Deprived Female Headed Households

State : PUNJAB (3) >> District : S.A.S Nagar (608) >> Block : MAJRI (335)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ABHEYPUR (236911) 125 23 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.8% 1 0 0 0 0 0 0 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
ABHIPUR (19649) 88 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
AKALGARH (19650) 111 24 9 0 1 3 0 6 1 9 0% 0.9% 2.7% 0% 5.41% 0.9% 8.11% 1 7 0 0 1 0 0 0.9% 6.31% 0% 0% 0.9% 0% 0% 0 0%
ANDHERI (19651) 87 7 2 0 1 2 0 2 1 2 0% 1.15% 2.3% 0% 2.3% 1.15% 2.3% 0 0 1 0 1 0 0 0% 0% 1.15% 0% 1.15% 0% 0% 0 0%
BAHALPUR (19652) 45 6 1 0 0 0 0 1 1 1 0% 0% 0% 0% 2.22% 2.22% 2.22% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 2.22% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BAHGAT MAJRA (19653) 78 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BANESPUR (236912) 65 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BARAUDI (19654) 208 23 3 0 0 2 0 1 2 1 0% 0% 0.96% 0% 0.48% 0.96% 0.48% 1 1 1 0 0 0 0 0.48% 0.48% 0.48% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BARSALPUR (19655) 83 9 1 0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 1.2% 0 1 0 0 0 0 0 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BAZIDPUR (19656) 48 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BEHLOLPUR (19657) 913 124 28 3 3 6 0 20 16 14 0.33% 0.33% 0.66% 0% 2.19% 1.75% 1.53% 4 12 6 4 0 0 0 0.44% 1.31% 0.66% 0.44% 0% 0% 0% 2 0.22%
BHAGHINDI (19658) 445 55 9 0 2 3 0 1 6 2 0% 0.45% 0.67% 0% 0.22% 1.35% 0.45% 1 2 3 0 0 0 0 0.22% 0.45% 0.67% 0% 0% 0% 0% 3 0.67%
BHAJAULI (236913) 202 20 1 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 0% 0.5% 0% 0.5% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHAROUNJIAN (19659) 206 22 3 0 0 0 0 3 1 2 0% 0% 0% 0% 1.46% 0.49% 0.97% 1 1 1 0 0 0 0 0.49% 0.49% 0.49% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHOOP NAGAR (19660) 100 24 3 0 2 3 0 0 2 0 0% 2% 3% 0% 0% 2% 0% 1 0 2 0 0 0 0 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BOOTHGARH (19661) 119 18 1 0 0 1 0 1 1 1 0% 0% 0.84% 0% 0.84% 0.84% 0.84% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0.84% 0% 0% 0% 0 0%
CHAHAR MAJRA (19662) 157 18 1 0 0 1 0 1 1 1 0% 0% 0.64% 0% 0.64% 0.64% 0.64% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0.64% 0% 0% 0% 0 0%
CHANDPUR (19663) 70 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 1.43% 1.43% 0 1 0 0 0 0 0 0% 1.43% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHATOLI (236914) 114 17 9 5 1 2 0 2 5 9 4.39% 0.88% 1.75% 0% 1.75% 4.39% 7.89% 2 1 5 0 1 0 0 1.75% 0.88% 4.39% 0% 0.88% 0% 0% 0 0%
CHHOTI BADI NANGAL (236915) 97 6 3 1 1 3 0 0 3 0 1.03% 1.03% 3.09% 0% 0% 3.09% 0% 0 2 0 1 0 0 0 0% 2.06% 0% 1.03% 0% 0% 0% 0 0%
DHAKORAN KALAN (236916) 175 21 7 0 1 1 0 2 3 2 0% 0.57% 0.57% 0% 1.14% 1.71% 1.14% 3 1 0 1 0 0 0 1.71% 0.57% 0% 0.57% 0% 0% 0% 2 1.14%
DHAKORAN KHURD (236917) 42 6 1 0 1 1 0 0 1 0 0% 2.38% 2.38% 0% 0% 2.38% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 2.38% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DHAKTANA (19664) 41 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DHANAURAN (19665) 86 5 1 0 0 1 0 1 1 0 0% 0% 1.16% 0% 1.16% 1.16% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 1.16% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DHODE MAJRA (236918) 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DOSARANA (19666) 188 33 1 1 0 1 0 1 0 0 0.53% 0% 0.53% 0% 0.53% 0% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.53% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DULWAN (19667) 124 16 5 2 1 2 0 5 4 5 1.61% 0.81% 1.61% 0% 4.03% 3.23% 4.03% 0 1 1 2 0 1 0 0% 0.81% 0.81% 1.61% 0% 0.81% 0% 0 0%
FATEHGARH (19668) 122 18 1 1 0 1 0 1 0 0 0.82% 0% 0.82% 0% 0.82% 0% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.82% 0% 0% 0% 0% 0 0%
FATEHPUR (19669) 119 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
FATEHPUR TAPRIAN (19670) 326 50 2 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 0% 0% 0.61% 0.61% 0 2 0 0 0 0 0 0% 0.61% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
FEROZEPUR BANGAR (19671) 133 17 7 0 0 4 0 6 2 7 0% 0% 3.01% 0% 4.51% 1.5% 5.26% 0 3 3 1 0 0 0 0% 2.26% 2.26% 0.75% 0% 0% 0% 0 0%
GHANDOULI (19672) 180 8 3 0 0 2 0 2 1 0 0% 0% 1.11% 0% 1.11% 0.56% 0% 1 2 0 0 0 0 0 0.56% 1.11% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GOCHAR (19673) 90 8 1 1 0 1 0 0 1 0 1.11% 0% 1.11% 0% 0% 1.11% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 1.11% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GUNNO MAJRA (19674) 121 18 11 0 4 5 0 7 5 11 0% 3.31% 4.13% 0% 5.79% 4.13% 9.09% 3 3 1 0 4 0 0 2.48% 2.48% 0.83% 0% 3.31% 0% 0% 0 0%
GURHA (19675) 507 47 2 0 0 0 0 2 0 2 0% 0% 0% 0% 0.39% 0% 0.39% 0 2 0 0 0 0 0 0% 0.39% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
HOSHIARPUR (19676) 276 29 4 0 1 2 1 2 2 1 0% 0.36% 0.72% 0.36% 0.72% 0.72% 0.36% 1 1 2 0 0 0 0 0.36% 0.36% 0.72% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JAKAR MAJRA (19678) 107 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JHAMPUR (19679) 132 10 2 1 0 0 0 1 1 1 0.76% 0% 0% 0% 0.76% 0.76% 0.76% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0.76% 0% 0% 0% 1 0.76%
JHANDE MAJRA (19680) 120 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3 2.5%
JHINGRAN KALAN (236919) 132 11 2 0 2 2 0 2 2 0 0% 1.52% 1.52% 0% 1.52% 1.52% 0% 0 0 0 2 0 0 0 0% 0% 0% 1.52% 0% 0% 0% 0 0%
KADI MAJRA (19682) 76 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KANAURAN (236920) 68 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 1.47% 0% 0% 1 0 0 0 0 0 0 1.47% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KANSALA (19683) 182 16 3 1 2 2 0 1 3 0 0.55% 1.1% 1.1% 0% 0.55% 1.65% 0% 1 0 1 0 1 0 0 0.55% 0% 0.55% 0% 0.55% 0% 0% 0 0%
KARAUNDIANWALA (19684) 445 55 9 0 2 3 0 1 6 2 0% 0.45% 0.67% 0% 0.22% 1.35% 0.45% 1 2 3 0 0 0 0 0.22% 0.45% 0.67% 0% 0% 0% 0% 3 0.67%
KARTARPUR (19685) 157 13 9 6 2 2 1 7 2 0 3.82% 1.27% 1.27% 0.64% 4.46% 1.27% 0% 3 3 0 0 1 1 0 1.91% 1.91% 0% 0% 0.64% 0.64% 0% 1 0.64%
KASAULI (19686) 445 55 9 0 2 3 0 1 6 2 0% 0.45% 0.67% 0% 0.22% 1.35% 0.45% 1 2 3 0 0 0 0 0.22% 0.45% 0.67% 0% 0% 0% 0% 3 0.67%
KHAIRPUR (19687) 96 10 2 0 0 1 0 2 2 2 0% 0% 1.04% 0% 2.08% 2.08% 2.08% 0 0 1 1 0 0 0 0% 0% 1.04% 1.04% 0% 0% 0% 0 0%
KHERA (19688) 165 15 1 0 0 1 0 0 1 0 0% 0% 0.61% 0% 0% 0.61% 0% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.61% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHIZARABAD (19689) 953 135 17 4 8 10 1 5 9 8 0.42% 0.84% 1.05% 0.1% 0.52% 0.94% 0.84% 4 5 4 2 1 1 0 0.42% 0.52% 0.42% 0.21% 0.1% 0.1% 0% 0 0%
KUBAHERI (19690) 254 26 4 2 2 4 0 2 2 1 0.79% 0.79% 1.57% 0% 0.79% 0.79% 0.39% 0 1 1 2 0 0 0 0% 0.39% 0.39% 0.79% 0% 0% 0% 0 0%
Khizrabad Hethali Patti (260741) 953 135 17 4 8 10 1 5 9 8 0.42% 0.84% 1.05% 0.1% 0.52% 0.94% 0.84% 4 5 4 2 1 1 0 0.42% 0.52% 0.42% 0.21% 0.1% 0.1% 0% 0 0%
LABANGARH (19691) 184 34 1 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0.54% 0.54% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.54% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
LAKHNANUR (19692) 172 18 2 0 2 2 0 1 2 0 0% 1.16% 1.16% 0% 0.58% 1.16% 0% 0 0 1 1 0 0 0 0% 0% 0.58% 0.58% 0% 0% 0% 0 0%
MAJRA (19694) 209 19 6 0 0 1 0 5 3 6 0% 0% 0.48% 0% 2.39% 1.44% 2.87% 0 4 1 1 0 0 0 0% 1.91% 0.48% 0.48% 0% 0% 0% 0 0%
MAJRI (19695) 507 47 2 0 0 0 0 2 0 2 0% 0% 0% 0% 0.39% 0% 0.39% 0 2 0 0 0 0 0 0% 0.39% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MAJRI COLONY (19696) 507 47 2 0 0 0 0 2 0 2 0% 0% 0% 0% 0.39% 0% 0.39% 0 2 0 0 0 0 0 0% 0.39% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MAJRIAN (236921) 445 55 9 0 2 3 0 1 6 2 0% 0.45% 0.67% 0% 0.22% 1.35% 0.45% 1 2 3 0 0 0 0 0.22% 0.45% 0.67% 0% 0% 0% 0% 3 0.67%
MANAKPUR SHARIF (19698) 470 29 7 1 0 1 0 7 5 7 0.21% 0% 0.21% 0% 1.49% 1.06% 1.49% 0 1 5 1 0 0 0 0% 0.21% 1.06% 0.21% 0% 0% 0% 0 0%
MANANA (19699) 161 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0.62% 0.62% 0.62% 0% 0.62% 0.62% 0.62% 0 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0% 0% 0% 0.62% 0% 0 0%
MASOL (19596) 68 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 1.47% 0% 0% 1 0 0 0 0 0 0 1.47% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MASTGARH (19700) 142 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MEHARAULI (19693) 148 16 3 0 1 1 1 1 2 2 0% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 1.35% 1.35% 1 1 0 0 1 0 0 0.68% 0.68% 0% 0% 0.68% 0% 0% 0 0%
MEHRAMPUR (236922) 113 16 9 0 0 2 0 1 3 8 0% 0% 1.77% 0% 0.88% 2.65% 7.08% 2 6 0 0 0 0 0 1.77% 5.31% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0.88%
MIANPUR CHANGAR (19701) 241 25 4 0 0 0 0 4 3 4 0% 0% 0% 0% 1.66% 1.24% 1.66% 0 1 3 0 0 0 0 0% 0.41% 1.24% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MIRZAPUR (19702) 83 3 3 0 3 3 0 1 3 1 0% 3.61% 3.61% 0% 1.2% 3.61% 1.2% 0 0 2 0 1 0 0 0% 0% 2.41% 0% 1.2% 0% 0% 0 0%
MUDHON BHAG SINGH (19703) 64 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 1.56%
MUNDHON SANGATIAN (19705) 224 9 1 0 0 1 0 1 0 1 0% 0% 0.45% 0% 0.45% 0% 0.45% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.45% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NAGAL SINGHAN (19706) 59 6 1 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 0% 1.69% 0% 1.69% 0 1 0 0 0 0 0 0% 1.69% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NAGAL GHARIAN (19707) 92 7 2 1 1 1 0 2 1 2 1.09% 1.09% 1.09% 0% 2.17% 1.09% 2.17% 0 1 0 0 0 1 0 0% 1.09% 0% 0% 0% 1.09% 0% 0 0%
NAGLIAN (19709) 121 18 3 1 1 2 0 2 2 2 0.83% 0.83% 1.65% 0% 1.65% 1.65% 1.65% 0 0 2 1 0 0 0 0% 0% 1.65% 0.83% 0% 0% 0% 0 0%
NANHERIAN (19710) 88 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NIHOLKA (19708) 192 18 3 1 3 3 1 1 1 0 0.52% 1.56% 1.56% 0.52% 0.52% 0.52% 0% 0 2 0 0 0 1 0 0% 1.04% 0% 0% 0% 0.52% 0% 0 0%
PAINT PUR (19711) 165 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 0.61% 0% 0% 1 0 0 0 0 0 0 0.61% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PALANPUR (19712) 162 9 2 2 0 0 0 2 0 2 1.23% 0% 0% 0% 1.23% 0% 1.23% 0 0 2 0 0 0 0 0% 0% 1.23% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PALHERI (19713) 214 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PARAUL (19714) 500 38 11 5 1 3 0 7 8 10 1% 0.2% 0.6% 0% 1.4% 1.6% 2% 2 2 2 3 2 0 0 0.4% 0.4% 0.4% 0.6% 0.4% 0% 0% 0 0%
PHANTWAN (19715) 159 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RAKAULI (19716) 66 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RAMPUR (19717) 49 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.04% 1 0 0 0 0 0 0 2.04% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RANI MAJRA (19718) 195 34 3 0 1 1 0 3 3 3 0% 0.51% 0.51% 0% 1.54% 1.54% 1.54% 0 0 2 0 1 0 0 0% 0% 1.03% 0% 0.51% 0% 0% 0 0%
RASSULPUR (19719) 52 6 2 0 1 1 0 0 1 1 0% 1.92% 1.92% 0% 0% 1.92% 1.92% 1 0 1 0 0 0 0 1.92% 0% 1.92% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RATTANGARH (19720) 68 14 2 1 0 1 0 0 0 1 1.47% 0% 1.47% 0% 0% 0% 1.47% 1 1 0 0 0 0 0 1.47% 1.47% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RATWARA (19721) 76 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RURKI KHAM (19722) 212 28 2 0 0 0 0 2 0 2 0% 0% 0% 0% 0.94% 0% 0.94% 0 2 0 0 0 0 0 0% 0.94% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SALAMATPUR (19724) 82 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SALEMPUR KALAN (19726) 108 4 2 1 2 2 0 2 2 2 0.93% 1.85% 1.85% 0% 1.85% 1.85% 1.85% 0 0 0 0 1 1 0 0% 0% 0% 0% 0.93% 0.93% 0% 0 0%
SALEMPUR KHURD (19725) 64 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SANGALAN (19727) 81 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SANGATPURA (19728) 129 17 5 1 1 1 0 4 2 0 0.78% 0.78% 0.78% 0% 3.1% 1.55% 0% 4 0 0 0 1 0 0 3.1% 0% 0% 0% 0.78% 0% 0% 0 0%
SHAHPUR (19729) 164 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SHEKPURA (19731) 53 9 2 0 0 1 0 2 1 0 0% 0% 1.89% 0% 3.77% 1.89% 0% 1 0 1 0 0 0 0 1.89% 0% 1.89% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SIALBA (19732) 184 17 5 0 2 3 0 4 3 4 0% 1.09% 1.63% 0% 2.17% 1.63% 2.17% 0 2 1 1 1 0 0 0% 1.09% 0.54% 0.54% 0.54% 0% 0% 0 0%
SIAMIPUR (19730) 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SISWAN (19733) 121 12 1 0 1 1 0 1 1 0 0% 0.83% 0.83% 0% 0.83% 0.83% 0% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0.83% 0% 0% 0% 0 0%
SOHALI (19734) 264 21 5 1 1 3 0 3 2 4 0.38% 0.38% 1.14% 0% 1.14% 0.76% 1.52% 1 1 1 2 0 0 0 0.38% 0.38% 0.38% 0.76% 0% 0% 0% 0 0%
TAJPURA (19735) 39 6 2 0 1 2 0 0 2 1 0% 2.56% 5.13% 0% 0% 5.13% 2.56% 0 0 2 0 0 0 0 0% 0% 5.13% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TAKKIPUR (19736) 119 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TARAPUR (19738) 134 15 7 1 0 1 1 2 3 0 0.75% 0% 0.75% 0.75% 1.49% 2.24% 0% 2 0 2 0 0 0 0 1.49% 0% 1.49% 0% 0% 0% 0% 3 2.24%
TAROULI (19737) 78 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TEUR (19739) 645 102 21 0 3 8 0 5 6 9 0% 0.47% 1.24% 0% 0.78% 0.93% 1.4% 7 6 4 0 0 0 0 1.09% 0.93% 0.62% 0% 0% 0% 0% 4 0.62%
THANA GOBINDGARH (19740) 148 10 1 0 1 1 0 0 1 0 0% 0.68% 0.68% 0% 0% 0.68% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.68% 0% 0% 0% 0% 0 0%
THASKA (19741) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TIRA (19742) 457 19 1 0 1 1 0 0 1 1 0% 0.22% 0.22% 0% 0% 0.22% 0.22% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0.22% 0% 0% 0% 0 0%
TOGAN (19743) 484 39 12 10 0 4 0 2 10 10 2.07% 0% 0.83% 0% 0.41% 2.07% 2.07% 1 1 7 3 0 0 0 0.21% 0.21% 1.45% 0.62% 0% 0% 0% 0 0%