Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : BATHINDA (28) >> Block : BATHINDA (226)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ABLU (10668) 1385 171 12.35% 2 0 0 0.14% 0% 0%
AKALIAN KALAN (10669) 915 66 7.21% 0 0 2 0% 0% 0.22%
AKLIA KHURD (10670) 100 2 2% 0 0 0 0% 0% 0%
AMAR GARH (10671) 220 27 12.27% 3 1 2 1.36% 0.45% 0.91%
BAHO YATRI (10672) 191 29 15.18% 1 0 0 0.52% 0% 0%
BAHOSIVIANPATIDHARAMSINGH (10673) 171 28 16.37% 1 0 0 0.58% 0% 0%
BALADE WALA (10674) 511 73 14.29% 4 0 0 0.78% 0% 0%
BALUANA (10677) 901 128 14.21% 6 1 5 0.67% 0.11% 0.55%
BASTI BAJIGAR (235948) 1026 150 14.62% 12 0 4 1.17% 0% 0.39%
BEHMAN DEWANA (10679) 1026 150 14.62% 12 0 4 1.17% 0% 0.39%
BHAGU (10680) 392 38 9.69% 1 0 0 0.26% 0% 0%
BIR BEHMAN (10683) 499 72 14.43% 3 0 1 0.6% 0% 0.2%
BURJ MEHMA (10684) 726 91 12.53% 9 0 4 1.24% 0% 0.55%
Baba Jivan Singh Nagar (277610) 1494 127 8.5% 6 23 0 0.4% 1.54% 0%
CHUGHE KALAN (10685) 792 102 12.88% 10 0 0 1.26% 0% 0%
CHUGHE KHURD (10686) 487 78 16.02% 4 0 0 0.82% 0% 0%
DEON (10688) 1336 112 8.38% 7 0 1 0.52% 0% 0.07%
DEON KHURD (277611) 1336 112 8.38% 7 0 1 0.52% 0% 0.07%
GEHRI DEVI NAGAR (10690) 1024 89 8.69% 4 0 4 0.39% 0% 0.39%
GULABGARH (10693) 331 24 7.25% 4 0 0 1.21% 0% 0%
JASSI PAU WALI (10696) 532 80 15.04% 9 0 4 1.69% 0% 0.75%
JHUMBA (10698) 909 107 11.77% 8 0 0 0.88% 0% 0%
JODHPUR ROMANA (10699) 449 65 14.48% 5 0 2 1.11% 0% 0.45%
KARAMGARH SATRAN (10700) 308 16 5.19% 1 0 0 0.32% 0% 0%
KATAR SINGH WALA (10701) 395 52 13.16% 9 0 3 2.28% 0% 0.76%
MEHMA SWAI (10709) 957 114 11.91% 6 0 1 0.63% 0% 0.1%
MIAN (10710) 180 25 13.89% 1 0 0 0.56% 0% 0%
MULTANIA (10711) 260 39 15% 3 0 1 1.15% 0% 0.38%
NARUANA (10713) 727 71 9.77% 4 0 1 0.55% 0% 0.14%
PHUS MANDI (10715) 338 50 14.79% 1 0 0 0.3% 0% 0%
SARDARGARH (10716) 450 112 24.89% 11 0 3 2.44% 0% 0.67%
TALAB NAHAR BASTI (235959) 1494 127 8.5% 6 23 0 0.4% 1.54% 0%
TALAB NEHAR (10718) 1494 127 8.5% 6 23 0 0.4% 1.54% 0%
TEONA (10719) 745 83 11.14% 6 1 2 0.81% 0.13% 0.27%
VIRK KALAN (10720) 553 63 11.39% 5 1 3 0.9% 0.18% 0.54%
VIRK KHURD (10721) 423 43 10.17% 1 1 1 0.24% 0.24% 0.24%