Deprived Female Headed Households

State : PUNJAB (3) >> District : Tarn Taran (609) >> Block : BHIKHI WIND-13 (211)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ABADI BABA SODHI JI (243503) 3027 516 139 14 12 39 0 81 85 102 0.46% 0.4% 1.29% 0% 2.68% 2.81% 3.37% 28 37 41 18 6 1 0 0.93% 1.22% 1.35% 0.59% 0.2% 0.03% 0% 8 0.26%
ABADI BHAGWAN PUR (243440) 231 54 19 1 3 6 2 14 9 17 0.43% 1.3% 2.6% 0.87% 6.06% 3.9% 7.36% 1 10 4 2 1 1 0 0.43% 4.33% 1.73% 0.87% 0.43% 0.43% 0% 0 0%
AHMEDPURA (10598) 176 29 2 0 1 1 0 0 1 0 0% 0.57% 0.57% 0% 0% 0.57% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.57% 0% 0% 0% 0% 1 0.57%
AKBARPURA (10599) 227 54 15 0 0 0 0 12 8 14 0% 0% 0% 0% 5.29% 3.52% 6.17% 1 6 7 0 0 0 0 0.44% 2.64% 3.08% 0% 0% 0% 0% 1 0.44%
ALGON KALAN (244907) 1455 191 57 0 4 19 0 23 35 40 0% 0.27% 1.31% 0% 1.58% 2.41% 2.75% 12 12 21 3 2 0 0 0.82% 0.82% 1.44% 0.21% 0.14% 0% 0% 7 0.48%
ALGON KHURD (243441) 1455 191 57 0 4 19 0 23 35 40 0% 0.27% 1.31% 0% 1.58% 2.41% 2.75% 12 12 21 3 2 0 0 0.82% 0.82% 1.44% 0.21% 0.14% 0% 0% 7 0.48%
ALGON KOTHI (243442) 1455 191 57 0 4 19 0 23 35 40 0% 0.27% 1.31% 0% 1.58% 2.41% 2.75% 12 12 21 3 2 0 0 0.82% 0.82% 1.44% 0.21% 0.14% 0% 0% 7 0.48%
AMISHAH (243443) 314 51 13 0 3 5 0 4 9 7 0% 0.96% 1.59% 0% 1.27% 2.87% 2.23% 2 4 3 1 1 0 0 0.64% 1.27% 0.96% 0.32% 0.32% 0% 0% 2 0.64%
BAGRARI (243446) 76 11 3 0 0 2 0 1 2 2 0% 0% 2.63% 0% 1.32% 2.63% 2.63% 1 1 0 1 0 0 0 1.32% 1.32% 0% 1.32% 0% 0% 0% 0 0%
BAINKA (243444) 470 76 24 0 0 6 0 8 5 20 0% 0% 1.28% 0% 1.7% 1.06% 4.26% 9 9 4 0 0 0 0 1.91% 1.91% 0.85% 0% 0% 0% 0% 2 0.43%
BAINKA KHURD (243504) 470 76 24 0 0 6 0 8 5 20 0% 0% 1.28% 0% 1.7% 1.06% 4.26% 9 9 4 0 0 0 0 1.91% 1.91% 0.85% 0% 0% 0% 0% 2 0.43%
BALEHAR KHURD (243501) 496 95 19 3 1 6 0 14 17 18 0.6% 0.2% 1.21% 0% 2.82% 3.43% 3.63% 1 3 11 2 1 1 0 0.2% 0.6% 2.22% 0.4% 0.2% 0.2% 0% 0 0%
BALIAR (243445) 496 95 19 3 1 6 0 14 17 18 0.6% 0.2% 1.21% 0% 2.82% 3.43% 3.63% 1 3 11 2 1 1 0 0.2% 0.6% 2.22% 0.4% 0.2% 0.2% 0% 0 0%
BASARKE (243447) 471 76 34 4 1 7 0 32 21 33 0.85% 0.21% 1.49% 0% 6.79% 4.46% 7.01% 1 13 11 8 0 1 0 0.21% 2.76% 2.34% 1.7% 0% 0.21% 0% 0 0%
BASERKE KHURD (244910) 471 76 34 4 1 7 0 32 21 33 0.85% 0.21% 1.49% 0% 6.79% 4.46% 7.01% 1 13 11 8 0 1 0 0.21% 2.76% 2.34% 1.7% 0% 0.21% 0% 0 0%
BEGEPUR (10532) 127 17 7 1 0 3 0 2 4 7 0.79% 0% 2.36% 0% 1.57% 3.15% 5.51% 2 1 3 1 0 0 0 1.57% 0.79% 2.36% 0.79% 0% 0% 0% 0 0%
BHAGWANPUR (243448) 434 82 33 1 4 13 0 26 22 26 0.23% 0.92% 3% 0% 5.99% 5.07% 5.99% 3 10 13 5 2 0 0 0.69% 2.3% 3% 1.15% 0.46% 0% 0% 0 0%
BHAI LADHU (243449) 990 184 50 8 4 10 0 30 42 39 0.81% 0.4% 1.01% 0% 3.03% 4.24% 3.94% 8 9 22 5 3 1 0 0.81% 0.91% 2.22% 0.51% 0.3% 0.1% 0% 2 0.2%
BHAINI GURMUKH SINGH (243450) 320 38 11 1 2 4 0 8 8 8 0.31% 0.62% 1.25% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 2 2 5 0 2 0 0 0.62% 0.62% 1.56% 0% 0.62% 0% 0% 0 0%
BHAINI MASSA SINGH (243451) 251 40 8 2 1 4 0 7 5 8 0.8% 0.4% 1.59% 0% 2.79% 1.99% 3.19% 0 1 4 2 1 0 0 0% 0.4% 1.59% 0.8% 0.4% 0% 0% 0 0%
BHIKHIWIND (243452) 3027 516 139 14 12 39 0 81 85 102 0.46% 0.4% 1.29% 0% 2.68% 2.81% 3.37% 28 37 41 18 6 1 0 0.93% 1.22% 1.35% 0.59% 0.2% 0.03% 0% 8 0.26%
BOOR CHAND (243454) 161 20 6 1 1 1 0 3 3 3 0.62% 0.62% 0.62% 0% 1.86% 1.86% 1.86% 2 0 2 1 0 0 0 1.24% 0% 1.24% 0.62% 0% 0% 0% 1 0.62%
BUAPATI (243453) 108 16 5 1 0 0 0 3 2 4 0.93% 0% 0% 0% 2.78% 1.85% 3.7% 0 2 2 0 0 0 0 0% 1.85% 1.85% 0% 0% 0% 0% 1 0.93%
CHELA (243455) 127 40 12 2 1 4 0 7 7 8 1.57% 0.79% 3.15% 0% 5.51% 5.51% 6.3% 1 2 4 3 0 0 0 0.79% 1.57% 3.15% 2.36% 0% 0% 0% 2 1.57%
CHHANA (243456) 1455 191 57 0 4 19 0 23 35 40 0% 0.27% 1.31% 0% 1.58% 2.41% 2.75% 12 12 21 3 2 0 0 0.82% 0.82% 1.44% 0.21% 0.14% 0% 0% 7 0.48%
CHUNG (243457) 422 38 16 2 2 3 0 9 14 15 0.47% 0.47% 0.71% 0% 2.13% 3.32% 3.55% 2 6 4 2 1 1 0 0.47% 1.42% 0.95% 0.47% 0.24% 0.24% 0% 0 0%
DALIRI (243458) 225 62 20 1 2 4 0 11 15 16 0.44% 0.89% 1.78% 0% 4.89% 6.67% 7.11% 4 6 9 0 0 1 0 1.78% 2.67% 4% 0% 0% 0.44% 0% 0 0%
DALL (244908) 757 88 42 12 5 14 0 26 33 34 1.59% 0.66% 1.85% 0% 3.43% 4.36% 4.49% 4 7 18 9 2 1 0 0.53% 0.92% 2.38% 1.19% 0.26% 0.13% 0% 1 0.13%
DHUN (243459) 282 64 10 3 4 8 0 2 9 0 1.06% 1.42% 2.84% 0% 0.71% 3.19% 0% 1 2 4 1 1 0 0 0.35% 0.71% 1.42% 0.35% 0.35% 0% 0% 1 0.35%
DODE (243460) 221 40 25 13 1 3 0 0 12 22 5.88% 0.45% 1.36% 0% 0% 5.43% 9.95% 12 3 8 1 1 0 0 5.43% 1.36% 3.62% 0.45% 0.45% 0% 0% 0 0%
DRAZKE (243461) 215 41 21 4 2 6 0 6 12 13 1.86% 0.93% 2.79% 0% 2.79% 5.58% 6.05% 6 7 3 2 0 1 0 2.79% 3.26% 1.4% 0.93% 0% 0.47% 0% 2 0.93%
DYALPURA (243462) 435 81 29 3 2 10 0 26 18 29 0.69% 0.46% 2.3% 0% 5.98% 4.14% 6.67% 1 9 11 5 2 1 0 0.23% 2.07% 2.53% 1.15% 0.46% 0.23% 0% 0 0%
FARANDIPUR (243463) 125 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
FATEHPUR SUGGA (243464) 116 10 2 0 0 1 0 2 2 2 0% 0% 0.86% 0% 1.72% 1.72% 1.72% 0 0 1 1 0 0 0 0% 0% 0.86% 0.86% 0% 0% 0% 0 0%
GHURAKWIND (243465) 368 60 21 0 5 10 0 16 13 21 0% 1.36% 2.72% 0% 4.35% 3.53% 5.71% 1 5 9 3 3 0 0 0.27% 1.36% 2.45% 0.82% 0.82% 0% 0% 0 0%
GILLPAN (243466) 65 12 8 1 0 1 0 6 4 6 1.54% 0% 1.54% 0% 9.23% 6.15% 9.23% 1 2 3 1 0 0 0 1.54% 3.08% 4.62% 1.54% 0% 0% 0% 1 1.54%
HUNDAL (243467) 27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JAMALPURA (10623) 103 16 2 0 2 2 0 1 2 1 0% 1.94% 1.94% 0% 0.97% 1.94% 0.97% 0 0 1 0 1 0 0 0% 0% 0.97% 0% 0.97% 0% 0% 0 0%
KACHA PAKKA (10626) 406 58 17 12 2 9 0 10 11 12 2.96% 0.49% 2.22% 0% 2.46% 2.71% 2.96% 2 4 3 3 5 0 0 0.49% 0.99% 0.74% 0.74% 1.23% 0% 0% 0 0%
KALE (243468) 212 46 20 1 2 4 0 6 12 8 0.47% 0.94% 1.89% 0% 2.83% 5.66% 3.77% 5 2 5 1 1 0 0 2.36% 0.94% 2.36% 0.47% 0.47% 0% 0% 6 2.83%
KALSIAN KALAN (243469) 990 184 50 8 4 10 0 30 42 39 0.81% 0.4% 1.01% 0% 3.03% 4.24% 3.94% 8 9 22 5 3 1 0 0.81% 0.91% 2.22% 0.51% 0.3% 0.1% 0% 2 0.2%
KALSIAN KHURD (243470) 268 73 21 0 3 6 0 2 13 19 0% 1.12% 2.24% 0% 0.75% 4.85% 7.09% 6 6 3 4 0 0 0 2.24% 2.24% 1.12% 1.49% 0% 0% 0% 2 0.75%
KAZI CHAK (243471) 47 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHALRA (243472) 977 165 31 4 4 7 0 14 18 18 0.41% 0.41% 0.72% 0% 1.43% 1.84% 1.84% 8 3 9 3 0 2 0 0.82% 0.31% 0.92% 0.31% 0% 0.2% 0% 6 0.61%
KHALRA MANDI (244909) 977 165 31 4 4 7 0 14 18 18 0.41% 0.41% 0.72% 0% 1.43% 1.84% 1.84% 8 3 9 3 0 2 0 0.82% 0.31% 0.92% 0.31% 0% 0.2% 0% 6 0.61%
KOTLI SUR SINGH (243473) 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KULLAH (10633) 356 42 26 0 2 8 0 18 20 24 0% 0.56% 2.25% 0% 5.06% 5.62% 6.74% 3 7 11 3 2 0 0 0.84% 1.97% 3.09% 0.84% 0.56% 0% 0% 0 0%
LAKHNA (243474) 455 61 8 0 1 2 0 0 4 7 0% 0.22% 0.44% 0% 0% 0.88% 1.54% 3 2 1 1 0 0 0 0.66% 0.44% 0.22% 0.22% 0% 0% 0% 1 0.22%
MAKHI KALAN (243475) 339 66 35 6 1 4 0 24 23 32 1.77% 0.29% 1.18% 0% 7.08% 6.78% 9.44% 6 8 15 3 1 1 0 1.77% 2.36% 4.42% 0.88% 0.29% 0.29% 0% 1 0.29%
MANAKPURA (10637) 249 69 9 0 0 1 0 8 6 9 0% 0% 0.4% 0% 3.21% 2.41% 3.61% 0 4 4 1 0 0 0 0% 1.61% 1.61% 0.4% 0% 0% 0% 0 0%
MARGINDH PURA (243476) 643 91 24 4 2 7 0 16 22 18 0.62% 0.31% 1.09% 0% 2.49% 3.42% 2.8% 5 3 8 6 2 0 0 0.78% 0.47% 1.24% 0.93% 0.31% 0% 0% 0 0%
MARI GAUR SINGH (243477) 386 68 22 1 0 11 0 2 16 16 0.26% 0% 2.85% 0% 0.52% 4.15% 4.15% 3 12 5 1 0 0 0 0.78% 3.11% 1.3% 0.26% 0% 0% 0% 1 0.26%
MARI KAMBOKE (243478) 659 91 21 2 3 6 0 9 14 18 0.3% 0.46% 0.91% 0% 1.37% 2.12% 2.73% 7 3 5 1 4 0 0 1.06% 0.46% 0.76% 0.15% 0.61% 0% 0% 1 0.15%
MARI MEGHA (243479) 967 202 57 2 5 14 0 28 39 48 0.21% 0.52% 1.45% 0% 2.9% 4.03% 4.96% 7 24 18 3 3 0 0 0.72% 2.48% 1.86% 0.31% 0.31% 0% 0% 2 0.21%
MARI NAUABAD (243480) 151 38 3 0 1 3 0 1 3 1 0% 0.66% 1.99% 0% 0.66% 1.99% 0.66% 0 1 1 1 0 0 0 0% 0.66% 0.66% 0.66% 0% 0% 0% 0 0%
MARI SAMRA (243481) 77 16 5 0 0 0 0 4 2 5 0% 0% 0% 0% 5.19% 2.6% 6.49% 1 2 2 0 0 0 0 1.3% 2.6% 2.6% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MARI SANTPURA (244912) 386 68 22 1 0 11 0 2 16 16 0.26% 0% 2.85% 0% 0.52% 4.15% 4.15% 3 12 5 1 0 0 0 0.78% 3.11% 1.3% 0.26% 0% 0% 0% 1 0.26%
MARI UDHOKE (243482) 358 74 25 10 1 6 0 15 21 17 2.79% 0.28% 1.68% 0% 4.19% 5.87% 4.75% 5 3 6 9 1 0 0 1.4% 0.84% 1.68% 2.51% 0.28% 0% 0% 1 0.28%
MINIHALA JAI SINGH (10638) 570 104 27 2 2 5 0 15 18 20 0.35% 0.35% 0.88% 0% 2.63% 3.16% 3.51% 4 7 9 3 1 0 0 0.7% 1.23% 1.58% 0.53% 0.18% 0% 0% 3 0.53%
MUGHAL CHAK (10533) 145 38 7 0 1 5 0 6 6 6 0% 0.69% 3.45% 0% 4.14% 4.14% 4.14% 0 1 2 4 0 0 0 0% 0.69% 1.38% 2.76% 0% 0% 0% 0 0%
MUGHAL WALA (10639) 149 31 22 0 0 3 0 1 14 22 0% 0% 2.01% 0% 0.67% 9.4% 14.77% 7 12 3 0 0 0 0 4.7% 8.05% 2.01% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NARLA (243483) 217 42 12 0 2 4 0 1 5 2 0% 0.92% 1.84% 0% 0.46% 2.3% 0.92% 4 2 2 0 0 0 0 1.84% 0.92% 0.92% 0% 0% 0% 0% 4 1.84%
NARLI (243484) 818 122 33 1 3 16 0 21 22 18 0.12% 0.37% 1.96% 0% 2.57% 2.69% 2.2% 2 10 9 8 0 0 0 0.24% 1.22% 1.1% 0.98% 0% 0% 0% 4 0.49%
PAHUWIND (243485) 660 85 14 2 1 4 0 11 9 13 0.3% 0.15% 0.61% 0% 1.67% 1.36% 1.97% 1 5 4 3 1 0 0 0.15% 0.76% 0.61% 0.45% 0.15% 0% 0% 0 0%
PARAGPURA (10646) 81 15 1 0 0 1 0 0 1 0 0% 0% 1.23% 0% 0% 1.23% 0% 0 1 0 0 0 0 0 0% 1.23% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PEHALWANKE (243486) 166 29 6 1 1 2 0 3 6 4 0.6% 0.6% 1.2% 0% 1.81% 3.61% 2.41% 1 0 4 1 0 0 0 0.6% 0% 2.41% 0.6% 0% 0% 0% 0 0%
PUHLA (243487) 214 5 1 0 0 1 0 1 1 1 0% 0% 0.47% 0% 0.47% 0.47% 0.47% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0.47% 0% 0% 0% 0 0%
SANDPURA (243488) 116 32 6 0 1 2 0 2 6 6 0% 0.86% 1.72% 0% 1.72% 5.17% 5.17% 0 2 3 1 0 0 0 0% 1.72% 2.59% 0.86% 0% 0% 0% 0 0%
SANDRAN (243489) 226 65 8 0 0 1 0 1 5 0 0% 0% 0.44% 0% 0.44% 2.21% 0% 5 1 0 0 0 0 0 2.21% 0.44% 0% 0% 0% 0% 0% 2 0.88%
SIDHWAN (243490) 282 46 17 2 3 9 0 0 15 9 0.71% 1.06% 3.19% 0% 0% 5.32% 3.19% 6 3 6 2 0 0 0 2.13% 1.06% 2.13% 0.71% 0% 0% 0% 0 0%
SINGHPURA (243491) 218 31 6 0 1 3 0 1 3 6 0% 0.46% 1.38% 0% 0.46% 1.38% 2.75% 2 2 0 2 0 0 0 0.92% 0.92% 0% 0.92% 0% 0% 0% 0 0%
SUGGA (243492) 231 54 19 1 3 6 2 14 9 17 0.43% 1.3% 2.6% 0.87% 6.06% 3.9% 7.36% 1 10 4 2 1 1 0 0.43% 4.33% 1.73% 0.87% 0.43% 0.43% 0% 0 0%
SUR SINGH (243493) 2084 383 92 24 10 27 0 41 62 81 1.15% 0.48% 1.3% 0% 1.97% 2.98% 3.89% 14 27 24 17 5 2 0 0.67% 1.3% 1.15% 0.82% 0.24% 0.1% 0% 3 0.14%
SUR SINGH KHURD (243502) 2084 383 92 24 10 27 0 41 62 81 1.15% 0.48% 1.3% 0% 1.97% 2.98% 3.89% 14 27 24 17 5 2 0 0.67% 1.3% 1.15% 0.82% 0.24% 0.1% 0% 3 0.14%
SURWIND (243494) 252 62 20 2 1 6 0 8 6 14 0.79% 0.4% 2.38% 0% 3.17% 2.38% 5.56% 6 8 2 1 1 0 0 2.38% 3.17% 0.79% 0.4% 0.4% 0% 0% 2 0.79%
TAPPA (243495) 96 19 8 1 1 2 0 0 6 7 1.04% 1.04% 2.08% 0% 0% 6.25% 7.29% 1 3 2 1 0 0 0 1.04% 3.12% 2.08% 1.04% 0% 0% 0% 1 1.04%
TATLE (243496) 199 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
THEH CHAHAL (243665) 46 14 4 0 1 1 0 1 4 1 0% 2.17% 2.17% 0% 2.17% 8.7% 2.17% 2 0 2 0 0 0 0 4.35% 0% 4.35% 0% 0% 0% 0% 0 0%
THEH KALAN (243497) 69 11 6 2 3 4 0 4 5 4 2.9% 4.35% 5.8% 0% 5.8% 7.25% 5.8% 0 0 1 2 1 1 0 0% 0% 1.45% 2.9% 1.45% 1.45% 0% 1 1.45%
THEH NAUSHERA (243498) 44 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
WARA SHER SINGH (244911) 1455 191 57 0 4 19 0 23 35 40 0% 0.27% 1.31% 0% 1.58% 2.41% 2.75% 12 12 21 3 2 0 0 0.82% 0.82% 1.44% 0.21% 0.14% 0% 0% 7 0.48%
WARA TELIAN (243499) 1455 191 57 0 4 19 0 23 35 40 0% 0.27% 1.31% 0% 1.58% 2.41% 2.75% 12 12 21 3 2 0 0 0.82% 0.82% 1.44% 0.21% 0.14% 0% 0% 7 0.48%
WIRAM (243500) 211 33 9 0 1 3 0 0 7 8 0% 0.47% 1.42% 0% 0% 3.32% 3.79% 3 3 2 1 0 0 0 1.42% 1.42% 0.95% 0.47% 0% 0% 0% 0 0%