Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : JHUNJHUNU (106) >> Block : BUHANA (714)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
BADBAR (39352) 1284 168 48 3 9 24 3 7 25 16 0.23% 0.7% 1.87% 0.23% 0.55% 1.95% 1.25% 12 13 6 5 1 1 0 0.93% 1.01% 0.47% 0.39% 0.08% 0.08% 0% 10 0.78%
BHAINSAWAT KHURD (39353) 926 200 50 6 4 19 3 10 25 15 0.65% 0.43% 2.05% 0.32% 1.08% 2.7% 1.62% 10 15 7 4 1 0 0 1.08% 1.62% 0.76% 0.43% 0.11% 0% 0% 13 1.4%
BHALOTH (39354) 663 85 37 4 1 16 1 4 18 15 0.6% 0.15% 2.41% 0.15% 0.6% 2.71% 2.26% 12 10 9 0 0 0 0 1.81% 1.51% 1.36% 0% 0% 0% 0% 6 0.9%
BHIRR (39355) 795 211 62 13 9 25 0 18 30 31 1.64% 1.13% 3.14% 0% 2.26% 3.77% 3.9% 10 11 8 2 10 2 0 1.26% 1.38% 1.01% 0.25% 1.26% 0.25% 0% 19 2.39%
BUHANA (39356) 2070 317 161 7 9 77 3 56 83 114 0.34% 0.43% 3.72% 0.14% 2.71% 4.01% 5.51% 27 53 40 20 2 1 0 1.3% 2.56% 1.93% 0.97% 0.1% 0.05% 0% 18 0.87%
DHADHOT KALAN (39357) 999 182 41 1 1 6 0 7 13 30 0.1% 0.1% 0.6% 0% 0.7% 1.3% 3% 21 9 5 1 0 0 0 2.1% 0.9% 0.5% 0.1% 0% 0% 0% 5 0.5%
DHANA (262663) 1143 101 35 1 3 10 0 10 26 11 0.09% 0.26% 0.87% 0% 0.87% 2.27% 0.96% 10 7 11 1 0 0 0 0.87% 0.61% 0.96% 0.09% 0% 0% 0% 6 0.52%
DHANI BHALOTH (39358) 1359 180 109 24 8 43 3 35 51 62 1.77% 0.59% 3.16% 0.22% 2.58% 3.75% 4.56% 30 26 18 15 6 0 0 2.21% 1.91% 1.32% 1.1% 0.44% 0% 0% 14 1.03%
DHOOLWA (39359) 1226 195 65 4 4 28 1 17 40 13 0.33% 0.33% 2.28% 0.08% 1.39% 3.26% 1.06% 19 22 12 2 0 0 0 1.55% 1.79% 0.98% 0.16% 0% 0% 0% 10 0.82%
DOOMOLI KALAN (39360) 607 76 18 1 3 7 0 3 10 5 0.16% 0.49% 1.15% 0% 0.49% 1.65% 0.82% 7 3 4 1 0 0 0 1.15% 0.49% 0.66% 0.16% 0% 0% 0% 3 0.49%
DOOMOLI KHURD (39361) 875 109 44 3 5 17 1 10 28 9 0.34% 0.57% 1.94% 0.11% 1.14% 3.2% 1.03% 13 11 3 6 1 0 0 1.49% 1.26% 0.34% 0.69% 0.11% 0% 0% 10 1.14%
GADA KHERA (39362) 744 98 32 5 4 5 1 19 15 17 0.67% 0.54% 0.67% 0.13% 2.55% 2.02% 2.28% 5 12 7 4 0 0 0 0.67% 1.61% 0.94% 0.54% 0% 0% 0% 4 0.54%
GHARDANA KALAN (39363) 1267 223 65 14 4 26 1 34 31 12 1.1% 0.32% 2.05% 0.08% 2.68% 2.45% 0.95% 16 15 10 10 0 1 0 1.26% 1.18% 0.79% 0.79% 0% 0.08% 0% 13 1.03%
GHARDANA KHURD (39364) 1097 135 28 4 7 14 0 14 17 14 0.36% 0.64% 1.28% 0% 1.28% 1.55% 1.28% 4 5 7 5 3 0 0 0.36% 0.46% 0.64% 0.46% 0.27% 0% 0% 4 0.36%
GHASERA (39365) 881 139 31 1 3 9 0 7 12 19 0.11% 0.34% 1.02% 0% 0.79% 1.36% 2.16% 9 6 7 1 1 0 0 1.02% 0.68% 0.79% 0.11% 0.11% 0% 0% 7 0.79%
GUJARWAS (39366) 738 89 40 6 5 16 3 4 27 1 0.81% 0.68% 2.17% 0.41% 0.54% 3.66% 0.14% 18 4 6 2 2 0 0 2.44% 0.54% 0.81% 0.27% 0.27% 0% 0% 8 1.08%
GUNTI (39367) 1269 216 71 15 4 20 1 24 39 46 1.18% 0.32% 1.58% 0.08% 1.89% 3.07% 3.62% 19 14 20 9 0 1 0 1.5% 1.1% 1.58% 0.71% 0% 0.08% 0% 8 0.63%
HEERWA (39368) 861 134 41 1 5 9 0 32 15 10 0.12% 0.58% 1.05% 0% 3.72% 1.74% 1.16% 16 10 8 3 0 0 0 1.86% 1.16% 0.93% 0.35% 0% 0% 0% 4 0.46%
JHANJHA (39369) 942 120 28 0 1 12 0 9 14 14 0% 0.11% 1.27% 0% 0.96% 1.49% 1.49% 9 6 7 2 0 0 0 0.96% 0.64% 0.74% 0.21% 0% 0% 0% 4 0.42%
JHARODA (39370) 837 153 48 10 3 22 1 9 31 24 1.19% 0.36% 2.63% 0.12% 1.08% 3.7% 2.87% 14 9 14 5 0 1 0 1.67% 1.08% 1.67% 0.6% 0% 0.12% 0% 5 0.6%
KAJLAN (39371) 996 141 44 7 1 14 0 11 19 19 0.7% 0.1% 1.41% 0% 1.1% 1.91% 1.91% 14 13 4 2 1 1 0 1.41% 1.31% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0% 9 0.9%
KALAKHARI (39372) 1026 197 69 9 13 27 2 16 36 14 0.88% 1.27% 2.63% 0.19% 1.56% 3.51% 1.36% 22 12 12 5 3 0 0 2.14% 1.17% 1.17% 0.49% 0.29% 0% 0% 15 1.46%
KHANDWA (39373) 727 118 34 1 5 16 3 7 28 13 0.14% 0.69% 2.2% 0.41% 0.96% 3.85% 1.79% 8 8 11 4 0 0 0 1.1% 1.1% 1.51% 0.55% 0% 0% 0% 3 0.41%
KHANPUR (39374) 935 145 43 18 3 21 0 13 22 31 1.93% 0.32% 2.25% 0% 1.39% 2.35% 3.32% 10 10 9 9 3 0 0 1.07% 1.07% 0.96% 0.96% 0.32% 0% 0% 2 0.21%
KUHARWAS (39375) 1090 149 55 15 8 21 5 20 24 23 1.38% 0.73% 1.93% 0.46% 1.83% 2.2% 2.11% 16 12 8 4 6 1 0 1.47% 1.1% 0.73% 0.37% 0.55% 0.09% 0% 8 0.73%
LAMBI AHEER (39376) 1042 223 51 1 9 16 0 8 28 12 0.1% 0.86% 1.54% 0% 0.77% 2.69% 1.15% 14 8 12 2 0 0 0 1.34% 0.77% 1.15% 0.19% 0% 0% 0% 15 1.44%
MANKDO (39378) 1849 216 71 0 5 28 2 25 33 28 0% 0.27% 1.51% 0.11% 1.35% 1.78% 1.51% 22 25 11 4 0 0 0 1.19% 1.35% 0.59% 0.22% 0% 0% 0% 9 0.49%
MOI SADDA (39379) 828 129 39 0 6 10 0 8 21 14 0% 0.72% 1.21% 0% 0.97% 2.54% 1.69% 8 8 9 2 0 0 0 0.97% 0.97% 1.09% 0.24% 0% 0% 0% 12 1.45%
MURADPUR (39380) 639 111 32 3 4 14 0 9 16 18 0.47% 0.63% 2.19% 0% 1.41% 2.5% 2.82% 5 8 10 2 1 0 0 0.78% 1.25% 1.56% 0.31% 0.16% 0% 0% 6 0.94%
PACHERI KALAN (39381) 1473 179 63 7 4 21 1 19 27 27 0.48% 0.27% 1.43% 0.07% 1.29% 1.83% 1.83% 26 13 10 6 0 0 0 1.77% 0.88% 0.68% 0.41% 0% 0% 0% 8 0.54%
PACHERI KHURD (39382) 1064 136 42 0 2 14 0 11 20 18 0% 0.19% 1.32% 0% 1.03% 1.88% 1.69% 19 8 6 3 0 0 0 1.79% 0.75% 0.56% 0.28% 0% 0% 0% 6 0.56%
PANTHROLI (39383) 856 172 48 4 3 12 1 18 18 21 0.47% 0.35% 1.4% 0.12% 2.1% 2.1% 2.45% 13 16 5 3 1 0 0 1.52% 1.87% 0.58% 0.35% 0.12% 0% 0% 10 1.17%
PUHANIYA (39384) 782 119 52 9 3 15 1 19 34 25 1.15% 0.38% 1.92% 0.13% 2.43% 4.35% 3.2% 17 11 11 6 2 0 0 2.17% 1.41% 1.41% 0.77% 0.26% 0% 0% 5 0.64%
RAIPUR (AHEERAN) (39385) 878 161 66 8 10 26 1 9 31 34 0.91% 1.14% 2.96% 0.11% 1.03% 3.53% 3.87% 21 11 10 5 4 1 0 2.39% 1.25% 1.14% 0.57% 0.46% 0.11% 0% 14 1.59%
SANTOR (39386) 846 143 51 5 6 22 1 13 23 23 0.59% 0.71% 2.6% 0.12% 1.54% 2.72% 2.72% 12 13 8 4 3 0 0 1.42% 1.54% 0.95% 0.47% 0.35% 0% 0% 11 1.3%
SANWLOD (39387) 763 120 45 10 6 16 0 11 27 16 1.31% 0.79% 2.1% 0% 1.44% 3.54% 2.1% 9 10 6 7 1 1 0 1.18% 1.31% 0.79% 0.92% 0.13% 0.13% 0% 11 1.44%
SHAHPURA (39388) 710 117 35 4 5 10 0 10 17 8 0.56% 0.7% 1.41% 0% 1.41% 2.39% 1.13% 4 6 9 0 1 1 0 0.56% 0.85% 1.27% 0% 0.14% 0.14% 0% 14 1.97%
SHYAMPURA (39377) 624 92 34 0 4 14 0 7 14 8 0% 0.64% 2.24% 0% 1.12% 2.24% 1.28% 13 6 6 1 0 0 0 2.08% 0.96% 0.96% 0.16% 0% 0% 0% 8 1.28%
SINGHANA (39389) 1962 235 122 7 13 43 2 58 69 63 0.36% 0.66% 2.19% 0.1% 2.96% 3.52% 3.21% 27 35 26 15 4 0 0 1.38% 1.78% 1.33% 0.76% 0.2% 0% 0% 15 0.76%
SOHLI (39390) 814 145 76 25 13 31 1 37 39 33 3.07% 1.6% 3.81% 0.12% 4.55% 4.79% 4.05% 13 14 23 12 3 1 0 1.6% 1.72% 2.83% 1.47% 0.37% 0.12% 0% 10 1.23%
SULTANA (39391) 782 128 28 0 2 3 0 5 14 2 0% 0.26% 0.38% 0% 0.64% 1.79% 0.26% 8 3 4 0 0 0 0 1.02% 0.38% 0.51% 0% 0% 0% 0% 13 1.66%
THALI (39392) 1000 104 42 8 5 24 0 6 27 19 0.8% 0.5% 2.4% 0% 0.6% 2.7% 1.9% 9 6 16 5 0 0 0 0.9% 0.6% 1.6% 0.5% 0% 0% 0% 6 0.6%
UDAMANDI (39393) 1000 133 61 9 6 22 1 13 36 25 0.9% 0.6% 2.2% 0.1% 1.3% 3.6% 2.5% 12 18 9 8 1 0 0 1.2% 1.8% 0.9% 0.8% 0.1% 0% 0% 13 1.3%