Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : JODHPUR (107) >> Block : SHERGARH (729)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
BHANDU JATI (39923) 868 66 52 6 3 16 1 15 45 1 0.69% 0.35% 1.84% 0.12% 1.73% 5.18% 0.12% 23 11 10 3 0 0 0 2.65% 1.27% 1.15% 0.35% 0% 0% 0% 5 0.58%
BHOMSAGAR (39924) 476 34 29 15 12 18 4 4 25 0 3.15% 2.52% 3.78% 0.84% 0.84% 5.25% 0% 7 5 5 5 4 1 0 1.47% 1.05% 1.05% 1.05% 0.84% 0.21% 0% 2 0.42%
BHOONGRA (39925) 620 44 22 5 4 8 3 6 16 0 0.81% 0.65% 1.29% 0.48% 0.97% 2.58% 0% 4 8 1 1 3 0 0 0.65% 1.29% 0.16% 0.16% 0.48% 0% 0% 5 0.81%
Bapu Nagar (262365) 590 33 28 21 7 16 1 5 25 0 3.56% 1.19% 2.71% 0.17% 0.85% 4.24% 0% 4 4 11 5 2 0 0 0.68% 0.68% 1.86% 0.85% 0.34% 0% 0% 2 0.34%
Bhandu Charnan (262363) 641 32 19 3 3 10 2 8 14 1 0.47% 0.47% 1.56% 0.31% 1.25% 2.18% 0.16% 4 4 5 1 2 0 0 0.62% 0.62% 0.78% 0.16% 0.31% 0% 0% 3 0.47%
CHABA (39926) 1521 104 51 18 6 23 3 12 39 0 1.18% 0.39% 1.51% 0.2% 0.79% 2.56% 0% 13 13 10 3 4 0 0 0.85% 0.85% 0.66% 0.2% 0.26% 0% 0% 8 0.53%
CHUTARPURA (39929) 674 66 29 7 6 14 2 3 27 0 1.04% 0.89% 2.08% 0.3% 0.45% 4.01% 0% 9 8 6 4 0 0 0 1.34% 1.19% 0.89% 0.59% 0% 0% 0% 2 0.3%
DASANIYA (39930) 1000 65 42 12 8 25 1 14 39 2 1.2% 0.8% 2.5% 0.1% 1.4% 3.9% 0.2% 9 14 9 8 1 0 0 0.9% 1.4% 0.9% 0.8% 0.1% 0% 0% 1 0.1%
DEORAJGARH (39932) 688 33 26 22 1 15 5 1 24 0 3.2% 0.15% 2.18% 0.73% 0.15% 3.49% 0% 6 5 9 5 1 0 0 0.87% 0.73% 1.31% 0.73% 0.15% 0% 0% 0 0%
Devigarh (262362) 626 44 14 4 2 7 1 5 13 1 0.64% 0.32% 1.12% 0.16% 0.8% 2.08% 0.16% 3 5 2 2 0 1 0 0.48% 0.8% 0.32% 0.32% 0% 0.16% 0% 1 0.16%
GARA (39933) 847 102 58 14 9 19 2 15 37 0 1.65% 1.06% 2.24% 0.24% 1.77% 4.37% 0% 15 15 5 5 2 1 0 1.77% 1.77% 0.59% 0.59% 0.24% 0.12% 0% 15 1.77%
GUMANSINGHPURA (39934) 796 62 42 13 4 19 3 13 31 0 1.63% 0.5% 2.39% 0.38% 1.63% 3.89% 0% 11 5 12 4 2 0 0 1.38% 0.63% 1.51% 0.5% 0.25% 0% 0% 8 1.01%
Gaje Singh Nagar (262366) 528 40 33 5 9 14 6 13 25 2 0.95% 1.7% 2.65% 1.14% 2.46% 4.73% 0.38% 6 10 4 4 4 0 0 1.14% 1.89% 0.76% 0.76% 0.76% 0% 0% 5 0.95%
HIMMATPURA (39936) 734 75 58 19 11 20 0 20 41 0 2.59% 1.5% 2.72% 0% 2.72% 5.59% 0% 14 11 13 4 4 0 0 1.91% 1.5% 1.77% 0.54% 0.54% 0% 0% 12 1.63%
Hanwant Nagar (262477) 292 16 12 5 3 6 2 2 11 0 1.71% 1.03% 2.05% 0.68% 0.68% 3.77% 0% 4 2 4 1 1 0 0 1.37% 0.68% 1.37% 0.34% 0.34% 0% 0% 0 0%
KHIRJA KHAS (39940) 686 44 22 11 3 9 1 8 18 2 1.6% 0.44% 1.31% 0.15% 1.17% 2.62% 0.29% 5 5 6 2 1 1 0 0.73% 0.73% 0.87% 0.29% 0.15% 0.15% 0% 2 0.29%
KHIRJA TIBNA (39941) 1160 139 113 32 15 49 3 34 81 2 2.76% 1.29% 4.22% 0.26% 2.93% 6.98% 0.17% 29 27 26 6 5 1 0 2.5% 2.33% 2.24% 0.52% 0.43% 0.09% 0% 19 1.64%
Khirja Asha (262359) 771 73 56 28 15 30 6 18 45 3 3.63% 1.95% 3.89% 0.78% 2.33% 5.84% 0.39% 13 6 13 11 5 2 0 1.69% 0.78% 1.69% 1.43% 0.65% 0.26% 0% 6 0.78%
Kishor Nagar (262468) 739 52 46 16 6 18 1 5 38 2 2.17% 0.81% 2.44% 0.14% 0.68% 5.14% 0.27% 16 10 5 6 1 1 0 2.17% 1.35% 0.68% 0.81% 0.14% 0.14% 0% 7 0.95%
Naharsinghnagar (262360) 664 64 53 25 9 27 1 21 39 1 3.77% 1.36% 4.07% 0.15% 3.16% 5.87% 0.15% 9 13 9 9 5 0 0 1.36% 1.96% 1.36% 1.36% 0.75% 0% 0% 8 1.2%
PABUSAR (39942) 931 76 58 27 16 29 1 18 44 1 2.9% 1.72% 3.11% 0.11% 1.93% 4.73% 0.11% 13 13 10 13 3 0 0 1.4% 1.4% 1.07% 1.4% 0.32% 0% 0% 6 0.64%
Padamgarh (262364) 760 53 39 13 5 13 2 5 28 0 1.71% 0.66% 1.71% 0.26% 0.66% 3.68% 0% 11 10 2 6 1 0 0 1.45% 1.32% 0.26% 0.79% 0.13% 0% 0% 9 1.18%
RAISAR (39944) 560 47 33 10 1 9 0 10 19 0 1.79% 0.18% 1.61% 0% 1.79% 3.39% 0% 8 6 4 3 1 0 0 1.43% 1.07% 0.71% 0.54% 0.18% 0% 0% 11 1.96%
Ramgarh (262361) 728 84 62 19 12 28 5 44 52 3 2.61% 1.65% 3.85% 0.69% 6.04% 7.14% 0.41% 10 14 15 11 6 1 0 1.37% 1.92% 2.06% 1.51% 0.82% 0.14% 0% 5 0.69%
SABARSAR (39945) 943 50 44 16 8 22 5 0 41 0 1.7% 0.85% 2.33% 0.53% 0% 4.35% 0% 15 9 11 4 2 0 0 1.59% 0.95% 1.17% 0.42% 0.21% 0% 0% 3 0.32%
SAI (39946) 1021 100 88 45 15 33 3 36 75 14 4.41% 1.47% 3.23% 0.29% 3.53% 7.35% 1.37% 13 29 15 22 1 2 0 1.27% 2.84% 1.47% 2.15% 0.1% 0.2% 0% 6 0.59%
SHERGARH (39948) 1358 173 108 43 14 50 6 47 87 35 3.17% 1.03% 3.68% 0.44% 3.46% 6.41% 2.58% 17 33 23 22 6 2 0 1.25% 2.43% 1.69% 1.62% 0.44% 0.15% 0% 5 0.37%
SIYANDA (39949) 739 64 38 3 4 18 1 26 30 1 0.41% 0.54% 2.44% 0.14% 3.52% 4.06% 0.14% 7 19 7 3 1 0 0 0.95% 2.57% 0.95% 0.41% 0.14% 0% 0% 1 0.14%
SOINTARA (39950) 924 77 59 16 7 17 1 21 39 3 1.73% 0.76% 1.84% 0.11% 2.27% 4.22% 0.32% 16 10 11 5 3 0 0 1.73% 1.08% 1.19% 0.54% 0.32% 0% 0% 14 1.52%
SOLKIYA TLA (39951) 645 41 32 16 4 17 2 9 27 0 2.48% 0.62% 2.64% 0.31% 1.4% 4.19% 0% 7 7 9 4 1 1 0 1.09% 1.09% 1.4% 0.62% 0.16% 0.16% 0% 3 0.47%
SOMESAR (39952) 1069 74 63 40 20 36 2 22 55 7 3.74% 1.87% 3.37% 0.19% 2.06% 5.14% 0.65% 13 10 9 16 8 3 0 1.22% 0.94% 0.84% 1.5% 0.75% 0.28% 0% 4 0.37%
SUWALIYA (39953) 1087 132 100 36 11 40 1 45 79 4 3.31% 1.01% 3.68% 0.09% 4.14% 7.27% 0.37% 29 31 20 7 5 2 0 2.67% 2.85% 1.84% 0.64% 0.46% 0.18% 0% 6 0.55%
TENA (39954) 990 97 64 21 12 25 0 23 47 5 2.12% 1.21% 2.53% 0% 2.32% 4.75% 0.51% 13 15 13 9 3 0 0 1.31% 1.52% 1.31% 0.91% 0.3% 0% 0% 11 1.11%