Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : JHALAWAR (105) >> Block : AKLERA (6853)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AMETHA (39234) 1331 62 56 24 13 33 11 26 51 34 1.8% 0.98% 2.48% 0.83% 1.95% 3.83% 2.55% 7 7 16 14 7 3 2 0.53% 0.53% 1.2% 1.05% 0.53% 0.23% 0.15% 0 0%
AMRIT KHERI (39067) 939 47 43 10 14 30 9 37 39 20 1.06% 1.49% 3.19% 0.96% 3.94% 4.15% 2.13% 1 12 5 12 8 4 1 0.11% 1.28% 0.53% 1.28% 0.85% 0.43% 0.11% 0 0%
ASAL PUR (39068) 961 57 21 14 1 13 0 5 20 15 1.46% 0.1% 1.35% 0% 0.52% 2.08% 1.56% 2 4 5 7 3 0 0 0.21% 0.42% 0.52% 0.73% 0.31% 0% 0% 0 0%
BAIRA GARH (39069) 1272 92 84 23 20 56 6 22 73 57 1.81% 1.57% 4.4% 0.47% 1.73% 5.74% 4.48% 9 15 26 21 10 1 0 0.71% 1.18% 2.04% 1.65% 0.79% 0.08% 0% 2 0.16%
BANS KHERI LODAN (39071) 797 48 46 17 10 28 3 9 42 19 2.13% 1.25% 3.51% 0.38% 1.13% 5.27% 2.38% 8 11 14 6 4 2 0 1% 1.38% 1.76% 0.75% 0.5% 0.25% 0% 1 0.13%
BHALTA (39075) 984 102 77 48 19 40 7 16 53 52 4.88% 1.93% 4.07% 0.71% 1.63% 5.39% 5.28% 11 16 14 14 10 5 2 1.12% 1.63% 1.42% 1.42% 1.02% 0.51% 0.2% 5 0.51%
BINDA KHERA (39076) 1198 77 70 47 16 47 12 33 64 51 3.92% 1.34% 3.92% 1% 2.75% 5.34% 4.26% 1 10 19 16 17 6 1 0.08% 0.83% 1.59% 1.34% 1.42% 0.5% 0.08% 0 0%
BORBAND (39077) 1026 63 44 25 6 17 2 7 37 31 2.44% 0.58% 1.66% 0.19% 0.68% 3.61% 3.02% 4 8 14 12 3 0 0 0.39% 0.78% 1.36% 1.17% 0.29% 0% 0% 3 0.29%
BORKHERI GOOJRAN (39078) 1115 49 44 24 10 28 2 20 41 24 2.15% 0.9% 2.51% 0.18% 1.79% 3.68% 2.15% 7 8 8 10 6 3 2 0.63% 0.72% 0.72% 0.9% 0.54% 0.27% 0.18% 0 0%
CHURELIYA (39242) 787 52 50 8 14 36 9 9 45 38 1.02% 1.78% 4.57% 1.14% 1.14% 5.72% 4.83% 5 12 12 14 4 3 0 0.64% 1.52% 1.52% 1.78% 0.51% 0.38% 0% 0 0%
DEOLI (39080) 317 26 23 17 5 13 3 8 20 6 5.36% 1.58% 4.1% 0.95% 2.52% 6.31% 1.89% 2 4 7 4 5 0 0 0.63% 1.26% 2.21% 1.26% 1.58% 0% 0% 1 0.32%
DEORI CHANCHAL (39244) 1007 63 60 25 18 39 11 27 59 23 2.48% 1.79% 3.87% 1.09% 2.68% 5.86% 2.28% 4 12 22 11 5 3 3 0.4% 1.19% 2.18% 1.09% 0.5% 0.3% 0.3% 0 0%
DEORI KALAN (39245) 714 42 32 12 8 17 2 26 23 12 1.68% 1.12% 2.38% 0.28% 3.64% 3.22% 1.68% 5 6 10 5 3 3 0 0.7% 0.84% 1.4% 0.7% 0.42% 0.42% 0% 0 0%
GEHOON KHERI (39083) 1003 72 60 9 12 35 3 31 50 35 0.9% 1.2% 3.49% 0.3% 3.09% 4.99% 3.49% 4 17 13 13 8 1 0 0.4% 1.69% 1.3% 1.3% 0.8% 0.1% 0% 4 0.4%
GHATOLI (39084) 1392 93 75 27 10 46 5 17 59 47 1.94% 0.72% 3.3% 0.36% 1.22% 4.24% 3.38% 14 12 19 20 6 1 0 1.01% 0.86% 1.36% 1.44% 0.43% 0.07% 0% 3 0.22%
GOPALPURA (39085) 1208 84 83 62 22 59 10 39 75 34 5.13% 1.82% 4.88% 0.83% 3.23% 6.21% 2.81% 3 12 16 32 16 3 0 0.25% 0.99% 1.32% 2.65% 1.32% 0.25% 0% 1 0.08%
GUL KHERI (39086) 1408 86 65 27 8 33 4 32 57 26 1.92% 0.57% 2.34% 0.28% 2.27% 4.05% 1.85% 8 14 19 16 6 0 0 0.57% 0.99% 1.35% 1.14% 0.43% 0% 0% 2 0.14%
KHARPA (39249) 977 79 62 31 25 45 4 50 58 39 3.17% 2.56% 4.61% 0.41% 5.12% 5.94% 3.99% 2 5 16 13 16 10 0 0.2% 0.51% 1.64% 1.33% 1.64% 1.02% 0% 0 0%
KOHARI JHAR (39093) 1505 87 71 33 19 50 5 27 70 17 2.19% 1.26% 3.32% 0.33% 1.79% 4.65% 1.13% 6 18 20 19 5 3 0 0.4% 1.2% 1.33% 1.26% 0.33% 0.2% 0% 0 0%
LAHAS (39254) 1160 85 76 20 20 45 16 39 58 22 1.72% 1.72% 3.88% 1.38% 3.36% 5% 1.9% 14 13 15 19 7 4 0 1.21% 1.12% 1.29% 1.64% 0.6% 0.34% 0% 4 0.34%
LASOORIYA SHAH (39255) 760 60 50 8 9 28 5 20 47 6 1.05% 1.18% 3.68% 0.66% 2.63% 6.18% 0.79% 8 17 13 8 2 0 0 1.05% 2.24% 1.71% 1.05% 0.26% 0% 0% 2 0.26%
METHOON (39258) 929 79 62 19 22 49 3 51 58 27 2.05% 2.37% 5.27% 0.32% 5.49% 6.24% 2.91% 1 7 20 19 12 3 0 0.11% 0.75% 2.15% 2.05% 1.29% 0.32% 0% 0 0%
MISHROLI (39259) 1050 95 83 28 40 56 11 48 75 49 2.67% 3.81% 5.33% 1.05% 4.57% 7.14% 4.67% 4 12 21 17 16 9 2 0.38% 1.14% 2% 1.62% 1.52% 0.86% 0.19% 2 0.19%
NAYA PURA (39260) 828 70 67 36 18 49 13 35 61 31 4.35% 2.17% 5.92% 1.57% 4.23% 7.37% 3.74% 7 8 13 21 8 6 3 0.85% 0.97% 1.57% 2.54% 0.97% 0.72% 0.36% 1 0.12%
PACHOLA (39098) 783 54 47 30 12 24 7 42 39 17 3.83% 1.53% 3.07% 0.89% 5.36% 4.98% 2.17% 1 9 14 8 7 6 1 0.13% 1.15% 1.79% 1.02% 0.89% 0.77% 0.13% 1 0.13%
SAR KHANDIYA (39265) 1059 58 54 27 15 38 9 9 52 26 2.55% 1.42% 3.59% 0.85% 0.85% 4.91% 2.46% 2 11 20 11 6 3 0 0.19% 1.04% 1.89% 1.04% 0.57% 0.28% 0% 1 0.09%
SARDA (39105) 1131 109 85 25 22 57 6 11 79 58 2.21% 1.95% 5.04% 0.53% 0.97% 6.98% 5.13% 6 18 30 19 10 0 0 0.53% 1.59% 2.65% 1.68% 0.88% 0% 0% 2 0.18%
THANAWAD (39268) 918 68 55 28 11 26 10 36 44 24 3.05% 1.2% 2.83% 1.09% 3.92% 4.79% 2.61% 7 11 16 6 8 4 2 0.76% 1.2% 1.74% 0.65% 0.87% 0.44% 0.22% 1 0.11%
THARAUL (39269) 1407 66 55 23 16 31 3 42 48 29 1.63% 1.14% 2.2% 0.21% 2.99% 3.41% 2.06% 2 5 22 13 10 2 0 0.14% 0.36% 1.56% 0.92% 0.71% 0.14% 0% 1 0.07%
TODRI JAGANNATH (39271) 110 5 5 5 3 4 0 0 5 0 4.55% 2.73% 3.64% 0% 0% 4.55% 0% 0 1 1 3 0 0 0 0% 0.91% 0.91% 2.73% 0% 0% 0% 0 0%
TURKARIYA (39273) 1131 57 42 18 12 27 3 40 39 31 1.59% 1.06% 2.39% 0.27% 3.54% 3.45% 2.74% 1 2 14 7 13 5 0 0.09% 0.18% 1.24% 0.62% 1.15% 0.44% 0% 0 0%
UMARIA (39107) 861 54 52 21 17 33 6 12 49 39 2.44% 1.97% 3.83% 0.7% 1.39% 5.69% 4.53% 2 7 15 18 4 4 0 0.23% 0.81% 1.74% 2.09% 0.46% 0.46% 0% 2 0.23%