Deprived Female Headed Households

State : BIHAR (10)
District Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ARARIA (188) 650191 50039 41991 16438 7321 21564 1268 6921 29755 28014 2.53% 1.13% 3.32% 0.2% 1.06% 4.58% 4.31% 6890 10006 10196 7876 3734 583 17 1.06% 1.54% 1.57% 1.21% 0.57% 0.09% 0% 2689 0.41%
ARWAL (611) 115379 10533 7304 1426 743 2349 104 1703 3555 5290 1.24% 0.64% 2.04% 0.09% 1.48% 3.08% 4.58% 1937 1797 1327 792 352 110 10 1.68% 1.56% 1.15% 0.69% 0.31% 0.1% 0.01% 979 0.85%
AURANGABAD (189) 370285 31641 20959 3601 1837 6709 577 6019 9284 14538 0.97% 0.5% 1.81% 0.16% 1.63% 2.51% 3.93% 5664 5222 3858 2090 885 324 22 1.53% 1.41% 1.04% 0.56% 0.24% 0.09% 0.01% 2894 0.78%
BANKA (190) 397367 32507 25720 9904 3049 9707 309 4868 14635 14700 2.49% 0.77% 2.44% 0.08% 1.23% 3.68% 3.7% 5580 6174 5525 3383 1536 237 5 1.4% 1.55% 1.39% 0.85% 0.39% 0.06% 0% 3280 0.83%
BEGUSARAI (191) 508862 59195 49701 22974 6181 21527 1143 8207 29884 36971 4.51% 1.21% 4.23% 0.22% 1.61% 5.87% 7.27% 9015 13083 12578 8275 3390 621 28 1.77% 2.57% 2.47% 1.63% 0.67% 0.12% 0.01% 2711 0.53%
BHAGALPUR (192) 485762 36545 26058 10006 3015 8900 529 3820 14286 18132 2.06% 0.62% 1.83% 0.11% 0.79% 2.94% 3.73% 6328 7035 5682 3116 1460 242 4 1.3% 1.45% 1.17% 0.64% 0.3% 0.05% 0% 2191 0.45%
BHOJPUR (193) 426775 49129 30728 7711 2501 8956 724 6179 13062 22250 1.81% 0.59% 2.1% 0.17% 1.45% 3.06% 5.21% 8914 8309 5395 2885 1240 300 18 2.09% 1.95% 1.26% 0.68% 0.29% 0.07% 0% 3667 0.86%
BUXAR (194) 241661 21153 11276 1917 1158 3801 53 2756 4772 7829 0.79% 0.48% 1.57% 0.02% 1.14% 1.97% 3.24% 3212 3056 1995 1015 452 106 3 1.33% 1.26% 0.83% 0.42% 0.19% 0.04% 0% 1437 0.59%
DARBHANGA (195) 977418 121581 103781 48875 13949 34436 1797 15841 66845 69755 5% 1.43% 3.52% 0.18% 1.62% 6.84% 7.14% 19594 27614 25836 15016 6160 1307 66 2% 2.83% 2.64% 1.54% 0.63% 0.13% 0.01% 8188 0.84%
GAYA (196) 665944 58547 40885 7018 3904 14411 350 16754 23918 25668 1.05% 0.59% 2.16% 0.05% 2.52% 3.59% 3.85% 8883 9858 9115 5020 2288 719 35 1.33% 1.48% 1.37% 0.75% 0.34% 0.11% 0.01% 4967 0.75%
GOPALGANJ (197) 394660 57828 36129 5424 2935 14590 299 7371 20145 13780 1.37% 0.74% 3.7% 0.08% 1.87% 5.1% 3.49% 9736 9520 6207 2919 885 165 8 2.47% 2.41% 1.57% 0.74% 0.22% 0.04% 0% 6689 1.69%
JAMUI (198) 292670 21217 15309 4310 1735 5491 1469 4234 8403 7937 1.47% 0.59% 1.88% 0.5% 1.45% 2.87% 2.71% 3623 3697 2842 2003 930 215 12 1.24% 1.26% 0.97% 0.68% 0.32% 0.07% 0% 1987 0.68%
JEHANABAD (199) 170675 15102 9137 1932 846 3035 132 2232 4874 6716 1.13% 0.5% 1.78% 0.08% 1.31% 2.86% 3.93% 2257 2298 1892 1062 446 122 4 1.32% 1.35% 1.11% 0.62% 0.26% 0.07% 0% 1056 0.62%
KAIMUR (BHABUA) (200) 237393 19426 11787 2900 1751 4722 182 4216 6226 8287 1.22% 0.74% 1.99% 0.08% 1.78% 2.62% 3.49% 2654 2970 2348 1559 902 305 10 1.12% 1.25% 0.99% 0.66% 0.38% 0.13% 0% 1039 0.44%
KATIHAR (201) 650044 68490 57313 18939 11067 29619 1230 10725 45027 41084 2.91% 1.7% 4.56% 0.19% 1.65% 6.93% 6.32% 7998 14709 15184 10977 5088 862 29 1.23% 2.26% 2.34% 1.69% 0.78% 0.13% 0% 2466 0.38%
KHAGARIA (202) 390899 28240 23188 11559 3364 10268 519 3284 15584 17693 2.96% 0.86% 2.63% 0.13% 0.84% 3.99% 4.53% 3647 5991 6244 4031 1896 368 14 0.93% 1.53% 1.6% 1.03% 0.49% 0.09% 0% 997 0.26%
KISHANGANJ (203) 308989 36649 30226 6465 5780 16086 526 3539 23590 21678 2.09% 1.87% 5.21% 0.17% 1.15% 7.63% 7.02% 5075 8392 8047 5149 1904 251 6 1.64% 2.72% 2.6% 1.67% 0.62% 0.08% 0% 1402 0.45%
LAKHISARAI (204) 141284 13879 9219 2640 899 3345 50 1953 5185 6491 1.87% 0.64% 2.37% 0.04% 1.38% 3.67% 4.59% 2287 2327 1984 1175 477 94 3 1.62% 1.65% 1.4% 0.83% 0.34% 0.07% 0% 872 0.62%
MADHEPURA (205) 529361 38575 32497 13579 4680 15158 802 7330 24786 18412 2.57% 0.88% 2.86% 0.15% 1.38% 4.68% 3.48% 5365 7854 7853 5909 2568 561 39 1.01% 1.48% 1.48% 1.12% 0.49% 0.11% 0.01% 2348 0.44%
MADHUBANI (206) 1029016 94013 74091 26024 11728 28548 950 10158 44409 43321 2.53% 1.14% 2.77% 0.09% 0.99% 4.32% 4.21% 16821 17836 14895 9737 4670 911 28 1.63% 1.73% 1.45% 0.95% 0.45% 0.09% 0% 9193 0.89%
MUNGER (207) 233134 28282 22030 7232 2287 10744 182 4456 12635 17204 3.1% 0.98% 4.61% 0.08% 1.91% 5.42% 7.38% 4246 6009 5537 3516 1359 163 4 1.82% 2.58% 2.38% 1.51% 0.58% 0.07% 0% 1196 0.51%
MUZAFFARPUR (208) 1008082 92465 72413 23192 10507 30253 819 12845 41244 42434 2.3% 1.04% 3% 0.08% 1.27% 4.09% 4.21% 16344 18563 14947 9022 4340 839 23 1.62% 1.84% 1.48% 0.89% 0.43% 0.08% 0% 8335 0.83%
NALANDA (209) 474078 46835 28721 6702 3155 10153 433 6868 15840 21226 1.41% 0.67% 2.14% 0.09% 1.45% 3.34% 4.48% 6438 7482 6193 3611 1473 388 37 1.36% 1.58% 1.31% 0.76% 0.31% 0.08% 0.01% 3099 0.65%
NAWADA (210) 356367 31210 20806 3430 1560 5870 193 6361 10853 14944 0.96% 0.44% 1.65% 0.05% 1.78% 3.05% 4.19% 5437 5069 4456 2073 881 249 11 1.53% 1.42% 1.25% 0.58% 0.25% 0.07% 0% 2630 0.74%
PASHCHIM CHAMPARAN (211) 746302 55547 40628 11835 6503 19832 1000 10635 28287 27825 1.59% 0.87% 2.66% 0.13% 1.43% 3.79% 3.73% 7186 9786 9702 6924 3392 847 45 0.96% 1.31% 1.3% 0.93% 0.45% 0.11% 0.01% 2746 0.37%
PATNA (212) 695003 71450 46312 11782 4443 15558 493 10196 24928 35713 1.7% 0.64% 2.24% 0.07% 1.47% 3.59% 5.14% 11634 13093 9623 5307 2283 594 31 1.67% 1.88% 1.38% 0.76% 0.33% 0.09% 0% 3747 0.54%
PURBI CHAMPARAN (213) 961567 70969 52878 15305 6922 22859 619 8791 32790 35819 1.59% 0.72% 2.38% 0.06% 0.91% 3.41% 3.73% 11542 14051 11779 7248 3054 625 16 1.2% 1.46% 1.22% 0.75% 0.32% 0.06% 0% 4563 0.47%
PURNIA (214) 733082 69895 58136 18529 8867 28692 1082 11653 43280 40187 2.53% 1.21% 3.91% 0.15% 1.59% 5.9% 5.48% 9491 15044 15299 10535 4168 618 18 1.29% 2.05% 2.09% 1.44% 0.57% 0.08% 0% 2963 0.4%
ROHTAS (215) 409379 36090 22812 5662 2445 8300 311 6778 11082 16129 1.38% 0.6% 2.03% 0.08% 1.66% 2.71% 3.94% 5684 5904 4387 2626 1396 405 20 1.39% 1.44% 1.07% 0.64% 0.34% 0.1% 0% 2390 0.58%
SAHARSA (216) 401095 32707 27064 12726 3361 12112 664 5622 18620 18295 3.17% 0.84% 3.02% 0.17% 1.4% 4.64% 4.56% 4394 6406 6846 4835 2240 482 32 1.1% 1.6% 1.71% 1.21% 0.56% 0.12% 0.01% 1829 0.46%
SAMASTIPUR (217) 949588 87978 74236 31670 10942 26263 1004 15817 45257 46587 3.34% 1.15% 2.77% 0.11% 1.67% 4.77% 4.91% 14785 17640 16685 10557 5349 1339 59 1.56% 1.86% 1.76% 1.11% 0.56% 0.14% 0.01% 7822 0.82%
SARAN (218) 601329 98433 67128 15618 5746 27618 552 11193 35871 29621 2.6% 0.96% 4.59% 0.09% 1.86% 5.97% 4.93% 17392 16982 12461 6295 2077 304 13 2.89% 2.82% 2.07% 1.05% 0.35% 0.05% 0% 11604 1.93%
SHEIKHPURA (219) 92132 8179 5420 1232 598 1948 132 1520 3186 3996 1.34% 0.65% 2.11% 0.14% 1.65% 3.46% 4.34% 1124 1280 1266 776 305 80 3 1.22% 1.39% 1.37% 0.84% 0.33% 0.09% 0% 586 0.64%
SHEOHAR (220) 151903 16695 13444 4475 3020 7920 322 2308 10426 8690 2.95% 1.99% 5.21% 0.21% 1.52% 6.86% 5.72% 1954 3230 3420 2702 1192 276 9 1.29% 2.13% 2.25% 1.78% 0.78% 0.18% 0.01% 661 0.44%
SITAMARHI (221) 852415 85904 70299 26827 13424 40373 1309 9175 52775 43331 3.15% 1.57% 4.74% 0.15% 1.08% 6.19% 5.08% 10819 17503 18381 12932 5747 916 41 1.27% 2.05% 2.16% 1.52% 0.67% 0.11% 0% 3960 0.46%
SIWAN (222) 534103 76226 49813 8617 4208 14884 391 9262 23287 19827 1.61% 0.79% 2.79% 0.07% 1.73% 4.36% 3.71% 14237 11765 7313 3371 1168 227 12 2.67% 2.2% 1.37% 0.63% 0.22% 0.04% 0% 11720 2.19%
SUPAUL (223) 525924 41270 33847 11096 4928 14123 628 6285 23723 21370 2.11% 0.94% 2.69% 0.12% 1.2% 4.51% 4.06% 6572 8560 7777 5058 2352 488 30 1.25% 1.63% 1.48% 0.96% 0.45% 0.09% 0.01% 3010 0.57%
VAISHALI (224) 650211 63144 50108 19886 4930 14601 477 11168 25485 36334 3.06% 0.76% 2.25% 0.07% 1.72% 3.92% 5.59% 11179 13515 10784 6152 2700 674 24 1.72% 2.08% 1.66% 0.95% 0.42% 0.1% 0% 5080 0.78%