Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : JAISALMER (103) >> Block : SANKRA (699)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
BALAR (38793) 989 71 59 24 11 26 2 12 47 2 2.43% 1.11% 2.63% 0.2% 1.21% 4.75% 0.2% 16 12 10 11 2 0 0 1.62% 1.21% 1.01% 1.11% 0.2% 0% 0% 8 0.81%
BANDHEWA (38794) 1149 83 49 25 10 19 0 2 42 15 2.18% 0.87% 1.65% 0% 0.17% 3.66% 1.31% 14 8 15 7 2 0 0 1.22% 0.7% 1.31% 0.61% 0.17% 0% 0% 3 0.26%
BARATH KA GAON (38795) 1099 63 39 19 10 24 1 10 35 7 1.73% 0.91% 2.18% 0.09% 0.91% 3.18% 0.64% 5 12 9 10 2 0 0 0.45% 1.09% 0.82% 0.91% 0.18% 0% 0% 1 0.09%
BHAINSARA (38797) 1025 69 51 25 9 21 1 11 46 26 2.44% 0.88% 2.05% 0.1% 1.07% 4.49% 2.54% 7 13 12 15 2 0 0 0.68% 1.27% 1.17% 1.46% 0.2% 0% 0% 2 0.2%
BHANIYANA (38796) 1308 78 58 19 12 28 0 4 47 5 1.45% 0.92% 2.14% 0% 0.31% 3.59% 0.38% 21 12 11 8 1 0 0 1.61% 0.92% 0.84% 0.61% 0.08% 0% 0% 5 0.38%
BHEKHORAI JOONI (38798) 980 57 50 16 17 32 4 8 44 4 1.63% 1.73% 3.27% 0.41% 0.82% 4.49% 0.41% 11 12 10 10 4 0 0 1.12% 1.22% 1.02% 1.02% 0.41% 0% 0% 3 0.31%
BHURAJGARH (38799) 1358 70 58 18 9 26 0 12 53 7 1.33% 0.66% 1.91% 0% 0.88% 3.9% 0.52% 21 13 10 7 4 0 0 1.55% 0.96% 0.74% 0.52% 0.29% 0% 0% 3 0.22%
CHHAYAN (38800) 820 49 39 13 13 23 0 3 31 10 1.59% 1.59% 2.8% 0% 0.37% 3.78% 1.22% 8 11 8 6 3 0 0 0.98% 1.34% 0.98% 0.73% 0.37% 0% 0% 3 0.37%
CHOK (38801) 816 54 43 19 14 26 4 11 39 17 2.33% 1.72% 3.19% 0.49% 1.35% 4.78% 2.08% 6 9 10 9 2 5 0 0.74% 1.1% 1.23% 1.1% 0.25% 0.61% 0% 2 0.25%
DANTAL (38802) 1067 48 39 12 6 14 1 9 33 7 1.12% 0.56% 1.31% 0.09% 0.84% 3.09% 0.66% 15 7 5 3 4 1 0 1.41% 0.66% 0.47% 0.28% 0.37% 0.09% 0% 4 0.37%
DHOLASAR (262618) 607 34 24 4 1 11 0 5 21 2 0.66% 0.16% 1.81% 0% 0.82% 3.46% 0.33% 6 9 4 2 0 0 0 0.99% 1.48% 0.66% 0.33% 0% 0% 0% 3 0.49%
DIDANIYA (38803) 1139 67 54 14 12 21 2 0 46 26 1.23% 1.05% 1.84% 0.18% 0% 4.04% 2.28% 6 21 16 5 1 0 0 0.53% 1.84% 1.4% 0.44% 0.09% 0% 0% 5 0.44%
GOMAT (38804) 817 33 25 13 4 15 1 4 22 16 1.59% 0.49% 1.84% 0.12% 0.49% 2.69% 1.96% 2 7 7 7 2 0 0 0.24% 0.86% 0.86% 0.86% 0.24% 0% 0% 0 0%
JAIMALAN (38805) 783 45 35 17 4 11 0 3 29 15 2.17% 0.51% 1.4% 0% 0.38% 3.7% 1.92% 7 9 11 4 1 0 0 0.89% 1.15% 1.4% 0.51% 0.13% 0% 0% 3 0.38%
JHABRA (38807) 647 42 34 6 7 17 1 2 28 6 0.93% 1.08% 2.63% 0.15% 0.31% 4.33% 0.93% 7 11 4 5 0 1 0 1.08% 1.7% 0.62% 0.77% 0% 0.15% 0% 6 0.93%
JHALARIYA (38808) 669 47 32 21 6 20 5 11 29 6 3.14% 0.9% 2.99% 0.75% 1.64% 4.33% 0.9% 4 7 9 4 5 2 0 0.6% 1.05% 1.35% 0.6% 0.75% 0.3% 0% 1 0.15%
JHALORA POKARAN (38806) 1029 56 49 21 12 25 2 11 47 4 2.04% 1.17% 2.43% 0.19% 1.07% 4.57% 0.39% 12 14 7 14 1 0 0 1.17% 1.36% 0.68% 1.36% 0.1% 0% 0% 1 0.1%
KELAWA (38809) 888 55 38 19 10 22 1 10 34 12 2.14% 1.13% 2.48% 0.11% 1.13% 3.83% 1.35% 6 10 10 8 4 0 0 0.68% 1.13% 1.13% 0.9% 0.45% 0% 0% 0 0%
KHETOLAI (38810) 648 32 20 11 5 12 2 5 14 7 1.7% 0.77% 1.85% 0.31% 0.77% 2.16% 1.08% 5 4 5 2 4 0 0 0.77% 0.62% 0.77% 0.31% 0.62% 0% 0% 0 0%
LATHI (38811) 1506 96 63 25 16 36 5 13 55 27 1.66% 1.06% 2.39% 0.33% 0.86% 3.65% 1.79% 11 14 16 12 6 2 0 0.73% 0.93% 1.06% 0.8% 0.4% 0.13% 0% 2 0.13%
LAWAN (38812) 863 47 35 14 6 19 1 11 29 12 1.62% 0.7% 2.2% 0.12% 1.27% 3.36% 1.39% 6 10 7 10 1 0 0 0.7% 1.16% 0.81% 1.16% 0.12% 0% 0% 1 0.12%
LOHARKI (38813) 811 56 30 12 6 16 0 9 27 11 1.48% 0.74% 1.97% 0% 1.11% 3.33% 1.36% 8 4 10 6 1 1 0 0.99% 0.49% 1.23% 0.74% 0.12% 0.12% 0% 0 0%
LOONA KALAN (38814) 802 71 58 29 15 34 1 5 49 29 3.62% 1.87% 4.24% 0.12% 0.62% 6.11% 3.62% 4 11 23 9 5 1 0 0.5% 1.37% 2.87% 1.12% 0.62% 0.12% 0% 5 0.62%
MADWA (38815) 672 29 23 8 8 16 5 3 15 9 1.19% 1.19% 2.38% 0.74% 0.45% 2.23% 1.34% 3 2 8 1 1 4 0 0.45% 0.3% 1.19% 0.15% 0.15% 0.6% 0% 4 0.6%
MANASAR (38816) 1340 83 79 41 14 32 11 36 74 15 3.06% 1.04% 2.39% 0.82% 2.69% 5.52% 1.12% 10 23 21 12 6 2 2 0.75% 1.72% 1.57% 0.9% 0.45% 0.15% 0.15% 3 0.22%
MODARDI (38817) 813 56 50 26 8 20 6 8 41 33 3.2% 0.98% 2.46% 0.74% 0.98% 5.04% 4.06% 4 19 11 6 5 3 0 0.49% 2.34% 1.35% 0.74% 0.62% 0.37% 0% 2 0.25%
Madhopura (262612) 682 52 33 8 7 14 0 7 29 7 1.17% 1.03% 2.05% 0% 1.03% 4.25% 1.03% 11 7 9 1 2 1 0 1.61% 1.03% 1.32% 0.15% 0.29% 0.15% 0% 2 0.29%
NERAN (38818) 795 56 40 24 9 22 1 4 29 18 3.02% 1.13% 2.77% 0.13% 0.5% 3.65% 2.26% 9 8 8 8 4 1 0 1.13% 1.01% 1.01% 1.01% 0.5% 0.13% 0% 2 0.25%
ODHANIYA (262712) 581 50 18 1 4 8 0 6 13 4 0.17% 0.69% 1.38% 0% 1.03% 2.24% 0.69% 6 7 4 1 0 0 0 1.03% 1.2% 0.69% 0.17% 0% 0% 0% 0 0%
OLA (38819) 640 37 23 7 3 9 0 4 21 3 1.09% 0.47% 1.41% 0% 0.62% 3.28% 0.47% 6 9 1 5 0 0 0 0.94% 1.41% 0.16% 0.78% 0% 0% 0% 2 0.31%
PADAMPURA (38820) 1016 54 45 15 9 16 1 0 37 8 1.48% 0.89% 1.57% 0.1% 0% 3.64% 0.79% 10 14 8 6 0 0 0 0.98% 1.38% 0.79% 0.59% 0% 0% 0% 7 0.69%
PANASAR (38821) 997 55 49 24 11 25 2 8 46 8 2.41% 1.1% 2.51% 0.2% 0.8% 4.61% 0.8% 14 11 8 11 4 0 0 1.4% 1.1% 0.8% 1.1% 0.4% 0% 0% 1 0.1%
PHALSOOND (38822) 1448 102 79 20 8 26 2 10 64 22 1.38% 0.55% 1.8% 0.14% 0.69% 4.42% 1.52% 23 30 11 5 2 1 0 1.59% 2.07% 0.76% 0.35% 0.14% 0.07% 0% 7 0.48%
RAJGARH (38823) 738 42 35 17 9 20 0 4 31 7 2.3% 1.22% 2.71% 0% 0.54% 4.2% 0.95% 8 6 7 8 3 0 0 1.08% 0.81% 0.95% 1.08% 0.41% 0% 0% 3 0.41%
RAJMATHAI (38824) 538 27 17 4 2 8 1 5 14 1 0.74% 0.37% 1.49% 0.19% 0.93% 2.6% 0.19% 3 5 3 2 1 0 0 0.56% 0.93% 0.56% 0.37% 0.19% 0% 0% 3 0.56%
RAMDEORA (38825) 2195 119 66 21 25 49 7 22 63 21 0.96% 1.14% 2.23% 0.32% 1% 2.87% 0.96% 9 10 19 20 6 2 0 0.41% 0.46% 0.87% 0.91% 0.27% 0.09% 0% 0 0%
RATARIYA (38826) 1135 59 45 14 5 23 2 7 42 9 1.23% 0.44% 2.03% 0.18% 0.62% 3.7% 0.79% 11 16 12 3 1 1 0 0.97% 1.41% 1.06% 0.26% 0.09% 0.09% 0% 1 0.09%
SADA (38827) 527 41 29 9 6 16 0 12 25 15 1.71% 1.14% 3.04% 0% 2.28% 4.74% 2.85% 5 7 7 7 3 0 0 0.95% 1.33% 1.33% 1.33% 0.57% 0% 0% 0 0%
SANAWARA (262632) 599 42 32 18 4 16 2 8 27 22 3.01% 0.67% 2.67% 0.33% 1.34% 4.51% 3.67% 4 9 7 6 6 0 0 0.67% 1.5% 1.17% 1% 1% 0% 0% 0 0%
SANKRA (38828) 1256 115 68 27 9 25 1 8 61 17 2.15% 0.72% 1.99% 0.08% 0.64% 4.86% 1.35% 22 17 18 7 2 0 0 1.75% 1.35% 1.43% 0.56% 0.16% 0% 0% 2 0.16%
SARDAR SINGH KI DHANI (38829) 956 54 43 21 15 28 1 7 39 9 2.2% 1.57% 2.93% 0.1% 0.73% 4.08% 0.94% 5 7 16 7 5 0 0 0.52% 0.73% 1.67% 0.73% 0.52% 0% 0% 3 0.31%
SUBHASHNAGAR (262630) 620 34 13 5 2 4 0 0 13 3 0.81% 0.32% 0.65% 0% 0% 2.1% 0.48% 5 4 2 2 0 0 0 0.81% 0.65% 0.32% 0.32% 0% 0% 0% 0 0%
SWAMIJI KI DHANI (38830) 1070 63 45 26 8 20 5 3 39 15 2.43% 0.75% 1.87% 0.47% 0.28% 3.64% 1.4% 8 13 8 5 4 3 0 0.75% 1.21% 0.75% 0.47% 0.37% 0.28% 0% 4 0.37%
UJLAN (38831) 1080 64 42 16 9 22 5 12 35 13 1.48% 0.83% 2.04% 0.46% 1.11% 3.24% 1.2% 6 16 7 7 5 0 0 0.56% 1.48% 0.65% 0.65% 0.46% 0% 0% 1 0.09%