Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8) >> District : JAIPUR (102) >> Block : GOVINDGARH (688)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AALISAR (38394) 1172 69 33 8 8 19 2 15 19 21 0.68% 0.68% 1.62% 0.17% 1.28% 1.62% 1.79% 7 5 9 4 4 2 0 0.6% 0.43% 0.77% 0.34% 0.34% 0.17% 0% 2 0.17%
AASHTI KALAN (38395) 1336 92 48 6 4 18 0 18 28 31 0.45% 0.3% 1.35% 0% 1.35% 2.1% 2.32% 12 19 7 6 2 0 0 0.9% 1.42% 0.52% 0.45% 0.15% 0% 0% 2 0.15%
AMARPURA (38396) 1343 111 56 12 8 21 1 18 24 37 0.89% 0.6% 1.56% 0.07% 1.34% 1.79% 2.76% 15 13 12 7 2 1 0 1.12% 0.97% 0.89% 0.52% 0.15% 0.07% 0% 6 0.45%
ANANTPURA JET (38398) 948 56 25 3 7 13 1 9 21 16 0.32% 0.74% 1.37% 0.11% 0.95% 2.22% 1.69% 3 7 6 5 3 0 0 0.32% 0.74% 0.63% 0.53% 0.32% 0% 0% 1 0.11%
ANATPURA CHI (38397) 865 107 45 4 5 14 0 23 23 18 0.46% 0.58% 1.62% 0% 2.66% 2.66% 2.08% 13 8 8 6 2 0 0 1.5% 0.92% 0.92% 0.69% 0.23% 0% 0% 8 0.92%
BHUTERA (38399) 856 37 16 3 4 11 0 7 14 6 0.35% 0.47% 1.29% 0% 0.82% 1.64% 0.7% 2 3 5 3 2 0 0 0.23% 0.35% 0.58% 0.35% 0.23% 0% 0% 1 0.12%
CHITHWADI (38400) 1168 98 48 3 4 13 0 16 34 31 0.26% 0.34% 1.11% 0% 1.37% 2.91% 2.65% 9 22 13 1 1 0 0 0.77% 1.88% 1.11% 0.09% 0.09% 0% 0% 2 0.17%
DEVTHALA (262443) 746 28 15 2 2 8 0 4 8 4 0.27% 0.27% 1.07% 0% 0.54% 1.07% 0.54% 3 3 2 2 1 0 0 0.4% 0.4% 0.27% 0.27% 0.13% 0% 0% 4 0.54%
DHOBLAI (38401) 1151 100 35 5 6 10 0 13 22 18 0.43% 0.52% 0.87% 0% 1.13% 1.91% 1.56% 7 6 10 5 1 0 0 0.61% 0.52% 0.87% 0.43% 0.09% 0% 0% 6 0.52%
DHODHSAR (38402) 988 73 35 11 7 18 0 20 22 23 1.11% 0.71% 1.82% 0% 2.02% 2.23% 2.33% 5 10 11 4 3 2 0 0.51% 1.01% 1.11% 0.4% 0.3% 0.2% 0% 0 0%
DOLA KA BAS (262441) 966 55 30 8 10 17 4 16 24 11 0.83% 1.04% 1.76% 0.41% 1.66% 2.48% 1.14% 6 5 7 4 5 2 0 0.62% 0.52% 0.72% 0.41% 0.52% 0.21% 0% 1 0.1%
FATEHPURA (38403) 751 52 29 1 5 13 0 4 24 15 0.13% 0.67% 1.73% 0% 0.53% 3.2% 2% 5 11 5 5 0 0 0 0.67% 1.46% 0.67% 0.67% 0% 0% 0% 3 0.4%
GHINOI (38404) 782 30 15 4 4 7 0 5 11 5 0.51% 0.51% 0.9% 0% 0.64% 1.41% 0.64% 1 6 3 1 2 0 0 0.13% 0.77% 0.38% 0.13% 0.26% 0% 0% 2 0.26%
GOVINDGARH (38405) 1508 126 60 7 19 36 0 18 44 34 0.46% 1.26% 2.39% 0% 1.19% 2.92% 2.25% 7 17 21 11 2 0 0 0.46% 1.13% 1.39% 0.73% 0.13% 0% 0% 2 0.13%
GUDLIYA (38406) 840 55 24 7 6 15 2 9 14 7 0.83% 0.71% 1.79% 0.24% 1.07% 1.67% 0.83% 3 7 4 5 1 1 0 0.36% 0.83% 0.48% 0.6% 0.12% 0.12% 0% 3 0.36%
HAROTA (38408) 1170 58 30 3 4 15 4 6 19 13 0.26% 0.34% 1.28% 0.34% 0.51% 1.62% 1.11% 7 7 7 4 0 1 0 0.6% 0.6% 0.6% 0.34% 0% 0.09% 0% 4 0.34%
HASTERA (38409) 1426 119 73 19 14 37 0 35 52 47 1.33% 0.98% 2.59% 0% 2.45% 3.65% 3.3% 10 16 27 9 9 0 0 0.7% 1.12% 1.89% 0.63% 0.63% 0% 0% 2 0.14%
HATHANODA (38407) 1364 137 70 16 4 32 1 11 52 26 1.17% 0.29% 2.35% 0.07% 0.81% 3.81% 1.91% 17 22 13 8 2 0 0 1.25% 1.61% 0.95% 0.59% 0.15% 0% 0% 8 0.59%
ITAWA BHOPJI (38410) 1711 115 67 14 18 38 9 18 46 33 0.82% 1.05% 2.22% 0.53% 1.05% 2.69% 1.93% 13 16 13 13 8 0 0 0.76% 0.94% 0.76% 0.76% 0.47% 0% 0% 4 0.23%
JAISINGHPURA (38411) 922 65 25 8 5 14 0 10 19 4 0.87% 0.54% 1.52% 0% 1.08% 2.06% 0.43% 4 9 8 2 0 1 0 0.43% 0.98% 0.87% 0.22% 0% 0.11% 0% 1 0.11%
JAITPURA (38412) 1017 72 26 2 3 15 1 4 20 10 0.2% 0.29% 1.47% 0.1% 0.39% 1.97% 0.98% 4 10 6 2 1 0 0 0.39% 0.98% 0.59% 0.2% 0.1% 0% 0% 3 0.29%
JATAWALI (38413) 646 81 46 6 9 23 4 20 33 17 0.93% 1.39% 3.56% 0.62% 3.1% 5.11% 2.63% 9 9 15 5 4 0 0 1.39% 1.39% 2.32% 0.77% 0.62% 0% 0% 4 0.62%
KALADERA (38414) 2187 154 67 9 8 29 2 25 45 43 0.41% 0.37% 1.33% 0.09% 1.14% 2.06% 1.97% 13 18 23 7 3 0 0 0.59% 0.82% 1.05% 0.32% 0.14% 0% 0% 3 0.14%
KHEJROLI (38415) 3473 308 162 31 27 69 4 66 114 90 0.89% 0.78% 1.99% 0.12% 1.9% 3.28% 2.59% 37 34 47 26 9 1 0 1.07% 0.98% 1.35% 0.75% 0.26% 0.03% 0% 8 0.23%
KISHANPURA (38416) 877 63 34 7 5 13 1 14 17 25 0.8% 0.57% 1.48% 0.11% 1.6% 1.94% 2.85% 6 10 7 5 3 0 0 0.68% 1.14% 0.8% 0.57% 0.34% 0% 0% 3 0.34%
KUSHALPURA (38417) 551 36 17 2 3 9 0 2 12 6 0.36% 0.54% 1.63% 0% 0.36% 2.18% 1.09% 3 7 3 2 0 0 0 0.54% 1.27% 0.54% 0.36% 0% 0% 0% 2 0.36%
LOHARWARA (38418) 606 44 25 5 3 13 2 7 18 10 0.83% 0.5% 2.15% 0.33% 1.16% 2.97% 1.65% 6 7 5 3 1 1 0 0.99% 1.16% 0.83% 0.5% 0.17% 0.17% 0% 2 0.33%
MAHAR KALA (38419) 1218 44 24 2 9 16 2 7 19 18 0.16% 0.74% 1.31% 0.16% 0.57% 1.56% 1.48% 3 5 2 11 2 0 0 0.25% 0.41% 0.16% 0.9% 0.16% 0% 0% 1 0.08%
MALIKPUR (38420) 1389 82 37 8 10 20 1 14 27 23 0.58% 0.72% 1.44% 0.07% 1.01% 1.94% 1.66% 6 7 10 8 3 1 0 0.43% 0.5% 0.72% 0.58% 0.22% 0.07% 0% 2 0.14%
MANDA BHINDA (38421) 595 49 24 7 4 10 0 4 16 10 1.18% 0.67% 1.68% 0% 0.67% 2.69% 1.68% 4 7 5 2 2 0 0 0.67% 1.18% 0.84% 0.34% 0.34% 0% 0% 4 0.67%
MORIJA (38422) 2243 152 105 29 22 61 6 19 87 66 1.29% 0.98% 2.72% 0.27% 0.85% 3.88% 2.94% 18 23 22 20 10 5 0 0.8% 1.03% 0.98% 0.89% 0.45% 0.22% 0% 7 0.31%
NAGAL -KOJU (38423) 1424 91 34 10 4 14 3 8 24 8 0.7% 0.28% 0.98% 0.21% 0.56% 1.69% 0.56% 8 12 4 3 3 0 0 0.56% 0.84% 0.28% 0.21% 0.21% 0% 0% 4 0.28%
NAGAL- BHARADA (38424) 926 43 22 5 2 7 0 11 14 13 0.54% 0.22% 0.76% 0% 1.19% 1.51% 1.4% 7 2 6 3 1 1 0 0.76% 0.22% 0.65% 0.32% 0.11% 0.11% 0% 2 0.22%
NANGAL -GOVIND (38425) 1038 74 33 7 5 15 2 14 24 11 0.67% 0.48% 1.45% 0.19% 1.35% 2.31% 1.06% 3 6 12 3 3 0 0 0.29% 0.58% 1.16% 0.29% 0.29% 0% 0% 6 0.58%
NANGAL- KALAN (38426) 732 28 9 3 2 4 0 4 8 5 0.41% 0.27% 0.55% 0% 0.55% 1.09% 0.68% 1 2 4 1 1 0 0 0.14% 0.27% 0.55% 0.14% 0.14% 0% 0% 0 0%
NIWANA (38427) 1071 50 30 6 8 15 1 7 19 13 0.56% 0.75% 1.4% 0.09% 0.65% 1.77% 1.21% 8 6 7 7 0 0 0 0.75% 0.56% 0.65% 0.65% 0% 0% 0% 2 0.19%
SAMOD (38428) 1488 138 71 6 8 26 0 29 41 45 0.4% 0.54% 1.75% 0% 1.95% 2.76% 3.02% 17 27 16 5 2 1 0 1.14% 1.81% 1.08% 0.34% 0.13% 0.07% 0% 3 0.2%
SANDARSAR (38429) 831 41 25 7 5 11 0 13 18 18 0.84% 0.6% 1.32% 0% 1.56% 2.17% 2.17% 3 8 8 3 1 2 0 0.36% 0.96% 0.96% 0.36% 0.12% 0.24% 0% 0 0%
SINGOD KHURD (38430) 876 54 33 6 6 13 1 15 19 11 0.68% 0.68% 1.48% 0.11% 1.71% 2.17% 1.26% 6 11 7 3 2 0 0 0.68% 1.26% 0.8% 0.34% 0.23% 0% 0% 4 0.46%
SINGOD KLAN (38431) 813 73 36 8 6 10 0 6 26 16 0.98% 0.74% 1.23% 0% 0.74% 3.2% 1.97% 15 5 10 3 1 0 0 1.85% 0.62% 1.23% 0.37% 0.12% 0% 0% 2 0.25%
TANKARDA (38432) 989 56 31 5 6 16 0 8 20 13 0.51% 0.61% 1.62% 0% 0.81% 2.02% 1.31% 6 11 4 2 4 0 0 0.61% 1.11% 0.4% 0.2% 0.4% 0% 0% 4 0.4%
TIGARIYA (38433) 1665 112 67 9 11 29 1 20 50 33 0.54% 0.66% 1.74% 0.06% 1.2% 3% 1.98% 15 21 14 11 2 0 0 0.9% 1.26% 0.84% 0.66% 0.12% 0% 0% 4 0.24%
UDAIPURIYA (38434) 1551 150 95 10 14 33 2 46 63 67 0.64% 0.9% 2.13% 0.13% 2.97% 4.06% 4.32% 25 24 23 14 5 2 0 1.61% 1.55% 1.48% 0.9% 0.32% 0.13% 0% 2 0.13%
VIJAYA SINGH PURA (38435) 876 67 47 7 2 19 0 22 37 25 0.8% 0.23% 2.17% 0% 2.51% 4.22% 2.85% 8 11 13 7 3 0 0 0.91% 1.26% 1.48% 0.8% 0.34% 0% 0% 5 0.57%
VIMALPURA (262438) 788 35 15 2 6 7 2 7 10 5 0.25% 0.76% 0.89% 0.25% 0.89% 1.27% 0.63% 2 1 5 2 1 0 1 0.25% 0.13% 0.63% 0.25% 0.13% 0% 0.13% 3 0.38%