Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : BUNDI (94) >> Block : KESHORAIPATAN (637)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AJANDA (36254) 1017 56 47 35 15 29 7 14 38 30 3.44% 1.47% 2.85% 0.69% 1.38% 3.74% 2.95% 8 1 10 12 10 5 0 0.79% 0.1% 0.98% 1.18% 0.98% 0.49% 0% 1 0.1%
ARNETHA (36255) 982 91 56 27 7 24 2 26 37 32 2.75% 0.71% 2.44% 0.2% 2.65% 3.77% 3.26% 11 13 14 11 4 2 0 1.12% 1.32% 1.43% 1.12% 0.41% 0.2% 0% 1 0.1%
BABAI (36256) 1805 146 124 66 40 92 3 78 113 61 3.66% 2.22% 5.1% 0.17% 4.32% 6.26% 3.38% 3 17 30 44 24 5 0 0.17% 0.94% 1.66% 2.44% 1.33% 0.28% 0% 1 0.06%
BADA KHERA (36257) 951 123 96 57 32 52 9 24 81 46 5.99% 3.36% 5.47% 0.95% 2.52% 8.52% 4.84% 11 20 14 22 19 3 1 1.16% 2.1% 1.47% 2.31% 2% 0.32% 0.11% 6 0.63%
BALKASA (36258) 878 58 41 21 11 18 0 23 29 22 2.39% 1.25% 2.05% 0% 2.62% 3.3% 2.51% 8 6 11 10 5 1 0 0.91% 0.68% 1.25% 1.14% 0.57% 0.11% 0% 0 0%
BALOD (36259) 638 38 31 15 2 14 0 13 23 19 2.35% 0.31% 2.19% 0% 2.04% 3.61% 2.98% 3 6 10 4 5 0 0 0.47% 0.94% 1.57% 0.63% 0.78% 0% 0% 3 0.47%
BALWAN (36260) 918 65 58 38 18 37 0 24 42 43 4.14% 1.96% 4.03% 0% 2.61% 4.58% 4.68% 2 7 13 21 9 3 0 0.22% 0.76% 1.42% 2.29% 0.98% 0.33% 0% 3 0.33%
BASWARA (36261) 678 43 34 29 15 26 11 22 30 2 4.28% 2.21% 3.83% 1.62% 3.24% 4.42% 0.29% 2 5 5 9 6 7 0 0.29% 0.74% 0.74% 1.33% 0.88% 1.03% 0% 0 0%
BHEEYA (36262) 623 62 35 23 10 21 0 18 24 22 3.69% 1.61% 3.37% 0% 2.89% 3.85% 3.53% 4 4 9 9 5 3 0 0.64% 0.64% 1.44% 1.44% 0.8% 0.48% 0% 1 0.16%
BORDA KACHIYAN (36263) 703 48 38 27 4 15 5 7 25 24 3.84% 0.57% 2.13% 0.71% 1% 3.56% 3.41% 2 7 13 4 6 1 0 0.28% 1% 1.85% 0.57% 0.85% 0.14% 0% 5 0.71%
CHADI (36264) 627 69 55 27 9 18 0 46 35 39 4.31% 1.44% 2.87% 0% 7.34% 5.58% 6.22% 3 11 20 13 5 2 0 0.48% 1.75% 3.19% 2.07% 0.8% 0.32% 0% 1 0.16%
CHANDA KHURD (36265) 612 29 24 16 9 13 0 14 21 10 2.61% 1.47% 2.12% 0% 2.29% 3.43% 1.63% 2 4 7 5 4 2 0 0.33% 0.65% 1.14% 0.82% 0.65% 0.33% 0% 0 0%
CHARDANA (36266) 841 62 41 24 14 26 2 25 31 19 2.85% 1.66% 3.09% 0.24% 2.97% 3.69% 2.26% 3 4 10 11 10 1 0 0.36% 0.48% 1.19% 1.31% 1.19% 0.12% 0% 2 0.24%
CHITAWA (36267) 789 60 51 40 12 44 1 44 43 42 5.07% 1.52% 5.58% 0.13% 5.58% 5.45% 5.32% 0 4 4 16 21 5 1 0% 0.51% 0.51% 2.03% 2.66% 0.63% 0.13% 0 0%
DAULATPURA (36268) 934 79 56 28 10 34 6 22 44 17 3% 1.07% 3.64% 0.64% 2.36% 4.71% 1.82% 4 14 15 12 6 1 0 0.43% 1.5% 1.61% 1.28% 0.64% 0.11% 0% 4 0.43%
DEI KHERA (36269) 895 73 64 34 10 36 1 44 49 41 3.8% 1.12% 4.02% 0.11% 4.92% 5.47% 4.58% 4 11 21 14 8 5 0 0.45% 1.23% 2.35% 1.56% 0.89% 0.56% 0% 1 0.11%
GENDOLI KHURD (36270) 1043 92 77 52 14 38 5 34 63 66 4.99% 1.34% 3.64% 0.48% 3.26% 6.04% 6.33% 10 10 18 13 14 11 0 0.96% 0.96% 1.73% 1.25% 1.34% 1.05% 0% 1 0.1%
GHAT KA BARANA (36271) 1034 77 64 41 8 34 5 41 49 44 3.97% 0.77% 3.29% 0.48% 3.97% 4.74% 4.26% 8 9 14 19 7 6 1 0.77% 0.87% 1.35% 1.84% 0.68% 0.58% 0.1% 0 0%
GUDHA (36272) 689 46 42 20 13 27 1 17 36 20 2.9% 1.89% 3.92% 0.15% 2.47% 5.22% 2.9% 5 7 9 9 8 2 0 0.73% 1.02% 1.31% 1.31% 1.16% 0.29% 0% 2 0.29%
GUDLI (36273) 710 60 40 14 6 16 1 19 28 19 1.97% 0.85% 2.25% 0.14% 2.68% 3.94% 2.68% 10 9 7 7 4 1 0 1.41% 1.27% 0.99% 0.99% 0.56% 0.14% 0% 2 0.28%
GUHATA (36274) 756 45 36 32 5 25 0 26 30 22 4.23% 0.66% 3.31% 0% 3.44% 3.97% 2.91% 1 2 8 14 11 0 0 0.13% 0.26% 1.06% 1.85% 1.46% 0% 0% 0 0%
HINGONIA (36275) 1133 83 73 66 24 42 1 49 58 34 5.83% 2.12% 3.71% 0.09% 4.32% 5.12% 3% 4 6 15 24 21 2 0 0.35% 0.53% 1.32% 2.12% 1.85% 0.18% 0% 1 0.09%
JAISTHAL (36276) 1063 53 46 21 9 25 4 16 32 21 1.98% 0.85% 2.35% 0.38% 1.51% 3.01% 1.98% 14 5 10 7 8 1 0 1.32% 0.47% 0.94% 0.66% 0.75% 0.09% 0% 1 0.09%
JALODA (36277) 899 65 50 23 13 31 1 28 36 20 2.56% 1.45% 3.45% 0.11% 3.11% 4% 2.22% 4 8 13 12 9 0 0 0.44% 0.89% 1.45% 1.33% 1% 0% 0% 4 0.44%
JHALI JI KA BARANA (36278) 952 70 54 39 11 30 3 21 43 46 4.1% 1.16% 3.15% 0.32% 2.21% 4.52% 4.83% 6 4 15 15 10 4 0 0.63% 0.42% 1.58% 1.58% 1.05% 0.42% 0% 0 0%
KARWALA (36279) 587 44 38 21 8 19 2 24 31 25 3.58% 1.36% 3.24% 0.34% 4.09% 5.28% 4.26% 2 8 9 8 7 3 0 0.34% 1.36% 1.53% 1.36% 1.19% 0.51% 0% 1 0.17%
KARWALA KI JHO. (36280) 905 63 44 24 16 31 1 19 41 32 2.65% 1.77% 3.43% 0.11% 2.1% 4.53% 3.54% 2 4 13 12 11 2 0 0.22% 0.44% 1.44% 1.33% 1.22% 0.22% 0% 0 0%
KHARAYTA (36281) 771 59 51 28 12 29 6 34 41 31 3.63% 1.56% 3.76% 0.78% 4.41% 5.32% 4.02% 3 9 15 7 11 3 2 0.39% 1.17% 1.95% 0.91% 1.43% 0.39% 0.26% 1 0.13%
LABAN (36282) 658 59 47 32 12 21 4 27 33 35 4.86% 1.82% 3.19% 0.61% 4.1% 5.02% 5.32% 3 7 15 12 6 4 0 0.46% 1.06% 2.28% 1.82% 0.91% 0.61% 0% 0 0%
LESARDA (36283) 1608 132 104 52 31 61 7 47 85 69 3.23% 1.93% 3.79% 0.44% 2.92% 5.29% 4.29% 12 16 30 20 18 8 0 0.75% 1% 1.87% 1.24% 1.12% 0.5% 0% 0 0%
MADHORAJPURA (36284) 931 76 48 22 9 21 1 24 36 34 2.36% 0.97% 2.26% 0.11% 2.58% 3.87% 3.65% 5 13 10 15 4 1 0 0.54% 1.4% 1.07% 1.61% 0.43% 0.11% 0% 0 0%
MAKHEEDA (36285) 1034 69 52 25 17 34 4 39 42 20 2.42% 1.64% 3.29% 0.39% 3.77% 4.06% 1.93% 3 8 11 18 9 2 0 0.29% 0.77% 1.06% 1.74% 0.87% 0.19% 0% 1 0.1%
MAYAJA (36286) 1150 91 73 39 15 39 1 43 58 40 3.39% 1.3% 3.39% 0.09% 3.74% 5.04% 3.48% 10 15 12 21 10 3 1 0.87% 1.3% 1.04% 1.83% 0.87% 0.26% 0.09% 1 0.09%
MOHANPURA (36287) 1391 133 115 19 21 61 1 46 75 88 1.37% 1.51% 4.39% 0.07% 3.31% 5.39% 6.33% 18 33 19 24 10 4 0 1.29% 2.37% 1.37% 1.73% 0.72% 0.29% 0% 7 0.5%
NAWAL PURA (36288) 902 86 69 25 18 33 0 39 45 33 2.77% 2% 3.66% 0% 4.32% 4.99% 3.66% 20 8 11 10 12 4 0 2.22% 0.89% 1.22% 1.11% 1.33% 0.44% 0% 4 0.44%
NOTARA (36289) 945 65 44 38 13 29 4 26 34 18 4.02% 1.38% 3.07% 0.42% 2.75% 3.6% 1.9% 3 8 7 12 10 4 0 0.32% 0.85% 0.74% 1.27% 1.06% 0.42% 0% 0 0%
PAPADI (36290) 734 73 64 38 14 34 9 43 57 18 5.18% 1.91% 4.63% 1.23% 5.86% 7.77% 2.45% 3 13 20 12 14 1 0 0.41% 1.77% 2.72% 1.63% 1.91% 0.14% 0% 1 0.14%
PHOLAI (36291) 981 82 65 37 15 33 0 22 56 56 3.77% 1.53% 3.36% 0% 2.24% 5.71% 5.71% 5 14 17 12 15 2 0 0.51% 1.43% 1.73% 1.22% 1.53% 0.2% 0% 0 0%
RADI (36292) 721 61 48 22 14 31 0 26 41 35 3.05% 1.94% 4.3% 0% 3.61% 5.69% 4.85% 4 7 11 15 8 3 0 0.55% 0.97% 1.53% 2.08% 1.11% 0.42% 0% 0 0%
REBARPURA (36293) 882 43 33 20 10 24 0 13 26 9 2.27% 1.13% 2.72% 0% 1.47% 2.95% 1.02% 3 5 9 13 2 0 0 0.34% 0.57% 1.02% 1.47% 0.23% 0% 0% 1 0.11%
ROTEDA (36294) 735 50 38 17 13 21 1 12 31 24 2.31% 1.77% 2.86% 0.14% 1.63% 4.22% 3.27% 5 8 12 4 8 1 0 0.68% 1.09% 1.63% 0.54% 1.09% 0.14% 0% 0 0%
SAKHAWADA (36295) 857 53 47 27 12 30 4 19 39 20 3.15% 1.4% 3.5% 0.47% 2.22% 4.55% 2.33% 6 8 13 11 8 1 0 0.7% 0.93% 1.52% 1.28% 0.93% 0.12% 0% 0 0%
SARSALA (36296) 672 35 28 15 4 17 3 14 16 16 2.23% 0.6% 2.53% 0.45% 2.08% 2.38% 2.38% 3 9 4 4 6 1 0 0.45% 1.34% 0.6% 0.6% 0.89% 0.15% 0% 1 0.15%
SOONAGAR (36297) 880 65 46 9 3 17 1 22 30 20 1.02% 0.34% 1.93% 0.11% 2.5% 3.41% 2.27% 12 12 12 5 2 0 0 1.36% 1.36% 1.36% 0.57% 0.23% 0% 0% 3 0.34%
SUMERGANJ MANDI (36298) 1515 121 89 13 22 45 1 30 47 35 0.86% 1.45% 2.97% 0.07% 1.98% 3.1% 2.31% 16 17 22 13 5 0 0 1.06% 1.12% 1.45% 0.86% 0.33% 0% 0% 16 1.06%
UTRANA (36299) 1585 116 93 70 28 60 19 47 75 42 4.42% 1.77% 3.79% 1.2% 2.97% 4.73% 2.65% 5 10 19 29 21 4 2 0.32% 0.63% 1.2% 1.83% 1.32% 0.25% 0.13% 3 0.19%