Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : JODHPUR (107) >> Block : BAPINI (6847)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AAU (39885) 1123 65 50 22 13 26 1 21 39 7 1.96% 1.16% 2.32% 0.09% 1.87% 3.47% 0.62% 12 9 10 9 4 1 1 1.07% 0.8% 0.89% 0.8% 0.36% 0.09% 0.09% 4 0.36%
BAPINI (39822) 690 49 42 19 11 24 0 7 38 10 2.75% 1.59% 3.48% 0% 1.01% 5.51% 1.45% 8 11 9 8 4 0 0 1.16% 1.59% 1.3% 1.16% 0.58% 0% 0% 2 0.29%
BARSINGON KA BAS (262753) 400 20 19 8 7 10 3 4 16 10 2% 1.75% 2.5% 0.75% 1% 4% 2.5% 3 2 5 1 4 2 0 0.75% 0.5% 1.25% 0.25% 1% 0.5% 0% 2 0.5%
BEDU (39825) 922 79 69 27 17 36 0 26 49 30 2.93% 1.84% 3.9% 0% 2.82% 5.31% 3.25% 12 10 6 17 11 2 0 1.3% 1.08% 0.65% 1.84% 1.19% 0.22% 0% 11 1.19%
Bapini Khurd (262541) 752 88 65 22 13 28 3 28 56 3 2.93% 1.73% 3.72% 0.4% 3.72% 7.45% 0.4% 13 17 14 7 6 1 0 1.73% 2.26% 1.86% 0.93% 0.8% 0.13% 0% 7 0.93%
Bedu Kalannn (262555) 741 26 20 7 4 11 0 6 17 0 0.94% 0.54% 1.48% 0% 0.81% 2.29% 0% 2 4 9 2 0 0 0 0.27% 0.54% 1.21% 0.27% 0% 0% 0% 3 0.4%
CHADI (39891) 873 58 45 25 11 24 2 13 33 12 2.86% 1.26% 2.75% 0.23% 1.49% 3.78% 1.37% 11 9 7 7 6 2 0 1.26% 1.03% 0.8% 0.8% 0.69% 0.23% 0% 3 0.34%
DENOK (39894) 1246 100 57 27 17 27 4 13 48 0 2.17% 1.36% 2.17% 0.32% 1.04% 3.85% 0% 16 11 9 7 5 3 0 1.28% 0.88% 0.72% 0.56% 0.4% 0.24% 0% 6 0.48%
GORCHIYA KA BERA (262723) 639 37 29 13 7 17 1 0 26 1 2.03% 1.1% 2.66% 0.16% 0% 4.07% 0.16% 9 9 7 3 1 0 0 1.41% 1.41% 1.1% 0.47% 0.16% 0% 0% 0 0%
INDON KA BAS (39899) 683 52 40 15 10 22 5 9 35 0 2.2% 1.46% 3.22% 0.73% 1.32% 5.12% 0% 12 4 10 6 2 2 0 1.76% 0.59% 1.46% 0.88% 0.29% 0.29% 0% 4 0.59%
ISHRU (39900) 721 37 31 16 7 17 2 11 28 0 2.22% 0.97% 2.36% 0.28% 1.53% 3.88% 0% 8 4 4 12 1 0 0 1.11% 0.55% 0.55% 1.66% 0.14% 0% 0% 2 0.28%
JAKHAN (39846) 1056 57 39 18 6 22 6 13 31 1 1.7% 0.57% 2.08% 0.57% 1.23% 2.94% 0.09% 11 7 11 6 3 0 0 1.04% 0.66% 1.04% 0.57% 0.28% 0% 0% 1 0.09%
KERLA (262715) 874 31 23 13 8 15 2 2 18 10 1.49% 0.92% 1.72% 0.23% 0.23% 2.06% 1.14% 2 5 5 4 5 0 0 0.23% 0.57% 0.57% 0.46% 0.57% 0% 0% 2 0.23%
KHARIYA (262716) 682 47 40 18 9 16 1 7 35 0 2.64% 1.32% 2.35% 0.15% 1.03% 5.13% 0% 12 9 5 9 1 0 0 1.76% 1.32% 0.73% 1.32% 0.15% 0% 0% 4 0.59%
Kapooriya (262548) 547 44 16 3 3 8 5 2 14 3 0.55% 0.55% 1.46% 0.91% 0.37% 2.56% 0.55% 5 3 3 3 0 1 0 0.91% 0.55% 0.55% 0.55% 0% 0.18% 0% 1 0.18%
Karwan (262558) 568 27 16 6 4 10 0 6 14 4 1.06% 0.7% 1.76% 0% 1.06% 2.46% 0.7% 3 6 3 1 2 1 0 0.53% 1.06% 0.53% 0.18% 0.35% 0.18% 0% 0 0%
MATORA (39863) 838 52 37 15 7 21 1 15 33 7 1.79% 0.84% 2.51% 0.12% 1.79% 3.94% 0.84% 4 5 12 11 1 0 0 0.48% 0.6% 1.43% 1.31% 0.12% 0% 0% 4 0.48%
Motaniya Nagar (262540) 1526 289 96 18 45 83 5 1 90 0 1.18% 2.95% 5.44% 0.33% 0.07% 5.9% 0% 10 33 44 6 2 0 0 0.66% 2.16% 2.88% 0.39% 0.13% 0% 0% 1 0.07%
NIMBON KA TALAB (39869) 525 30 19 4 2 10 0 2 14 0 0.76% 0.38% 1.9% 0% 0.38% 2.67% 0% 6 6 2 2 0 0 0 1.14% 1.14% 0.38% 0.38% 0% 0% 0% 3 0.57%
Ompura (262546) 676 41 25 7 3 9 2 3 22 0 1.04% 0.44% 1.33% 0.3% 0.44% 3.25% 0% 12 3 2 3 2 0 0 1.78% 0.44% 0.3% 0.44% 0.3% 0% 0% 3 0.44%
PARASALA (39874) 1125 70 49 18 10 30 2 6 30 2 1.6% 0.89% 2.67% 0.18% 0.53% 2.67% 0.18% 8 13 6 9 2 0 0 0.71% 1.16% 0.53% 0.8% 0.18% 0% 0% 11 0.98%
POONASAR (39875) 1034 49 39 15 10 19 5 15 32 21 1.45% 0.97% 1.84% 0.48% 1.45% 3.09% 2.03% 9 3 11 5 6 2 1 0.87% 0.29% 1.06% 0.48% 0.58% 0.19% 0.1% 2 0.19%
Punasar Khurd (262543) 592 13 8 2 1 6 1 1 8 0 0.34% 0.17% 1.01% 0.17% 0.17% 1.35% 0% 1 5 1 0 1 0 0 0.17% 0.84% 0.17% 0% 0.17% 0% 0% 0 0%
RAIMALWARA (39876) 1082 69 33 11 5 17 2 11 23 1 1.02% 0.46% 1.57% 0.18% 1.02% 2.13% 0.09% 9 8 7 1 4 0 0 0.83% 0.74% 0.65% 0.09% 0.37% 0% 0% 4 0.37%
RIDMALSAR (39918) 817 62 51 15 7 11 1 16 34 3 1.84% 0.86% 1.35% 0.12% 1.96% 4.16% 0.37% 12 12 11 2 2 0 0 1.47% 1.47% 1.35% 0.24% 0.24% 0% 0% 12 1.47%
SARANPURA (262722) 628 34 20 7 2 6 2 7 15 1 1.11% 0.32% 0.96% 0.32% 1.11% 2.39% 0.16% 9 3 4 2 1 0 0 1.43% 0.48% 0.64% 0.32% 0.16% 0% 0% 1 0.16%
SHREE LAXMANNAGAR (39907) 733 49 37 10 11 16 0 4 30 14 1.36% 1.5% 2.18% 0% 0.55% 4.09% 1.91% 14 6 4 5 3 2 0 1.91% 0.82% 0.55% 0.68% 0.41% 0.27% 0% 3 0.41%
SHRI KRISHANNAGAR (39922) 1159 71 59 14 5 22 1 18 39 4 1.21% 0.43% 1.9% 0.09% 1.55% 3.36% 0.35% 18 12 8 3 5 0 0 1.55% 1.04% 0.69% 0.26% 0.43% 0% 0% 13 1.12%
SIYOLNAGAR (262720) 571 39 29 6 3 9 1 10 18 3 1.05% 0.53% 1.58% 0.18% 1.75% 3.15% 0.53% 10 7 4 1 2 0 0 1.75% 1.23% 0.7% 0.18% 0.35% 0% 0% 5 0.88%