Deprived Female Headed Households

State : PUNJAB (3) >> District : Tarn Taran (609) >> Block : KHADUR-SAHIB-10 (217)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ALAMPUR (10536) 49 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
ALIA (10534) 54 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
ALLOWAL (10535) 337 55 17 0 3 7 0 2 16 12 0% 0.89% 2.08% 0% 0.59% 4.75% 3.56% 3 6 7 1 0 0 0 0.89% 1.78% 2.08% 0.3% 0% 0% 0% 0 0%
ANAITPUR (243609) 39 13 1 0 0 1 0 1 0 1 0% 0% 2.56% 0% 2.56% 0% 2.56% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 2.56% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BAHADURPUR (10537) 77 15 1 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 1.3% 1.3% 0 1 0 0 0 0 0 0% 1.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BANIAN (10538) 368 81 25 1 2 4 0 18 16 21 0.27% 0.54% 1.09% 0% 4.89% 4.35% 5.71% 2 4 13 2 1 0 0 0.54% 1.09% 3.53% 0.54% 0.27% 0% 0% 3 0.82%
BEHARIPUR (10539) 149 19 9 0 1 2 0 8 4 9 0% 0.67% 1.34% 0% 5.37% 2.68% 6.04% 0 4 4 1 0 0 0 0% 2.68% 2.68% 0.67% 0% 0% 0% 0 0%
BHALAIPUR DOGRAN (10540) 178 34 5 0 0 1 0 2 3 3 0% 0% 0.56% 0% 1.12% 1.69% 1.69% 2 2 1 0 0 0 0 1.12% 1.12% 0.56% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHALOJLA (10541) 474 79 18 0 1 4 0 14 6 9 0% 0.21% 0.84% 0% 2.95% 1.27% 1.9% 7 7 3 1 0 0 0 1.48% 1.48% 0.63% 0.21% 0% 0% 0% 0 0%
BHARROWAL (10542) 688 93 42 3 4 13 0 34 24 32 0.44% 0.58% 1.89% 0% 4.94% 3.49% 4.65% 3 19 10 3 3 2 0 0.44% 2.76% 1.45% 0.44% 0.44% 0.29% 0% 2 0.29%
BHUTWIND (10543) 387 65 19 0 1 1 0 11 8 18 0% 0.26% 0.26% 0% 2.84% 2.07% 4.65% 3 10 4 1 0 0 0 0.78% 2.58% 1.03% 0.26% 0% 0% 0% 1 0.26%
BODEWAL (10544) 91 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHAK KARE KHAN (10545) 241 24 8 0 0 2 0 8 5 8 0% 0% 0.83% 0% 3.32% 2.07% 3.32% 0 3 3 2 0 0 0 0% 1.24% 1.24% 0.83% 0% 0% 0% 0 0%
DARAPUR (10546) 330 63 14 0 0 5 0 12 7 13 0% 0% 1.52% 0% 3.64% 2.12% 3.94% 2 4 5 3 0 0 0 0.61% 1.21% 1.52% 0.91% 0% 0% 0% 0 0%
DEHLAWAL (244903) 173 33 3 0 1 1 0 2 3 1 0% 0.58% 0.58% 0% 1.16% 1.73% 0.58% 1 0 1 1 0 0 0 0.58% 0% 0.58% 0.58% 0% 0% 0% 0 0%
DENEWAL (10549) 546 87 21 2 2 2 0 15 15 18 0.37% 0.37% 0.37% 0% 2.75% 2.75% 3.3% 3 3 10 1 1 1 0 0.55% 0.55% 1.83% 0.18% 0.18% 0.18% 0% 2 0.37%
DERA SOHAL (10547) 700 104 19 7 2 4 0 13 9 12 1% 0.29% 0.57% 0% 1.86% 1.29% 1.71% 5 4 5 2 1 1 0 0.71% 0.57% 0.71% 0.29% 0.14% 0.14% 0% 1 0.14%
DHOTA (10548) 208 30 5 0 0 2 0 5 3 5 0% 0% 0.96% 0% 2.4% 1.44% 2.4% 0 1 3 1 0 0 0 0% 0.48% 1.44% 0.48% 0% 0% 0% 0 0%
DULCHIPUR (10550) 155 17 8 0 0 0 0 1 1 4 0% 0% 0% 0% 0.65% 0.65% 2.58% 4 1 0 0 0 0 0 2.58% 0.65% 0% 0% 0% 0% 0% 3 1.94%
EKAL GADDA KHURD (244902) 514 75 31 0 4 9 0 17 14 25 0% 0.78% 1.75% 0% 3.31% 2.72% 4.86% 8 8 11 3 0 0 0 1.56% 1.56% 2.14% 0.58% 0% 0% 0% 1 0.19%
EKALGADDA (10551) 514 75 31 0 4 9 0 17 14 25 0% 0.78% 1.75% 0% 3.31% 2.72% 4.86% 8 8 11 3 0 0 0 1.56% 1.56% 2.14% 0.58% 0% 0% 0% 1 0.19%
FATEHPUR BADESHE (10552) 150 19 3 0 0 2 0 3 2 3 0% 0% 1.33% 0% 2% 1.33% 2% 0 1 0 2 0 0 0 0% 0.67% 0% 1.33% 0% 0% 0% 0 0%
FAZALPUR (10553) 174 42 11 0 1 6 0 7 2 7 0% 0.57% 3.45% 0% 4.02% 1.15% 4.02% 2 3 2 1 1 0 0 1.15% 1.72% 1.15% 0.57% 0.57% 0% 0% 2 1.15%
GAGREWAL (10554) 289 41 17 0 4 11 0 13 13 14 0% 1.38% 3.81% 0% 4.5% 4.5% 4.84% 0 5 6 3 3 0 0 0% 1.73% 2.08% 1.04% 1.04% 0% 0% 0 0%
GHAGHE (10555) 165 34 4 0 0 1 0 4 1 4 0% 0% 0.61% 0% 2.42% 0.61% 2.42% 0 2 2 0 0 0 0 0% 1.21% 1.21% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GHASITPUR (10556) 217 51 16 0 1 2 0 13 10 15 0% 0.46% 0.92% 0% 5.99% 4.61% 6.91% 1 4 8 2 0 0 0 0.46% 1.84% 3.69% 0.92% 0% 0% 0% 1 0.46%
GILL KALER (10557) 80 7 2 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 1.25% 1.25% 0 1 0 0 0 0 0 0% 1.25% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1.25%
GOINDWAL (10558) 1871 321 59 11 5 17 0 43 32 52 0.59% 0.27% 0.91% 0% 2.3% 1.71% 2.78% 12 14 12 12 6 1 0 0.64% 0.75% 0.64% 0.64% 0.32% 0.05% 0% 2 0.11%
HANSAWALA (10560) 307 65 20 1 0 2 0 14 8 17 0.33% 0% 0.65% 0% 4.56% 2.61% 5.54% 5 6 7 1 0 0 0 1.63% 1.95% 2.28% 0.33% 0% 0% 0% 1 0.33%
HARDO SARLI (10559) 502 79 10 2 2 5 0 6 4 8 0.4% 0.4% 1% 0% 1.2% 0.8% 1.59% 2 1 3 1 2 0 0 0.4% 0.2% 0.6% 0.2% 0.4% 0% 0% 1 0.2%
HOTHIAN (10561) 287 36 4 2 1 2 0 4 4 4 0.7% 0.35% 0.7% 0% 1.39% 1.39% 1.39% 0 0 2 0 1 1 0 0% 0% 0.7% 0% 0.35% 0.35% 0% 0 0%
JAHANGIR (10562) 483 63 15 0 2 4 0 9 7 14 0% 0.41% 0.83% 0% 1.86% 1.45% 2.9% 3 4 7 1 0 0 0 0.62% 0.83% 1.45% 0.21% 0% 0% 0% 0 0%
JAHANGIR KHURD (243613) 483 63 15 0 2 4 0 9 7 14 0% 0.41% 0.83% 0% 1.86% 1.45% 2.9% 3 4 7 1 0 0 0 0.62% 0.83% 1.45% 0.21% 0% 0% 0% 0 0%
JALALABAD KHURD (243610) 700 104 19 7 2 4 0 13 9 12 1% 0.29% 0.57% 0% 1.86% 1.29% 1.71% 5 4 5 2 1 1 0 0.71% 0.57% 0.71% 0.29% 0.14% 0.14% 0% 1 0.14%
JALLALABAD (10563) 700 104 19 7 2 4 0 13 9 12 1% 0.29% 0.57% 0% 1.86% 1.29% 1.71% 5 4 5 2 1 1 0 0.71% 0.57% 0.71% 0.29% 0.14% 0.14% 0% 1 0.14%
JATI UMARA (10564) 126 26 6 0 1 2 0 5 5 6 0% 0.79% 1.59% 0% 3.97% 3.97% 4.76% 0 2 2 1 1 0 0 0% 1.59% 1.59% 0.79% 0.79% 0% 0% 0 0%
JAWANDPUR (10565) 237 47 10 2 1 6 0 5 9 8 0.84% 0.42% 2.53% 0% 2.11% 3.8% 3.38% 2 1 3 2 2 0 0 0.84% 0.42% 1.27% 0.84% 0.84% 0% 0% 0 0%
KAJIWAL (10566) 247 30 8 0 1 1 0 8 7 8 0% 0.4% 0.4% 0% 3.24% 2.83% 3.24% 0 1 6 0 1 0 0 0% 0.4% 2.43% 0% 0.4% 0% 0% 0 0%
KALHA (10567) 812 135 21 0 3 10 0 10 13 17 0% 0.37% 1.23% 0% 1.23% 1.6% 2.09% 2 3 5 5 2 0 0 0.25% 0.37% 0.62% 0.62% 0.25% 0% 0% 4 0.49%
KANG (10568) 804 144 50 0 5 13 0 19 17 44 0% 0.62% 1.62% 0% 2.36% 2.11% 5.47% 14 18 12 3 0 0 0 1.74% 2.24% 1.49% 0.37% 0% 0% 0% 3 0.37%
KANG KHURD (243612) 804 144 50 0 5 13 0 19 17 44 0% 0.62% 1.62% 0% 2.36% 2.11% 5.47% 14 18 12 3 0 0 0 1.74% 2.24% 1.49% 0.37% 0% 0% 0% 3 0.37%
KHADOOR SAHIB (10569) 2085 411 137 0 13 46 0 75 67 58 0% 0.62% 2.21% 0% 3.6% 3.21% 2.78% 34 34 38 7 3 0 0 1.63% 1.63% 1.82% 0.34% 0.14% 0% 0% 21 1.01%
KHAKH (10570) 397 73 10 1 0 4 0 8 7 8 0.25% 0% 1.01% 0% 2.02% 1.76% 2.02% 1 3 3 3 0 0 0 0.25% 0.76% 0.76% 0.76% 0% 0% 0% 0 0%
KHAKH GOINDWAL (243611) 109 12 4 0 0 2 0 2 2 2 0% 0% 1.83% 0% 1.83% 1.83% 1.83% 1 2 1 0 0 0 0 0.92% 1.83% 0.92% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHAWASPUR (10571) 694 148 17 1 0 5 0 13 9 15 0.14% 0% 0.72% 0% 1.87% 1.3% 2.16% 1 5 8 2 0 0 0 0.14% 0.72% 1.15% 0.29% 0% 0% 0% 1 0.14%
KHOJKIPUR (10572) 309 62 5 0 4 4 0 0 4 3 0% 1.29% 1.29% 0% 0% 1.29% 0.97% 1 0 2 2 0 0 0 0.32% 0% 0.65% 0.65% 0% 0% 0% 0 0%
KIRI BODAL (10573) 108 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KIRI SHAHI (10574) 172 18 3 0 0 1 0 1 3 3 0% 0% 0.58% 0% 0.58% 1.74% 1.74% 0 2 0 1 0 0 0 0% 1.16% 0% 0.58% 0% 0% 0% 0 0%
KOTLI SARU KHAN (10575) 167 48 4 0 0 0 0 4 3 4 0% 0% 0% 0% 2.4% 1.8% 2.4% 0 1 3 0 0 0 0 0% 0.6% 1.8% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KURIWALLAH (10576) 215 40 18 0 1 4 0 13 9 17 0% 0.47% 1.86% 0% 6.05% 4.19% 7.91% 0 10 4 3 0 0 0 0% 4.65% 1.86% 1.4% 0% 0% 0% 1 0.47%
MAL CHAK (10577) 345 38 9 0 1 2 1 6 5 8 0% 0.29% 0.58% 0.29% 1.74% 1.45% 2.32% 1 2 4 0 0 1 0 0.29% 0.58% 1.16% 0% 0% 0.29% 0% 1 0.29%
MALLAH (10578) 300 41 17 1 1 6 1 10 8 15 0.33% 0.33% 2% 0.33% 3.33% 2.67% 5% 0 8 4 2 0 1 0 0% 2.67% 1.33% 0.67% 0% 0.33% 0% 2 0.67%
MANDIALA (10579) 142 14 6 0 0 4 0 2 4 4 0% 0% 2.82% 0% 1.41% 2.82% 2.82% 0 4 2 0 0 0 0 0% 2.82% 1.41% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MIANWIND (10580) 485 78 16 0 5 7 0 8 14 14 0% 1.03% 1.44% 0% 1.65% 2.89% 2.89% 1 1 7 6 0 0 0 0.21% 0.21% 1.44% 1.24% 0% 0% 0% 1 0.21%
MUGHLANI (10581) 405 83 48 18 4 13 0 25 22 34 4.44% 0.99% 3.21% 0% 6.17% 5.43% 8.4% 7 9 17 10 0 0 0 1.73% 2.22% 4.2% 2.47% 0% 0% 0% 5 1.23%
NAGOKE (10582) 1240 201 37 4 8 15 0 19 24 36 0.32% 0.65% 1.21% 0% 1.53% 1.94% 2.9% 3 14 8 9 3 0 0 0.24% 1.13% 0.65% 0.73% 0.24% 0% 0% 0 0%
NATHOKE (10583) 97 10 1 0 0 0 0 1 1 0 0% 0% 0% 0% 1.03% 1.03% 0% 0 1 0 0 0 0 0 0% 1.03% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PINDIAN (10584) 196 40 1 1 1 1 1 0 1 0 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0% 0.51% 0% 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 0.51% 0% 0% 0 0%
RAKH DINEWAL (10585) 247 30 8 0 1 1 0 8 7 8 0% 0.4% 0.4% 0% 3.24% 2.83% 3.24% 0 1 6 0 1 0 0 0% 0.4% 2.43% 0% 0.4% 0% 0% 0 0%
RAMPUR NAROTAMPUR (10586) 63 16 1 0 1 1 0 1 1 1 0% 1.59% 1.59% 0% 1.59% 1.59% 1.59% 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 1.59% 0% 0% 0 0%
SAHNSRA (10587) 68 13 5 0 0 0 0 0 3 5 0% 0% 0% 0% 0% 4.41% 7.35% 2 3 0 0 0 0 0 2.94% 4.41% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SAKHANWALI (10588) 166 19 4 0 0 2 0 2 2 4 0% 0% 1.2% 0% 1.2% 1.2% 2.41% 0 2 2 0 0 0 0 0% 1.2% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SANGAR KALAN (10589) 222 29 12 2 1 2 0 7 7 11 0.9% 0.45% 0.9% 0% 3.15% 3.15% 4.95% 1 3 5 2 0 0 0 0.45% 1.35% 2.25% 0.9% 0% 0% 0% 1 0.45%
SANGAR KOT (10590) 288 55 14 1 2 8 0 9 9 11 0.35% 0.69% 2.78% 0% 3.12% 3.12% 3.82% 3 3 3 4 0 1 0 1.04% 1.04% 1.04% 1.39% 0% 0.35% 0% 0 0%
SARAI TALWANDI (10591) 146 41 7 0 3 5 0 3 4 7 0% 2.05% 3.42% 0% 2.05% 2.74% 4.79% 2 0 2 1 2 0 0 1.37% 0% 1.37% 0.68% 1.37% 0% 0% 0 0%
SARLI KHURD (10592) 502 79 10 2 2 5 0 6 4 8 0.4% 0.4% 1% 0% 1.2% 0.8% 1.59% 2 1 3 1 2 0 0 0.4% 0.2% 0.6% 0.2% 0.4% 0% 0% 1 0.2%
TAKHTU CHAK (10593) 405 70 24 1 1 6 0 11 13 13 0.25% 0.25% 1.48% 0% 2.72% 3.21% 3.21% 5 9 3 2 1 0 0 1.23% 2.22% 0.74% 0.49% 0.25% 0% 0% 4 0.99%
UPPAL (10594) 313 67 20 0 0 6 0 12 10 18 0% 0% 1.92% 0% 3.83% 3.19% 5.75% 4 3 8 3 0 0 0 1.28% 0.96% 2.56% 0.96% 0% 0% 0% 2 0.64%
VAINPOIN (10595) 1092 173 36 0 1 6 1 24 21 34 0% 0.09% 0.55% 0.09% 2.2% 1.92% 3.11% 4 11 16 2 1 0 0 0.37% 1.01% 1.47% 0.18% 0.09% 0% 0% 2 0.18%
VEROWAL (10596) 419 59 33 11 3 13 0 15 20 31 2.63% 0.72% 3.1% 0% 3.58% 4.77% 7.4% 5 11 7 6 3 1 0 1.19% 2.63% 1.67% 1.43% 0.72% 0.24% 0% 0 0%
WRING SUBA SINGH (10597) 341 46 18 0 2 6 0 8 10 12 0% 0.59% 1.76% 0% 2.35% 2.93% 3.52% 2 6 4 3 0 0 0 0.59% 1.76% 1.17% 0.88% 0% 0% 0% 3 0.88%