Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : JODHPUR (107) >> Block : BALESAR (721)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AGOLAI (39605) 832 66 34 6 3 15 0 13 24 6 0.72% 0.36% 1.8% 0% 1.56% 2.88% 0.72% 7 6 13 1 1 0 0 0.84% 0.72% 1.56% 0.12% 0.12% 0% 0% 6 0.72%
BALESAR DURGAWATA (39606) 833 122 67 12 6 22 4 8 43 10 1.44% 0.72% 2.64% 0.48% 0.96% 5.16% 1.2% 18 18 9 6 0 0 0 2.16% 2.16% 1.08% 0.72% 0% 0% 0% 16 1.92%
BALESAR SATTA (39607) 1712 94 52 13 8 25 0 11 41 27 0.76% 0.47% 1.46% 0% 0.64% 2.39% 1.58% 11 13 11 10 3 0 0 0.64% 0.76% 0.64% 0.58% 0.18% 0% 0% 4 0.23%
BASTAWA (39609) 1038 131 57 15 3 19 0 20 33 18 1.45% 0.29% 1.83% 0% 1.93% 3.18% 1.73% 18 14 9 5 3 0 0 1.73% 1.35% 0.87% 0.48% 0.29% 0% 0% 8 0.77%
BAWARLI (39610) 1011 52 29 3 3 12 0 4 23 1 0.3% 0.3% 1.19% 0% 0.4% 2.27% 0.1% 8 13 4 0 0 0 0 0.79% 1.29% 0.4% 0% 0% 0% 0% 4 0.4%
BELWA KHATRIYA (39611) 709 79 44 9 7 12 1 13 38 9 1.27% 0.99% 1.69% 0.14% 1.83% 5.36% 1.27% 9 14 9 5 1 0 0 1.27% 1.97% 1.27% 0.71% 0.14% 0% 0% 6 0.85%
BELWA RANAJI (39612) 696 125 70 12 6 18 0 17 48 2 1.72% 0.86% 2.59% 0% 2.44% 6.9% 0.29% 24 15 8 5 1 0 0 3.45% 2.16% 1.15% 0.72% 0.14% 0% 0% 17 2.44%
BHATELAI PUROHITAN (39615) 855 55 43 21 5 19 2 7 34 22 2.46% 0.58% 2.22% 0.23% 0.82% 3.98% 2.57% 9 5 11 8 4 1 0 1.05% 0.58% 1.29% 0.94% 0.47% 0.12% 0% 5 0.58%
BIRAI (39616) 795 75 65 17 10 32 0 29 54 24 2.14% 1.26% 4.03% 0% 3.65% 6.79% 3.02% 14 15 16 13 2 2 0 1.76% 1.89% 2.01% 1.64% 0.25% 0.25% 0% 3 0.38%
CHIRWAI (262100) 444 20 14 4 2 7 0 6 13 2 0.9% 0.45% 1.58% 0% 1.35% 2.93% 0.45% 2 5 6 1 0 0 0 0.45% 1.13% 1.35% 0.23% 0% 0% 0% 0 0%
DEO NAGAR (262074) 344 57 31 10 6 13 1 3 23 1 2.91% 1.74% 3.78% 0.29% 0.87% 6.69% 0.29% 8 6 4 5 1 0 0 2.33% 1.74% 1.16% 1.45% 0.29% 0% 0% 7 2.03%
DHADHANIYA BHAYLA (39621) 807 31 17 5 3 7 0 3 12 1 0.62% 0.37% 0.87% 0% 0.37% 1.49% 0.12% 4 4 2 2 1 0 0 0.5% 0.5% 0.25% 0.25% 0.12% 0% 0% 4 0.5%
DHADHANIYA SANSAN (39622) 840 47 31 11 6 17 3 12 24 10 1.31% 0.71% 2.02% 0.36% 1.43% 2.86% 1.19% 4 5 8 6 3 1 0 0.48% 0.6% 0.95% 0.71% 0.36% 0.12% 0% 4 0.48%
DUGAR (39623) 728 46 37 8 3 18 1 5 28 3 1.1% 0.41% 2.47% 0.14% 0.69% 3.85% 0.41% 13 12 4 3 1 0 0 1.79% 1.65% 0.55% 0.41% 0.14% 0% 0% 4 0.55%
GOPALSAR (39626) 789 90 56 12 9 25 0 7 40 4 1.52% 1.14% 3.17% 0% 0.89% 5.07% 0.51% 17 12 10 5 0 1 0 2.15% 1.52% 1.27% 0.63% 0% 0.13% 0% 11 1.39%
HARMATNAGAR (262080) 549 37 31 6 5 16 0 12 29 6 1.09% 0.91% 2.91% 0% 2.19% 5.28% 1.09% 4 13 6 4 2 0 0 0.73% 2.37% 1.09% 0.73% 0.36% 0% 0% 2 0.36%
Hanwant Nagar (262477) 321 20 17 3 2 6 0 3 13 0 0.93% 0.62% 1.87% 0% 0.93% 4.05% 0% 8 2 2 1 1 0 0 2.49% 0.62% 0.62% 0.31% 0.31% 0% 0% 3 0.93%
JEEYABERI (262818) 871 66 56 28 6 26 3 12 52 1 3.21% 0.69% 2.99% 0.34% 1.38% 5.97% 0.11% 17 14 14 9 1 0 0 1.95% 1.61% 1.61% 1.03% 0.11% 0% 0% 1 0.11%
JUDIYA (262144) 571 45 30 4 2 9 1 16 22 4 0.7% 0.35% 1.58% 0.18% 2.8% 3.85% 0.7% 9 9 5 4 0 0 0 1.58% 1.58% 0.88% 0.7% 0% 0% 0% 3 0.53%
Jalandhar Nagar (262073) 584 57 44 16 6 21 3 20 31 15 2.74% 1.03% 3.6% 0.51% 3.42% 5.31% 2.57% 7 10 4 5 3 4 2 1.2% 1.71% 0.68% 0.86% 0.51% 0.68% 0.34% 9 1.54%
KHARIBERI (39630) 316 30 13 2 4 5 0 11 13 0 0.63% 1.27% 1.58% 0% 3.48% 4.11% 0% 2 5 2 3 1 0 0 0.63% 1.58% 0.63% 0.95% 0.32% 0% 0% 0 0%
KHUDIYALA (39631) 1018 84 46 7 4 16 0 16 37 8 0.69% 0.39% 1.57% 0% 1.57% 3.63% 0.79% 18 10 11 3 1 0 0 1.77% 0.98% 1.08% 0.29% 0.1% 0% 0% 3 0.29%
KONARI (262102) 704 32 26 2 4 12 0 6 20 0 0.28% 0.57% 1.7% 0% 0.85% 2.84% 0% 9 6 2 3 1 0 0 1.28% 0.85% 0.28% 0.43% 0.14% 0% 0% 5 0.71%
KUI INDA (39632) 843 79 50 12 9 15 0 17 37 4 1.42% 1.07% 1.78% 0% 2.02% 4.39% 0.47% 14 9 10 8 0 0 0 1.66% 1.07% 1.19% 0.95% 0% 0% 0% 9 1.07%
NIMBON KA GAON (39635) 813 77 43 20 7 20 1 14 33 6 2.46% 0.86% 2.46% 0.12% 1.72% 4.06% 0.74% 9 11 5 5 7 0 0 1.11% 1.35% 0.62% 0.62% 0.86% 0% 0% 6 0.74%
RAWALGARH (262076) 618 79 49 7 6 13 1 2 27 0 1.13% 0.97% 2.1% 0.16% 0.32% 4.37% 0% 17 4 6 2 1 0 0 2.75% 0.65% 0.97% 0.32% 0.16% 0% 0% 19 3.07%
UTAMBAR (39637) 1163 105 80 38 10 33 2 34 59 14 3.27% 0.86% 2.84% 0.17% 2.92% 5.07% 1.2% 18 24 17 12 5 0 0 1.55% 2.06% 1.46% 1.03% 0.43% 0% 0% 4 0.34%