Deprived Female Headed Households

State : PUNJAB (3) >> District : RUPNAGAR (42) >> Block : NURPUR BEDI (337)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ABADI BAHTIAN (19807) 205 31 8 0 1 3 0 0 4 0 0% 0.49% 1.46% 0% 0% 1.95% 0% 3 1 1 0 0 0 0 1.46% 0.49% 0.49% 0% 0% 0% 0% 3 1.46%
ABADI GHARATIAN (19808) 21 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0% 4.76% 4.76% 0% 0% 4.76% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 4.76% 0% 0% 0% 0% 0 0%
ABADI TAPRIAN (19809) 247 25 14 2 4 6 2 5 7 7 0.81% 1.62% 2.43% 0.81% 2.02% 2.83% 2.83% 2 3 4 0 0 1 1 0.81% 1.21% 1.62% 0% 0% 0.4% 0.4% 3 1.21%
ABIANA KALAN (19810) 197 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2 1.02%
ABIANA KHURD (19811) 205 27 10 0 2 4 0 5 5 6 0% 0.98% 1.95% 0% 2.44% 2.44% 2.93% 1 3 5 0 0 0 0 0.49% 1.46% 2.44% 0% 0% 0% 0% 1 0.49%
AMARPUR BELA (19812) 63 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
ASLATPUR (19813) 118 17 4 0 1 1 1 4 2 3 0% 0.85% 0.85% 0.85% 3.39% 1.69% 2.54% 0 2 1 0 1 0 0 0% 1.69% 0.85% 0% 0.85% 0% 0% 0 0%
AULAKH (19814) 122 16 3 0 0 0 0 1 2 2 0% 0% 0% 0% 0.82% 1.64% 1.64% 1 2 0 0 0 0 0 0.82% 1.64% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
AZAMPUR (19815) 177 40 3 0 0 0 0 1 2 1 0% 0% 0% 0% 0.56% 1.13% 0.56% 1 0 1 0 0 0 0 0.56% 0% 0.56% 0% 0% 0% 0% 1 0.56%
BAHMAN MAJRA (19816) 126 12 3 0 2 3 0 0 2 1 0% 1.59% 2.38% 0% 0% 1.59% 0.79% 1 0 1 1 0 0 0 0.79% 0% 0.79% 0.79% 0% 0% 0% 0 0%
BAINHARA (19817) 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BAINS (19818) 386 72 8 0 0 4 0 6 3 1 0% 0% 1.04% 0% 1.55% 0.78% 0.26% 2 4 0 1 0 0 0 0.52% 1.04% 0% 0.26% 0% 0% 0% 1 0.26%
BAJRUR (19819) 488 91 13 0 3 7 0 6 7 3 0% 0.61% 1.43% 0% 1.23% 1.43% 0.61% 3 3 4 0 1 0 0 0.61% 0.61% 0.82% 0% 0.2% 0% 0% 2 0.41%
BAO JASSE MAJRA (19821) 129 41 9 1 3 5 0 0 6 6 0.78% 2.33% 3.88% 0% 0% 4.65% 4.65% 4 0 3 2 0 0 0 3.1% 0% 2.33% 1.55% 0% 0% 0% 0 0%
BAO KAULAPUR (19827) 178 30 16 0 4 6 0 2 9 5 0% 2.25% 3.37% 0% 1.12% 5.06% 2.81% 7 3 3 1 0 0 0 3.93% 1.69% 1.69% 0.56% 0% 0% 0% 2 1.12%
BARIAN (19823) 116 26 3 0 1 2 0 0 1 1 0% 0.86% 1.72% 0% 0% 0.86% 0.86% 0 1 1 0 0 0 0 0% 0.86% 0.86% 0% 0% 0% 0% 1 0.86%
BARWA (19824) 340 50 7 0 1 2 0 4 3 5 0% 0.29% 0.59% 0% 1.18% 0.88% 1.47% 2 2 3 0 0 0 0 0.59% 0.59% 0.88% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BAS BILPUR (19825) 1081 213 40 5 8 15 0 11 21 26 0.46% 0.74% 1.39% 0% 1.02% 1.94% 2.41% 16 7 4 7 2 1 0 1.48% 0.65% 0.37% 0.65% 0.19% 0.09% 0% 3 0.28%
BAS GADDIWALA (19826) 417 57 3 0 1 1 0 0 2 0 0% 0.24% 0.24% 0% 0% 0.48% 0% 1 0 1 0 0 0 0 0.24% 0% 0.24% 0% 0% 0% 0% 1 0.24%
BAS PHUKAPUR (19828) 247 25 14 2 4 6 2 5 7 7 0.81% 1.62% 2.43% 0.81% 2.02% 2.83% 2.83% 2 3 4 0 0 1 1 0.81% 1.21% 1.62% 0% 0% 0.4% 0.4% 3 1.21%
BAS RORHUANA (19829) 474 101 34 3 10 19 1 10 21 20 0.63% 2.11% 4.01% 0.21% 2.11% 4.43% 4.22% 9 4 10 8 1 0 0 1.9% 0.84% 2.11% 1.69% 0.21% 0% 0% 2 0.42%
BASALI (19830) 129 41 9 1 3 5 0 0 6 6 0.78% 2.33% 3.88% 0% 0% 4.65% 4.65% 4 0 3 2 0 0 0 3.1% 0% 2.33% 1.55% 0% 0% 0% 0 0%
BASSI (19831) 195 21 4 0 0 3 0 1 2 0 0% 0% 1.54% 0% 0.51% 1.03% 0% 2 2 0 0 0 0 0 1.03% 1.03% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BATARALA (19832) 51 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.96% 1 0 0 0 0 0 0 1.96% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHAINI (19833) 143 14 2 1 0 2 0 0 2 1 0.7% 0% 1.4% 0% 0% 1.4% 0.7% 0 1 0 1 0 0 0 0% 0.7% 0% 0.7% 0% 0% 0% 0 0%
BHALOWAL (19314) 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHANGAL (19834) 248 40 14 0 0 2 0 3 6 10 0% 0% 0.81% 0% 1.21% 2.42% 4.03% 6 3 3 0 0 0 0 2.42% 1.21% 1.21% 0% 0% 0% 0% 2 0.81%
BHANOOHAN (19835) 205 35 12 4 1 6 0 6 8 9 1.95% 0.49% 2.93% 0% 2.93% 3.9% 4.39% 2 2 4 4 0 0 0 0.98% 0.98% 1.95% 1.95% 0% 0% 0% 0 0%
BHAOWAL (19836) 184 43 4 0 0 2 0 3 2 1 0% 0% 1.09% 0% 1.63% 1.09% 0.54% 0 1 2 0 0 0 0 0% 0.54% 1.09% 0% 0% 0% 0% 1 0.54%
BHATLAUR KHAD (19837) 145 14 7 0 3 3 0 3 4 1 0% 2.07% 2.07% 0% 2.07% 2.76% 0.69% 0 2 2 1 0 0 0 0% 1.38% 1.38% 0.69% 0% 0% 0% 2 1.38%
BHATOLI (19838) 346 44 17 1 4 8 0 4 9 10 0.29% 1.16% 2.31% 0% 1.16% 2.6% 2.89% 5 4 5 2 0 0 0 1.45% 1.16% 1.45% 0.58% 0% 0% 0% 1 0.29%
BHATTON (19839) 160 28 2 0 1 1 1 1 1 1 0% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0 1 0 1 0 0 0 0% 0.62% 0% 0.62% 0% 0% 0% 0 0%
BHOGIPUR (19840) 110 15 3 0 0 1 0 2 2 2 0% 0% 0.91% 0% 1.82% 1.82% 1.82% 1 0 2 0 0 0 0 0.91% 0% 1.82% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHOLEWAL (19841) 52 18 7 0 1 3 0 4 1 5 0% 1.92% 5.77% 0% 7.69% 1.92% 9.62% 0 2 2 1 0 0 0 0% 3.85% 3.85% 1.92% 0% 0% 0% 2 3.85%
BUNGRI (19842) 159 45 5 0 3 5 3 1 3 1 0% 1.89% 3.14% 1.89% 0.63% 1.89% 0.63% 2 0 0 1 2 0 0 1.26% 0% 0% 0.63% 1.26% 0% 0% 0 0%
BUTHGARH (19843) 54 8 8 1 1 2 0 0 5 7 1.85% 1.85% 3.7% 0% 0% 9.26% 12.96% 2 3 0 2 0 0 0 3.7% 5.56% 0% 3.7% 0% 0% 0% 1 1.85%
CHABREWAL (19844) 103 15 2 0 0 1 0 1 0 0 0% 0% 0.97% 0% 0.97% 0% 0% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.97% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0.97%
CHAJJA (19845) 92 26 3 0 2 3 0 0 1 0 0% 2.17% 3.26% 0% 0% 1.09% 0% 1 1 1 0 0 0 0 1.09% 1.09% 1.09% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHANDPUR ASMANI (19846) 40 4 2 0 0 1 0 2 2 2 0% 0% 2.5% 0% 5% 5% 5% 0 0 1 1 0 0 0 0% 0% 2.5% 2.5% 0% 0% 0% 0 0%
CHAUNTA (19847) 102 7 2 0 0 1 0 1 1 0 0% 0% 0.98% 0% 0.98% 0.98% 0% 1 1 0 0 0 0 0 0.98% 0.98% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHEHAR MAJRA (19848) 132 15 4 2 2 2 0 2 3 2 1.52% 1.52% 1.52% 0% 1.52% 2.27% 1.52% 1 0 2 0 0 1 0 0.76% 0% 1.52% 0% 0% 0.76% 0% 0 0%
DHAHAN BASTI (19849) 540 73 14 2 6 8 1 8 8 8 0.37% 1.11% 1.48% 0.19% 1.48% 1.48% 1.48% 2 3 5 0 1 1 1 0.37% 0.56% 0.93% 0% 0.19% 0.19% 0.19% 1 0.19%
DHAMANA (19850) 296 31 7 0 2 2 0 5 3 1 0% 0.68% 0.68% 0% 1.69% 1.01% 0.34% 4 0 3 0 0 0 0 1.35% 0% 1.01% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DHIRPUR (19851) 85 16 4 2 1 2 0 0 2 3 2.35% 1.18% 2.35% 0% 0% 2.35% 3.53% 1 0 0 1 1 0 0 1.18% 0% 0% 1.18% 1.18% 0% 0% 1 1.18%
DUMEWAL (19852) 118 22 3 0 3 3 0 3 3 0 0% 2.54% 2.54% 0% 2.54% 2.54% 0% 0 0 0 3 0 0 0 0% 0% 0% 2.54% 0% 0% 0% 0 0%
GANURA (19853) 178 40 2 1 0 0 0 1 1 0 0.56% 0% 0% 0% 0.56% 0.56% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.56% 0% 0% 0% 0% 1 0.56%
GARH DOLIAN (236662) 354 43 14 0 3 3 0 8 9 9 0% 0.85% 0.85% 0% 2.26% 2.54% 2.54% 3 3 5 2 0 0 0 0.85% 0.85% 1.41% 0.56% 0% 0% 0% 1 0.28%
GARHBAGA (19854) 354 43 14 0 3 3 0 8 9 9 0% 0.85% 0.85% 0% 2.26% 2.54% 2.54% 3 3 5 2 0 0 0 0.85% 0.85% 1.41% 0.56% 0% 0% 0% 1 0.28%
GHAHI MAJRA (19856) 79 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GOBINDPUR BELA (19858) 66 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 1.52% 0% 0% 1 0 0 0 0 0 0 1.52% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GOCHAR (19859) 172 23 13 0 1 5 1 6 2 11 0% 0.58% 2.91% 0.58% 3.49% 1.16% 6.4% 6 3 3 0 1 0 0 3.49% 1.74% 1.74% 0% 0.58% 0% 0% 0 0%
GOLU MAJRA (DHAMANA ) (19860) 296 31 7 0 2 2 0 5 3 1 0% 0.68% 0.68% 0% 1.69% 1.01% 0.34% 4 0 3 0 0 0 0 1.35% 0% 1.01% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GOPALPUR (19861) 61 13 1 0 0 1 0 0 1 0 0% 0% 1.64% 0% 0% 1.64% 0% 0 1 0 0 0 0 0 0% 1.64% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GREWAL (19855) 81 13 2 0 1 1 0 0 1 1 0% 1.23% 1.23% 0% 0% 1.23% 1.23% 1 0 1 0 0 0 0 1.23% 0% 1.23% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GURSE MAJRA (19862) 66 21 4 0 0 1 0 1 0 3 0% 0% 1.52% 0% 1.52% 0% 4.55% 3 1 0 0 0 0 0 4.55% 1.52% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
HARIPUR (19864) 103 13 3 2 2 3 0 0 3 2 1.94% 1.94% 2.91% 0% 0% 2.91% 1.94% 0 0 0 3 0 0 0 0% 0% 0% 2.91% 0% 0% 0% 0 0%
HARIPUR GANURA (19857) 178 40 2 1 0 0 0 1 1 0 0.56% 0% 0% 0% 0.56% 0.56% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.56% 0% 0% 0% 0% 1 0.56%
HARIPUR PHULRHE (19865) 100 7 2 1 2 2 1 2 2 1 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 0 0 0 1 0 0 1 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0 0%
HAYATPUR (19863) 248 38 11 1 2 5 0 6 10 7 0.4% 0.81% 2.02% 0% 2.42% 4.03% 2.82% 1 3 5 1 1 0 0 0.4% 1.21% 2.02% 0.4% 0.4% 0% 0% 0 0%
JATOLI (19866) 315 62 26 1 2 8 0 5 18 8 0.32% 0.63% 2.54% 0% 1.59% 5.71% 2.54% 13 6 3 2 0 0 0 4.13% 1.9% 0.95% 0.63% 0% 0% 0% 2 0.63%
JATPUR (19867) 213 44 7 1 5 5 3 3 5 5 0.47% 2.35% 2.35% 1.41% 1.41% 2.35% 2.35% 0 1 0 3 0 1 1 0% 0.47% 0% 1.41% 0% 0.47% 0.47% 1 0.47%
JATWAHAR (19868) 81 13 2 0 1 1 0 0 1 1 0% 1.23% 1.23% 0% 0% 1.23% 1.23% 1 0 1 0 0 0 0 1.23% 0% 1.23% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JHAJ (19869) 251 53 12 5 5 8 1 10 8 5 1.99% 1.99% 3.19% 0.4% 3.98% 3.19% 1.99% 1 1 4 3 3 0 0 0.4% 0.4% 1.59% 1.2% 1.2% 0% 0% 0 0%
JHANDIAN KALAN (19870) 565 61 22 2 6 9 0 4 15 12 0.35% 1.06% 1.59% 0% 0.71% 2.65% 2.12% 10 4 4 2 2 0 0 1.77% 0.71% 0.71% 0.35% 0.35% 0% 0% 0 0%
JHANDIAN KHURD (19871) 565 61 22 2 6 9 0 4 15 12 0.35% 1.06% 1.59% 0% 0.71% 2.65% 2.12% 10 4 4 2 2 0 0 1.77% 0.71% 0.71% 0.35% 0.35% 0% 0% 0 0%
JHANGRIAN (19872) 81 24 7 0 1 3 0 0 6 4 0% 1.23% 3.7% 0% 0% 7.41% 4.94% 1 3 1 1 0 0 0 1.23% 3.7% 1.23% 1.23% 0% 0% 0% 1 1.23%
JHINJARI (19873) 126 27 1 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 0% 0.79% 0% 0.79% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.79% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KAHANPUR KHUHI (19874) 119 11 4 0 0 1 0 0 2 3 0% 0% 0.84% 0% 0% 1.68% 2.52% 2 2 0 0 0 0 0 1.68% 1.68% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KALWAN (19875) 478 102 35 3 10 19 1 10 21 21 0.63% 2.09% 3.97% 0.21% 2.09% 4.39% 4.39% 10 4 10 8 1 0 0 2.09% 0.84% 2.09% 1.67% 0.21% 0% 0% 2 0.42%
KANGAR (19876) 202 30 6 0 0 2 0 1 4 3 0% 0% 0.99% 0% 0.5% 1.98% 1.49% 3 2 1 0 0 0 0 1.49% 0.99% 0.5% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KARTARPUR (19877) 313 39 15 1 5 8 0 1 10 4 0.32% 1.6% 2.56% 0% 0.32% 3.19% 1.28% 5 3 6 0 0 0 0 1.6% 0.96% 1.92% 0% 0% 0% 0% 1 0.32%
KARURA (19878) 247 25 14 2 4 6 2 5 7 7 0.81% 1.62% 2.43% 0.81% 2.02% 2.83% 2.83% 2 3 4 0 0 1 1 0.81% 1.21% 1.62% 0% 0% 0.4% 0.4% 3 1.21%
KARURA KHURD (236663) 247 25 14 2 4 6 2 5 7 7 0.81% 1.62% 2.43% 0.81% 2.02% 2.83% 2.83% 2 3 4 0 0 1 1 0.81% 1.21% 1.62% 0% 0% 0.4% 0.4% 3 1.21%
KATTA (19879) 103 15 2 0 0 1 0 1 0 0 0% 0% 0.97% 0% 0.97% 0% 0% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.97% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0.97%
KEEMA BAS KHAD RAJGIRI 518 (19883) 230 30 13 1 2 5 0 11 10 6 0.43% 0.87% 2.17% 0% 4.78% 4.35% 2.61% 1 6 3 2 1 0 0 0.43% 2.61% 1.3% 0.87% 0.43% 0% 0% 0 0%
KHATANA (19880) 100 7 2 1 2 2 1 2 2 1 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 0 0 0 1 0 0 1 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0 0%
KHERA KALMOT (19882) 860 242 76 9 13 28 1 17 30 45 1.05% 1.51% 3.26% 0.12% 1.98% 3.49% 5.23% 32 15 10 9 3 0 0 3.72% 1.74% 1.16% 1.05% 0.35% 0% 0% 7 0.81%
KHERI (19881) 250 40 7 0 0 2 0 0 0 0 0% 0% 0.8% 0% 0% 0% 0% 2 0 0 0 0 0 0 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5 2%
KUMBEWAL (19884) 66 10 1 0 1 1 1 0 1 0 0% 1.52% 1.52% 1.52% 0% 1.52% 0% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 1.52% 0% 0% 0% 0 0%
LAKHNO 401 (19885) 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
LALPUR (19886) 263 43 18 0 2 4 2 10 9 7 0% 0.76% 1.52% 0.76% 3.8% 3.42% 2.66% 4 6 2 3 0 0 0 1.52% 2.28% 0.76% 1.14% 0% 0% 0% 3 1.14%
LASSARI (19887) 159 45 5 0 3 5 3 1 3 1 0% 1.89% 3.14% 1.89% 0.63% 1.89% 0.63% 2 0 0 1 2 0 0 1.26% 0% 0% 0.63% 1.26% 0% 0% 0 0%
LEHRIAN (19888) 134 32 2 0 1 1 0 0 1 0 0% 0.75% 0.75% 0% 0% 0.75% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.75% 0% 0% 0% 0% 1 0.75%
MADHOPUR (19889) 167 14 2 0 0 0 0 1 1 0 0% 0% 0% 0% 0.6% 0.6% 0% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0.6%
MAHANDPUR (19890) 211 21 7 2 2 5 0 2 5 2 0.95% 0.95% 2.37% 0% 0.95% 2.37% 0.95% 1 1 2 1 1 0 0 0.47% 0.47% 0.95% 0.47% 0.47% 0% 0% 1 0.47%
MANKU MAJRA (19891) 417 57 3 0 1 1 0 0 2 0 0% 0.24% 0.24% 0% 0% 0.48% 0% 1 0 1 0 0 0 0 0.24% 0% 0.24% 0% 0% 0% 0% 1 0.24%
MAWA (19892) 205 31 8 0 1 3 0 0 4 0 0% 0.49% 1.46% 0% 0% 1.95% 0% 3 1 1 0 0 0 0 1.46% 0.49% 0.49% 0% 0% 0% 0% 3 1.46%
MIRPUR (19893) 87 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MOTHAPUR (19894) 131 14 1 0 0 0 0 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0.76% 0.76% 0.76% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.76% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MUKARI (19895) 200 28 3 0 0 1 0 0 2 0 0% 0% 0.5% 0% 0% 1% 0% 3 0 0 0 0 0 0 1.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MUNNE (19896) 117 34 7 1 0 1 1 3 3 5 0.85% 0% 0.85% 0.85% 2.56% 2.56% 4.27% 3 2 1 1 0 0 0 2.56% 1.71% 0.85% 0.85% 0% 0% 0% 0 0%
MUSSAPUR (19897) 187 26 9 2 1 3 0 4 4 6 1.07% 0.53% 1.6% 0% 2.14% 2.14% 3.21% 3 1 2 1 1 0 0 1.6% 0.53% 1.07% 0.53% 0.53% 0% 0% 1 0.53%
NALHOTI (19898) 297 47 15 3 3 6 1 11 9 13 1.01% 1.01% 2.02% 0.34% 3.7% 3.03% 4.38% 1 8 1 2 1 1 1 0.34% 2.69% 0.34% 0.67% 0.34% 0.34% 0.34% 0 0%
NALHOTTI UPRLI (19899) 297 47 15 3 3 6 1 11 9 13 1.01% 1.01% 2.02% 0.34% 3.7% 3.03% 4.38% 1 8 1 2 1 1 1 0.34% 2.69% 0.34% 0.67% 0.34% 0.34% 0.34% 0 0%
NANGAL (19900) 127 19 4 2 0 2 0 0 2 2 1.57% 0% 1.57% 0% 0% 1.57% 1.57% 0 4 0 0 0 0 0 0% 3.15% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NANGRAN (19902) 860 242 76 9 13 28 1 17 30 45 1.05% 1.51% 3.26% 0.12% 1.98% 3.49% 5.23% 32 15 10 9 3 0 0 3.72% 1.74% 1.16% 1.05% 0.35% 0% 0% 7 0.81%
NODHE MAJRA(DHAMANA ) (19901) 296 31 7 0 2 2 0 5 3 1 0% 0.68% 0.68% 0% 1.69% 1.01% 0.34% 4 0 3 0 0 0 0 1.35% 0% 1.01% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NURPUR KHURD (19904) 146 21 11 3 2 4 0 4 6 2 2.05% 1.37% 2.74% 0% 2.74% 4.11% 1.37% 2 2 5 0 0 0 0 1.37% 1.37% 3.42% 0% 0% 0% 0% 2 1.37%
NURPUR KHURD UPPERLA (19905) 146 21 11 3 2 4 0 4 6 2 2.05% 1.37% 2.74% 0% 2.74% 4.11% 1.37% 2 2 5 0 0 0 0 1.37% 1.37% 3.42% 0% 0% 0% 0% 2 1.37%
PACHRANDA 397 (19906) 137 40 7 0 3 3 3 2 5 2 0% 2.19% 2.19% 2.19% 1.46% 3.65% 1.46% 1 1 1 3 0 0 0 0.73% 0.73% 0.73% 2.19% 0% 0% 0% 1 0.73%
PALAHTA (19907) 113 16 6 1 1 1 0 2 0 3 0.88% 0.88% 0.88% 0% 1.77% 0% 2.65% 2 1 0 1 0 0 0 1.77% 0.88% 0% 0.88% 0% 0% 0% 2 1.77%
RAIPUR (19908) 115 40 3 0 2 2 0 0 2 0 0% 1.74% 1.74% 0% 0% 1.74% 0% 0 0 2 0 0 0 0 0% 0% 1.74% 0% 0% 0% 0% 1 0.87%
RAIPUR(415) (236661) 119 17 2 0 1 1 0 1 1 2 0% 0.84% 0.84% 0% 0.84% 0.84% 1.68% 0 1 0 1 0 0 0 0% 0.84% 0% 0.84% 0% 0% 0% 0 0%
RAISARA (19909) 45 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.22% 1 0 0 0 0 0 0 2.22% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RAJGIRI (19910) 230 30 13 1 2 5 0 11 10 6 0.43% 0.87% 2.17% 0% 4.78% 4.35% 2.61% 1 6 3 2 1 0 0 0.43% 2.61% 1.3% 0.87% 0.43% 0% 0% 0 0%
RAMPUR KALAN (19911) 199 38 11 2 2 6 1 0 9 0 1.01% 1.01% 3.02% 0.5% 0% 4.52% 0% 3 4 3 0 0 0 0 1.51% 2.01% 1.51% 0% 0% 0% 0% 1 0.5%
RAMPUR THODA (19912) 199 38 11 2 2 6 1 0 9 0 1.01% 1.01% 3.02% 0.5% 0% 4.52% 0% 3 4 3 0 0 0 0 1.51% 2.01% 1.51% 0% 0% 0% 0% 1 0.5%
RAOLI (19913) 163 13 3 0 0 1 0 3 2 3 0% 0% 0.61% 0% 1.84% 1.23% 1.84% 0 0 3 0 0 0 0 0% 0% 1.84% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RURE MAJRA (19914) 133 24 10 0 0 1 0 0 3 1 0% 0% 0.75% 0% 0% 2.26% 0.75% 5 0 0 0 0 0 0 3.76% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5 3.76%
SABOUR (19915) 417 57 3 0 1 1 0 0 2 0 0% 0.24% 0.24% 0% 0% 0.48% 0% 1 0 1 0 0 0 0 0.24% 0% 0.24% 0% 0% 0% 0% 1 0.24%
SAIDPUR (19916) 150 32 1 0 1 1 0 1 1 0 0% 0.67% 0.67% 0% 0.67% 0.67% 0% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0.67% 0% 0% 0% 0 0%
SAKHPUR (19918) 147 28 10 0 2 5 1 0 8 8 0% 1.36% 3.4% 0.68% 0% 5.44% 5.44% 2 4 3 0 1 0 0 1.36% 2.72% 2.04% 0% 0.68% 0% 0% 0 0%
SAMIROWAL (19919) 179 26 10 0 3 5 3 8 6 8 0% 1.68% 2.79% 1.68% 4.47% 3.35% 4.47% 1 2 2 1 0 3 0 0.56% 1.12% 1.12% 0.56% 0% 1.68% 0% 1 0.56%
SAMUNDRIAN (19920) 205 35 12 4 1 6 0 6 8 9 1.95% 0.49% 2.93% 0% 2.93% 3.9% 4.39% 2 2 4 4 0 0 0 0.98% 0.98% 1.95% 1.95% 0% 0% 0% 0 0%
SANDOYA (19921) 87 26 5 0 1 1 0 4 1 4 0% 1.15% 1.15% 0% 4.6% 1.15% 4.6% 1 3 0 1 0 0 0 1.15% 3.45% 0% 1.15% 0% 0% 0% 0 0%
SANGATPUR (19922) 150 32 1 0 1 1 0 1 1 0 0% 0.67% 0.67% 0% 0.67% 0.67% 0% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0.67% 0% 0% 0% 0 0%
SAPALWAN (236664) 61 12 2 0 0 0 0 0 2 1 0% 0% 0% 0% 0% 3.28% 1.64% 1 1 0 0 0 0 0 1.64% 1.64% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SARAI (19923) 123 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 0.81% 0% 0% 1 0 0 0 0 0 0 0.81% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SARTHALI (19924) 248 67 12 0 4 5 0 8 2 10 0% 1.61% 2.02% 0% 3.23% 0.81% 4.03% 1 8 1 1 1 0 0 0.4% 3.23% 0.4% 0.4% 0.4% 0% 0% 0 0%
SASKAUR (19925) 171 16 2 0 0 2 0 1 2 1 0% 0% 1.17% 0% 0.58% 1.17% 0.58% 0 1 0 1 0 0 0 0% 0.58% 0% 0.58% 0% 0% 0% 0 0%
SAUPUR (19926) 98 20 11 0 1 4 0 0 2 8 0% 1.02% 4.08% 0% 0% 2.04% 8.16% 3 4 0 1 0 0 0 3.06% 4.08% 0% 1.02% 0% 0% 0% 3 3.06%
SEKHPUR 411 (19928) 75 14 3 0 0 2 0 1 2 1 0% 0% 2.67% 0% 1.33% 2.67% 1.33% 1 1 1 0 0 0 0 1.33% 1.33% 1.33% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SHAHPUR BELA (19927) 40 5 2 0 0 2 0 1 1 1 0% 0% 5% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 1 0 0 1 0 0 0 2.5% 0% 0% 2.5% 0% 0% 0% 0 0%
SIMBAL MAJRA (19929) 216 31 4 1 1 2 0 2 3 1 0.46% 0.46% 0.93% 0% 0.93% 1.39% 0.46% 2 0 1 0 1 0 0 0.93% 0% 0.46% 0% 0.46% 0% 0% 0 0%
SINGHPUR (19930) 239 35 12 0 0 2 0 5 5 10 0% 0% 0.84% 0% 2.09% 2.09% 4.18% 3 5 3 0 0 0 0 1.26% 2.09% 1.26% 0% 0% 0% 0% 1 0.42%
SUKHE MAJRA (19931) 64 8 3 0 1 2 0 0 3 1 0% 1.56% 3.12% 0% 0% 4.69% 1.56% 1 0 2 0 0 0 0 1.56% 0% 3.12% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Saini Majra 395 (276146) 323 52 8 1 1 5 0 4 5 0 0.31% 0.31% 1.55% 0% 1.24% 1.55% 0% 2 1 4 0 0 0 0 0.62% 0.31% 1.24% 0% 0% 0% 0% 1 0.31%
TAKHATGARH (19932) 540 73 14 2 6 8 1 8 8 8 0.37% 1.11% 1.48% 0.19% 1.48% 1.48% 1.48% 2 3 5 0 1 1 1 0.37% 0.56% 0.93% 0% 0.19% 0.19% 0.19% 1 0.19%
TAPPRIAN (19933) 540 73 14 2 6 8 1 8 8 8 0.37% 1.11% 1.48% 0.19% 1.48% 1.48% 1.48% 2 3 5 0 1 1 1 0.37% 0.56% 0.93% 0% 0.19% 0.19% 0.19% 1 0.19%
TEDEWALI PATTI (19934) 315 62 26 1 2 8 0 5 18 8 0.32% 0.63% 2.54% 0% 1.59% 5.71% 2.54% 13 6 3 2 0 0 0 4.13% 1.9% 0.95% 0.63% 0% 0% 0% 2 0.63%
THANA (19935) 319 66 13 0 5 8 0 7 9 11 0% 1.57% 2.51% 0% 2.19% 2.82% 3.45% 2 2 4 3 2 0 0 0.63% 0.63% 1.25% 0.94% 0.63% 0% 0% 0 0%
TIBA NANGAL (19936) 233 54 26 3 3 10 0 6 13 7 1.29% 1.29% 4.29% 0% 2.58% 5.58% 3% 4 5 6 1 0 1 0 1.72% 2.15% 2.58% 0.43% 0% 0.43% 0% 9 3.86%
TIBA TAPPRIAN (19937) 241 29 11 5 1 3 0 0 4 2 2.07% 0.41% 1.24% 0% 0% 1.66% 0.83% 3 1 2 1 0 0 0 1.24% 0.41% 0.83% 0.41% 0% 0% 0% 4 1.66%
USMANPUR (19938) 141 19 7 0 1 5 0 5 2 5 0% 0.71% 3.55% 0% 3.55% 1.42% 3.55% 2 2 1 1 1 0 0 1.42% 1.42% 0.71% 0.71% 0.71% 0% 0% 0 0%
USMANPUR UPERLA (19939) 141 19 7 0 1 5 0 5 2 5 0% 0.71% 3.55% 0% 3.55% 1.42% 3.55% 2 2 1 1 1 0 0 1.42% 1.42% 0.71% 0.71% 0.71% 0% 0% 0 0%