Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : JHUNJHUNU (106) >> Block : UDAIPURWATI (720)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
BAGOLI (39569) 961 136 64 9 11 33 1 14 43 39 0.94% 1.14% 3.43% 0.1% 1.46% 4.47% 4.06% 11 13 18 12 1 1 0 1.14% 1.35% 1.87% 1.25% 0.1% 0.1% 0% 8 0.83%
BAGORA (39570) 1298 110 75 1 17 32 0 22 54 19 0.08% 1.31% 2.47% 0% 1.69% 4.16% 1.46% 17 20 16 10 0 0 0 1.31% 1.54% 1.23% 0.77% 0% 0% 0% 12 0.92%
BAJAWA (39571) 975 173 77 5 2 35 1 36 37 26 0.51% 0.21% 3.59% 0.1% 3.69% 3.79% 2.67% 23 22 16 3 3 0 0 2.36% 2.26% 1.64% 0.31% 0.31% 0% 0% 10 1.03%
BAMLAS (39572) 1456 230 62 6 10 32 0 22 40 13 0.41% 0.69% 2.2% 0% 1.51% 2.75% 0.89% 15 19 11 8 1 0 0 1.03% 1.3% 0.76% 0.55% 0.07% 0% 0% 8 0.55%
BARA GAON (39573) 1783 248 125 3 12 54 0 39 61 68 0.17% 0.67% 3.03% 0% 2.19% 3.42% 3.81% 40 30 28 12 1 0 0 2.24% 1.68% 1.57% 0.67% 0.06% 0% 0% 14 0.79%
BHATIWAR (39574) 1012 108 35 1 2 13 0 10 23 11 0.1% 0.2% 1.28% 0% 0.99% 2.27% 1.09% 10 13 5 1 1 0 0 0.99% 1.28% 0.49% 0.1% 0.1% 0% 0% 5 0.49%
BHORKI (39575) 939 175 74 6 7 23 3 24 37 16 0.64% 0.75% 2.45% 0.32% 2.56% 3.94% 1.7% 28 18 6 6 2 0 0 2.98% 1.92% 0.64% 0.64% 0.21% 0% 0% 14 1.49%
CHANWARA (39576) 1112 105 55 8 10 28 7 15 40 17 0.72% 0.9% 2.52% 0.63% 1.35% 3.6% 1.53% 14 12 15 8 2 0 0 1.26% 1.08% 1.35% 0.72% 0.18% 0% 0% 4 0.36%
CHHAOSARI (39579) 1168 109 47 8 8 25 0 11 33 12 0.68% 0.68% 2.14% 0% 0.94% 2.83% 1.03% 8 19 10 4 1 0 0 0.68% 1.63% 0.86% 0.34% 0.09% 0% 0% 5 0.43%
CHHAPOLI (39577) 2101 231 114 4 9 37 1 44 65 75 0.19% 0.43% 1.76% 0.05% 2.09% 3.09% 3.57% 30 34 30 8 3 0 0 1.43% 1.62% 1.43% 0.38% 0.14% 0% 0% 9 0.43%
CHHAU (39578) 1370 187 62 5 2 20 1 27 34 10 0.36% 0.15% 1.46% 0.07% 1.97% 2.48% 0.73% 19 19 14 0 0 0 0 1.39% 1.39% 1.02% 0% 0% 0% 0% 10 0.73%
DHAMORA (39580) 1098 160 45 4 8 15 1 8 21 6 0.36% 0.73% 1.37% 0.09% 0.73% 1.91% 0.55% 15 9 5 1 1 1 0 1.37% 0.82% 0.46% 0.09% 0.09% 0.09% 0% 13 1.18%
DHANIA BHORKI (262661) 1051 166 37 7 4 17 1 1 21 6 0.67% 0.38% 1.62% 0.1% 0.1% 2% 0.57% 13 4 5 4 1 0 0 1.24% 0.38% 0.48% 0.38% 0.1% 0% 0% 10 0.95%
DURIYA (39581) 649 122 61 5 11 37 1 29 46 17 0.77% 1.69% 5.7% 0.15% 4.47% 7.09% 2.62% 11 19 13 9 2 2 0 1.69% 2.93% 2% 1.39% 0.31% 0.31% 0% 5 0.77%
GUDA (39582) 1707 177 88 2 21 34 1 19 49 53 0.12% 1.23% 1.99% 0.06% 1.11% 2.87% 3.1% 19 27 24 6 2 0 0 1.11% 1.58% 1.41% 0.35% 0.12% 0% 0% 10 0.59%
GUDHA GORJI (39583) 2308 250 97 3 21 35 3 25 45 37 0.13% 0.91% 1.52% 0.13% 1.08% 1.95% 1.6% 32 18 17 10 2 0 0 1.39% 0.78% 0.74% 0.43% 0.09% 0% 0% 18 0.78%
GUDHABAONI (262659) 910 133 37 5 4 14 0 11 20 3 0.55% 0.44% 1.54% 0% 1.21% 2.2% 0.33% 14 12 2 2 1 0 0 1.54% 1.32% 0.22% 0.22% 0.11% 0% 0% 6 0.66%
HANSALSAR (39584) 663 82 34 5 6 13 1 6 18 9 0.75% 0.9% 1.96% 0.15% 0.9% 2.71% 1.36% 10 4 9 2 1 0 0 1.51% 0.6% 1.36% 0.3% 0.15% 0% 0% 8 1.21%
INDRAPURA (39585) 1485 165 70 11 13 26 0 22 35 7 0.74% 0.88% 1.75% 0% 1.48% 2.36% 0.47% 22 17 11 5 1 0 0 1.48% 1.14% 0.74% 0.34% 0.07% 0% 0% 14 0.94%
JAHAZ (236074) 1038 118 56 2 10 24 5 17 27 29 0.19% 0.96% 2.31% 0.48% 1.64% 2.6% 2.79% 8 14 13 6 3 0 0 0.77% 1.35% 1.25% 0.58% 0.29% 0% 0% 12 1.16%
JODHPURA (39586) 881 88 41 5 8 22 1 18 28 10 0.57% 0.91% 2.5% 0.11% 2.04% 3.18% 1.14% 5 12 10 7 1 0 0 0.57% 1.36% 1.14% 0.79% 0.11% 0% 0% 6 0.68%
KAKRANA (39587) 1316 129 58 9 10 24 1 8 33 19 0.68% 0.76% 1.82% 0.08% 0.61% 2.51% 1.44% 14 11 10 7 2 0 0 1.06% 0.84% 0.76% 0.53% 0.15% 0% 0% 14 1.06%
KED (39588) 1589 188 92 17 6 31 1 22 58 19 1.07% 0.38% 1.95% 0.06% 1.38% 3.65% 1.2% 30 19 15 5 3 1 0 1.89% 1.2% 0.94% 0.31% 0.19% 0.06% 0% 19 1.2%
KISHORPURA (39589) 769 91 68 22 14 25 2 10 49 35 2.86% 1.82% 3.25% 0.26% 1.3% 6.37% 4.55% 21 14 10 12 6 0 0 2.73% 1.82% 1.3% 1.56% 0.78% 0% 0% 5 0.65%
MAINPURA (39590) 1250 113 34 6 6 14 0 11 29 11 0.48% 0.48% 1.12% 0% 0.88% 2.32% 0.88% 4 14 9 3 0 1 0 0.32% 1.12% 0.72% 0.24% 0% 0.08% 0% 3 0.24%
MANAKSAS (39591) 1537 144 65 5 8 25 3 19 36 26 0.33% 0.52% 1.63% 0.2% 1.24% 2.34% 1.69% 21 23 8 4 3 0 0 1.37% 1.5% 0.52% 0.26% 0.2% 0% 0% 6 0.39%
MANDAWARA (39592) 998 159 74 3 13 39 1 7 40 34 0.3% 1.3% 3.91% 0.1% 0.7% 4.01% 3.41% 21 22 18 2 2 0 0 2.1% 2.2% 1.8% 0.2% 0.2% 0% 0% 9 0.9%
NANGAL (39593) 1172 155 78 10 11 33 2 30 43 30 0.85% 0.94% 2.82% 0.17% 2.56% 3.67% 2.56% 19 21 12 8 6 0 0 1.62% 1.79% 1.02% 0.68% 0.51% 0% 0% 12 1.02%
NATAS (39594) 691 102 38 1 2 9 0 7 16 6 0.14% 0.29% 1.3% 0% 1.01% 2.32% 0.87% 10 7 3 2 0 0 0 1.45% 1.01% 0.43% 0.29% 0% 0% 0% 16 2.32%
NEORI (39595) 579 67 42 10 5 10 3 6 19 24 1.73% 0.86% 1.73% 0.52% 1.04% 3.28% 4.15% 12 10 9 2 2 0 0 2.07% 1.73% 1.55% 0.35% 0.35% 0% 0% 7 1.21%
PACHLANGI (39596) 1835 177 80 21 20 38 13 33 52 31 1.14% 1.09% 2.07% 0.71% 1.8% 2.83% 1.69% 15 18 12 8 9 5 2 0.82% 0.98% 0.65% 0.44% 0.49% 0.27% 0.11% 11 0.6%
PAPRA (39597) 1200 120 34 4 5 14 2 12 21 15 0.33% 0.42% 1.17% 0.17% 1% 1.75% 1.25% 13 9 2 5 2 1 0 1.08% 0.75% 0.17% 0.42% 0.17% 0.08% 0% 2 0.17%
PONKH (39598) 1617 270 172 5 22 58 0 49 74 118 0.31% 1.36% 3.59% 0% 3.03% 4.58% 7.3% 40 54 35 17 1 0 0 2.47% 3.34% 2.16% 1.05% 0.06% 0% 0% 25 1.55%
POSANA (39599) 1582 153 72 9 6 24 2 24 37 7 0.57% 0.38% 1.52% 0.13% 1.52% 2.34% 0.44% 33 15 6 4 0 2 0 2.09% 0.95% 0.38% 0.25% 0% 0.13% 0% 12 0.76%
RAGHUNATHPURA (39600) 1321 201 53 3 2 19 1 21 32 8 0.23% 0.15% 1.44% 0.08% 1.59% 2.42% 0.61% 18 17 6 4 0 0 0 1.36% 1.29% 0.45% 0.3% 0% 0% 0% 8 0.61%
SARAI (39601) 600 88 42 3 10 15 1 21 22 23 0.5% 1.67% 2.5% 0.17% 3.5% 3.67% 3.83% 7 15 10 4 0 2 0 1.17% 2.5% 1.67% 0.67% 0% 0.33% 0% 4 0.67%
SEETHAL (39602) 1257 194 71 6 7 24 2 32 32 18 0.48% 0.56% 1.91% 0.16% 2.55% 2.55% 1.43% 23 17 16 4 0 0 0 1.83% 1.35% 1.27% 0.32% 0% 0% 0% 11 0.88%
SIGNOR (39603) 1565 189 71 11 9 29 1 28 43 26 0.7% 0.58% 1.85% 0.06% 1.79% 2.75% 1.66% 16 22 18 3 3 1 0 1.02% 1.41% 1.15% 0.19% 0.19% 0.06% 0% 8 0.51%
TEETANWAR (39604) 1037 222 78 3 10 27 0 19 41 27 0.29% 0.96% 2.6% 0% 1.83% 3.95% 2.6% 25 21 12 6 0 0 0 2.41% 2.03% 1.16% 0.58% 0% 0% 0% 14 1.35%
TODI (262657) 1201 132 44 1 3 10 0 20 21 30 0.08% 0.25% 0.83% 0% 1.67% 1.75% 2.5% 14 12 9 5 0 0 0 1.17% 1% 0.75% 0.42% 0% 0% 0% 4 0.33%