Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : BANSWARA (88) >> Block : ANANDPURI (588)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AMLIYA AMBADARA (34334) 936 42 40 35 5 25 2 40 32 2 3.74% 0.53% 2.67% 0.21% 4.27% 3.42% 0.21% 2 2 17 13 4 2 0 0.21% 0.21% 1.82% 1.39% 0.43% 0.21% 0% 0 0%
ANANDPURI (34335) 1652 115 72 33 14 39 2 52 49 23 2% 0.85% 2.36% 0.12% 3.15% 2.97% 1.39% 8 9 20 16 10 2 0 0.48% 0.54% 1.21% 0.97% 0.61% 0.12% 0% 7 0.42%
BARETH (34336) 1023 57 54 52 7 23 1 54 48 0 5.08% 0.68% 2.25% 0.1% 5.28% 4.69% 0% 0 5 29 13 6 1 0 0% 0.49% 2.83% 1.27% 0.59% 0.1% 0% 0 0%
BARJARIYA (34337) 1362 86 83 66 15 48 6 83 74 1 4.85% 1.1% 3.52% 0.44% 6.09% 5.43% 0.07% 2 9 32 26 11 3 0 0.15% 0.66% 2.35% 1.91% 0.81% 0.22% 0% 0 0%
BARLIYA (34338) 894 42 40 40 9 26 0 40 37 19 4.47% 1.01% 2.91% 0% 4.47% 4.14% 2.13% 0 3 2 20 11 4 0 0% 0.34% 0.22% 2.24% 1.23% 0.45% 0% 0 0%
BHALER BHODAR (34339) 924 41 39 29 4 18 0 39 35 0 3.14% 0.43% 1.95% 0% 4.22% 3.79% 0% 1 10 12 12 4 0 0 0.11% 1.08% 1.3% 1.3% 0.43% 0% 0% 0 0%
CHANDARWARA (34340) 1383 69 63 38 15 35 7 46 43 22 2.75% 1.08% 2.53% 0.51% 3.33% 3.11% 1.59% 6 7 18 16 11 1 1 0.43% 0.51% 1.3% 1.16% 0.8% 0.07% 0.07% 3 0.22%
CHHAJA (34341) 1223 80 68 64 15 45 4 59 55 41 5.23% 1.23% 3.68% 0.33% 4.82% 4.5% 3.35% 0 6 12 21 19 7 2 0% 0.49% 0.98% 1.72% 1.55% 0.57% 0.16% 1 0.08%
CHIKLI TEJA (34342) 1065 58 54 54 6 17 6 54 43 1 5.07% 0.56% 1.6% 0.56% 5.07% 4.04% 0.09% 0 9 29 8 4 4 0 0% 0.85% 2.72% 0.75% 0.38% 0.38% 0% 0 0%
CHORDI (34343) 1000 44 42 39 2 17 0 42 40 0 3.9% 0.2% 1.7% 0% 4.2% 4% 0% 1 1 25 13 2 0 0 0.1% 0.1% 2.5% 1.3% 0.2% 0% 0% 0 0%
DHODIYA (262193) 1044 53 51 49 7 19 4 51 43 9 4.69% 0.67% 1.82% 0.38% 4.89% 4.12% 0.86% 1 7 21 11 6 5 0 0.1% 0.67% 2.01% 1.05% 0.57% 0.48% 0% 0 0%
DOKAR (34344) 1157 67 67 67 10 28 6 67 59 0 5.79% 0.86% 2.42% 0.52% 5.79% 5.1% 0% 0 5 36 16 5 5 0 0% 0.43% 3.11% 1.38% 0.43% 0.43% 0% 0 0%
JHER (262200) 765 46 44 43 8 22 0 44 41 9 5.62% 1.05% 2.88% 0% 5.75% 5.36% 1.18% 0 2 17 15 8 2 0 0% 0.26% 2.22% 1.96% 1.05% 0.26% 0% 0 0%
KAJALIYA (34345) 974 49 48 46 8 26 4 48 45 1 4.72% 0.82% 2.67% 0.41% 4.93% 4.62% 0.1% 0 3 20 15 8 2 0 0% 0.31% 2.05% 1.54% 0.82% 0.21% 0% 0 0%
KANELA (34346) 1057 84 82 68 12 26 0 82 60 14 6.43% 1.14% 2.46% 0% 7.76% 5.68% 1.32% 6 18 30 13 12 3 0 0.57% 1.7% 2.84% 1.23% 1.14% 0.28% 0% 0 0%
KARDA (34347) 1059 46 41 23 7 20 1 41 37 0 2.17% 0.66% 1.89% 0.09% 3.87% 3.49% 0% 2 9 15 11 4 0 0 0.19% 0.85% 1.42% 1.04% 0.38% 0% 0% 0 0%
MADKOLA MOGJI (34348) 975 44 43 37 10 17 3 43 37 3 3.79% 1.03% 1.74% 0.31% 4.41% 3.79% 0.31% 1 6 19 7 8 2 0 0.1% 0.62% 1.95% 0.72% 0.82% 0.21% 0% 0 0%
MENA PADHAR (34349) 887 65 59 54 11 38 2 59 52 5 6.09% 1.24% 4.28% 0.23% 6.65% 5.86% 0.56% 1 5 18 22 10 3 0 0.11% 0.56% 2.03% 2.48% 1.13% 0.34% 0% 0 0%
MUNDRI (34350) 1119 52 51 43 4 17 0 51 41 0 3.84% 0.36% 1.52% 0% 4.56% 3.66% 0% 1 12 25 9 4 0 0 0.09% 1.07% 2.23% 0.8% 0.36% 0% 0% 0 0%
NAHARPURA (34351) 868 39 36 27 8 20 4 25 27 4 3.11% 0.92% 2.3% 0.46% 2.88% 3.11% 0.46% 5 5 11 9 5 1 0 0.58% 0.58% 1.27% 1.04% 0.58% 0.12% 0% 0 0%
OBLA (34352) 1029 59 58 54 2 15 0 54 53 3 5.25% 0.19% 1.46% 0% 5.25% 5.15% 0.29% 1 8 35 11 3 0 0 0.1% 0.78% 3.4% 1.07% 0.29% 0% 0% 0 0%
PATIYA GALIYA (34353) 1210 89 83 78 6 31 0 83 72 1 6.45% 0.5% 2.56% 0% 6.86% 5.95% 0.08% 1 11 41 25 5 0 0 0.08% 0.91% 3.39% 2.07% 0.41% 0% 0% 0 0%
PATNAWAGARA (34354) 782 38 38 38 7 23 0 38 37 5 4.86% 0.9% 2.94% 0% 4.86% 4.73% 0.64% 0 1 14 11 12 0 0 0% 0.13% 1.79% 1.41% 1.53% 0% 0% 0 0%
PHALWAN (34355) 839 39 35 31 2 16 0 35 29 1 3.69% 0.24% 1.91% 0% 4.17% 3.46% 0.12% 2 3 16 12 2 0 0 0.24% 0.36% 1.91% 1.43% 0.24% 0% 0% 0 0%
RATANPURA (34356) 1213 50 48 47 8 25 4 48 38 4 3.87% 0.66% 2.06% 0.33% 3.96% 3.13% 0.33% 0 7 17 14 8 1 1 0% 0.58% 1.4% 1.15% 0.66% 0.08% 0.08% 0 0%
SUNDRAO (34357) 1198 100 95 85 18 57 2 95 79 36 7.1% 1.5% 4.76% 0.17% 7.93% 6.59% 3.01% 1 9 24 31 23 7 0 0.08% 0.75% 2% 2.59% 1.92% 0.58% 0% 0 0%
TAMTIYA (34358) 1297 99 93 82 12 36 3 93 80 6 6.32% 0.93% 2.78% 0.23% 7.17% 6.17% 0.46% 0 17 43 20 9 4 0 0% 1.31% 3.32% 1.54% 0.69% 0.31% 0% 0 0%
TEJPURA (262198) 913 34 34 32 2 21 2 34 31 0 3.5% 0.22% 2.3% 0.22% 3.72% 3.4% 0% 1 2 11 16 4 0 0 0.11% 0.22% 1.2% 1.75% 0.44% 0% 0% 0 0%
UDAIPURA BARA (34359) 1079 83 83 78 5 28 1 83 77 2 7.23% 0.46% 2.59% 0.09% 7.69% 7.14% 0.19% 0 8 48 21 6 0 0 0% 0.74% 4.45% 1.95% 0.56% 0% 0% 0 0%