Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : JAIPUR (102) >> Block : SHAHPURA (695)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AMARSAR (38637) 1355 177 102 25 27 50 12 26 63 64 1.85% 1.99% 3.69% 0.89% 1.92% 4.65% 4.72% 20 26 20 18 9 3 0 1.48% 1.92% 1.48% 1.33% 0.66% 0.22% 0% 6 0.44%
BARI JORI (38638) 1277 122 84 21 15 41 5 38 53 43 1.64% 1.17% 3.21% 0.39% 2.98% 4.15% 3.37% 6 32 20 11 6 2 0 0.47% 2.51% 1.57% 0.86% 0.47% 0.16% 0% 7 0.55%
BIDARA (38639) 831 64 52 8 8 22 2 31 35 33 0.96% 0.96% 2.65% 0.24% 3.73% 4.21% 3.97% 4 17 16 9 1 2 0 0.48% 2.05% 1.93% 1.08% 0.12% 0.24% 0% 3 0.36%
BISHANGARH (38640) 993 50 30 6 4 17 2 10 23 12 0.6% 0.4% 1.71% 0.2% 1.01% 2.32% 1.21% 7 8 10 4 1 0 0 0.7% 0.81% 1.01% 0.4% 0.1% 0% 0% 0 0%
BLINDERPUR (38641) 1363 66 40 7 6 17 2 8 29 23 0.51% 0.44% 1.25% 0.15% 0.59% 2.13% 1.69% 9 10 11 5 2 0 0 0.66% 0.73% 0.81% 0.37% 0.15% 0% 0% 3 0.22%
CHHARSA (38642) 610 49 30 5 4 9 0 2 12 14 0.82% 0.66% 1.48% 0% 0.33% 1.97% 2.3% 9 7 5 2 0 0 0 1.48% 1.15% 0.82% 0.33% 0% 0% 0% 7 1.15%
CHIMANPURA (262291) 670 43 20 4 5 11 0 5 18 10 0.6% 0.75% 1.64% 0% 0.75% 2.69% 1.49% 5 3 7 4 1 0 0 0.75% 0.45% 1.04% 0.6% 0.15% 0% 0% 0 0%
DEVIPURA (38643) 1271 79 48 10 6 22 3 20 38 23 0.79% 0.47% 1.73% 0.24% 1.57% 2.99% 1.81% 8 18 7 9 3 1 0 0.63% 1.42% 0.55% 0.71% 0.24% 0.08% 0% 2 0.16%
DEWAN (38644) 1543 104 79 15 14 36 4 31 52 26 0.97% 0.91% 2.33% 0.26% 2.01% 3.37% 1.69% 16 24 19 9 3 1 0 1.04% 1.56% 1.23% 0.58% 0.19% 0.06% 0% 7 0.45%
DHANOTA (38645) 907 52 21 8 4 14 1 6 18 13 0.88% 0.44% 1.54% 0.11% 0.66% 1.98% 1.43% 1 7 6 4 3 0 0 0.11% 0.77% 0.66% 0.44% 0.33% 0% 0% 0 0%
DHAWLI (38646) 872 74 46 7 13 28 4 22 40 27 0.8% 1.49% 3.21% 0.46% 2.52% 4.59% 3.1% 3 14 8 11 6 2 0 0.34% 1.61% 0.92% 1.26% 0.69% 0.23% 0% 2 0.23%
GHASIPURA (38647) 764 47 37 13 10 23 0 18 30 14 1.7% 1.31% 3.01% 0% 2.36% 3.93% 1.83% 2 9 6 10 6 0 0 0.26% 1.18% 0.79% 1.31% 0.79% 0% 0% 4 0.52%
GOVINDPURA BASRI (38648) 971 55 29 10 1 7 1 6 14 16 1.03% 0.1% 0.72% 0.1% 0.62% 1.44% 1.65% 6 6 3 7 0 0 0 0.62% 0.62% 0.31% 0.72% 0% 0% 0% 7 0.72%
HANUT PURA (38649) 555 36 22 7 6 12 0 10 17 11 1.26% 1.08% 2.16% 0% 1.8% 3.06% 1.98% 4 2 11 3 2 0 0 0.72% 0.36% 1.98% 0.54% 0.36% 0% 0% 0 0%
HANUTIYA (38650) 785 50 26 3 2 10 2 10 21 9 0.38% 0.25% 1.27% 0.25% 1.27% 2.68% 1.15% 5 9 4 4 0 1 0 0.64% 1.15% 0.51% 0.51% 0% 0.13% 0% 3 0.38%
JAGATPURA (38651) 969 51 37 7 6 18 0 11 27 17 0.72% 0.62% 1.86% 0% 1.14% 2.79% 1.75% 6 9 6 7 2 1 0 0.62% 0.93% 0.62% 0.72% 0.21% 0.1% 0% 6 0.62%
KANT (38652) 789 63 51 14 9 19 1 23 39 25 1.77% 1.14% 2.41% 0.13% 2.92% 4.94% 3.17% 13 12 11 5 3 3 1 1.65% 1.52% 1.39% 0.63% 0.38% 0.38% 0.13% 3 0.38%
KARIRI (38653) 1502 168 94 13 22 40 1 20 63 34 0.87% 1.46% 2.66% 0.07% 1.33% 4.19% 2.26% 23 22 16 12 6 0 0 1.53% 1.46% 1.07% 0.8% 0.4% 0% 0% 15 1%
KHORALARKHANI (38654) 1669 113 85 19 19 37 1 27 59 43 1.14% 1.14% 2.22% 0.06% 1.62% 3.54% 2.58% 20 16 16 12 9 2 0 1.2% 0.96% 0.96% 0.72% 0.54% 0.12% 0% 10 0.6%
KHORI (38655) 1222 78 48 15 9 19 0 12 37 14 1.23% 0.74% 1.55% 0% 0.98% 3.03% 1.15% 13 9 14 7 1 0 0 1.06% 0.74% 1.15% 0.57% 0.08% 0% 0% 4 0.33%
MAHAR KHURD (38657) 1041 71 58 7 7 19 3 22 35 35 0.67% 0.67% 1.83% 0.29% 2.11% 3.36% 3.36% 16 9 18 5 4 0 0 1.54% 0.86% 1.73% 0.48% 0.38% 0% 0% 6 0.58%
MANHORPUR (38658) 3527 284 190 26 28 88 4 56 138 143 0.74% 0.79% 2.5% 0.11% 1.59% 3.91% 4.05% 31 50 61 32 7 1 0 0.88% 1.42% 1.73% 0.91% 0.2% 0.03% 0% 8 0.23%
MURLIPURA (38659) 624 48 28 5 2 14 0 11 21 14 0.8% 0.32% 2.24% 0% 1.76% 3.37% 2.24% 7 6 9 4 1 0 0 1.12% 0.96% 1.44% 0.64% 0.16% 0% 0% 1 0.16%
NATHAWALA (38660) 792 58 35 12 7 17 2 11 21 16 1.52% 0.88% 2.15% 0.25% 1.39% 2.65% 2.02% 6 5 10 6 2 1 0 0.76% 0.63% 1.26% 0.76% 0.25% 0.13% 0% 5 0.63%
NAWALPURA (38661) 1200 45 29 9 4 13 3 10 23 14 0.75% 0.33% 1.08% 0.25% 0.83% 1.92% 1.17% 5 7 7 5 2 1 0 0.42% 0.58% 0.58% 0.42% 0.17% 0.08% 0% 2 0.17%
NAYAN (38662) 1249 108 60 13 14 32 4 3 39 22 1.04% 1.12% 2.56% 0.32% 0.24% 3.12% 1.76% 16 17 8 7 5 0 0 1.28% 1.36% 0.64% 0.56% 0.4% 0% 0% 7 0.56%
NAYAWAS (38663) 741 49 33 5 3 11 0 12 17 18 0.67% 0.4% 1.48% 0% 1.62% 2.29% 2.43% 10 7 4 5 2 0 0 1.35% 0.94% 0.54% 0.67% 0.27% 0% 0% 5 0.67%
NITHARA LETKAWAS (38656) 830 42 30 5 7 11 3 12 16 11 0.6% 0.84% 1.33% 0.36% 1.45% 1.93% 1.33% 5 12 0 5 2 1 0 0.6% 1.45% 0% 0.6% 0.24% 0.12% 0% 5 0.6%
RADAWAS (38664) 1015 71 41 6 5 16 0 17 24 22 0.59% 0.49% 1.58% 0% 1.67% 2.36% 2.17% 7 9 10 5 3 0 0 0.69% 0.89% 0.99% 0.49% 0.3% 0% 0% 7 0.69%
SAIWAR (38665) 832 50 30 2 4 13 3 16 19 21 0.24% 0.48% 1.56% 0.36% 1.92% 2.28% 2.52% 4 6 12 4 2 0 0 0.48% 0.72% 1.44% 0.48% 0.24% 0% 0% 2 0.24%
SURANA (38666) 784 64 39 8 6 17 1 20 30 17 1.02% 0.77% 2.17% 0.13% 2.55% 3.83% 2.17% 5 15 11 4 3 0 0 0.64% 1.91% 1.4% 0.51% 0.38% 0% 0% 1 0.13%
TODI (262285) 626 25 15 3 2 5 0 5 12 8 0.48% 0.32% 0.8% 0% 0.8% 1.92% 1.28% 4 4 3 1 2 0 0 0.64% 0.64% 0.48% 0.16% 0.32% 0% 0% 1 0.16%
UDAWALA (262288) 822 48 28 14 4 10 1 6 17 11 1.7% 0.49% 1.22% 0.12% 0.73% 2.07% 1.34% 9 6 3 4 1 2 0 1.09% 0.73% 0.36% 0.49% 0.12% 0.24% 0% 3 0.36%