Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : BHILWARA (92) >> Block : SHAHPURA (629)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AAMLI KALAN (35923) 656 73 39 24 7 11 0 19 29 1 3.66% 1.07% 1.68% 0% 2.9% 4.42% 0.15% 8 9 11 8 0 0 0 1.22% 1.37% 1.68% 1.22% 0% 0% 0% 3 0.46%
ARNIYA GHORA (35924) 979 89 82 67 17 45 6 36 62 27 6.84% 1.74% 4.6% 0.61% 3.68% 6.33% 2.76% 8 18 18 14 14 6 0 0.82% 1.84% 1.84% 1.43% 1.43% 0.61% 0% 4 0.41%
ARNIYA RASA (35925) 1264 130 116 51 31 60 7 47 91 15 4.03% 2.45% 4.75% 0.55% 3.72% 7.2% 1.19% 18 30 23 19 11 4 0 1.42% 2.37% 1.82% 1.5% 0.87% 0.32% 0% 11 0.87%
ARWAD (35926) 1130 92 80 40 14 35 0 18 61 11 3.54% 1.24% 3.1% 0% 1.59% 5.4% 0.97% 22 12 20 12 5 0 0 1.95% 1.06% 1.77% 1.06% 0.44% 0% 0% 9 0.8%
BACHHKHERA (35927) 697 60 51 31 9 27 2 29 38 22 4.45% 1.29% 3.87% 0.29% 4.16% 5.45% 3.16% 3 16 6 11 11 1 0 0.43% 2.3% 0.86% 1.58% 1.58% 0.14% 0% 3 0.43%
BALAPURA (35928) 665 53 35 12 9 23 0 16 26 13 1.8% 1.35% 3.46% 0% 2.41% 3.91% 1.95% 6 4 9 4 6 2 0 0.9% 0.6% 1.35% 0.6% 0.9% 0.3% 0% 4 0.6%
BANSEDA (35929) 709 67 61 44 15 38 3 28 52 21 6.21% 2.12% 5.36% 0.42% 3.95% 7.33% 2.96% 6 14 12 12 13 3 0 0.85% 1.97% 1.69% 1.69% 1.83% 0.42% 0% 1 0.14%
BHOJPUR (35930) 565 48 44 34 8 26 4 10 38 14 6.02% 1.42% 4.6% 0.71% 1.77% 6.73% 2.48% 5 5 14 8 4 3 1 0.88% 0.88% 2.48% 1.42% 0.71% 0.53% 0.18% 4 0.71%
BILIYA (35931) 932 68 57 35 14 41 0 31 45 17 3.76% 1.5% 4.4% 0% 3.33% 4.83% 1.82% 6 11 12 18 7 2 0 0.64% 1.18% 1.29% 1.93% 0.75% 0.21% 0% 1 0.11%
BORDA (35932) 699 63 57 45 28 42 0 35 47 21 6.44% 4.01% 6.01% 0% 5.01% 6.72% 3% 3 5 8 9 17 10 0 0.43% 0.72% 1.14% 1.29% 2.43% 1.43% 0% 5 0.72%
DABLA CHANDA (35934) 1002 128 99 64 24 52 1 53 79 8 6.39% 2.4% 5.19% 0.1% 5.29% 7.88% 0.8% 12 25 19 21 12 3 0 1.2% 2.5% 1.9% 2.1% 1.2% 0.3% 0% 7 0.7%
DABLA KACHRA (35933) 734 43 43 35 16 28 0 23 38 11 4.77% 2.18% 3.81% 0% 3.13% 5.18% 1.5% 5 10 2 14 8 4 0 0.68% 1.36% 0.27% 1.91% 1.09% 0.54% 0% 0 0%
DAULATPURA (35939) 639 70 62 46 18 33 0 27 55 23 7.2% 2.82% 5.16% 0% 4.23% 8.61% 3.6% 8 12 12 18 4 7 0 1.25% 1.88% 1.88% 2.82% 0.63% 1.1% 0% 1 0.16%
DEVRIYA (35935) 1483 104 90 61 20 58 1 40 70 34 4.11% 1.35% 3.91% 0.07% 2.7% 4.72% 2.29% 10 13 24 20 18 1 0 0.67% 0.88% 1.62% 1.35% 1.21% 0.07% 0% 4 0.27%
DHANOP (35936) 1139 153 86 42 8 21 2 34 43 11 3.69% 0.7% 1.84% 0.18% 2.99% 3.78% 0.97% 24 19 19 8 2 0 0 2.11% 1.67% 1.67% 0.7% 0.18% 0% 0% 14 1.23%
DHIKOLA (35937) 1276 158 126 84 46 99 9 79 108 33 6.58% 3.61% 7.76% 0.71% 6.19% 8.46% 2.59% 8 15 31 37 25 9 0 0.63% 1.18% 2.43% 2.9% 1.96% 0.71% 0% 1 0.08%
DOHARIYA (35938) 846 54 42 27 10 22 4 29 36 17 3.19% 1.18% 2.6% 0.47% 3.43% 4.26% 2.01% 3 6 12 9 8 3 0 0.35% 0.71% 1.42% 1.06% 0.95% 0.35% 0% 1 0.12%
EITDIYA (35943) 866 85 70 42 17 43 0 22 56 9 4.85% 1.96% 4.97% 0% 2.54% 6.47% 1.04% 8 16 15 21 4 0 0 0.92% 1.85% 1.73% 2.42% 0.46% 0% 0% 6 0.69%
EITMARIYA (35942) 1183 122 110 80 35 73 7 24 91 6 6.76% 2.96% 6.17% 0.59% 2.03% 7.69% 0.51% 13 21 25 34 10 0 0 1.1% 1.78% 2.11% 2.87% 0.85% 0% 0% 7 0.59%
GIRDIYA (35940) 883 79 76 59 25 49 10 17 71 16 6.68% 2.83% 5.55% 1.13% 1.93% 8.04% 1.81% 7 20 16 12 16 4 0 0.79% 2.27% 1.81% 1.36% 1.81% 0.45% 0% 1 0.11%
HUKAMPURA (35941) 1039 89 78 56 20 42 6 23 58 31 5.39% 1.92% 4.04% 0.58% 2.21% 5.58% 2.98% 8 14 15 23 9 3 0 0.77% 1.35% 1.44% 2.21% 0.87% 0.29% 0% 6 0.58%
KADI SAHANA (35944) 942 108 95 61 16 44 3 41 80 14 6.48% 1.7% 4.67% 0.32% 4.35% 8.49% 1.49% 19 21 16 20 14 0 0 2.02% 2.23% 1.7% 2.12% 1.49% 0% 0% 5 0.53%
KANECHAN KALAN (35946) 1106 82 61 39 10 32 2 16 46 8 3.53% 0.9% 2.89% 0.18% 1.45% 4.16% 0.72% 8 13 16 14 3 0 0 0.72% 1.18% 1.45% 1.27% 0.27% 0% 0% 7 0.63%
KANECHAN KHURD (35947) 916 98 78 51 20 45 9 30 57 16 5.57% 2.18% 4.91% 0.98% 3.28% 6.22% 1.75% 13 16 13 15 12 4 0 1.42% 1.75% 1.42% 1.64% 1.31% 0.44% 0% 5 0.55%
KHAMOR (35945) 1186 103 82 47 15 46 5 23 63 21 3.96% 1.26% 3.88% 0.42% 1.94% 5.31% 1.77% 13 20 19 16 8 1 0 1.1% 1.69% 1.6% 1.35% 0.67% 0.08% 0% 5 0.42%
KOTHIYA (35948) 992 128 94 17 20 46 1 36 71 34 1.71% 2.02% 4.64% 0.1% 3.63% 7.16% 3.43% 23 21 18 13 6 4 0 2.32% 2.12% 1.81% 1.31% 0.6% 0.4% 0% 9 0.91%
LASADIYA (35949) 997 118 103 71 19 51 7 46 85 15 7.12% 1.91% 5.12% 0.7% 4.61% 8.53% 1.5% 12 28 23 21 12 1 1 1.2% 2.81% 2.31% 2.11% 1.2% 0.1% 0.1% 5 0.5%
LULAS (35950) 658 59 50 40 17 36 6 19 41 9 6.08% 2.58% 5.47% 0.91% 2.89% 6.23% 1.37% 5 6 12 17 7 2 0 0.76% 0.91% 1.82% 2.58% 1.06% 0.3% 0% 1 0.15%
MATAJI KA KHERA (35951) 594 41 37 21 14 21 6 6 33 2 3.54% 2.36% 3.54% 1.01% 1.01% 5.56% 0.34% 8 9 3 8 6 1 0 1.35% 1.52% 0.51% 1.35% 1.01% 0.17% 0% 2 0.34%
MINDOLIYA (35952) 504 47 39 31 8 18 3 16 32 4 6.15% 1.59% 3.57% 0.6% 3.17% 6.35% 0.79% 2 12 11 9 2 0 1 0.4% 2.38% 2.18% 1.79% 0.4% 0% 0.2% 2 0.4%
PHOOLIYA KALAN (35953) 1631 174 137 61 40 89 4 63 94 54 3.74% 2.45% 5.46% 0.25% 3.86% 5.76% 3.31% 22 26 28 30 23 2 0 1.35% 1.59% 1.72% 1.84% 1.41% 0.12% 0% 6 0.37%
PHOOLIYA KHURD (35954) 816 90 80 66 18 52 5 40 72 12 8.09% 2.21% 6.37% 0.61% 4.9% 8.82% 1.47% 4 15 25 21 12 2 0 0.49% 1.84% 3.06% 2.57% 1.47% 0.25% 0% 1 0.12%
PRATAPPURA (35955) 721 78 68 50 10 36 3 22 58 17 6.93% 1.39% 4.99% 0.42% 3.05% 8.04% 2.36% 9 16 23 12 4 3 0 1.25% 2.22% 3.19% 1.66% 0.55% 0.42% 0% 1 0.14%
REHAD (35956) 803 70 64 50 10 36 4 24 48 7 6.23% 1.25% 4.48% 0.5% 2.99% 5.98% 0.87% 10 17 16 14 5 1 0 1.25% 2.12% 1.99% 1.74% 0.62% 0.12% 0% 1 0.12%
SANGARI (35957) 1126 125 112 85 34 68 9 46 94 28 7.55% 3.02% 6.04% 0.8% 4.09% 8.35% 2.49% 11 16 28 29 17 6 0 0.98% 1.42% 2.49% 2.58% 1.51% 0.53% 0% 5 0.44%
SANGRIYA (35958) 991 72 52 25 7 27 1 22 34 18 2.52% 0.71% 2.72% 0.1% 2.22% 3.43% 1.82% 8 14 13 11 3 0 0 0.81% 1.41% 1.31% 1.11% 0.3% 0% 0% 3 0.3%
TASWARIYA BANSA (35959) 847 89 77 62 19 49 3 33 57 42 7.32% 2.24% 5.79% 0.35% 3.9% 6.73% 4.96% 5 14 17 20 13 6 0 0.59% 1.65% 2.01% 2.36% 1.53% 0.71% 0% 2 0.24%
TEHNAL (35960) 1124 119 112 76 43 76 5 49 88 35 6.76% 3.83% 6.76% 0.44% 4.36% 7.83% 3.11% 9 28 23 24 20 7 0 0.8% 2.49% 2.05% 2.14% 1.78% 0.62% 0% 1 0.09%