Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : BANSWARA (88) >> Block : BANSWARA (590)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ABAPURA (34401) 1146 107 96 89 15 49 1 93 79 1 7.77% 1.31% 4.28% 0.09% 8.12% 6.89% 0.09% 0 20 34 27 14 0 1 0% 1.75% 2.97% 2.36% 1.22% 0% 0.09% 0 0%
BADREL KHURD (34402) 645 45 43 30 9 26 0 41 39 17 4.65% 1.4% 4.03% 0% 6.36% 6.05% 2.64% 0 8 10 13 8 4 0 0% 1.24% 1.55% 2.02% 1.24% 0.62% 0% 0 0%
BADVI (34405) 977 115 111 92 23 47 2 104 82 22 9.42% 2.35% 4.81% 0.2% 10.64% 8.39% 2.25% 5 23 40 21 16 5 1 0.51% 2.35% 4.09% 2.15% 1.64% 0.51% 0.1% 0 0%
BARWALA RAJIYA (34404) 1094 49 44 42 13 27 0 44 39 0 3.84% 1.19% 2.47% 0% 4.02% 3.56% 0% 0 4 16 11 13 0 0 0% 0.37% 1.46% 1.01% 1.19% 0% 0% 0 0%
BHAPOR (34407) 926 52 48 36 5 25 1 44 42 7 3.89% 0.54% 2.7% 0.11% 4.75% 4.54% 0.76% 2 6 18 13 8 0 0 0.22% 0.65% 1.94% 1.4% 0.86% 0% 0% 1 0.11%
BOR KHABAR (34408) 716 37 37 36 4 19 0 37 35 3 5.03% 0.56% 2.65% 0% 5.17% 4.89% 0.42% 1 1 16 13 5 1 0 0.14% 0.14% 2.23% 1.82% 0.7% 0.14% 0% 0 0%
BORIYA (34409) 1229 95 94 89 16 57 3 57 81 15 7.24% 1.3% 4.64% 0.24% 4.64% 6.59% 1.22% 5 10 31 36 10 1 0 0.41% 0.81% 2.52% 2.93% 0.81% 0.08% 0% 1 0.08%
BORKHEDA (34410) 394 39 33 15 9 22 0 13 25 8 3.81% 2.28% 5.58% 0% 3.3% 6.35% 2.03% 4 2 8 11 2 1 0 1.02% 0.51% 2.03% 2.79% 0.51% 0.25% 0% 5 1.27%
CHACHAKOTA (34412) 912 72 53 51 4 21 0 53 51 35 5.59% 0.44% 2.3% 0% 5.81% 5.59% 3.84% 0 1 12 26 11 3 0 0% 0.11% 1.32% 2.85% 1.21% 0.33% 0% 0 0%
CHHAPARIYA (34413) 1170 45 44 39 8 27 0 44 41 0 3.33% 0.68% 2.31% 0% 3.76% 3.5% 0% 0 2 20 15 7 0 0 0% 0.17% 1.71% 1.28% 0.6% 0% 0% 0 0%
DEVGARH (34415) 849 61 60 45 10 30 0 45 57 12 5.3% 1.18% 3.53% 0% 5.3% 6.71% 1.41% 5 9 20 16 8 2 0 0.59% 1.06% 2.36% 1.88% 0.94% 0.24% 0% 0 0%
GANAU (34418) 1033 66 64 59 17 38 4 64 60 3 5.71% 1.65% 3.68% 0.39% 6.2% 5.81% 0.29% 1 4 23 16 17 3 0 0.1% 0.39% 2.23% 1.55% 1.65% 0.29% 0% 0 0%
JHARNIYA (34421) 153 12 11 3 1 2 0 7 8 0 1.96% 0.65% 1.31% 0% 4.58% 5.23% 0% 4 3 2 0 1 0 0 2.61% 1.96% 1.31% 0% 0.65% 0% 0% 1 0.65%
JHUPEL (34422) 911 71 63 56 12 33 0 63 43 13 6.15% 1.32% 3.62% 0% 6.92% 4.72% 1.43% 1 16 16 14 13 3 0 0.11% 1.76% 1.76% 1.54% 1.43% 0.33% 0% 0 0%
KADELIYA (34423) 1042 59 54 54 6 22 0 54 51 33 5.18% 0.58% 2.11% 0% 5.18% 4.89% 3.17% 0 1 11 30 7 5 0 0% 0.1% 1.06% 2.88% 0.67% 0.48% 0% 0 0%
KATIYOR (34424) 319 37 18 7 3 10 0 7 15 9 2.19% 0.94% 3.13% 0% 2.19% 4.7% 2.82% 3 2 9 3 1 0 0 0.94% 0.63% 2.82% 0.94% 0.31% 0% 0% 0 0%
KESHARPURA (34425) 1206 88 88 83 8 36 1 88 82 9 6.88% 0.66% 2.99% 0.08% 7.3% 6.8% 0.75% 0 7 44 26 9 2 0 0% 0.58% 3.65% 2.16% 0.75% 0.17% 0% 0 0%
KHEDA BADLIPADA (34426) 1241 67 63 45 6 38 0 63 49 3 3.63% 0.48% 3.06% 0% 5.08% 3.95% 0.24% 0 17 21 20 3 2 0 0% 1.37% 1.69% 1.61% 0.24% 0.16% 0% 0 0%
KHERDABRA (34427) 1041 95 80 66 14 35 1 79 64 8 6.34% 1.34% 3.36% 0.1% 7.59% 6.15% 0.77% 6 13 25 21 14 1 0 0.58% 1.25% 2.4% 2.02% 1.34% 0.1% 0% 0 0%
KUNDLAKHURD (34429) 1126 94 88 82 4 41 0 84 78 63 7.28% 0.36% 3.64% 0% 7.46% 6.93% 5.6% 1 4 20 33 29 1 0 0.09% 0.36% 1.78% 2.93% 2.58% 0.09% 0% 0 0%
LAXMANGARH JHARI (262277) 753 49 49 40 8 21 1 49 17 13 5.31% 1.06% 2.79% 0.13% 6.51% 2.26% 1.73% 6 9 18 10 5 1 0 0.8% 1.2% 2.39% 1.33% 0.66% 0.13% 0% 0 0%
LIMTHAN (34432) 643 45 44 42 14 31 2 42 38 17 6.53% 2.18% 4.82% 0.31% 6.53% 5.91% 2.64% 0 3 7 13 14 5 1 0% 0.47% 1.09% 2.02% 2.18% 0.78% 0.16% 1 0.16%
MAHESHPURA (34434) 1172 52 51 47 11 31 1 51 46 7 4.01% 0.94% 2.65% 0.09% 4.35% 3.92% 0.6% 0 5 17 14 13 2 0 0% 0.43% 1.45% 1.19% 1.11% 0.17% 0% 0 0%
NALDA (34437) 1006 44 43 42 4 19 0 43 32 0 4.17% 0.4% 1.89% 0% 4.27% 3.18% 0% 0 10 16 13 4 0 0 0% 0.99% 1.59% 1.29% 0.4% 0% 0% 0 0%
NAVAKHEDA (262281) 877 42 42 40 1 18 0 42 35 27 4.56% 0.11% 2.05% 0% 4.79% 3.99% 3.08% 0 6 6 18 11 1 0 0% 0.68% 0.68% 2.05% 1.25% 0.11% 0% 0 0%
NAWAGAOV (34438) 1150 58 51 47 7 31 0 41 44 20 4.09% 0.61% 2.7% 0% 3.57% 3.83% 1.74% 1 2 19 19 8 2 0 0.09% 0.17% 1.65% 1.65% 0.7% 0.17% 0% 0 0%
NICHLA GHANTALA (34439) 899 109 105 97 13 40 1 67 81 14 10.79% 1.45% 4.45% 0.11% 7.45% 9.01% 1.56% 9 25 34 24 10 1 0 1% 2.78% 3.78% 2.67% 1.11% 0.11% 0% 2 0.22%
PADI KALAN (34440) 726 39 28 12 2 12 0 20 26 7 1.65% 0.28% 1.65% 0% 2.75% 3.58% 0.96% 2 12 5 7 2 0 0 0.28% 1.65% 0.69% 0.96% 0.28% 0% 0% 0 0%
SAGVADIYA (262267) 809 43 42 36 8 25 0 42 30 5 4.45% 0.99% 3.09% 0% 5.19% 3.71% 0.62% 3 9 7 12 10 1 0 0.37% 1.11% 0.87% 1.48% 1.24% 0.12% 0% 0 0%
SALIYA (34442) 908 43 38 23 3 24 1 23 26 8 2.53% 0.33% 2.64% 0.11% 2.53% 2.86% 0.88% 6 8 11 7 5 0 0 0.66% 0.88% 1.21% 0.77% 0.55% 0% 0% 1 0.11%
SAMRIYA (34443) 1387 82 82 79 5 41 1 82 67 19 5.7% 0.36% 2.96% 0.07% 5.91% 4.83% 1.37% 0 11 27 32 9 3 0 0% 0.79% 1.95% 2.31% 0.65% 0.22% 0% 0 0%
SIYAPUR (34445) 1082 52 52 24 6 21 2 36 44 22 2.22% 0.55% 1.94% 0.18% 3.33% 4.07% 2.03% 8 6 13 11 9 0 1 0.74% 0.55% 1.2% 1.02% 0.83% 0% 0.09% 4 0.37%
SURWANIYA (34448) 359 14 14 13 1 7 1 14 11 1 3.62% 0.28% 1.95% 0.28% 3.9% 3.06% 0.28% 1 0 7 5 0 1 0 0.28% 0% 1.95% 1.39% 0% 0.28% 0% 0 0%
THIKARIYA (34452) 1240 98 58 31 10 22 0 47 40 19 2.5% 0.81% 1.77% 0% 3.79% 3.23% 1.53% 5 17 14 9 8 2 0 0.4% 1.37% 1.13% 0.73% 0.65% 0.16% 0% 3 0.24%
UPLAGHANTALA (34454) 731 67 65 63 9 24 5 65 56 0 8.62% 1.23% 3.28% 0.68% 8.89% 7.66% 0% 0 9 33 15 3 5 0 0% 1.23% 4.51% 2.05% 0.41% 0.68% 0% 0 0%
VIRPUR (34455) 751 50 47 42 7 32 4 35 42 7 5.59% 0.93% 4.26% 0.53% 4.66% 5.59% 0.93% 1 7 14 15 8 2 0 0.13% 0.93% 1.86% 2% 1.07% 0.27% 0% 0 0%