Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : JHALAWAR (105) >> Block : BHAWANI MANDI (6845)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ALAWA (39148) 700 62 45 21 12 26 2 20 32 25 3% 1.71% 3.71% 0.29% 2.86% 4.57% 3.57% 8 8 6 13 6 0 2 1.14% 1.14% 0.86% 1.86% 0.86% 0% 0.29% 2 0.29%
ANK KHERI (39149) 877 79 32 17 8 19 1 9 30 22 1.94% 0.91% 2.17% 0.11% 1.03% 3.42% 2.51% 3 4 11 9 4 1 0 0.34% 0.46% 1.25% 1.03% 0.46% 0.11% 0% 0 0%
ANWALI KALAN (39150) 681 52 39 18 9 23 3 18 29 20 2.64% 1.32% 3.38% 0.44% 2.64% 4.26% 2.94% 4 9 6 12 4 2 0 0.59% 1.32% 0.88% 1.76% 0.59% 0.29% 0% 2 0.29%
AWAR (39108) 1120 99 85 28 20 49 4 22 66 59 2.5% 1.79% 4.38% 0.36% 1.96% 5.89% 5.27% 12 18 19 24 7 2 0 1.07% 1.61% 1.7% 2.14% 0.62% 0.18% 0% 3 0.27%
BHAISANI (39153) 725 61 45 5 7 29 2 11 42 30 0.69% 0.97% 4% 0.28% 1.52% 5.79% 4.14% 3 10 19 9 2 0 0 0.41% 1.38% 2.62% 1.24% 0.28% 0% 0% 2 0.28%
BHILWARI (39154) 954 76 47 14 13 26 0 29 33 36 1.47% 1.36% 2.73% 0% 3.04% 3.46% 3.77% 5 9 6 11 6 6 0 0.52% 0.94% 0.63% 1.15% 0.63% 0.63% 0% 4 0.42%
GANESHPURA (39160) 1112 85 58 39 8 36 2 15 46 38 3.51% 0.72% 3.24% 0.18% 1.35% 4.14% 3.42% 7 12 12 16 7 3 0 0.63% 1.08% 1.08% 1.44% 0.63% 0.27% 0% 1 0.09%
GHATOD (39161) 883 70 44 20 5 13 4 23 30 18 2.27% 0.57% 1.47% 0.45% 2.6% 3.4% 2.04% 9 7 12 7 4 1 0 1.02% 0.79% 1.36% 0.79% 0.45% 0.11% 0% 4 0.45%
GURADIYA JOGA (39165) 1072 109 76 24 19 56 0 32 62 58 2.24% 1.77% 5.22% 0% 2.99% 5.78% 5.41% 8 8 24 20 9 5 0 0.75% 0.75% 2.24% 1.87% 0.84% 0.47% 0% 2 0.19%
GURADIYA KALAN (39119) 1031 75 57 45 14 42 0 19 53 33 4.36% 1.36% 4.07% 0% 1.84% 5.14% 3.2% 2 10 12 13 12 6 0 0.19% 0.97% 1.16% 1.26% 1.16% 0.58% 0% 2 0.19%
GURADIYA MANA (39166) 1586 84 61 20 10 29 0 22 34 38 1.26% 0.63% 1.83% 0% 1.39% 2.14% 2.4% 11 14 22 7 4 0 0 0.69% 0.88% 1.39% 0.44% 0.25% 0% 0% 3 0.19%
GURAH (39167) 1298 82 52 26 10 39 2 9 46 38 2% 0.77% 3% 0.15% 0.69% 3.54% 2.93% 4 6 21 15 5 1 0 0.31% 0.46% 1.62% 1.16% 0.39% 0.08% 0% 0 0%
KARAWAN (39123) 729 55 39 22 3 19 1 9 34 27 3.02% 0.41% 2.61% 0.14% 1.23% 4.66% 3.7% 3 8 14 11 2 0 0 0.41% 1.1% 1.92% 1.51% 0.27% 0% 0% 1 0.14%
KHOKHARIYA KHURD (39126) 680 47 34 13 7 21 0 17 28 19 1.91% 1.03% 3.09% 0% 2.5% 4.12% 2.79% 3 6 10 6 6 1 0 0.44% 0.88% 1.47% 0.88% 0.88% 0.15% 0% 2 0.29%
KUNDI KHERA (39176) 1303 74 51 31 13 37 1 18 44 33 2.38% 1% 2.84% 0.08% 1.38% 3.38% 2.53% 3 8 11 16 11 1 0 0.23% 0.61% 0.84% 1.23% 0.84% 0.08% 0% 1 0.08%
MISHROLI (39179) 1225 83 52 29 9 31 0 24 30 39 2.37% 0.73% 2.53% 0% 1.96% 2.45% 3.18% 6 14 12 8 12 0 0 0.49% 1.14% 0.98% 0.65% 0.98% 0% 0% 0 0%
MOGRA (39180) 962 79 57 26 9 36 1 11 45 36 2.7% 0.94% 3.74% 0.1% 1.14% 4.68% 3.74% 5 11 12 16 5 2 0 0.52% 1.14% 1.25% 1.66% 0.52% 0.21% 0% 6 0.62%
NAHAR GHATTA (39181) 619 47 22 12 4 14 0 9 19 15 1.94% 0.65% 2.26% 0% 1.45% 3.07% 2.42% 2 5 3 6 2 3 0 0.32% 0.81% 0.48% 0.97% 0.32% 0.48% 0% 1 0.16%
NARAYAN KHERA (39182) 892 99 80 40 12 42 0 43 59 59 4.48% 1.35% 4.71% 0% 4.82% 6.61% 6.61% 4 21 25 21 4 5 0 0.45% 2.35% 2.8% 2.35% 0.45% 0.56% 0% 0 0%
PAGARIYA (39133) 1338 97 74 55 16 42 3 29 61 55 4.11% 1.2% 3.14% 0.22% 2.17% 4.56% 4.11% 5 12 16 17 16 6 0 0.37% 0.9% 1.2% 1.27% 1.2% 0.45% 0% 2 0.15%
PEEPLIYA (39184) 1135 75 44 10 12 29 0 8 37 22 0.88% 1.06% 2.56% 0% 0.7% 3.26% 1.94% 5 12 14 8 3 0 0 0.44% 1.06% 1.23% 0.7% 0.26% 0% 0% 2 0.18%
SAROD (39191) 881 51 40 10 8 31 0 7 34 24 1.14% 0.91% 3.52% 0% 0.79% 3.86% 2.72% 6 7 16 9 2 0 0 0.68% 0.79% 1.82% 1.02% 0.23% 0% 0% 0 0%
SHRI CHHATRAPUR (39192) 945 99 60 8 12 33 2 26 41 23 0.85% 1.27% 3.49% 0.21% 2.75% 4.34% 2.43% 20 13 9 14 2 1 0 2.12% 1.38% 0.95% 1.48% 0.21% 0.11% 0% 1 0.11%
SILEHGARH (39141) 1047 45 27 14 6 20 0 7 23 19 1.34% 0.57% 1.91% 0% 0.67% 2.2% 1.81% 3 6 6 6 4 2 0 0.29% 0.57% 0.57% 0.57% 0.38% 0.19% 0% 0 0%
SINGHPUR (39142) 744 49 41 19 7 22 5 13 30 19 2.55% 0.94% 2.96% 0.67% 1.75% 4.03% 2.55% 6 12 10 3 5 3 0 0.81% 1.61% 1.34% 0.4% 0.67% 0.4% 0% 2 0.27%
SOOLIYA (39193) 870 49 38 8 8 23 1 17 32 25 0.92% 0.92% 2.64% 0.11% 1.95% 3.68% 2.87% 7 6 13 6 4 2 0 0.8% 0.69% 1.49% 0.69% 0.46% 0.23% 0% 0 0%
THEEKARIYA (39145) 982 71 56 24 7 32 0 13 43 29 2.44% 0.71% 3.26% 0% 1.32% 4.38% 2.95% 6 22 12 9 4 1 0 0.61% 2.24% 1.22% 0.92% 0.41% 0.1% 0% 2 0.2%