Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : CHITTORGARH (95) >> Block : CHITTAURGARH (647)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ABHAYPURA (36569) 875 72 63 4 17 42 12 41 53 27 0.46% 1.94% 4.8% 1.37% 4.69% 6.06% 3.09% 5 13 17 16 5 3 1 0.57% 1.49% 1.94% 1.83% 0.57% 0.34% 0.11% 3 0.34%
AMARPURA (36570) 1250 102 72 34 25 48 9 47 65 36 2.72% 2% 3.84% 0.72% 3.76% 5.2% 2.88% 5 13 10 23 15 6 0 0.4% 1.04% 0.8% 1.84% 1.2% 0.48% 0% 0 0%
ANWALHERA (36571) 1022 109 84 40 14 53 4 47 66 22 3.91% 1.37% 5.19% 0.39% 4.6% 6.46% 2.15% 12 15 22 21 6 4 0 1.17% 1.47% 2.15% 2.05% 0.59% 0.39% 0% 4 0.39%
ARNIYA PANTH (36572) 1097 110 59 5 12 27 2 16 39 28 0.46% 1.09% 2.46% 0.18% 1.46% 3.56% 2.55% 13 14 15 7 3 0 0 1.19% 1.28% 1.37% 0.64% 0.27% 0% 0% 7 0.64%
BARODIYA (36573) 1223 127 95 8 25 65 6 23 85 21 0.65% 2.04% 5.31% 0.49% 1.88% 6.95% 1.72% 20 25 27 14 4 1 0 1.64% 2.04% 2.21% 1.14% 0.33% 0.08% 0% 4 0.33%
BASSI (36574) 2444 299 208 35 64 138 13 67 155 106 1.43% 2.62% 5.65% 0.53% 2.74% 6.34% 4.34% 33 42 60 46 12 5 1 1.35% 1.72% 2.45% 1.88% 0.49% 0.2% 0.04% 9 0.37%
BIJAIPUR (36575) 1328 163 129 38 42 88 13 52 95 57 2.86% 3.16% 6.63% 0.98% 3.92% 7.15% 4.29% 13 23 37 25 23 0 0 0.98% 1.73% 2.79% 1.88% 1.73% 0% 0% 8 0.6%
CHIKSI (36576) 927 94 70 30 24 49 14 18 56 34 3.24% 2.59% 5.29% 1.51% 1.94% 6.04% 3.67% 5 17 18 22 4 4 0 0.54% 1.83% 1.94% 2.37% 0.43% 0.43% 0% 0 0%
DEORI (36577) 800 78 57 26 13 39 3 15 49 13 3.25% 1.62% 4.88% 0.38% 1.88% 6.12% 1.62% 10 13 15 8 9 0 0 1.25% 1.62% 1.88% 1% 1.12% 0% 0% 2 0.25%
DHANET KALAN (36578) 1248 159 98 22 22 56 7 30 73 47 1.76% 1.76% 4.49% 0.56% 2.4% 5.85% 3.77% 16 27 29 17 4 2 0 1.28% 2.16% 2.32% 1.36% 0.32% 0.16% 0% 3 0.24%
ERAL (36579) 1034 123 89 23 33 57 7 50 67 40 2.22% 3.19% 5.51% 0.68% 4.84% 6.48% 3.87% 16 13 17 19 12 8 0 1.55% 1.26% 1.64% 1.84% 1.16% 0.77% 0% 4 0.39%
GHATIYAWALI (36580) 1117 129 85 30 26 52 0 33 62 20 2.69% 2.33% 4.66% 0% 2.95% 5.55% 1.79% 7 21 24 18 6 0 0 0.63% 1.88% 2.15% 1.61% 0.54% 0% 0% 9 0.81%
GHOSONDI (36583) 787 72 53 24 21 40 7 27 48 5 3.05% 2.67% 5.08% 0.89% 3.43% 6.1% 0.64% 6 8 13 19 2 3 1 0.76% 1.02% 1.65% 2.41% 0.25% 0.38% 0.13% 1 0.13%
GHOSUNDA (36581) 1294 198 155 32 37 84 11 47 120 83 2.47% 2.86% 6.49% 0.85% 3.63% 9.27% 6.41% 27 33 42 29 11 4 0 2.09% 2.55% 3.25% 2.24% 0.85% 0.31% 0% 9 0.7%
GILUND (36582) 1063 131 110 6 28 58 3 56 89 48 0.56% 2.63% 5.46% 0.28% 5.27% 8.37% 4.52% 18 26 27 18 13 0 0 1.69% 2.45% 2.54% 1.69% 1.22% 0% 0% 8 0.75%
JALAM PURA (36584) 951 159 74 15 23 55 3 49 56 29 1.58% 2.42% 5.78% 0.32% 5.15% 5.89% 3.05% 13 12 18 19 9 3 0 1.37% 1.26% 1.89% 2% 0.95% 0.32% 0% 0 0%
KASHMOR (36585) 1523 146 93 55 16 54 5 32 74 42 3.61% 1.05% 3.55% 0.33% 2.1% 4.86% 2.76% 12 22 24 23 8 3 0 0.79% 1.44% 1.58% 1.51% 0.53% 0.2% 0% 1 0.07%
KELJER (36586) 852 99 92 16 29 55 10 58 82 28 1.88% 3.4% 6.46% 1.17% 6.81% 9.62% 3.29% 8 31 17 16 10 6 1 0.94% 3.64% 2% 1.88% 1.17% 0.7% 0.12% 3 0.35%
NAGARI (36587) 993 99 82 34 27 59 4 28 70 30 3.42% 2.72% 5.94% 0.4% 2.82% 7.05% 3.02% 6 12 31 22 7 1 0 0.6% 1.21% 3.12% 2.22% 0.7% 0.1% 0% 3 0.3%
NARELA (36588) 1090 115 84 13 37 63 2 41 68 22 1.19% 3.39% 5.78% 0.18% 3.76% 6.24% 2.02% 10 11 27 22 9 0 0 0.92% 1.01% 2.48% 2.02% 0.83% 0% 0% 5 0.46%
NETAWALGARHPACHHLI (36589) 998 93 77 37 19 41 0 45 67 15 3.71% 1.9% 4.11% 0% 4.51% 6.71% 1.5% 8 16 25 21 5 0 0 0.8% 1.6% 2.51% 2.1% 0.5% 0% 0% 2 0.2%
NETAWALMAHARAJ (36590) 989 98 79 42 24 54 7 35 61 23 4.25% 2.43% 5.46% 0.71% 3.54% 6.17% 2.33% 8 14 22 15 12 4 0 0.81% 1.42% 2.22% 1.52% 1.21% 0.4% 0% 4 0.4%
OCHHARI (36591) 943 116 67 25 12 42 1 29 55 38 2.65% 1.27% 4.45% 0.11% 3.08% 5.83% 4.03% 5 14 24 14 7 1 0 0.53% 1.48% 2.55% 1.48% 0.74% 0.11% 0% 2 0.21%
ODOOND (36592) 882 103 86 38 25 62 4 20 78 23 4.31% 2.83% 7.03% 0.45% 2.27% 8.84% 2.61% 12 20 26 22 4 2 0 1.36% 2.27% 2.95% 2.49% 0.45% 0.23% 0% 0 0%
PAL (36593) 604 59 56 8 16 41 0 10 49 26 1.32% 2.65% 6.79% 0% 1.66% 8.11% 4.3% 8 13 18 9 4 1 0 1.32% 2.15% 2.98% 1.49% 0.66% 0.17% 0% 3 0.5%
PALKA (36594) 1160 112 75 5 29 57 12 24 66 13 0.43% 2.5% 4.91% 1.03% 2.07% 5.69% 1.12% 11 19 26 13 3 2 0 0.95% 1.64% 2.24% 1.12% 0.26% 0.17% 0% 1 0.09%
PANDOLI (36595) 896 143 88 8 17 49 6 41 77 34 0.89% 1.9% 5.47% 0.67% 4.58% 8.59% 3.79% 11 26 23 20 4 0 0 1.23% 2.9% 2.57% 2.23% 0.45% 0% 0% 4 0.45%
ROLAHERA (36596) 861 107 83 16 23 58 1 33 65 33 1.86% 2.67% 6.74% 0.12% 3.83% 7.55% 3.83% 12 28 15 20 6 1 0 1.39% 3.25% 1.74% 2.32% 0.7% 0.12% 0% 1 0.12%
SAHNAWA (36601) 842 113 84 21 21 54 1 26 66 33 2.49% 2.49% 6.41% 0.12% 3.09% 7.84% 3.92% 16 16 21 13 7 4 0 1.9% 1.9% 2.49% 1.54% 0.83% 0.48% 0% 7 0.83%
SAMRI (36598) 1110 99 80 11 23 54 4 16 57 46 0.99% 2.07% 4.86% 0.36% 1.44% 5.14% 4.14% 15 18 22 16 6 0 0 1.35% 1.62% 1.98% 1.44% 0.54% 0% 0% 3 0.27%
SATPURA (36599) 910 110 75 43 27 54 9 28 66 37 4.73% 2.97% 5.93% 0.99% 3.08% 7.25% 4.07% 9 10 15 18 15 6 1 0.99% 1.1% 1.65% 1.98% 1.65% 0.66% 0.11% 1 0.11%
SAWA (36600) 2494 211 151 24 45 92 6 15 72 102 0.96% 1.8% 3.69% 0.24% 0.6% 2.89% 4.09% 38 42 36 21 6 2 0 1.52% 1.68% 1.44% 0.84% 0.24% 0.08% 0% 6 0.24%
SEMALIYA (36602) 875 94 51 2 17 35 7 19 36 10 0.23% 1.94% 4% 0.8% 2.17% 4.11% 1.14% 12 14 14 7 2 1 0 1.37% 1.6% 1.6% 0.8% 0.23% 0.11% 0% 1 0.11%
SEMALPURA (36604) 1567 158 101 27 23 61 3 72 85 54 1.72% 1.47% 3.89% 0.19% 4.59% 5.42% 3.45% 5 19 24 41 8 1 0 0.32% 1.21% 1.53% 2.62% 0.51% 0.06% 0% 3 0.19%
SHAMBHOOPURA (36603) 1451 104 58 15 15 44 6 22 47 43 1.03% 1.03% 3.03% 0.41% 1.52% 3.24% 2.96% 4 12 18 15 5 3 1 0.28% 0.83% 1.24% 1.03% 0.34% 0.21% 0.07% 0 0%
SONGAR (36605) 870 88 68 5 33 48 3 25 65 9 0.57% 3.79% 5.52% 0.34% 2.87% 7.47% 1.03% 12 16 17 18 3 1 0 1.38% 1.84% 1.95% 2.07% 0.34% 0.11% 0% 1 0.11%
TUMBARIYA (36606) 861 71 55 12 20 39 8 14 51 20 1.39% 2.32% 4.53% 0.93% 1.63% 5.92% 2.32% 7 10 20 7 6 2 1 0.81% 1.16% 2.32% 0.81% 0.7% 0.23% 0.12% 2 0.23%
UDPURA (36607) 780 89 72 14 31 51 5 48 67 30 1.79% 3.97% 6.54% 0.64% 6.15% 8.59% 3.85% 8 13 14 16 15 4 1 1.03% 1.67% 1.79% 2.05% 1.92% 0.51% 0.13% 1 0.13%
sadi (36597) 671 83 62 11 18 38 1 30 52 19 1.64% 2.68% 5.66% 0.15% 4.47% 7.75% 2.83% 12 10 15 14 6 1 0 1.79% 1.49% 2.24% 2.09% 0.89% 0.15% 0% 4 0.6%