44 15.94% 2 0 7 0.72% 0% 2.54%
NANGAL (16225) 355 42 11.83% 0 0 0 0% 0% 0%
NARANGWAL (16833) 512 99 19.34% 9 1 15 1.76% 0.2% 2.93%
NATT (16227) 287 32 11.15% 1 0 13 0.35% 0% 4.53%
PADDI (16228) 389 28 7.2% 2 0 1 0.51% 0% 0.26%
PADDI COLONY (244512) 389 28 7.2% 2 0 1 0.51% 0% 0.26%
POHIR (16229) 486 80 16.46% 14 0 7 2.88% 0% 1.44%
RANGIAN (16232) 309 41 13.27% 3 0 1 0.97% 0% 0.32%
RURKA (16236) 501 62 12.38% 6 4 4 1.2% 0.8% 0.8%
SAYAN KALAN (16238) 343 33 9.62% 5 0 0 1.46% 0% 0%
SAYAN KHURD (16239) 189 19 10.05% 1 0 0 0.53% 0% 0%
SHANKER (16241) 491 96 19.55% 13 0 15 2.65% 0% 3.05%
SILON KALAN (16244) 248 32 12.9% 0 0 0 0% 0% 0%
SILON KHURD (16245) 144 12 8.33% 4 0 0 2.78% 0% 0%
TIBBA (16247) 338 51 15.09% 2 1 3 0.59% 0.3% 0.89%
UMEDPUR (16249) 329 53 16.11% 3 0 15 0.91% 0% 4.56%