Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : DHOLPUR (98) >> Block : RAJAKHERA (668)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
BAJNA (37369) 1097 60 47 12 12 24 4 5 41 13 1.09% 1.09% 2.19% 0.36% 0.46% 3.74% 1.19% 11 10 14 7 2 0 0 1% 0.91% 1.28% 0.64% 0.18% 0% 0% 3 0.27%
BASAI GHEEYARAM (37370) 976 60 47 21 6 23 4 13 35 30 2.15% 0.61% 2.36% 0.41% 1.33% 3.59% 3.07% 8 8 9 12 3 3 0 0.82% 0.82% 0.92% 1.23% 0.31% 0.31% 0% 4 0.41%
BASAI KARE (37371) 961 90 84 24 4 22 1 29 45 49 2.5% 0.42% 2.29% 0.1% 3.02% 4.68% 5.1% 20 20 18 7 4 2 0 2.08% 2.08% 1.87% 0.73% 0.42% 0.21% 0% 13 1.35%
BINTIPURA (37373) 1140 55 50 22 3 21 0 22 31 16 1.93% 0.26% 1.84% 0% 1.93% 2.72% 1.4% 11 14 8 8 4 0 0 0.96% 1.23% 0.7% 0.7% 0.35% 0% 0% 5 0.44%
CHEELPURA (37374) 949 70 63 39 10 46 2 8 52 37 4.11% 1.05% 4.85% 0.21% 0.84% 5.48% 3.9% 7 9 19 19 6 1 0 0.74% 0.95% 2% 2% 0.63% 0.11% 0% 2 0.21%
DEOKHERA (37375) 772 45 31 6 1 12 0 5 17 23 0.78% 0.13% 1.55% 0% 0.65% 2.2% 2.98% 9 11 5 2 2 0 0 1.17% 1.42% 0.65% 0.26% 0.26% 0% 0% 2 0.26%
DHONDHI KA PURA (262597) 853 56 31 10 3 10 0 5 22 13 1.17% 0.35% 1.17% 0% 0.59% 2.58% 1.52% 5 8 11 1 1 0 0 0.59% 0.94% 1.29% 0.12% 0.12% 0% 0% 5 0.59%
DIHAULI (37376) 1179 94 64 25 22 38 2 23 48 31 2.12% 1.87% 3.22% 0.17% 1.95% 4.07% 2.63% 6 11 16 15 7 3 0 0.51% 0.93% 1.36% 1.27% 0.59% 0.25% 0% 6 0.51%
FARASHPURA (37397) 852 59 36 21 7 16 1 8 24 15 2.46% 0.82% 1.88% 0.12% 0.94% 2.82% 1.76% 6 9 6 5 6 0 0 0.7% 1.06% 0.7% 0.59% 0.7% 0% 0% 4 0.47%
GANHAIDI (37378) 532 46 28 3 1 4 0 16 17 13 0.56% 0.19% 0.75% 0% 3.01% 3.2% 2.44% 7 10 6 1 1 0 0 1.32% 1.88% 1.13% 0.19% 0.19% 0% 0% 3 0.56%
HATHWARI (37379) 1426 75 61 22 6 30 0 25 28 22 1.54% 0.42% 2.1% 0% 1.75% 1.96% 1.54% 12 20 14 6 3 0 0 0.84% 1.4% 0.98% 0.42% 0.21% 0% 0% 6 0.42%
JALALPUR (37380) 944 45 31 15 5 14 0 2 21 19 1.59% 0.53% 1.48% 0% 0.21% 2.22% 2.01% 6 8 4 8 2 0 0 0.64% 0.85% 0.42% 0.85% 0.21% 0% 0% 3 0.32%
JASOOPURA (37381) 1133 53 37 23 11 22 1 8 25 22 2.03% 0.97% 1.94% 0.09% 0.71% 2.21% 1.94% 7 10 6 3 11 0 0 0.62% 0.88% 0.53% 0.26% 0.97% 0% 0% 0 0%
KHERLI (37384) 1052 59 46 15 8 18 3 13 42 19 1.43% 0.76% 1.71% 0.29% 1.24% 3.99% 1.81% 13 10 11 8 4 0 0 1.24% 0.95% 1.05% 0.76% 0.38% 0% 0% 0 0%
KHURILA (37385) 691 37 28 14 1 8 0 3 20 12 2.03% 0.14% 1.16% 0% 0.43% 2.89% 1.74% 8 9 1 6 1 0 0 1.16% 1.3% 0.14% 0.87% 0.14% 0% 0% 3 0.43%
KOTPURA (37386) 1038 57 46 33 6 13 0 6 31 31 3.18% 0.58% 1.25% 0% 0.58% 2.99% 2.99% 8 10 18 7 2 0 0 0.77% 0.96% 1.73% 0.67% 0.19% 0% 0% 1 0.1%
LALPUR (37387) 974 58 50 34 10 23 2 20 38 28 3.49% 1.03% 2.36% 0.21% 2.05% 3.9% 2.87% 6 11 12 11 7 2 0 0.62% 1.13% 1.23% 1.13% 0.72% 0.21% 0% 1 0.1%
MACHHARIYA (37389) 1098 61 26 8 1 5 0 12 18 13 0.73% 0.09% 0.46% 0% 1.09% 1.64% 1.18% 6 9 3 6 0 0 0 0.55% 0.82% 0.27% 0.55% 0% 0% 0% 2 0.18%
MAHADPURA (37391) 1032 39 31 11 8 16 6 4 25 9 1.07% 0.78% 1.55% 0.58% 0.39% 2.42% 0.87% 7 8 5 4 5 0 0 0.68% 0.78% 0.48% 0.39% 0.48% 0% 0% 2 0.19%
MARENA (37393) 1170 70 46 18 8 27 2 18 30 15 1.54% 0.68% 2.31% 0.17% 1.54% 2.56% 1.28% 8 6 14 5 6 1 0 0.68% 0.51% 1.2% 0.43% 0.51% 0.09% 0% 6 0.51%
NADAULI (37394) 889 95 58 18 6 20 1 3 26 25 2.02% 0.67% 2.25% 0.11% 0.34% 2.92% 2.81% 18 16 4 4 3 1 0 2.02% 1.8% 0.45% 0.45% 0.34% 0.11% 0% 12 1.35%
NAGAR (37395) 1137 80 52 24 6 22 0 9 33 15 2.11% 0.53% 1.93% 0% 0.79% 2.9% 1.32% 11 12 11 9 1 0 0 0.97% 1.06% 0.97% 0.79% 0.09% 0% 0% 8 0.7%
NAHILA (37396) 1318 87 52 9 7 20 3 24 33 27 0.68% 0.53% 1.52% 0.23% 1.82% 2.5% 2.05% 12 14 9 9 4 0 0 0.91% 1.06% 0.68% 0.68% 0.3% 0% 0% 4 0.3%
SADAPUR (37398) 660 60 50 6 7 18 1 2 24 30 0.91% 1.06% 2.73% 0.15% 0.3% 3.64% 4.55% 19 10 6 4 3 0 0 2.88% 1.52% 0.91% 0.61% 0.45% 0% 0% 8 1.21%
SAMAUNA (37401) 618 22 19 4 2 8 1 9 15 12 0.65% 0.32% 1.29% 0.16% 1.46% 2.43% 1.94% 2 4 9 2 0 1 0 0.32% 0.65% 1.46% 0.32% 0% 0.16% 0% 1 0.16%
SAMOR (37402) 659 58 45 22 3 16 0 15 38 35 3.34% 0.46% 2.43% 0% 2.28% 5.77% 5.31% 6 11 16 8 3 1 0 0.91% 1.67% 2.43% 1.21% 0.46% 0.15% 0% 0 0%
SHAHPURA (37400) 1000 72 43 15 6 18 0 3 27 16 1.5% 0.6% 1.8% 0% 0.3% 2.7% 1.6% 9 12 6 6 2 0 0 0.9% 1.2% 0.6% 0.6% 0.2% 0% 0% 8 0.8%
SIKRODA (37403) 947 43 32 13 3 13 0 2 25 20 1.37% 0.32% 1.37% 0% 0.21% 2.64% 2.11% 4 7 9 4 3 0 0 0.42% 0.74% 0.95% 0.42% 0.32% 0% 0% 5 0.53%
SILAWAT (37404) 828 57 35 14 4 19 0 8 26 18 1.69% 0.48% 2.29% 0% 0.97% 3.14% 2.17% 8 11 4 4 5 1 0 0.97% 1.33% 0.48% 0.48% 0.6% 0.12% 0% 2 0.24%
SINGHAWALI KALAN (37406) 1158 58 38 7 9 17 1 11 22 19 0.6% 0.78% 1.47% 0.09% 0.95% 1.9% 1.64% 5 11 5 6 4 0 0 0.43% 0.95% 0.43% 0.52% 0.35% 0% 0% 7 0.6%