Deprived Female Headed Households

State : PUNJAB (3) >> District : Tarn Taran (609) >> Block : CHOHLA SAHIB-8 (213)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
BHAIL DHAIWALA (243515) 648 110 15 1 2 7 0 9 12 13 0.15% 0.31% 1.08% 0% 1.39% 1.85% 2.01% 2 2 4 4 2 0 0 0.31% 0.31% 0.62% 0.62% 0.31% 0% 0% 1 0.15%
BHARAMPURA (243513) 401 51 20 0 1 5 0 14 13 14 0% 0.25% 1.25% 0% 3.49% 3.24% 3.49% 2 7 9 1 0 0 0 0.5% 1.75% 2.24% 0.25% 0% 0% 0% 1 0.25%
BHATHAL SEHJA SINGH (243514) 103 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHOIAN (243516) 60 12 3 0 2 2 0 0 2 2 0% 3.33% 3.33% 0% 0% 3.33% 3.33% 1 0 1 1 0 0 0 1.67% 0% 1.67% 1.67% 0% 0% 0% 0 0%
BILLIANWALA (243517) 1976 372 121 6 11 25 1 62 72 97 0.3% 0.56% 1.27% 0.05% 3.14% 3.64% 4.91% 22 31 44 8 4 1 0 1.11% 1.57% 2.23% 0.4% 0.2% 0.05% 0% 11 0.56%
CHAHAL (243518) 227 60 19 0 3 6 0 11 14 14 0% 1.32% 2.64% 0% 4.85% 6.17% 6.17% 3 7 7 0 2 0 0 1.32% 3.08% 3.08% 0% 0.88% 0% 0% 0 0%
CHAK MEHER (243519) 206 57 10 0 0 2 0 7 6 10 0% 0% 0.97% 0% 3.4% 2.91% 4.85% 3 1 4 2 0 0 0 1.46% 0.49% 1.94% 0.97% 0% 0% 0% 0 0%
CHAMBA KALAN (243520) 491 82 20 1 1 2 0 18 12 18 0.2% 0.2% 0.41% 0% 3.67% 2.44% 3.67% 0 8 10 0 0 1 0 0% 1.63% 2.04% 0% 0% 0.2% 0% 1 0.2%
CHAMBA KALAN HAVILIAN (260787) 491 82 20 1 1 2 0 18 12 18 0.2% 0.2% 0.41% 0% 3.67% 2.44% 3.67% 0 8 10 0 0 1 0 0% 1.63% 2.04% 0% 0% 0.2% 0% 1 0.2%
CHOHLA KHURD (243521) 1750 237 102 11 8 25 0 52 53 92 0.63% 0.46% 1.43% 0% 2.97% 3.03% 5.26% 21 32 27 12 3 2 0 1.2% 1.83% 1.54% 0.69% 0.17% 0.11% 0% 5 0.29%
CHOHLA SAHIB (243522) 1750 237 102 11 8 25 0 52 53 92 0.63% 0.46% 1.43% 0% 2.97% 3.03% 5.26% 21 32 27 12 3 2 0 1.2% 1.83% 1.54% 0.69% 0.17% 0.11% 0% 5 0.29%
DHUN DHAIWALA (243526) 334 48 20 0 0 1 0 2 10 1 0% 0% 0.3% 0% 0.6% 2.99% 0.3% 9 1 1 0 0 0 0 2.69% 0.3% 0.3% 0% 0% 0% 0% 9 2.69%
DHUNDA (243527) 812 119 34 0 4 11 0 22 21 13 0% 0.49% 1.35% 0% 2.71% 2.59% 1.6% 4 12 9 4 0 0 0 0.49% 1.48% 1.11% 0.49% 0% 0% 0% 5 0.62%
DILAWALPUR (243528) 252 58 10 0 0 1 0 6 4 8 0% 0% 0.4% 0% 2.38% 1.59% 3.17% 3 3 2 1 0 0 0 1.19% 1.19% 0.79% 0.4% 0% 0% 0% 1 0.4%
Dehra Sahib (274229) 433 59 17 0 2 5 0 6 15 16 0% 0.46% 1.15% 0% 1.39% 3.46% 3.7% 2 8 4 1 2 0 0 0.46% 1.85% 0.92% 0.23% 0.46% 0% 0% 0 0%
FATEHABAD (243529) 1363 198 49 9 8 21 0 32 36 44 0.66% 0.59% 1.54% 0% 2.35% 2.64% 3.23% 3 10 21 8 4 2 0 0.22% 0.73% 1.54% 0.59% 0.29% 0.15% 0% 1 0.07%
GHARKA (243531) 815 123 30 3 7 15 0 8 29 23 0.37% 0.86% 1.84% 0% 0.98% 3.56% 2.82% 0 11 10 7 1 0 0 0% 1.35% 1.23% 0.86% 0.12% 0% 0% 1 0.12%
GUJJARPURA (243532) 89 17 2 0 0 0 0 2 1 2 0% 0% 0% 0% 2.25% 1.12% 2.25% 0 1 1 0 0 0 0 0% 1.12% 1.12% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JAMA RAI (243533) 543 106 21 0 1 6 0 8 13 19 0% 0.18% 1.1% 0% 1.47% 2.39% 3.5% 5 6 6 3 0 0 0 0.92% 1.1% 1.1% 0.55% 0% 0% 0% 1 0.18%
JHANDER MAHA PURKHA (243536) 225 50 13 0 0 5 0 9 7 10 0% 0% 2.22% 0% 4% 3.11% 4.44% 2 4 3 3 0 0 0 0.89% 1.78% 1.33% 1.33% 0% 0% 0% 1 0.44%
JOHAL DHAIWALA (243534) 288 49 16 0 2 2 0 9 12 15 0% 0.69% 0.69% 0% 3.12% 4.17% 5.21% 2 5 8 1 0 0 0 0.69% 1.74% 2.78% 0.35% 0% 0% 0% 0 0%
KAMBO DHAIWALA (243537) 197 21 8 1 1 2 0 8 5 7 0.51% 0.51% 1.02% 0% 4.06% 2.54% 3.55% 1 1 3 3 0 0 0 0.51% 0.51% 1.52% 1.52% 0% 0% 0% 0 0%
KARMUWALA (243538) 815 123 30 3 7 15 0 8 29 23 0.37% 0.86% 1.84% 0% 0.98% 3.56% 2.82% 0 11 10 7 1 0 0 0% 1.35% 1.23% 0.86% 0.12% 0% 0% 1 0.12%
KHAN CHHABRI (243539) 460 80 28 3 2 5 0 25 15 25 0.65% 0.43% 1.09% 0% 5.43% 3.26% 5.43% 2 10 14 0 1 1 0 0.43% 2.17% 3.04% 0% 0.22% 0.22% 0% 0 0%
KHAN RAJADA (243540) 65 10 1 0 1 1 0 1 1 1 0% 1.54% 1.54% 0% 1.54% 1.54% 1.54% 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 1.54% 0% 0% 0 0%
KHELA (243542) 147 35 8 0 1 4 0 2 3 2 0% 0.68% 2.72% 0% 1.36% 2.04% 1.36% 2 2 2 0 0 0 0 1.36% 1.36% 1.36% 0% 0% 0% 0% 2 1.36%
KHURA WIDHAN (243565) 624 130 13 0 4 6 0 10 8 6 0% 0.64% 0.96% 0% 1.6% 1.28% 0.96% 0 6 3 2 1 0 0 0% 0.96% 0.48% 0.32% 0.16% 0% 0% 1 0.16%
LOHAR (243544) 433 59 17 0 2 5 0 6 15 16 0% 0.46% 1.15% 0% 1.39% 3.46% 3.7% 2 8 4 1 2 0 0 0.46% 1.85% 0.92% 0.23% 0.46% 0% 0% 0 0%
MANAK DEKE (243545) 100 16 3 0 0 1 0 2 2 3 0% 0% 1% 0% 2% 2% 3% 1 0 1 1 0 0 0 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0 0%
MOHALA CHANDIGARH (260788) 1363 198 49 9 8 21 0 32 36 44 0.66% 0.59% 1.54% 0% 2.35% 2.64% 3.23% 3 10 21 8 4 2 0 0.22% 0.73% 1.54% 0.59% 0.29% 0.15% 0% 1 0.07%
MOHANPURA (243548) 309 42 21 0 1 6 0 15 4 19 0% 0.32% 1.94% 0% 4.85% 1.29% 6.15% 5 10 5 0 1 0 0 1.62% 3.24% 1.62% 0% 0.32% 0% 0% 0 0%
MUNDAPIND (243549) 624 130 13 0 4 6 0 10 8 6 0% 0.64% 0.96% 0% 1.6% 1.28% 0.96% 0 6 3 2 1 0 0 0% 0.96% 0.48% 0.32% 0.16% 0% 0% 1 0.16%
PAKHOPURA (243551) 382 58 9 4 2 3 0 5 6 7 1.05% 0.52% 0.79% 0% 1.31% 1.57% 1.83% 1 0 4 2 0 1 0 0.26% 0% 1.05% 0.52% 0% 0.26% 0% 1 0.26%
RAHAL (243552) 227 60 19 0 3 6 0 11 14 14 0% 1.32% 2.64% 0% 4.85% 6.17% 6.17% 3 7 7 0 2 0 0 1.32% 3.08% 3.08% 0% 0.88% 0% 0% 0 0%
RANIWALAH (243553) 632 119 46 6 2 5 0 29 21 39 0.95% 0.32% 0.79% 0% 4.59% 3.32% 6.17% 4 15 18 2 0 1 0 0.63% 2.37% 2.85% 0.32% 0% 0.16% 0% 6 0.95%
RATTOKE (243554) 257 48 17 1 0 1 0 1 11 15 0.39% 0% 0.39% 0% 0.39% 4.28% 5.84% 6 8 1 1 0 0 0 2.33% 3.11% 0.39% 0.39% 0% 0% 0% 1 0.39%
SANGATPURA (243556) 242 30 14 2 2 4 0 4 9 11 0.83% 0.83% 1.65% 0% 1.65% 3.72% 4.55% 3 2 3 4 0 0 0 1.24% 0.83% 1.24% 1.65% 0% 0% 0% 2 0.83%
TANDA (243560) 51 15 1 0 0 1 0 0 1 1 0% 0% 1.96% 0% 0% 1.96% 1.96% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 1.96% 0% 0% 0% 0% 0 0%
WARING (243562) 273 49 10 0 2 5 0 9 5 5 0% 0.73% 1.83% 0% 3.3% 1.83% 1.83% 2 4 1 2 1 0 0 0.73% 1.47% 0.37% 0.73% 0.37% 0% 0% 0 0%
WARYAH NAVE (243563) 355 72 12 0 1 3 0 4 7 5 0% 0.28% 0.85% 0% 1.13% 1.97% 1.41% 2 1 4 1 0 0 0 0.56% 0.28% 1.13% 0.28% 0% 0% 0% 4 1.13%
WARYAH PURANE (243564) 355 72 12 0 1 3 0 4 7 5 0% 0.28% 0.85% 0% 1.13% 1.97% 1.41% 2 1 4 1 0 0 0 0.56% 0.28% 1.13% 0.28% 0% 0% 0% 4 1.13%