Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : BATHINDA (28) >> Block : MAUR (228)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
BAGAIR CHARAT SINGH (10749) 252 27 10.71% 0 0 1 0% 0% 0.4%
BAGAIR MOHABATSINGH (10750) 168 14 8.33% 3 0 0 1.79% 0% 0%
BHAI BAKHTAUR (10722) 476 45 9.45% 4 0 0 0.84% 0% 0%
BURJ (10723) 470 54 11.49% 1 0 0 0.21% 0% 0%
BURJ SEMA (10724) 348 37 10.63% 2 0 0 0.57% 0% 0%
CHANARTHAL (10725) 486 53 10.91% 0 0 0 0% 0% 0%
CHATEWALA (273785) 519 76 14.64% 2 0 0 0.39% 0% 0%
DHAN SINGH KHANA (10727) 414 78 18.84% 0 0 0 0% 0% 0%
GEHRI BARA SINGH (10728) 275 30 10.91% 1 0 1 0.36% 0% 0.36%
GHASO KHANA (10729) 125 9 7.2% 1 0 0 0.8% 0% 0%
GHUMAN KALAN (10730) 1004 96 9.56% 0 0 1 0% 0% 0.1%
GHUMAN KHURD (10731) 168 12 7.14% 0 0 0 0% 0% 0%
JODHPUR PAKHAR (10732) 918 88 9.59% 6 0 0 0.65% 0% 0%
KAMALU SAWAICH (10733) 366 40 10.93% 2 0 0 0.55% 0% 0%
KOT BHARA (10734) 519 43 8.29% 2 0 0 0.39% 0% 0%
KOTLI KHURD (10735) 612 35 5.72% 1 0 0 0.16% 0% 0%
KUTIWAL KALAN (10736) 376 38 10.11% 2 0 0 0.53% 0% 0%
KUTIWAL KHURD (10737) 335 25 7.46% 0 0 0 0% 0% 0%
MAISAR KHANA (10738) 912 76 8.33% 1 0 0 0.11% 0% 0%
MANAK KHANA (10739) 101 9 8.91% 1 0 0 0.99% 0% 0%
MANSA KALAN (10740) 584 75 12.84% 4 0 0 0.68% 0% 0%
MARI (10741) 237 28 11.81% 1 0 0 0.42% 0% 0%
MAUR CHARAT SINGH (10742) 525 32 6.1% 1 0 0 0.19% 0% 0%
RAIKHANA (10744) 288 42 14.58% 0 0 0 0% 0% 0%
RAJGARH KUBE (10745) 804 70 8.71% 4 0 0 0.5% 0% 0%
RAMGARH BHUNDER (10746) 362 45 12.43% 1 0 1 0.28% 0% 0.28%
RAMNAGAR (10747) 772 77 9.97% 0 0 1 0% 0% 0.13%
SANDOHA (10748) 738 63 8.54% 2 0 0 0.27% 0% 0%
SAWAICH (10751) 240 27 11.25% 0 0 0 0% 0% 0%
SUKHA SINGH WALA (10752) 150 9 6% 0 0 0 0% 0% 0%
TAHLA SAHIB (235942) 804 70 8.71% 4 0 0 0.5% 0% 0%
THAMAN GARH (10753) 215 29 13.49% 0 1 0 0% 0.47% 0%
YATRI (10754) 221 18 8.14% 0 0 0 0% 0% 0%