Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : BHARATPUR (91) >> Block : NAGAR PAHARI (616)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ALMSHAH (35451) 1298 94 43 7 6 18 0 17 29 16 0.54% 0.46% 1.39% 0% 1.31% 2.23% 1.23% 9 11 9 6 1 1 0 0.69% 0.85% 0.69% 0.46% 0.08% 0.08% 0% 6 0.46%
BAS BURJA (262758) 1329 82 53 30 8 22 3 8 43 39 2.26% 0.6% 1.66% 0.23% 0.6% 3.24% 2.93% 9 14 8 12 4 4 0 0.68% 1.05% 0.6% 0.9% 0.3% 0.3% 0% 2 0.15%
BERRU (35452) 949 47 21 1 0 9 0 7 14 5 0.11% 0% 0.95% 0% 0.74% 1.48% 0.53% 8 7 2 2 0 0 0 0.84% 0.74% 0.21% 0.21% 0% 0% 0% 2 0.21%
BHATPURA (35453) 829 20 15 5 2 7 0 6 11 6 0.6% 0.24% 0.84% 0% 0.72% 1.33% 0.72% 4 3 5 3 0 0 0 0.48% 0.36% 0.6% 0.36% 0% 0% 0% 0 0%
CHIRAWAL MALI (35455) 711 78 50 9 11 28 1 9 31 25 1.27% 1.55% 3.94% 0.14% 1.27% 4.36% 3.52% 12 7 10 7 6 0 0 1.69% 0.98% 1.41% 0.98% 0.84% 0% 0% 8 1.13%
DABAK (35456) 1116 62 46 8 3 18 0 8 39 23 0.72% 0.27% 1.61% 0% 0.72% 3.49% 2.06% 5 23 8 6 0 0 0 0.45% 2.06% 0.72% 0.54% 0% 0% 0% 4 0.36%
DUNDAWAL (35457) 847 82 52 8 2 19 3 15 39 20 0.94% 0.24% 2.24% 0.35% 1.77% 4.6% 2.36% 12 19 8 8 0 0 0 1.42% 2.24% 0.94% 0.94% 0% 0% 0% 5 0.59%
FATEHPUR KALAN (35458) 671 28 18 4 3 5 0 6 10 10 0.6% 0.45% 0.75% 0% 0.89% 1.49% 1.49% 10 2 2 2 2 0 0 1.49% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0% 0% 0 0%
GAHANKAR (35459) 742 42 26 12 5 17 0 10 22 14 1.62% 0.67% 2.29% 0% 1.35% 2.96% 1.89% 2 7 9 4 3 1 0 0.27% 0.94% 1.21% 0.54% 0.4% 0.13% 0% 0 0%
GANGAWAK (35460) 694 36 20 4 2 8 2 7 15 10 0.58% 0.29% 1.15% 0.29% 1.01% 2.16% 1.44% 8 2 5 4 1 0 0 1.15% 0.29% 0.72% 0.58% 0.14% 0% 0% 0 0%
GULPARA (35463) 1112 74 46 5 5 17 1 7 32 23 0.45% 0.45% 1.53% 0.09% 0.63% 2.88% 2.07% 9 12 12 4 1 0 0 0.81% 1.08% 1.08% 0.36% 0.09% 0% 0% 8 0.72%
JAISHREE (35464) 1193 64 41 7 6 14 0 8 28 16 0.59% 0.5% 1.17% 0% 0.67% 2.35% 1.34% 14 11 7 3 2 0 0 1.17% 0.92% 0.59% 0.25% 0.17% 0% 0% 4 0.34%
JALALPUR (35465) 1095 83 63 29 10 31 8 11 51 45 2.65% 0.91% 2.83% 0.73% 1% 4.66% 4.11% 9 11 23 8 7 3 0 0.82% 1% 2.1% 0.73% 0.64% 0.27% 0% 2 0.18%
JALUKI (35466) 688 64 40 4 5 17 0 12 25 19 0.58% 0.73% 2.47% 0% 1.74% 3.63% 2.76% 12 6 15 2 1 0 0 1.74% 0.87% 2.18% 0.29% 0.15% 0% 0% 4 0.58%
JHANJHAR (35467) 1191 66 52 17 12 27 2 4 41 34 1.43% 1.01% 2.27% 0.17% 0.34% 3.44% 2.85% 5 9 14 13 4 0 0 0.42% 0.76% 1.18% 1.09% 0.34% 0% 0% 7 0.59%
KAKRALA (35469) 1135 44 33 11 8 12 2 1 29 9 0.97% 0.7% 1.06% 0.18% 0.09% 2.56% 0.79% 11 9 4 1 3 2 0 0.97% 0.79% 0.35% 0.09% 0.26% 0.18% 0% 3 0.26%
KHAKHAWALI (35470) 519 20 13 2 1 4 1 1 8 5 0.39% 0.19% 0.77% 0.19% 0.19% 1.54% 0.96% 4 2 0 1 2 0 0 0.77% 0.39% 0% 0.19% 0.39% 0% 0% 4 0.77%
KHESTI (35472) 766 38 25 5 6 11 1 6 20 12 0.65% 0.78% 1.44% 0.13% 0.78% 2.61% 1.57% 6 5 8 4 1 0 0 0.78% 0.65% 1.04% 0.52% 0.13% 0% 0% 1 0.13%
KHOHRI DAYANABAS (35473) 458 28 20 12 5 13 0 1 19 16 2.62% 1.09% 2.84% 0% 0.22% 4.15% 3.49% 1 2 7 5 4 0 0 0.22% 0.44% 1.53% 1.09% 0.87% 0% 0% 1 0.22%
MANOTA KALAN (35476) 747 55 24 6 3 8 1 11 12 8 0.8% 0.4% 1.07% 0.13% 1.47% 1.61% 1.07% 6 10 3 1 2 0 0 0.8% 1.34% 0.4% 0.13% 0.27% 0% 0% 2 0.27%
MORAKA (35478) 622 28 18 5 3 8 0 7 13 5 0.8% 0.48% 1.29% 0% 1.13% 2.09% 0.8% 5 4 4 4 0 0 0 0.8% 0.64% 0.64% 0.64% 0% 0% 0% 1 0.16%
MUDIA (35479) 675 42 28 7 3 11 1 15 18 16 1.04% 0.44% 1.63% 0.15% 2.22% 2.67% 2.37% 3 15 4 4 2 0 0 0.44% 2.22% 0.59% 0.59% 0.3% 0% 0% 0 0%
MUNDOTI (35480) 511 25 13 2 3 4 2 8 9 5 0.39% 0.59% 0.78% 0.39% 1.57% 1.76% 0.98% 3 2 5 0 1 1 0 0.59% 0.39% 0.98% 0% 0.2% 0.2% 0% 1 0.2%
PADAL BAS (35481) 713 29 17 3 2 6 0 8 14 6 0.42% 0.28% 0.84% 0% 1.12% 1.96% 0.84% 3 6 5 1 1 0 0 0.42% 0.84% 0.7% 0.14% 0.14% 0% 0% 1 0.14%
PAINDAKA (35485) 865 66 41 7 2 7 0 11 25 22 0.81% 0.23% 0.81% 0% 1.27% 2.89% 2.54% 11 10 10 2 1 0 0 1.27% 1.16% 1.16% 0.23% 0.12% 0% 0% 7 0.81%
PALKA (35483) 972 49 31 6 5 13 0 11 21 15 0.62% 0.51% 1.34% 0% 1.13% 2.16% 1.54% 7 6 9 5 1 0 0 0.72% 0.62% 0.93% 0.51% 0.1% 0% 0% 3 0.31%
RASIYA (35488) 590 29 13 1 2 6 0 7 7 4 0.17% 0.34% 1.02% 0% 1.19% 1.19% 0.68% 2 6 3 1 0 0 0 0.34% 1.02% 0.51% 0.17% 0% 0% 0% 1 0.17%
SADPURI (35489) 625 43 38 17 6 19 1 6 30 26 2.72% 0.96% 3.04% 0.16% 0.96% 4.8% 4.16% 4 8 13 9 2 0 0 0.64% 1.28% 2.08% 1.44% 0.32% 0% 0% 2 0.32%
SEMLA KALAN (35490) 848 35 21 3 2 4 1 5 19 6 0.35% 0.24% 0.47% 0.12% 0.59% 2.24% 0.71% 8 4 5 1 1 0 0 0.94% 0.47% 0.59% 0.12% 0.12% 0% 0% 2 0.24%
SEMLI (35491) 661 61 45 3 7 17 0 25 27 19 0.45% 1.06% 2.57% 0% 3.78% 4.08% 2.87% 13 13 8 5 3 0 0 1.97% 1.97% 1.21% 0.76% 0.45% 0% 0% 3 0.45%
SIHAWLI (35492) 806 34 21 12 5 15 4 0 20 15 1.49% 0.62% 1.86% 0.5% 0% 2.48% 1.86% 1 1 10 4 2 2 0 0.12% 0.12% 1.24% 0.5% 0.25% 0.25% 0% 1 0.12%
SIKRI (35493) 2989 276 156 18 24 66 3 26 106 104 0.6% 0.8% 2.21% 0.1% 0.87% 3.55% 3.48% 31 49 40 22 2 0 0 1.04% 1.64% 1.34% 0.74% 0.07% 0% 0% 12 0.4%
SIRTHALA (35494) 574 58 39 10 4 12 2 13 23 11 1.74% 0.7% 2.09% 0.35% 2.26% 4.01% 1.92% 10 13 2 2 5 0 0 1.74% 2.26% 0.35% 0.35% 0.87% 0% 0% 7 1.22%
SUNDRAWALI (35495) 893 66 39 3 5 18 2 21 26 18 0.34% 0.56% 2.02% 0.22% 2.35% 2.91% 2.02% 8 12 5 5 4 1 0 0.9% 1.34% 0.56% 0.56% 0.45% 0.11% 0% 4 0.45%
TARODAR (35496) 1197 76 46 2 8 18 1 22 33 22 0.17% 0.67% 1.5% 0.08% 1.84% 2.76% 1.84% 8 11 12 7 1 0 1 0.67% 0.92% 1% 0.58% 0.08% 0% 0.08% 6 0.5%
TESKI (35497) 818 48 38 10 6 15 0 1 29 19 1.22% 0.73% 1.83% 0% 0.12% 3.55% 2.32% 12 11 9 1 3 0 0 1.47% 1.34% 1.1% 0.12% 0.37% 0% 0% 2 0.24%
THOON (35498) 837 48 35 6 3 12 0 16 27 21 0.72% 0.36% 1.43% 0% 1.91% 3.23% 2.51% 4 11 9 8 0 0 0 0.48% 1.31% 1.08% 0.96% 0% 0% 0% 3 0.36%
UDKI DALLA (35499) 790 38 29 16 6 14 1 1 21 11 2.03% 0.76% 1.77% 0.13% 0.13% 2.66% 1.39% 7 5 4 9 1 0 0 0.89% 0.63% 0.51% 1.14% 0.13% 0% 0% 3 0.38%