Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : BIKANER (93) >> Block : LUNKARANSAR (633)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
1DLSM (262265) 848 63 32 3 0 6 0 8 18 16 0.35% 0% 0.71% 0% 0.94% 2.12% 1.89% 9 10 3 2 1 0 0 1.06% 1.18% 0.35% 0.24% 0.12% 0% 0% 7 0.83%
AJEETMANA (36095) 812 45 27 8 1 9 0 10 23 4 0.99% 0.12% 1.11% 0% 1.23% 2.83% 0.49% 8 7 4 4 1 0 0 0.99% 0.86% 0.49% 0.49% 0.12% 0% 0% 3 0.37%
Arjunsar Station (262295) 793 43 33 9 6 19 0 4 23 20 1.13% 0.76% 2.4% 0% 0.5% 2.9% 2.52% 6 9 6 6 3 0 0 0.76% 1.13% 0.76% 0.76% 0.38% 0% 0% 3 0.38%
BADERAN (36096) 1420 84 53 17 6 22 1 7 43 18 1.2% 0.42% 1.55% 0.07% 0.49% 3.03% 1.27% 17 10 12 6 1 2 0 1.2% 0.7% 0.85% 0.42% 0.07% 0.14% 0% 5 0.35%
BALADESAR (36097) 621 39 30 6 6 10 1 13 16 4 0.97% 0.97% 1.61% 0.16% 2.09% 2.58% 0.64% 9 4 2 4 2 0 1 1.45% 0.64% 0.32% 0.64% 0.32% 0% 0.16% 8 1.29%
BAMANWALI (262217) 701 47 28 6 3 10 0 5 22 13 0.86% 0.43% 1.43% 0% 0.71% 3.14% 1.85% 7 7 4 4 2 0 0 1% 1% 0.57% 0.57% 0.29% 0% 0% 4 0.57%
BHADERA (262304) 243 10 10 4 0 5 0 3 10 5 1.65% 0% 2.06% 0% 1.23% 4.12% 2.06% 1 3 4 2 0 0 0 0.41% 1.23% 1.65% 0.82% 0% 0% 0% 0 0%
BHEEKHNERA (36098) 345 17 15 0 2 6 1 6 9 0 0% 0.58% 1.74% 0.29% 1.74% 2.61% 0% 7 3 1 2 0 0 0 2.03% 0.87% 0.29% 0.58% 0% 0% 0% 2 0.58%
CHAKJOHAD (36099) 828 45 27 3 3 5 1 11 14 4 0.36% 0.36% 0.6% 0.12% 1.33% 1.69% 0.48% 12 4 4 1 1 0 0 1.45% 0.48% 0.48% 0.12% 0.12% 0% 0% 5 0.6%
DHANI PANDUSAR (36100) 864 42 24 15 2 14 4 3 17 5 1.74% 0.23% 1.62% 0.46% 0.35% 1.97% 0.58% 2 6 8 4 0 1 0 0.23% 0.69% 0.93% 0.46% 0% 0.12% 0% 3 0.35%
DHIRERA (36101) 763 56 27 5 2 9 0 8 19 8 0.66% 0.26% 1.18% 0% 1.05% 2.49% 1.05% 3 11 6 2 0 0 0 0.39% 1.44% 0.79% 0.26% 0% 0% 0% 5 0.66%
GARABDESAR (36102) 741 34 20 4 1 9 0 7 13 9 0.54% 0.13% 1.21% 0% 0.94% 1.75% 1.21% 5 7 5 1 1 0 0 0.67% 0.94% 0.67% 0.13% 0.13% 0% 0% 1 0.13%
GOPALYAN (262300) 594 43 16 3 4 6 0 6 9 3 0.51% 0.67% 1.01% 0% 1.01% 1.52% 0.51% 1 4 3 2 1 0 0 0.17% 0.67% 0.51% 0.34% 0.17% 0% 0% 5 0.84%
HANSERA (36103) 720 69 48 17 8 19 2 13 34 27 2.36% 1.11% 2.64% 0.28% 1.81% 4.72% 3.75% 10 13 9 8 5 0 0 1.39% 1.81% 1.25% 1.11% 0.69% 0% 0% 3 0.42%
JAITPUR (36104) 1190 90 78 17 10 31 1 15 54 19 1.43% 0.84% 2.61% 0.08% 1.26% 4.54% 1.6% 24 15 13 11 2 0 0 2.02% 1.26% 1.09% 0.92% 0.17% 0% 0% 13 1.09%
KALOO (36105) 1793 166 105 27 11 37 7 18 63 28 1.51% 0.61% 2.06% 0.39% 1% 3.51% 1.56% 31 19 14 15 4 0 0 1.73% 1.06% 0.78% 0.84% 0.22% 0% 0% 22 1.23%
KANKADWALA (36106) 803 27 14 9 1 5 1 5 11 5 1.12% 0.12% 0.62% 0.12% 0.62% 1.37% 0.62% 1 5 2 5 0 0 0 0.12% 0.62% 0.25% 0.62% 0% 0% 0% 1 0.12%
KAPURISAR (36107) 800 60 34 5 3 8 0 5 19 5 0.62% 0.38% 1% 0% 0.62% 2.38% 0.62% 11 10 0 2 0 1 0 1.38% 1.25% 0% 0.25% 0% 0.12% 0% 10 1.25%
KELA (36108) 1256 93 76 45 6 35 6 6 69 51 3.58% 0.48% 2.79% 0.48% 0.48% 5.49% 4.06% 6 24 21 16 5 2 0 0.48% 1.91% 1.67% 1.27% 0.4% 0.16% 0% 2 0.16%
KHARBARA 3 DL (36109) 765 70 49 12 4 17 2 15 39 26 1.57% 0.52% 2.22% 0.26% 1.96% 5.1% 3.4% 10 13 12 7 3 0 0 1.31% 1.7% 1.57% 0.92% 0.39% 0% 0% 4 0.52%
KHINYERA (36110) 510 31 18 2 1 3 0 8 8 4 0.39% 0.2% 0.59% 0% 1.57% 1.57% 0.78% 9 3 2 0 1 0 0 1.76% 0.59% 0.39% 0% 0.2% 0% 0% 3 0.59%
KHOKHRANA (36111) 750 69 33 4 4 12 0 11 23 2 0.53% 0.53% 1.6% 0% 1.47% 3.07% 0.27% 5 13 4 2 1 0 0 0.67% 1.73% 0.53% 0.27% 0.13% 0% 0% 8 1.07%
KUJTI (36112) 812 40 28 8 3 11 0 5 23 1 0.99% 0.37% 1.35% 0% 0.62% 2.83% 0.12% 11 6 5 2 1 0 0 1.35% 0.74% 0.62% 0.25% 0.12% 0% 0% 3 0.37%
Krishan Nagar (262280) 510 31 23 8 3 10 0 6 18 13 1.57% 0.59% 1.96% 0% 1.18% 3.53% 2.55% 7 2 7 4 2 0 0 1.37% 0.39% 1.37% 0.78% 0.39% 0% 0% 1 0.2%
LOONKARANSAR (36113) 4765 343 170 31 23 59 11 43 112 103 0.65% 0.48% 1.24% 0.23% 0.9% 2.35% 2.16% 35 54 36 24 7 0 0 0.73% 1.13% 0.76% 0.5% 0.15% 0% 0% 14 0.29%
MAHADEVWALI (36114) 1225 82 71 13 4 16 0 16 50 17 1.06% 0.33% 1.31% 0% 1.31% 4.08% 1.39% 27 17 11 3 2 0 0 2.2% 1.39% 0.9% 0.24% 0.16% 0% 0% 11 0.9%
MAHAJAN (36115) 1416 112 86 26 4 22 2 15 54 57 1.84% 0.28% 1.55% 0.14% 1.06% 3.81% 4.03% 28 17 23 7 3 1 0 1.98% 1.2% 1.62% 0.49% 0.21% 0.07% 0% 7 0.49%
MAKDASAR (36116) 740 51 31 9 2 12 0 9 21 2 1.22% 0.27% 1.62% 0% 1.22% 2.84% 0.27% 12 4 5 5 0 0 0 1.62% 0.54% 0.68% 0.68% 0% 0% 0% 5 0.68%
NATHWANA (36117) 674 58 20 3 2 4 0 6 9 4 0.45% 0.3% 0.59% 0% 0.89% 1.34% 0.59% 9 2 2 1 1 0 0 1.34% 0.3% 0.3% 0.15% 0.15% 0% 0% 5 0.74%
PEEPERA (36118) 709 28 16 2 3 6 0 4 11 0 0.28% 0.42% 0.85% 0% 0.56% 1.55% 0% 8 2 2 2 0 0 0 1.13% 0.28% 0.28% 0.28% 0% 0% 0% 2 0.28%
RAJASAR BHATIYAN (36119) 953 64 55 24 4 16 3 27 43 23 2.52% 0.42% 1.68% 0.31% 2.83% 4.51% 2.41% 5 12 16 9 3 2 0 0.52% 1.26% 1.68% 0.94% 0.31% 0.21% 0% 8 0.84%
RAJASAR URF KARNISAR (36120) 754 40 33 15 2 7 1 16 28 6 1.99% 0.27% 0.93% 0.13% 2.12% 3.71% 0.8% 6 12 9 3 0 1 0 0.8% 1.59% 1.19% 0.4% 0% 0.13% 0% 2 0.27%
RAMBAG (36121) 705 51 38 2 1 9 1 9 18 15 0.28% 0.14% 1.28% 0.14% 1.28% 2.55% 2.13% 15 7 3 3 1 0 0 2.13% 0.99% 0.43% 0.43% 0.14% 0% 0% 9 1.28%
RANER 11 SLD (36122) 781 40 23 11 2 7 0 7 16 12 1.41% 0.26% 0.9% 0% 0.9% 2.05% 1.54% 4 5 8 3 1 0 0 0.51% 0.64% 1.02% 0.38% 0.13% 0% 0% 2 0.26%
RANWASAR (36123) 978 46 32 10 4 15 1 6 24 10 1.02% 0.41% 1.53% 0.1% 0.61% 2.45% 1.02% 9 6 7 4 1 0 1 0.92% 0.61% 0.72% 0.41% 0.1% 0% 0.1% 4 0.41%
ROJHA (36124) 940 45 25 4 1 9 1 3 16 15 0.43% 0.11% 0.96% 0.11% 0.32% 1.7% 1.6% 8 6 4 3 1 0 0 0.85% 0.64% 0.43% 0.32% 0.11% 0% 0% 3 0.32%
Rajpura Hudan (262283) 859 49 31 12 4 10 1 12 19 6 1.4% 0.47% 1.16% 0.12% 1.4% 2.21% 0.7% 3 8 3 4 4 0 0 0.35% 0.93% 0.35% 0.47% 0.47% 0% 0% 9 1.05%
SANSARDESAR (36125) 878 43 20 12 2 10 0 6 11 10 1.37% 0.23% 1.14% 0% 0.68% 1.25% 1.14% 7 3 5 3 1 1 0 0.8% 0.34% 0.57% 0.34% 0.11% 0.11% 0% 0 0%
SHEKHSAR (36126) 917 61 27 8 2 9 0 13 17 8 0.87% 0.22% 0.98% 0% 1.42% 1.85% 0.87% 7 6 2 4 2 1 0 0.76% 0.65% 0.22% 0.44% 0.22% 0.11% 0% 5 0.55%
SHERPOORA1SM (262881) 1109 56 35 10 3 18 1 15 30 11 0.9% 0.27% 1.62% 0.09% 1.35% 2.71% 0.99% 4 12 10 5 2 0 0 0.36% 1.08% 0.9% 0.45% 0.18% 0% 0% 2 0.18%
SHERPURA A (36127) 907 35 27 2 2 11 0 4 20 1 0.22% 0.22% 1.21% 0% 0.44% 2.21% 0.11% 6 9 4 1 0 0 0 0.66% 0.99% 0.44% 0.11% 0% 0% 0% 7 0.77%
SODHWALI (36128) 382 17 14 3 0 3 0 2 10 3 0.79% 0% 0.79% 0% 0.52% 2.62% 0.79% 5 3 2 1 0 0 0 1.31% 0.79% 0.52% 0.26% 0% 0% 0% 3 0.79%
SUI (36129) 1117 72 50 8 2 11 1 17 31 3 0.72% 0.18% 0.98% 0.09% 1.52% 2.78% 0.27% 18 13 7 2 0 0 0 1.61% 1.16% 0.63% 0.18% 0% 0% 0% 10 0.9%
Sabniyan (262297) 597 19 17 4 4 7 2 3 13 4 0.67% 0.67% 1.17% 0.34% 0.5% 2.18% 0.67% 4 5 2 1 0 1 1 0.67% 0.84% 0.34% 0.17% 0% 0.17% 0.17% 3 0.5%
Sahajarasar (262201) 725 34 27 7 4 10 0 6 18 3 0.97% 0.55% 1.38% 0% 0.83% 2.48% 0.41% 7 6 3 5 0 0 0 0.97% 0.83% 0.41% 0.69% 0% 0% 0% 6 0.83%
Sahaniwala (262312) 1030 49 8 3 1 4 0 3 8 3 0.29% 0.1% 0.39% 0% 0.29% 0.78% 0.29% 2 1 2 3 0 0 0 0.19% 0.1% 0.19% 0.29% 0% 0% 0% 0 0%
Surnana (262314) 583 30 18 2 3 7 0 6 12 7 0.34% 0.51% 1.2% 0% 1.03% 2.06% 1.2% 4 8 3 2 0 0 0 0.69% 1.37% 0.51% 0.34% 0% 0% 0% 1 0.17%
TAKHATPURA 4TM (36130) 360 17 6 4 0 1 0 3 1 2 1.11% 0% 0.28% 0% 0.83% 0.28% 0.56% 2 1 1 1 0 0 0 0.56% 0.28% 0.28% 0.28% 0% 0% 0% 1 0.28%