Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : KARAULI (108) >> Block : TODABHIM (734)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AZIZPUR (40136) 887 58 40 5 4 11 2 35 19 23 0.56% 0.45% 1.24% 0.23% 3.95% 2.14% 2.59% 6 19 7 3 3 0 1 0.68% 2.14% 0.79% 0.34% 0.34% 0% 0.11% 1 0.11%
BALGHAT (40137) 1083 87 69 3 16 30 3 24 46 29 0.28% 1.48% 2.77% 0.28% 2.22% 4.25% 2.68% 18 20 16 5 5 0 0 1.66% 1.85% 1.48% 0.46% 0.46% 0% 0% 5 0.46%
BHAJERA (40138) 816 38 23 11 4 13 1 17 16 11 1.35% 0.49% 1.59% 0.12% 2.08% 1.96% 1.35% 4 5 4 5 3 2 0 0.49% 0.61% 0.49% 0.61% 0.37% 0.25% 0% 0 0%
BHANAKPURA (40139) 746 59 45 17 12 25 0 23 31 21 2.28% 1.61% 3.35% 0% 3.08% 4.16% 2.82% 5 9 9 12 5 1 0 0.67% 1.21% 1.21% 1.61% 0.67% 0.13% 0% 4 0.54%
BHANDARI (40140) 1034 98 60 16 12 23 2 41 33 30 1.55% 1.16% 2.22% 0.19% 3.97% 3.19% 2.9% 12 17 15 7 4 3 0 1.16% 1.64% 1.45% 0.68% 0.39% 0.29% 0% 2 0.19%
BHOPUR (40141) 505 33 22 2 2 5 1 16 19 16 0.4% 0.4% 0.99% 0.2% 3.17% 3.76% 3.17% 3 5 10 2 2 0 0 0.59% 0.99% 1.98% 0.4% 0.4% 0% 0% 0 0%
BONL (40142) 1076 124 92 15 10 51 4 68 72 47 1.39% 0.93% 4.74% 0.37% 6.32% 6.69% 4.37% 13 15 26 25 8 1 0 1.21% 1.39% 2.42% 2.32% 0.74% 0.09% 0% 4 0.37%
DEOLEN (40143) 1336 164 78 11 12 36 2 27 49 33 0.82% 0.9% 2.69% 0.15% 2.02% 3.67% 2.47% 16 18 17 8 7 0 0 1.2% 1.35% 1.27% 0.6% 0.52% 0% 0% 12 0.9%
DHAWAN (40144) 1019 77 45 25 5 21 2 34 32 14 2.45% 0.49% 2.06% 0.2% 3.34% 3.14% 1.37% 6 14 9 9 6 1 0 0.59% 1.37% 0.88% 0.88% 0.59% 0.1% 0% 0 0%
GORDA (40145) 758 28 14 0 2 7 0 11 8 4 0% 0.26% 0.92% 0% 1.45% 1.06% 0.53% 4 1 6 2 0 0 0 0.53% 0.13% 0.79% 0.26% 0% 0% 0% 1 0.13%
JAGDISHPURA (40146) 765 100 48 19 4 25 2 22 40 35 2.48% 0.52% 3.27% 0.26% 2.88% 5.23% 4.58% 6 9 3 14 8 3 0 0.78% 1.18% 0.39% 1.83% 1.05% 0.39% 0% 5 0.65%
JHAREESA (40147) 1229 124 79 30 13 33 1 24 49 54 2.44% 1.06% 2.69% 0.08% 1.95% 3.99% 4.39% 9 16 23 17 4 1 0 0.73% 1.3% 1.87% 1.38% 0.33% 0.08% 0% 9 0.73%
JONL (40148) 1420 63 43 15 7 21 2 27 31 24 1.06% 0.49% 1.48% 0.14% 1.9% 2.18% 1.69% 7 10 10 7 6 2 0 0.49% 0.7% 0.7% 0.49% 0.42% 0.14% 0% 1 0.07%
KAMALPURA (40149) 833 50 24 4 3 11 1 21 16 6 0.48% 0.36% 1.32% 0.12% 2.52% 1.92% 0.72% 4 6 9 1 3 0 0 0.48% 0.72% 1.08% 0.12% 0.36% 0% 0% 1 0.12%
KANJOLI (40150) 983 104 69 9 10 43 2 28 55 30 0.92% 1.02% 4.37% 0.2% 2.85% 5.6% 3.05% 14 17 9 19 4 1 0 1.42% 1.73% 0.92% 1.93% 0.41% 0.1% 0% 5 0.51%
KARIRI (40151) 1460 132 98 19 12 39 1 73 64 33 1.3% 0.82% 2.67% 0.07% 5% 4.38% 2.26% 30 23 19 19 4 2 0 2.05% 1.58% 1.3% 1.3% 0.27% 0.14% 0% 1 0.07%
KATARA AZIZ (40152) 786 51 25 1 1 10 0 2 17 9 0.13% 0.13% 1.27% 0% 0.25% 2.16% 1.15% 11 6 3 2 0 0 0 1.4% 0.76% 0.38% 0.25% 0% 0% 0% 3 0.38%
KHERI (40153) 941 76 57 14 5 23 4 51 42 33 1.49% 0.53% 2.44% 0.43% 5.42% 4.46% 3.51% 7 15 18 8 5 4 0 0.74% 1.59% 1.91% 0.85% 0.53% 0.43% 0% 0 0%
KHOHRA (40154) 791 63 39 8 7 19 1 28 28 24 1.01% 0.88% 2.4% 0.13% 3.54% 3.54% 3.03% 6 12 6 9 5 1 0 0.76% 1.52% 0.76% 1.14% 0.63% 0.13% 0% 0 0%
KIRWARA (40155) 1097 73 47 6 6 21 1 39 26 29 0.55% 0.55% 1.91% 0.09% 3.56% 2.37% 2.64% 8 10 11 13 3 0 0 0.73% 0.91% 1% 1.19% 0.27% 0% 0% 2 0.18%
KUDHAWAL (40156) 1284 87 65 16 7 29 4 38 46 30 1.25% 0.55% 2.26% 0.31% 2.96% 3.58% 2.34% 11 17 10 15 7 0 0 0.86% 1.32% 0.78% 1.17% 0.55% 0% 0% 5 0.39%
LAPAWALI (40157) 807 102 56 7 5 16 2 32 31 33 0.87% 0.62% 1.98% 0.25% 3.97% 3.84% 4.09% 19 11 11 6 3 1 1 2.35% 1.36% 1.36% 0.74% 0.37% 0.12% 0.12% 4 0.5%
MACHRI (40158) 1166 76 48 13 9 22 0 36 37 25 1.11% 0.77% 1.89% 0% 3.09% 3.17% 2.14% 6 9 14 10 6 1 0 0.51% 0.77% 1.2% 0.86% 0.51% 0.09% 0% 2 0.17%
MAHMADPUR (40159) 663 79 38 11 7 19 1 9 30 17 1.66% 1.06% 2.87% 0.15% 1.36% 4.52% 2.56% 6 7 3 11 3 1 0 0.9% 1.06% 0.45% 1.66% 0.45% 0.15% 0% 7 1.06%
MAHSWA (40160) 1242 95 81 28 15 34 1 57 50 64 2.25% 1.21% 2.74% 0.08% 4.59% 4.03% 5.15% 9 26 18 9 11 6 1 0.72% 2.09% 1.45% 0.72% 0.89% 0.48% 0.08% 1 0.08%
MANDEROO (40161) 859 55 36 12 6 20 1 33 27 17 1.4% 0.7% 2.33% 0.12% 3.84% 3.14% 1.98% 4 8 10 5 8 1 0 0.47% 0.93% 1.16% 0.58% 0.93% 0.12% 0% 0 0%
MANNAUJ (40162) 669 45 38 3 4 14 0 29 31 11 0.45% 0.6% 2.09% 0% 4.33% 4.63% 1.64% 4 16 8 8 0 0 0 0.6% 2.39% 1.2% 1.2% 0% 0% 0% 2 0.3%
MATASOOLA (40163) 1164 85 56 19 10 26 4 52 39 30 1.63% 0.86% 2.23% 0.34% 4.47% 3.35% 2.58% 7 13 13 13 5 4 1 0.6% 1.12% 1.12% 1.12% 0.43% 0.34% 0.09% 0 0%
MOONDIYA (40164) 1272 117 52 7 6 26 1 4 41 21 0.55% 0.47% 2.04% 0.08% 0.31% 3.22% 1.65% 11 20 10 5 1 0 0 0.86% 1.57% 0.79% 0.39% 0.08% 0% 0% 5 0.39%
MORDA (40165) 1628 102 72 11 12 29 1 40 51 17 0.68% 0.74% 1.78% 0.06% 2.46% 3.13% 1.04% 20 21 21 6 1 0 1 1.23% 1.29% 1.29% 0.37% 0.06% 0% 0.06% 2 0.12%
NANGAL MANDAL (40166) 921 59 50 1 16 33 0 40 43 28 0.11% 1.74% 3.58% 0% 4.34% 4.67% 3.04% 4 12 9 19 6 0 0 0.43% 1.3% 0.98% 2.06% 0.65% 0% 0% 0 0%
NANGAL SHERPUR (40167) 1067 59 35 8 6 15 9 27 24 22 0.75% 0.56% 1.41% 0.84% 2.53% 2.25% 2.06% 6 5 7 8 6 2 0 0.56% 0.47% 0.66% 0.75% 0.56% 0.19% 0% 1 0.09%
NISOORA (40168) 1078 63 32 9 5 13 0 8 18 17 0.83% 0.46% 1.21% 0% 0.74% 1.67% 1.58% 5 12 5 4 2 0 0 0.46% 1.11% 0.46% 0.37% 0.19% 0% 0% 4 0.37%
PADAMPURA (40169) 984 58 38 11 7 18 3 26 32 23 1.12% 0.71% 1.83% 0.3% 2.64% 3.25% 2.34% 1 10 10 6 9 0 0 0.1% 1.02% 1.02% 0.61% 0.91% 0% 0% 2 0.2%
PAHARI (40170) 759 60 31 6 9 18 1 18 25 15 0.79% 1.19% 2.37% 0.13% 2.37% 3.29% 1.98% 5 6 10 6 3 1 0 0.66% 0.79% 1.32% 0.79% 0.4% 0.13% 0% 0 0%
PARLA KHALSA (40171) 705 68 25 4 3 7 0 13 15 17 0.57% 0.43% 0.99% 0% 1.84% 2.13% 2.41% 3 10 9 1 1 0 0 0.43% 1.42% 1.28% 0.14% 0.14% 0% 0% 1 0.14%
RANOLI (40173) 797 78 53 14 13 21 3 38 37 30 1.76% 1.63% 2.63% 0.38% 4.77% 4.64% 3.76% 8 13 12 8 6 4 0 1% 1.63% 1.51% 1% 0.75% 0.5% 0% 2 0.25%
SANKARWARA (40174) 1738 88 65 14 8 37 1 30 42 42 0.81% 0.46% 2.13% 0.06% 1.73% 2.42% 2.42% 9 16 20 13 3 1 0 0.52% 0.92% 1.15% 0.75% 0.17% 0.06% 0% 3 0.17%
SEHRAKHAR (40175) 935 98 74 13 13 38 1 66 48 28 1.39% 1.39% 4.06% 0.11% 7.06% 5.13% 2.99% 11 20 15 24 3 0 0 1.18% 2.14% 1.6% 2.57% 0.32% 0% 0% 1 0.11%
SHEKHPURA (40176) 847 83 60 19 9 30 1 56 44 32 2.24% 1.06% 3.54% 0.12% 6.61% 5.19% 3.78% 4 12 21 16 6 1 0 0.47% 1.42% 2.48% 1.89% 0.71% 0.12% 0% 0 0%
SINGHNIYAN (40177) 898 62 36 1 5 16 0 16 28 14 0.11% 0.56% 1.78% 0% 1.78% 3.12% 1.56% 11 5 11 4 2 0 0 1.22% 0.56% 1.22% 0.45% 0.22% 0% 0% 3 0.33%
TIGHARIYA (40178) 1098 63 47 19 8 27 1 3 33 33 1.73% 0.73% 2.46% 0.09% 0.27% 3.01% 3.01% 6 12 11 9 5 0 0 0.55% 1.09% 1% 0.82% 0.46% 0% 0% 4 0.36%
URDAIN (40179) 1071 73 43 15 15 28 11 15 32 13 1.4% 1.4% 2.61% 1.03% 1.4% 2.99% 1.21% 5 7 10 12 4 2 0 0.47% 0.65% 0.93% 1.12% 0.37% 0.19% 0% 3 0.28%