Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : BIKANER (93) >> Block : KOLAYAT (632)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
6-8 SANTOSH NAGAR (262182) 819 50 23 8 3 11 0 4 15 7 0.98% 0.37% 1.34% 0% 0.49% 1.83% 0.85% 5 4 5 5 0 0 0 0.61% 0.49% 0.61% 0.61% 0% 0% 0% 4 0.49%
AKASAR (36058) 554 45 10 1 0 1 0 1 3 5 0.18% 0% 0.18% 0% 0.18% 0.54% 0.9% 5 3 0 0 0 0 0 0.9% 0.54% 0% 0% 0% 0% 0% 2 0.36%
BAJJU (36059) 1516 59 32 23 2 13 2 1 15 15 1.52% 0.13% 0.86% 0.13% 0.07% 0.99% 0.99% 6 15 4 3 1 1 0 0.4% 0.99% 0.26% 0.2% 0.07% 0.07% 0% 2 0.13%
BANGADSR (36060) 1173 37 19 15 1 7 0 13 10 9 1.28% 0.09% 0.6% 0% 1.11% 0.85% 0.77% 2 7 4 3 3 0 0 0.17% 0.6% 0.34% 0.26% 0.26% 0% 0% 0 0%
BARSALPUR (36061) 861 24 7 4 1 6 0 0 7 1 0.46% 0.12% 0.7% 0% 0% 0.81% 0.12% 0 4 1 2 0 0 0 0% 0.46% 0.12% 0.23% 0% 0% 0% 0 0%
BHALURI (36062) 1180 90 55 10 7 18 1 15 39 16 0.85% 0.59% 1.53% 0.08% 1.27% 3.31% 1.36% 13 22 6 5 1 1 0 1.1% 1.86% 0.51% 0.42% 0.08% 0.08% 0% 7 0.59%
BHANEKA GAON (36063) 958 59 51 13 2 16 1 8 31 9 1.36% 0.21% 1.67% 0.1% 0.84% 3.24% 0.94% 14 8 5 5 3 0 0 1.46% 0.84% 0.52% 0.52% 0.31% 0% 0% 16 1.67%
BHELU (36064) 723 26 20 8 5 9 1 8 15 7 1.11% 0.69% 1.24% 0.14% 1.11% 2.07% 0.97% 6 4 2 3 3 1 0 0.83% 0.55% 0.28% 0.41% 0.41% 0.14% 0% 1 0.14%
BHOLASAR (36065) 428 44 27 5 3 6 0 4 14 6 1.17% 0.7% 1.4% 0% 0.93% 3.27% 1.4% 10 1 2 5 0 0 0 2.34% 0.23% 0.47% 1.17% 0% 0% 0% 9 2.1%
BIKAMPUR (36066) 503 43 28 3 5 18 0 4 12 17 0.6% 0.99% 3.58% 0% 0.8% 2.39% 3.38% 8 11 3 5 0 0 0 1.59% 2.19% 0.6% 0.99% 0% 0% 0% 1 0.2%
BITHNOK (36067) 985 37 25 13 6 15 0 2 21 7 1.32% 0.61% 1.52% 0% 0.2% 2.13% 0.71% 7 3 5 9 0 0 0 0.71% 0.3% 0.51% 0.91% 0% 0% 0% 1 0.1%
Bhoorasar (262174) 616 8 5 4 2 4 0 0 5 2 0.65% 0.32% 0.65% 0% 0% 0.81% 0.32% 0 1 1 3 0 0 0 0% 0.16% 0.16% 0.49% 0% 0% 0% 0 0%
CHANDASAR (36068) 1003 84 54 22 12 28 4 32 44 22 2.19% 1.2% 2.79% 0.4% 3.19% 4.39% 2.19% 9 13 9 13 10 0 0 0.9% 1.3% 0.9% 1.3% 1% 0% 0% 0 0%
CHANI (36069) 834 68 62 28 6 21 2 18 49 40 3.36% 0.72% 2.52% 0.24% 2.16% 5.88% 4.8% 15 12 14 13 5 1 0 1.8% 1.44% 1.68% 1.56% 0.6% 0.12% 0% 2 0.24%
CHARANWALA (36070) 1468 76 47 17 12 28 1 14 43 14 1.16% 0.82% 1.91% 0.07% 0.95% 2.93% 0.95% 9 10 9 12 5 0 0 0.61% 0.68% 0.61% 0.82% 0.34% 0% 0% 2 0.14%
DASORI (36071) 658 55 39 11 7 22 0 5 30 9 1.67% 1.06% 3.34% 0% 0.76% 4.56% 1.37% 6 13 5 8 1 0 0 0.91% 1.98% 0.76% 1.22% 0.15% 0% 0% 6 0.91%
DIYATRA (36072) 955 39 22 8 1 6 0 9 15 12 0.84% 0.1% 0.63% 0% 0.94% 1.57% 1.26% 8 3 4 5 1 0 0 0.84% 0.31% 0.42% 0.52% 0.1% 0% 0% 1 0.1%
Dewdo Ki Dhani (262183) 574 29 20 9 1 10 3 7 15 4 1.57% 0.17% 1.74% 0.52% 1.22% 2.61% 0.7% 4 8 2 3 1 1 0 0.7% 1.39% 0.35% 0.52% 0.17% 0.17% 0% 1 0.17%
GADIYALA (36073) 944 52 37 11 3 13 0 9 29 11 1.17% 0.32% 1.38% 0% 0.95% 3.07% 1.17% 10 10 8 4 0 1 0 1.06% 1.06% 0.85% 0.42% 0% 0.11% 0% 4 0.42%
GAJNER (36074) 1038 104 65 25 12 30 2 11 47 39 2.41% 1.16% 2.89% 0.19% 1.06% 4.53% 3.76% 17 14 18 10 3 2 0 1.64% 1.35% 1.73% 0.96% 0.29% 0.19% 0% 1 0.1%
GIRIRAJSAR (36075) 951 75 55 16 10 21 4 18 35 23 1.68% 1.05% 2.21% 0.42% 1.89% 3.68% 2.42% 11 17 7 7 3 3 0 1.16% 1.79% 0.74% 0.74% 0.32% 0.32% 0% 7 0.74%
GODU (36076) 1013 45 15 6 2 9 1 3 11 2 0.59% 0.2% 0.89% 0.1% 0.3% 1.09% 0.2% 5 5 3 0 2 0 0 0.49% 0.49% 0.3% 0% 0.2% 0% 0% 0 0%
GOGDIYAWALA (36077) 591 19 15 1 0 4 0 3 7 4 0.17% 0% 0.68% 0% 0.51% 1.18% 0.68% 6 5 1 0 0 0 0 1.02% 0.85% 0.17% 0% 0% 0% 0% 3 0.51%
GOKUL (36078) 1122 66 39 6 6 16 0 4 25 11 0.53% 0.53% 1.43% 0% 0.36% 2.23% 0.98% 13 11 7 3 0 0 0 1.16% 0.98% 0.62% 0.27% 0% 0% 0% 5 0.45%
GUDA (36079) 1345 64 47 25 7 20 4 10 42 24 1.86% 0.52% 1.49% 0.3% 0.74% 3.12% 1.78% 9 8 12 10 5 1 0 0.67% 0.59% 0.89% 0.74% 0.37% 0.07% 0% 2 0.15%
Gajjewala (262191) 459 14 8 0 0 2 0 1 5 0 0% 0% 0.44% 0% 0.22% 1.09% 0% 4 2 0 0 0 0 0 0.87% 0.44% 0% 0% 0% 0% 0% 2 0.44%
HADAN (36080) 1033 65 52 18 6 16 1 8 31 4 1.74% 0.58% 1.55% 0.1% 0.77% 3% 0.39% 17 11 5 5 2 0 0 1.65% 1.06% 0.48% 0.48% 0.19% 0% 0% 12 1.16%
HADLA BHATIYAN (36081) 610 29 18 3 2 9 0 0 9 4 0.49% 0.33% 1.48% 0% 0% 1.48% 0.66% 6 2 3 2 0 0 0 0.98% 0.33% 0.49% 0.33% 0% 0% 0% 5 0.82%
JHAJHU (36082) 2150 151 94 21 9 37 0 28 74 44 0.98% 0.42% 1.72% 0% 1.3% 3.44% 2.05% 19 25 24 13 4 0 0 0.88% 1.16% 1.12% 0.6% 0.19% 0% 0% 9 0.42%
Jagasar (262177) 1236 83 58 26 8 24 1 6 33 8 2.1% 0.65% 1.94% 0.08% 0.49% 2.67% 0.65% 13 11 7 10 2 0 0 1.05% 0.89% 0.57% 0.81% 0.16% 0% 0% 15 1.21%
KHARI CHARNAN (36083) 1500 111 72 17 5 15 0 7 51 21 1.13% 0.33% 1% 0% 0.47% 3.4% 1.4% 23 18 8 3 3 1 0 1.53% 1.2% 0.53% 0.2% 0.2% 0.07% 0% 16 1.07%
KHINDASAR (36084) 1016 96 62 16 10 17 2 16 44 8 1.57% 0.98% 1.67% 0.2% 1.57% 4.33% 0.79% 16 20 6 6 3 0 0 1.57% 1.97% 0.59% 0.59% 0.3% 0% 0% 11 1.08%
KOLAYAT (36085) 1721 153 111 29 9 42 1 50 82 68 1.69% 0.52% 2.44% 0.06% 2.91% 4.76% 3.95% 22 34 27 17 6 2 0 1.28% 1.98% 1.57% 0.99% 0.35% 0.12% 0% 3 0.17%
KOTRI (36086) 999 69 56 23 6 24 1 25 45 48 2.3% 0.6% 2.4% 0.1% 2.5% 4.5% 4.8% 8 10 14 14 3 4 1 0.8% 1% 1.4% 1.4% 0.3% 0.4% 0.1% 2 0.2%
Khakhoosar (262186) 1103 66 52 14 2 18 1 18 44 7 1.27% 0.18% 1.63% 0.09% 1.63% 3.99% 0.63% 18 16 8 5 2 0 0 1.63% 1.45% 0.73% 0.45% 0.18% 0% 0% 3 0.27%
Khariya Patawatan (262192) 1054 44 32 22 6 14 1 9 25 14 2.09% 0.57% 1.33% 0.09% 0.85% 2.37% 1.33% 5 5 11 8 1 1 0 0.47% 0.47% 1.04% 0.76% 0.09% 0.09% 0% 1 0.09%
MANDAL CHARANAN (36087) 1008 62 32 16 6 18 0 6 23 15 1.59% 0.6% 1.79% 0% 0.6% 2.28% 1.49% 2 9 6 9 2 0 0 0.2% 0.89% 0.6% 0.89% 0.2% 0% 0% 4 0.4%
MANKASAR (36088) 847 27 11 0 0 4 0 1 6 2 0% 0% 0.47% 0% 0.12% 0.71% 0.24% 4 3 1 0 0 0 0 0.47% 0.35% 0.12% 0% 0% 0% 0% 3 0.35%
MITHARIYA (36089) 1170 76 39 13 1 26 0 6 30 10 1.11% 0.09% 2.22% 0% 0.51% 2.56% 0.85% 10 13 7 6 1 0 0 0.85% 1.11% 0.6% 0.51% 0.09% 0% 0% 2 0.17%
NAGRASAR (36090) 878 55 41 13 9 13 2 13 17 7 1.48% 1.03% 1.48% 0.23% 1.48% 1.94% 0.8% 10 8 4 5 2 1 0 1.14% 0.91% 0.46% 0.57% 0.23% 0.11% 0% 11 1.25%
NOKHRA (36091) 758 59 49 23 9 18 2 20 25 9 3.03% 1.19% 2.37% 0.26% 2.64% 3.3% 1.19% 16 10 4 8 4 1 0 2.11% 1.32% 0.53% 1.06% 0.53% 0.13% 0% 6 0.79%
Nandra (262187) 798 41 36 22 9 20 1 12 32 3 2.76% 1.13% 2.51% 0.13% 1.5% 4.01% 0.38% 5 6 12 5 4 1 0 0.63% 0.75% 1.5% 0.63% 0.5% 0.13% 0% 3 0.38%
Phulasar Bara (262196) 733 21 8 2 0 3 0 0 2 1 0.27% 0% 0.41% 0% 0% 0.27% 0.14% 0 1 2 0 0 0 0 0% 0.14% 0.27% 0% 0% 0% 0% 5 0.68%
RANJEETPURA (36092) 929 27 15 8 4 7 0 6 10 10 0.86% 0.43% 0.75% 0% 0.65% 1.08% 1.08% 1 5 2 3 2 1 0 0.11% 0.54% 0.22% 0.32% 0.22% 0.11% 0% 1 0.11%
Raowala (262175) 544 24 5 0 0 1 1 3 4 0 0% 0% 0.18% 0.18% 0.55% 0.74% 0% 2 2 1 0 0 0 0 0.37% 0.37% 0.18% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SEWARA (262195) 688 26 22 9 3 8 2 6 18 8 1.31% 0.44% 1.16% 0.29% 0.87% 2.62% 1.16% 6 5 4 4 2 0 0 0.87% 0.73% 0.58% 0.58% 0.29% 0% 0% 1 0.15%
SIYANA (36093) 858 83 72 63 12 31 0 24 46 8 7.34% 1.4% 3.61% 0% 2.8% 5.36% 0.93% 15 21 17 10 6 1 0 1.75% 2.45% 1.98% 1.17% 0.7% 0.12% 0% 2 0.23%
SURJARA (36094) 1247 110 78 11 3 17 1 21 63 31 0.88% 0.24% 1.36% 0.08% 1.68% 5.05% 2.49% 22 23 18 5 1 0 0 1.76% 1.84% 1.44% 0.4% 0.08% 0% 0% 9 0.72%