Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : JAIPUR (102) >> Block : SANGANER (694)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AJAIRAJPURA (38612) 916 60 29 1 1 10 0 13 14 11 0.11% 0.11% 1.09% 0% 1.42% 1.53% 1.2% 7 15 3 1 0 0 0 0.76% 1.64% 0.33% 0.11% 0% 0% 0% 3 0.33%
ASHAWALA (262471) 937 76 29 2 1 9 0 14 7 13 0.21% 0.11% 0.96% 0% 1.49% 0.75% 1.39% 13 7 5 1 0 0 0 1.39% 0.75% 0.53% 0.11% 0% 0% 0% 3 0.32%
AWANIYA (38613) 981 109 35 4 6 14 3 12 25 17 0.41% 0.61% 1.43% 0.31% 1.22% 2.55% 1.73% 14 5 6 2 5 1 0 1.43% 0.51% 0.61% 0.2% 0.51% 0.1% 0% 2 0.2%
BARI KA BAS (262481) 870 56 15 0 4 10 0 8 11 7 0% 0.46% 1.15% 0% 0.92% 1.26% 0.8% 4 3 4 2 2 0 0 0.46% 0.34% 0.46% 0.23% 0.23% 0% 0% 0 0%
BEELWA (38616) 969 105 40 0 2 16 0 22 25 22 0% 0.21% 1.65% 0% 2.27% 2.58% 2.27% 6 12 12 4 1 0 0 0.62% 1.24% 1.24% 0.41% 0.1% 0% 0% 5 0.52%
BHAMBHORIYA (38614) 669 39 12 2 4 8 0 5 9 2 0.3% 0.6% 1.2% 0% 0.75% 1.35% 0.3% 0 4 4 0 2 0 0 0% 0.6% 0.6% 0% 0.3% 0% 0% 2 0.3%
BHAPURA (38615) 784 40 11 0 4 7 0 7 10 7 0% 0.51% 0.89% 0% 0.89% 1.28% 0.89% 1 1 2 4 2 0 0 0.13% 0.13% 0.26% 0.51% 0.26% 0% 0% 1 0.13%
DADIYA (38617) 746 31 16 1 2 9 0 5 13 6 0.13% 0.27% 1.21% 0% 0.67% 1.74% 0.8% 4 6 4 2 0 0 0 0.54% 0.8% 0.54% 0.27% 0% 0% 0% 0 0%
DAHMI KALAN (38619) 1105 74 29 0 9 18 2 7 22 17 0% 0.81% 1.63% 0.18% 0.63% 1.99% 1.54% 6 10 7 3 2 1 0 0.54% 0.9% 0.63% 0.27% 0.18% 0.09% 0% 0 0%
DANTLI (38618) 1083 90 31 2 5 14 0 22 23 20 0.18% 0.46% 1.29% 0% 2.03% 2.12% 1.85% 4 9 9 8 1 0 0 0.37% 0.83% 0.83% 0.74% 0.09% 0% 0% 0 0%
DEVALIYA (38620) 634 17 6 0 2 5 0 3 5 0 0% 0.32% 0.79% 0% 0.47% 0.79% 0% 1 2 2 1 0 0 0 0.16% 0.32% 0.32% 0.16% 0% 0% 0% 0 0%
GONER (38621) 930 83 41 3 12 27 0 27 27 27 0.32% 1.29% 2.9% 0% 2.9% 2.9% 2.9% 6 5 7 15 4 1 0 0.65% 0.54% 0.75% 1.61% 0.43% 0.11% 0% 3 0.32%
JAGNNATHPURA (262478) 582 55 12 2 2 8 1 4 11 5 0.34% 0.34% 1.37% 0.17% 0.69% 1.89% 0.86% 1 3 5 1 0 0 1 0.17% 0.52% 0.86% 0.17% 0% 0% 0.17% 1 0.17%
JAISINGHPURA (38622) 846 38 18 1 2 5 0 9 14 16 0.12% 0.24% 0.59% 0% 1.06% 1.65% 1.89% 4 4 6 3 1 0 0 0.47% 0.47% 0.71% 0.35% 0.12% 0% 0% 0 0%
KALWARA (38623) 745 42 17 2 0 5 0 10 14 9 0.27% 0% 0.67% 0% 1.34% 1.88% 1.21% 5 4 5 3 0 0 0 0.67% 0.54% 0.67% 0.4% 0% 0% 0% 0 0%
KAPOORAWALA (38624) 830 43 19 2 5 12 3 9 14 8 0.24% 0.6% 1.45% 0.36% 1.08% 1.69% 0.96% 4 5 4 4 1 1 0 0.48% 0.6% 0.48% 0.48% 0.12% 0.12% 0% 0 0%
KHERI GOKULPURA (262474) 1239 106 73 2 21 53 7 40 65 37 0.16% 1.69% 4.28% 0.56% 3.23% 5.25% 2.99% 3 18 25 19 7 0 0 0.24% 1.45% 2.02% 1.53% 0.56% 0% 0% 1 0.08%
LAKHANA (38625) 555 26 6 2 1 4 1 2 4 2 0.36% 0.18% 0.72% 0.18% 0.36% 0.72% 0.36% 1 0 2 1 1 0 0 0.18% 0% 0.36% 0.18% 0.18% 0% 0% 1 0.18%
MADAU (262467) 759 56 22 2 3 8 0 15 15 20 0.26% 0.4% 1.05% 0% 1.98% 1.98% 2.64% 2 7 8 3 1 1 0 0.26% 0.92% 1.05% 0.4% 0.13% 0.13% 0% 0 0%
MAHAPURA (38626) 982 75 26 0 7 10 0 13 21 17 0% 0.71% 1.02% 0% 1.32% 2.14% 1.73% 4 10 6 4 2 0 0 0.41% 1.02% 0.61% 0.41% 0.2% 0% 0% 0 0%
MOHANPURA (38627) 720 50 22 2 0 10 0 11 18 12 0.28% 0% 1.39% 0% 1.53% 2.5% 1.67% 6 3 7 5 0 0 0 0.83% 0.42% 0.97% 0.69% 0% 0% 0% 1 0.14%
MUHANA (38628) 1024 90 29 8 0 8 0 11 16 20 0.78% 0% 0.78% 0% 1.07% 1.56% 1.95% 4 10 5 6 0 0 0 0.39% 0.98% 0.49% 0.59% 0% 0% 0% 4 0.39%
NARSINGH PURA (38629) 686 51 10 0 1 6 0 4 4 4 0% 0.15% 0.87% 0% 0.58% 0.58% 0.58% 2 4 3 0 0 0 0 0.29% 0.58% 0.44% 0% 0% 0% 0% 1 0.15%
NEOTA (38630) 1014 67 15 1 3 8 0 5 9 10 0.1% 0.3% 0.79% 0% 0.49% 0.89% 0.99% 4 4 3 1 1 1 0 0.39% 0.39% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0% 1 0.1%
PANWALIYA (38631) 858 102 30 1 4 10 0 13 20 17 0.12% 0.47% 1.17% 0% 1.52% 2.33% 1.98% 8 8 8 3 1 0 0 0.93% 0.93% 0.93% 0.35% 0.12% 0% 0% 2 0.23%
RAMPURA UNTI (38634) 1066 64 32 2 7 13 1 7 20 11 0.19% 0.66% 1.22% 0.09% 0.66% 1.88% 1.03% 9 5 6 6 0 0 0 0.84% 0.47% 0.56% 0.56% 0% 0% 0% 6 0.56%
SHRIRAM KI NAGAL (38632) 930 50 15 2 0 7 0 8 6 11 0.22% 0% 0.75% 0% 0.86% 0.65% 1.18% 3 5 3 3 0 0 0 0.32% 0.54% 0.32% 0.32% 0% 0% 0% 1 0.11%
THIKARIYA (38633) 844 50 15 0 0 5 0 4 9 3 0% 0% 0.59% 0% 0.47% 1.07% 0.36% 5 2 4 0 0 0 0 0.59% 0.24% 0.47% 0% 0% 0% 0% 4 0.47%
VIDHANI (38635) 1067 72 31 4 5 20 0 22 26 27 0.37% 0.47% 1.87% 0% 2.06% 2.44% 2.53% 2 3 8 8 8 0 0 0.19% 0.28% 0.75% 0.75% 0.75% 0% 0% 2 0.19%
WATIKA (38636) 1655 159 43 2 7 19 2 28 30 29 0.12% 0.42% 1.15% 0.12% 1.69% 1.81% 1.75% 6 12 12 9 3 0 0 0.36% 0.73% 0.73% 0.54% 0.18% 0% 0% 1 0.06%