Deprived Female Headed Households

State : ODISHA (21)
District Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ANUGUL (344) 280578 32392 26139 11315 3788 13880 935 10975 13765 12254 4.03% 1.35% 4.95% 0.33% 3.91% 4.91% 4.37% 4748 5671 5552 4417 2432 660 54 1.69% 2.02% 1.98% 1.57% 0.87% 0.24% 0.02% 2605 0.93%
BALANGIR (345) 405516 43427 39983 20268 10416 25624 1362 18757 29315 19317 5% 2.57% 6.32% 0.34% 4.63% 7.23% 4.76% 4671 7467 9184 9213 5879 1855 75 1.15% 1.84% 2.26% 2.27% 1.45% 0.46% 0.02% 1639 0.4%
BALESHWAR (346) 507282 57478 47360 26332 7083 22578 1561 17785 20392 19067 5.19% 1.4% 4.45% 0.31% 3.51% 4.02% 3.76% 9219 9971 9350 7508 4195 1043 46 1.82% 1.97% 1.84% 1.48% 0.83% 0.21% 0.01% 6028 1.19%
BARGARH (347) 360771 39701 35288 21652 8938 22983 1516 16800 21411 18239 6% 2.48% 6.37% 0.42% 4.66% 5.93% 5.06% 3991 6111 7606 7994 5551 1972 135 1.11% 1.69% 2.11% 2.22% 1.54% 0.55% 0.04% 1928 0.53%
BHADRAK (348) 306735 35411 27006 13957 2916 11525 641 6484 7623 10515 4.55% 0.95% 3.76% 0.21% 2.11% 2.49% 3.43% 6712 6297 4606 2820 1395 343 32 2.19% 2.05% 1.5% 0.92% 0.45% 0.11% 0.01% 4801 1.57%
BOUDH (349) 108931 11546 10576 6657 2678 7288 353 4549 7148 4797 6.11% 2.46% 6.69% 0.32% 4.18% 6.56% 4.4% 1186 1788 2264 2513 1701 526 29 1.09% 1.64% 2.08% 2.31% 1.56% 0.48% 0.03% 569 0.52%
CUTTACK (350) 448758 52412 40280 17844 5369 16296 958 11869 12855 20820 3.98% 1.2% 3.63% 0.21% 2.64% 2.86% 4.64% 9300 9514 7524 4939 2366 549 33 2.07% 2.12% 1.68% 1.1% 0.53% 0.12% 0.01% 6055 1.35%
DEOGARH (351) 74410 8097 7194 2802 1321 3993 202 4259 4304 3495 3.77% 1.78% 5.37% 0.27% 5.72% 5.78% 4.7% 1131 1448 1637 1345 876 268 10 1.52% 1.95% 2.2% 1.81% 1.18% 0.36% 0.01% 479 0.64%
DHENKANAL (352) 272773 32056 26949 13907 3732 12755 795 10447 12072 14736 5.1% 1.37% 4.68% 0.29% 3.83% 4.43% 5.4% 4875 5898 5539 4373 2590 732 46 1.79% 2.16% 2.03% 1.6% 0.95% 0.27% 0.02% 2896 1.06%
GAJAPATI (353) 125989 19548 11851 3334 1759 6307 303 2312 8730 8482 2.65% 1.4% 5.01% 0.24% 1.84% 6.93% 6.73% 1878 3163 3314 2144 759 109 8 1.49% 2.51% 2.63% 1.7% 0.6% 0.09% 0.01% 476 0.38%
GANJAM (354) 652975 111308 75681 16297 8896 36043 1301 22127 40571 49542 2.5% 1.36% 5.52% 0.2% 3.39% 6.21% 7.59% 16570 19228 17001 10562 4155 904 43 2.54% 2.94% 2.6% 1.62% 0.64% 0.14% 0.01% 7218 1.11%
JAGATSINGHAPUR (355) 247700 29449 21391 7130 2482 7681 463 5038 4948 8054 2.88% 1% 3.1% 0.19% 2.03% 2% 3.25% 5610 4642 3149 1797 668 151 3 2.26% 1.87% 1.27% 0.73% 0.27% 0.06% 0% 5371 2.17%
JAJAPUR (356) 413305 46587 35706 17295 4340 14420 798 11297 12445 18582 4.18% 1.05% 3.49% 0.19% 2.73% 3.01% 4.5% 8022 8193 6711 4799 2322 601 32 1.94% 1.98% 1.62% 1.16% 0.56% 0.15% 0.01% 5026 1.22%
JHARSUGUDA (357) 87340 10432 8783 3834 1675 4997 299 6102 4775 3725 4.39% 1.92% 5.72% 0.34% 6.99% 5.47% 4.26% 1344 1972 1830 1687 1137 345 18 1.54% 2.26% 2.1% 1.93% 1.3% 0.4% 0.02% 450 0.52%
KALAHANDI (358) 383014 39734 36233 14195 10340 25019 1411 20485 29549 20343 3.71% 2.7% 6.53% 0.37% 5.35% 7.71% 5.31% 3016 6232 8939 9071 6032 1952 127 0.79% 1.63% 2.33% 2.37% 1.57% 0.51% 0.03% 864 0.23%
KANDHAMAL (359) 164174 21210 18489 6329 3483 11233 527 13450 12541 11430 3.86% 2.12% 6.84% 0.32% 8.19% 7.64% 6.96% 1825 3839 4812 4369 2486 809 42 1.11% 2.34% 2.93% 2.66% 1.51% 0.49% 0.03% 307 0.19%
KENDRAPARA (360) 325377 47828 35905 17407 3943 12716 721 7361 8182 13939 5.35% 1.21% 3.91% 0.22% 2.26% 2.51% 4.28% 9832 8635 5477 3142 1276 277 18 3.02% 2.65% 1.68% 0.97% 0.39% 0.09% 0.01% 7248 2.23%
KENDUJHAR (361) 368263 40893 35110 16701 4483 18164 750 23336 21710 11792 4.54% 1.22% 4.93% 0.2% 6.34% 5.9% 3.2% 5286 7941 8536 6972 3429 809 39 1.44% 2.16% 2.32% 1.89% 0.93% 0.22% 0.01% 2098 0.57%
KHORDHA (362) 402325 45290 27689 9327 2815 10526 675 7513 8223 13055 2.32% 0.7% 2.62% 0.17% 1.87% 2.04% 3.24% 7396 6458 4474 2619 1229 279 15 1.84% 1.61% 1.11% 0.65% 0.31% 0.07% 0% 5219 1.3%
KORAPUT (363) 287792 36829 32301 8091 8959 23160 687 23325 27433 19176 2.81% 3.11% 8.05% 0.24% 8.1% 9.53% 6.66% 2065 5294 8507 8804 5383 1682 62 0.72% 1.84% 2.96% 3.06% 1.87% 0.58% 0.02% 504 0.18%
MALKANGIRI (364) 128353 16310 14320 4527 2480 8343 232 12182 11909 3675 3.53% 1.93% 6.5% 0.18% 9.49% 9.28% 2.86% 1404 3452 4063 3056 1655 378 12 1.09% 2.69% 3.17% 2.38% 1.29% 0.29% 0.01% 300 0.23%
MAYURBHANJ (365) 600528 92530 83555 47811 13979 45993 1848 59253 56408 34056 7.96% 2.33% 7.66% 0.31% 9.87% 9.39% 5.67% 10137 16208 18887 18992 12392 3491 180 1.69% 2.7% 3.15% 3.16% 2.06% 0.58% 0.03% 3268 0.54%
NABARANGPUR (366) 265620 28499 25387 7973 5661 15379 424 18597 21300 12461 3% 2.13% 5.79% 0.16% 7% 8.02% 4.69% 2356 5449 6425 5717 3693 1272 43 0.89% 2.05% 2.42% 2.15% 1.39% 0.48% 0.02% 432 0.16%
NAYAGARH (367) 229999 22770 18541 8711 2959 8346 530 5138 7067 9203 3.79% 1.29% 3.63% 0.23% 2.23% 3.07% 4% 4188 4216 3469 2514 1307 366 20 1.82% 1.83% 1.51% 1.09% 0.57% 0.16% 0.01% 2461 1.07%
NUAPADA (368) 159341 15133 13766 5722 3636 8442 313 7628 10845 5374 3.59% 2.28% 5.3% 0.2% 4.79% 6.81% 3.37% 1732 2879 3252 2911 1917 547 29 1.09% 1.81% 2.04% 1.83% 1.2% 0.34% 0.02% 499 0.31%
PURI (369) 325459 32001 24878 10529 2390 8761 563 5674 6398 10418 3.24% 0.73% 2.69% 0.17% 1.74% 1.97% 3.2% 6528 5639 3860 2210 1013 224 14 2.01% 1.73% 1.19% 0.68% 0.31% 0.07% 0% 5390 1.66%
RAYAGADA (370) 207700 34260 26934 4653 4978 16958 644 10918 22928 18637 2.24% 2.4% 8.16% 0.31% 5.26% 11.04% 8.97% 2820 5967 8295 6198 2402 491 47 1.36% 2.87% 3.99% 2.98% 1.16% 0.24% 0.02% 714 0.34%
SAMBALPUR (371) 170914 22733 19924 8231 3825 11523 600 13593 11532 10091 4.82% 2.24% 6.74% 0.35% 7.95% 6.75% 5.9% 2898 4091 4380 3976 2724 894 41 1.7% 2.39% 2.56% 2.33% 1.59% 0.52% 0.02% 920 0.54%
SONEPUR (372) 147869 14315 12681 7526 3113 8155 421 5082 7812 6516 5.09% 2.11% 5.52% 0.28% 3.44% 5.28% 4.41% 1646 2207 2780 2809 1818 609 35 1.11% 1.49% 1.88% 1.9% 1.23% 0.41% 0.02% 777 0.53%
SUNDARGARH (373) 348348 47752 41214 16412 5862 20532 1006 32494 23878 14507 4.71% 1.68% 5.89% 0.29% 9.33% 6.85% 4.16% 7369 10352 9358 7189 4404 1220 64 2.12% 2.97% 2.69% 2.06% 1.26% 0.35% 0.02% 1258 0.36%