Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : CHURU (96) >> Block : SUJANGARH (658)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ABASAR (36955) 893 71 46 3 10 18 5 18 31 4 0.34% 1.12% 2.02% 0.56% 2.02% 3.47% 0.45% 18 10 6 7 1 0 0 2.02% 1.12% 0.67% 0.78% 0.11% 0% 0% 4 0.45%
BAGHSARA ATHUNA (36959) 1496 116 94 65 18 47 1 34 73 27 4.34% 1.2% 3.14% 0.07% 2.27% 4.88% 1.8% 13 23 27 16 11 1 0 0.87% 1.54% 1.8% 1.07% 0.74% 0.07% 0% 3 0.2%
BARABAR (36957) 1179 107 88 12 18 38 6 41 75 11 1.02% 1.53% 3.22% 0.51% 3.48% 6.36% 0.93% 17 30 18 10 6 0 0 1.44% 2.54% 1.53% 0.85% 0.51% 0% 0% 7 0.59%
BHANISAR TEJSINGHOTAN (36962) 502 40 28 12 5 12 6 5 20 1 2.39% 1% 2.39% 1.2% 1% 3.98% 0.2% 5 7 5 3 3 0 0 1% 1.39% 1% 0.6% 0.6% 0% 0% 5 1%
BHASEENA (36963) 1636 116 76 33 14 48 6 27 64 19 2.02% 0.86% 2.93% 0.37% 1.65% 3.91% 1.16% 9 21 14 22 6 0 0 0.55% 1.28% 0.86% 1.34% 0.37% 0% 0% 4 0.24%
BHEEMSAR (36964) 1301 94 66 12 7 19 3 20 38 19 0.92% 0.54% 1.46% 0.23% 1.54% 2.92% 1.46% 22 13 11 3 5 0 0 1.69% 1% 0.85% 0.23% 0.38% 0% 0% 12 0.92%
BOBASAR BIDAWATAN (36965) 646 51 26 11 3 8 2 10 16 13 1.7% 0.46% 1.24% 0.31% 1.55% 2.48% 2.01% 3 11 3 6 1 0 0 0.46% 1.7% 0.46% 0.93% 0.15% 0% 0% 2 0.31%
CHARLA (36967) 1438 110 82 37 17 46 1 38 74 21 2.57% 1.18% 3.2% 0.07% 2.64% 5.15% 1.46% 8 24 19 16 9 2 0 0.56% 1.67% 1.32% 1.11% 0.63% 0.14% 0% 4 0.28%
GOPALPURA (36973) 1197 122 71 9 7 21 8 34 52 20 0.75% 0.58% 1.75% 0.67% 2.84% 4.34% 1.67% 20 18 13 4 8 0 0 1.67% 1.5% 1.09% 0.33% 0.67% 0% 0% 8 0.67%
GUDABARI (36974) 717 48 28 1 3 11 0 10 16 2 0.14% 0.42% 1.53% 0% 1.39% 2.23% 0.28% 14 5 5 1 0 0 0 1.95% 0.7% 0.7% 0.14% 0% 0% 0% 3 0.42%
GULERIYA (36975) 1222 77 45 17 5 19 0 25 42 18 1.39% 0.41% 1.55% 0% 2.05% 3.44% 1.47% 4 15 8 12 4 0 0 0.33% 1.23% 0.65% 0.98% 0.33% 0% 0% 2 0.16%
HARASAR (36976) 1312 98 65 8 8 25 0 17 51 12 0.61% 0.61% 1.91% 0% 1.3% 3.89% 0.91% 22 19 10 4 3 0 0 1.68% 1.45% 0.76% 0.3% 0.23% 0% 0% 7 0.53%
JAITASAR (36978) 1004 77 53 12 1 16 0 28 42 3 1.2% 0.1% 1.59% 0% 2.79% 4.18% 0.3% 15 15 9 5 2 0 0 1.49% 1.49% 0.9% 0.5% 0.2% 0% 0% 7 0.7%
JEELI (36979) 933 111 82 10 5 28 2 27 54 10 1.07% 0.54% 3% 0.21% 2.89% 5.79% 1.07% 33 24 10 5 1 0 0 3.54% 2.57% 1.07% 0.54% 0.11% 0% 0% 9 0.96%
JOGLIYA (36981) 1372 90 48 9 3 19 2 20 38 8 0.66% 0.22% 1.38% 0.15% 1.46% 2.77% 0.58% 14 18 8 5 1 0 0 1.02% 1.31% 0.58% 0.36% 0.07% 0% 0% 2 0.15%
KANOOTA (36983) 1465 91 63 21 13 28 0 17 55 18 1.43% 0.89% 1.91% 0% 1.16% 3.75% 1.23% 15 13 20 9 3 0 0 1.02% 0.89% 1.37% 0.61% 0.2% 0% 0% 3 0.2%
KHARIYA KANIRAM (36985) 1511 177 107 24 10 33 1 43 64 2 1.59% 0.66% 2.18% 0.07% 2.85% 4.24% 0.13% 34 27 16 9 1 0 0 2.25% 1.79% 1.06% 0.6% 0.07% 0% 0% 20 1.32%
KHURI (36986) 1170 95 59 10 22 32 2 11 47 9 0.85% 1.88% 2.74% 0.17% 0.94% 4.02% 0.77% 14 12 15 6 4 1 0 1.2% 1.03% 1.28% 0.51% 0.34% 0.09% 0% 7 0.6%
LODSAR (36988) 1196 115 63 16 12 38 3 26 42 23 1.34% 1% 3.18% 0.25% 2.17% 3.51% 1.92% 10 13 12 17 4 0 0 0.84% 1.09% 1% 1.42% 0.33% 0% 0% 7 0.59%
MALASI (36990) 949 82 61 25 24 38 0 33 48 2 2.63% 2.53% 4% 0% 3.48% 5.06% 0.21% 8 13 15 14 7 0 0 0.84% 1.37% 1.58% 1.48% 0.74% 0% 0% 4 0.42%
MALSISAR (36991) 1587 148 88 4 13 28 3 29 60 20 0.25% 0.82% 1.76% 0.19% 1.83% 3.78% 1.26% 25 21 12 6 6 0 0 1.58% 1.32% 0.76% 0.38% 0.38% 0% 0% 18 1.13%
MUNDRA (36992) 1552 151 95 25 15 46 4 43 72 18 1.61% 0.97% 2.96% 0.26% 2.77% 4.64% 1.16% 22 25 19 9 8 3 0 1.42% 1.61% 1.22% 0.58% 0.52% 0.19% 0% 9 0.58%
MURDAKIYA (36993) 785 61 48 4 6 18 3 7 24 5 0.51% 0.76% 2.29% 0.38% 0.89% 3.06% 0.64% 14 7 6 4 1 0 0 1.78% 0.89% 0.76% 0.51% 0.13% 0% 0% 16 2.04%
NORANGSAR (36994) 735 61 20 7 0 7 0 5 10 7 0.95% 0% 0.95% 0% 0.68% 1.36% 0.95% 9 5 3 2 0 0 0 1.22% 0.68% 0.41% 0.27% 0% 0% 0% 1 0.14%
RAJIYASAR MEETHA (36996) 981 95 73 10 9 27 2 18 48 4 1.02% 0.92% 2.75% 0.2% 1.83% 4.89% 0.41% 23 17 12 5 1 0 0 2.34% 1.73% 1.22% 0.51% 0.1% 0% 0% 15 1.53%
RANDHISAR (36997) 799 98 65 7 4 14 1 42 54 21 0.88% 0.5% 1.75% 0.13% 5.26% 6.76% 2.63% 12 21 16 9 1 0 0 1.5% 2.63% 2% 1.13% 0.13% 0% 0% 6 0.75%
SALASAR (36999) 1023 53 29 7 3 9 0 6 18 11 0.68% 0.29% 0.88% 0% 0.59% 1.76% 1.08% 4 9 8 2 0 0 0 0.39% 0.88% 0.78% 0.2% 0% 0% 0% 6 0.59%
SAROTHIYA (37001) 916 130 101 19 17 43 16 43 70 25 2.07% 1.86% 4.69% 1.75% 4.69% 7.64% 2.73% 22 25 24 13 5 2 0 2.4% 2.73% 2.62% 1.42% 0.55% 0.22% 0% 10 1.09%
SHOBHASAR (37002) 1282 78 53 4 7 22 1 18 30 10 0.31% 0.55% 1.72% 0.08% 1.4% 2.34% 0.78% 17 14 10 3 1 0 0 1.33% 1.09% 0.78% 0.23% 0.08% 0% 0% 8 0.62%