Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : KARAULI (108) >> Block : KARAULI (731)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ATEWA (40007) 1612 113 105 44 29 51 16 46 87 50 2.73% 1.8% 3.16% 0.99% 2.85% 5.4% 3.1% 14 24 24 19 15 4 2 0.87% 1.49% 1.49% 1.18% 0.93% 0.25% 0.12% 3 0.19%
BEEJALPUR (40008) 1211 121 94 35 14 24 0 78 61 45 2.89% 1.16% 1.98% 0% 6.44% 5.04% 3.72% 20 26 16 17 9 4 0 1.65% 2.15% 1.32% 1.4% 0.74% 0.33% 0% 2 0.17%
BHAVLI (40009) 920 69 53 9 14 31 1 41 35 37 0.98% 1.52% 3.37% 0.11% 4.46% 3.8% 4.02% 4 12 18 8 6 4 0 0.43% 1.3% 1.96% 0.87% 0.65% 0.43% 0% 1 0.11%
CHAINPUR GADOLI (40010) 984 111 90 40 17 55 9 65 60 44 4.07% 1.73% 5.59% 0.91% 6.61% 6.1% 4.47% 11 15 22 21 10 7 1 1.12% 1.52% 2.24% 2.13% 1.02% 0.71% 0.1% 3 0.3%
CHAINPUR WARRIYA (40011) 1637 154 137 41 26 52 11 71 111 89 2.5% 1.59% 3.18% 0.67% 4.34% 6.78% 5.44% 14 37 40 19 15 7 0 0.86% 2.26% 2.44% 1.16% 0.92% 0.43% 0% 5 0.31%
DANDA (40012) 945 42 35 16 4 17 2 5 28 18 1.69% 0.42% 1.8% 0.21% 0.53% 2.96% 1.9% 5 10 13 4 2 0 0 0.53% 1.06% 1.38% 0.42% 0.21% 0% 0% 1 0.11%
DUKAWALI (40013) 735 67 45 8 3 18 2 0 29 21 1.09% 0.41% 2.45% 0.27% 0% 3.95% 2.86% 15 7 12 4 0 0 0 2.04% 0.95% 1.63% 0.54% 0% 0% 0% 7 0.95%
FATEHPUR (40014) 1619 160 115 35 17 45 3 22 78 30 2.16% 1.05% 2.78% 0.19% 1.36% 4.82% 1.85% 23 42 13 12 6 1 0 1.42% 2.59% 0.8% 0.74% 0.37% 0.06% 0% 18 1.11%
GERAI (40015) 974 42 38 10 7 21 2 27 31 16 1.03% 0.72% 2.16% 0.21% 2.77% 3.18% 1.64% 4 7 12 7 4 2 0 0.41% 0.72% 1.23% 0.72% 0.41% 0.21% 0% 2 0.21%
GUNESRA (40017) 1115 94 71 26 11 35 0 40 60 23 2.33% 0.99% 3.14% 0% 3.59% 5.38% 2.06% 12 23 17 10 8 1 0 1.08% 2.06% 1.52% 0.9% 0.72% 0.09% 0% 0 0%
GURLA (40016) 1548 139 103 42 18 52 1 41 77 51 2.71% 1.16% 3.36% 0.06% 2.65% 4.97% 3.29% 14 12 29 22 9 4 0 0.9% 0.78% 1.87% 1.42% 0.58% 0.26% 0% 13 0.84%
GUWREDA (40018) 849 68 64 16 16 28 2 29 41 31 1.88% 1.88% 3.3% 0.24% 3.42% 4.83% 3.65% 16 11 14 5 9 3 0 1.88% 1.3% 1.65% 0.59% 1.06% 0.35% 0% 6 0.71%
HARNAGAR (40019) 1402 161 151 43 30 63 1 64 120 94 3.07% 2.14% 4.49% 0.07% 4.56% 8.56% 6.7% 19 28 52 27 8 6 0 1.36% 2% 3.71% 1.93% 0.57% 0.43% 0% 11 0.78%
JAHANGEERPUR (40020) 1699 124 80 25 18 38 6 29 57 28 1.47% 1.06% 2.24% 0.35% 1.71% 3.35% 1.65% 18 21 14 14 5 3 0 1.06% 1.24% 0.82% 0.82% 0.29% 0.18% 0% 5 0.29%
JAMOORA (40021) 793 53 47 29 5 16 0 8 38 29 3.66% 0.63% 2.02% 0% 1.01% 4.79% 3.66% 9 8 11 10 3 2 0 1.13% 1.01% 1.39% 1.26% 0.38% 0.25% 0% 4 0.5%
KAILADEVI (40022) 1476 87 63 24 17 36 5 45 51 42 1.63% 1.15% 2.44% 0.34% 3.05% 3.46% 2.85% 4 15 13 11 11 8 0 0.27% 1.02% 0.88% 0.75% 0.75% 0.54% 0% 1 0.07%
KANCHANPUR -TALHATI (40023) 991 92 79 9 15 33 2 39 63 33 0.91% 1.51% 3.33% 0.2% 3.94% 6.36% 3.33% 17 20 16 12 7 1 0 1.72% 2.02% 1.61% 1.21% 0.71% 0.1% 0% 6 0.61%
KARSAI (40024) 944 83 62 32 16 26 7 27 46 24 3.39% 1.69% 2.75% 0.74% 2.86% 4.87% 2.54% 9 8 15 11 4 5 2 0.95% 0.85% 1.59% 1.17% 0.42% 0.53% 0.21% 8 0.85%
KASHIPURA (40025) 833 47 33 9 7 19 1 31 28 16 1.08% 0.84% 2.28% 0.12% 3.72% 3.36% 1.92% 2 9 6 8 7 1 0 0.24% 1.08% 0.72% 0.96% 0.84% 0.12% 0% 0 0%
KHEDIYA (40026) 1590 140 127 49 21 50 3 49 104 59 3.08% 1.32% 3.14% 0.19% 3.08% 6.54% 3.71% 21 34 34 19 11 1 1 1.32% 2.14% 2.14% 1.19% 0.69% 0.06% 0.06% 6 0.38%
KHOOBNAGAR (40027) 1221 113 99 45 34 54 2 50 91 58 3.69% 2.78% 4.42% 0.16% 4.1% 7.45% 4.75% 8 20 25 25 15 6 0 0.66% 1.64% 2.05% 2.05% 1.23% 0.49% 0% 0 0%
KHOODA (40028) 893 68 57 22 18 32 1 14 46 30 2.46% 2.02% 3.58% 0.11% 1.57% 5.15% 3.36% 7 10 21 12 5 0 0 0.78% 1.12% 2.35% 1.34% 0.56% 0% 0% 2 0.22%
KHORI (262157) 1277 140 129 64 43 77 13 52 119 107 5.01% 3.37% 6.03% 1.02% 4.07% 9.32% 8.38% 5 20 30 28 30 13 0 0.39% 1.57% 2.35% 2.19% 2.35% 1.02% 0% 3 0.23%
KONDER (40029) 969 67 61 34 14 31 0 51 42 35 3.51% 1.44% 3.2% 0% 5.26% 4.33% 3.61% 4 10 10 16 13 4 0 0.41% 1.03% 1.03% 1.65% 1.34% 0.41% 0% 4 0.41%
KOTA (40030) 1165 72 66 9 16 34 5 26 54 17 0.77% 1.37% 2.92% 0.43% 2.23% 4.64% 1.46% 12 19 17 8 2 3 0 1.03% 1.63% 1.46% 0.69% 0.17% 0.26% 0% 5 0.43%
KOTA (CHHAWAR) (40031) 1116 145 129 44 29 56 11 54 95 84 3.94% 2.6% 5.02% 0.99% 4.84% 8.51% 7.53% 21 27 33 24 12 6 1 1.88% 2.42% 2.96% 2.15% 1.08% 0.54% 0.09% 5 0.45%
LAUHRA (40032) 897 41 28 9 7 19 2 21 25 15 1% 0.78% 2.12% 0.22% 2.34% 2.79% 1.67% 3 6 3 8 6 2 0 0.33% 0.67% 0.33% 0.89% 0.67% 0.22% 0% 0 0%
MAHOLI (40033) 1349 87 80 30 18 45 4 27 62 28 2.22% 1.33% 3.34% 0.3% 2% 4.6% 2.08% 14 23 18 16 6 1 0 1.04% 1.7% 1.33% 1.19% 0.44% 0.07% 0% 2 0.15%
MAMCHARI (40034) 1341 115 95 32 21 46 5 61 78 38 2.39% 1.57% 3.43% 0.37% 4.55% 5.82% 2.83% 10 22 26 22 11 1 0 0.75% 1.64% 1.94% 1.64% 0.82% 0.07% 0% 3 0.22%
MANCHI (40035) 1031 101 85 35 23 43 3 41 61 45 3.39% 2.23% 4.17% 0.29% 3.98% 5.92% 4.36% 12 26 16 9 11 8 0 1.16% 2.52% 1.55% 0.87% 1.07% 0.78% 0% 3 0.29%
MASALPUR (40036) 1021 77 48 2 8 22 0 25 30 36 0.2% 0.78% 2.15% 0% 2.45% 2.94% 3.53% 11 11 13 9 3 0 0 1.08% 1.08% 1.27% 0.88% 0.29% 0% 0% 1 0.1%
NARAYANA (40037) 969 55 40 20 10 16 4 25 30 21 2.06% 1.03% 1.65% 0.41% 2.58% 3.1% 2.17% 5 6 6 10 6 0 3 0.52% 0.62% 0.62% 1.03% 0.62% 0% 0.31% 4 0.41%
PAREETA (40038) 917 71 52 29 16 32 6 42 39 30 3.16% 1.74% 3.49% 0.65% 4.58% 4.25% 3.27% 5 8 7 12 11 7 1 0.55% 0.87% 0.76% 1.31% 1.2% 0.76% 0.11% 1 0.11%
PIPRANI (40039) 773 41 37 11 10 17 7 23 30 15 1.42% 1.29% 2.2% 0.91% 2.98% 3.88% 1.94% 5 9 6 7 5 2 1 0.65% 1.16% 0.78% 0.91% 0.65% 0.26% 0.13% 2 0.26%
RAGHUVANSI (40040) 1208 81 64 39 10 29 3 27 44 38 3.23% 0.83% 2.4% 0.25% 2.24% 3.64% 3.15% 8 12 17 12 7 4 0 0.66% 0.99% 1.41% 0.99% 0.58% 0.33% 0% 4 0.33%
RAJOR (40041) 826 71 66 2 8 18 2 22 49 35 0.24% 0.97% 2.18% 0.24% 2.66% 5.93% 4.24% 14 24 13 5 3 0 0 1.69% 2.91% 1.57% 0.61% 0.36% 0% 0% 7 0.85%
RAMPUR DHABAI (40042) 1076 111 90 33 30 49 6 25 76 15 3.07% 2.79% 4.55% 0.56% 2.32% 7.06% 1.39% 20 18 19 20 7 1 0 1.86% 1.67% 1.77% 1.86% 0.65% 0.09% 0% 5 0.46%
RATIYAPURA (40043) 1138 95 81 30 21 43 8 61 58 58 2.64% 1.85% 3.78% 0.7% 5.36% 5.1% 5.1% 6 12 22 17 12 8 1 0.53% 1.05% 1.93% 1.49% 1.05% 0.7% 0.09% 3 0.26%
ROD KALAN (40044) 1710 185 134 56 38 81 9 22 112 45 3.27% 2.22% 4.74% 0.53% 1.29% 6.55% 2.63% 26 27 30 29 13 2 0 1.52% 1.58% 1.75% 1.7% 0.76% 0.12% 0% 7 0.41%
RUNDHPURA (40045) 888 68 62 30 23 37 0 49 57 32 3.38% 2.59% 4.17% 0% 5.52% 6.42% 3.6% 5 10 14 14 9 10 0 0.56% 1.13% 1.58% 1.58% 1.01% 1.13% 0% 0 0%
SAIPUR (40046) 1260 78 45 29 8 19 4 13 36 24 2.3% 0.63% 1.51% 0.32% 1.03% 2.86% 1.9% 5 12 10 8 6 2 0 0.4% 0.95% 0.79% 0.63% 0.48% 0.16% 0% 2 0.16%
SASERI (40047) 1861 196 182 39 66 107 26 103 166 54 2.1% 3.55% 5.75% 1.4% 5.53% 8.92% 2.9% 21 42 38 45 24 7 0 1.13% 2.26% 2.04% 2.42% 1.29% 0.38% 0% 5 0.27%
SEELOTI (40048) 850 63 39 7 6 12 3 5 25 20 0.82% 0.71% 1.41% 0.35% 0.59% 2.94% 2.35% 10 10 6 3 0 3 0 1.18% 1.18% 0.71% 0.35% 0% 0.35% 0% 7 0.82%
SEMARDA (40049) 855 75 53 24 13 25 1 25 30 28 2.81% 1.52% 2.92% 0.12% 2.92% 3.51% 3.27% 7 8 11 8 8 3 0 0.82% 0.94% 1.29% 0.94% 0.94% 0.35% 0% 8 0.94%
SENGARPURA (40050) 1422 116 72 28 17 41 3 16 52 27 1.97% 1.2% 2.88% 0.21% 1.13% 3.66% 1.9% 14 17 16 14 4 2 0 0.98% 1.2% 1.13% 0.98% 0.28% 0.14% 0% 5 0.35%
TULSIPURA (40051) 1070 77 57 26 11 28 3 9 53 31 2.43% 1.03% 2.62% 0.28% 0.84% 4.95% 2.9% 8 14 18 8 3 4 0 0.75% 1.31% 1.68% 0.75% 0.28% 0.37% 0% 2 0.19%