Deprived Female Headed Households

State : PUNJAB (3) >> District : PATIALA (41) >> Block : PATIALA (327)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AMAM NAGAR (19201) 363 32 12 1 2 3 0 9 8 12 0.28% 0.55% 0.83% 0% 2.48% 2.2% 3.31% 2 2 5 1 2 0 0 0.55% 0.55% 1.38% 0.28% 0.55% 0% 0% 0 0%
AMAMPURA (18802) 163 21 4 0 0 2 0 0 3 3 0% 0% 1.23% 0% 0% 1.84% 1.84% 1 2 1 0 0 0 0 0.61% 1.23% 0.61% 0% 0% 0% 0% 0 0%
ASHABPURA (18803) 62 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
ASSE MAJRA (18804) 136 14 4 0 1 1 0 3 2 2 0% 0.74% 0.74% 0% 2.21% 1.47% 1.47% 1 2 0 1 0 0 0 0.74% 1.47% 0% 0.74% 0% 0% 0% 0 0%
Aman Bihar (277550) 218 32 9 0 0 1 0 8 6 3 0% 0% 0.46% 0% 3.67% 2.75% 1.38% 1 4 3 0 0 0 0 0.46% 1.83% 1.38% 0% 0% 0% 0% 1 0.46%
BALIPUR (18900) 71 8 4 0 0 0 0 4 2 4 0% 0% 0% 0% 5.63% 2.82% 5.63% 0 2 2 0 0 0 0 0% 2.82% 2.82% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BARAN (18805) 647 94 9 0 1 4 0 4 5 6 0% 0.15% 0.62% 0% 0.62% 0.77% 0.93% 2 4 2 1 0 0 0 0.31% 0.62% 0.31% 0.15% 0% 0% 0% 0 0%
BARSAT (18806) 292 71 14 0 4 5 0 11 10 13 0% 1.37% 1.71% 0% 3.77% 3.42% 4.45% 0 5 6 0 3 0 0 0% 1.71% 2.05% 0% 1.03% 0% 0% 0 0%
BATHOI KALAN (19206) 340 17 7 0 1 3 1 4 6 3 0% 0.29% 0.88% 0.29% 1.18% 1.76% 0.88% 1 0 3 2 0 0 0 0.29% 0% 0.88% 0.59% 0% 0% 0% 1 0.29%
BATHOI KHURD (19207) 401 29 11 0 1 3 0 4 6 10 0% 0.25% 0.75% 0% 1% 1.5% 2.49% 4 3 3 0 1 0 0 1% 0.75% 0.75% 0% 0.25% 0% 0% 0 0%
BHAGWAN PURA (244239) 277 36 14 0 2 3 0 2 7 11 0% 0.72% 1.08% 0% 0.72% 2.53% 3.97% 6 5 3 0 0 0 0 2.17% 1.81% 1.08% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHANRA (19209) 445 86 35 2 4 8 0 14 26 23 0.45% 0.9% 1.8% 0% 3.15% 5.84% 5.17% 6 8 17 1 0 0 0 1.35% 1.8% 3.82% 0.22% 0% 0% 0% 3 0.67%
BHANRI (19210) 333 32 11 0 1 3 0 4 6 9 0% 0.3% 0.9% 0% 1.2% 1.8% 2.7% 4 3 3 1 0 0 0 1.2% 0.9% 0.9% 0.3% 0% 0% 0% 0 0%
BHEDPURA (18809) 251 42 12 0 1 2 0 6 5 10 0% 0.4% 0.8% 0% 2.39% 1.99% 3.98% 4 2 4 1 0 0 0 1.59% 0.8% 1.59% 0.4% 0% 0% 0% 1 0.4%
BIBIPUR (19211) 289 24 7 0 1 3 0 2 6 5 0% 0.35% 1.04% 0% 0.69% 2.08% 1.73% 1 2 4 0 0 0 0 0.35% 0.69% 1.38% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BIBIPUR (18810) 226 37 13 0 0 0 0 0 7 8 0% 0% 0% 0% 0% 3.1% 3.54% 5 5 0 0 0 0 0 2.21% 2.21% 0% 0% 0% 0% 0% 3 1.33%
BIR BAHADURGARH (18811) 85 14 2 0 1 1 0 1 2 2 0% 1.18% 1.18% 0% 1.18% 2.35% 2.35% 0 1 0 0 1 0 0 0% 1.18% 0% 0% 1.18% 0% 0% 0 0%
BIR KHERI GUJARAN (244241) 127 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0.79%
BISHANPUR CHHANA (18813) 91 9 3 0 0 0 0 3 1 3 0% 0% 0% 0% 3.3% 1.1% 3.3% 0 2 1 0 0 0 0 0% 2.2% 1.1% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BIVIPUR (18305) 169 20 9 0 0 0 0 4 4 6 0% 0% 0% 0% 2.37% 2.37% 3.55% 2 0 4 0 0 0 0 1.18% 0% 2.37% 0% 0% 0% 0% 3 1.78%
Babu Singh Colony (260796) 395 42 2 1 0 1 0 1 1 1 0.25% 0% 0.25% 0% 0.25% 0.25% 0.25% 1 0 0 1 0 0 0 0.25% 0% 0% 0.25% 0% 0% 0% 0 0%
CHALLELA (18815) 554 76 17 2 4 9 0 11 10 13 0.36% 0.72% 1.62% 0% 1.99% 1.81% 2.35% 2 5 5 4 0 1 0 0.36% 0.9% 0.9% 0.72% 0% 0.18% 0% 0 0%
CHUHARPUR JATTAN (19219) 86 6 1 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 0% 1.16% 0% 1.16% 0 1 0 0 0 0 0 0% 1.16% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHUHARPUR KALAN (18817) 171 25 12 4 1 2 0 9 6 12 2.34% 0.58% 1.17% 0% 5.26% 3.51% 7.02% 1 5 3 1 2 0 0 0.58% 2.92% 1.75% 0.58% 1.17% 0% 0% 0 0%
CHUHARPUR MARASIAN (18818) 64 11 4 0 0 0 0 4 3 4 0% 0% 0% 0% 6.25% 4.69% 6.25% 0 1 3 0 0 0 0 0% 1.56% 4.69% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Carriar Inclave (277551) 218 32 9 0 0 1 0 8 6 3 0% 0% 0.46% 0% 3.67% 2.75% 1.38% 1 4 3 0 0 0 0 0.46% 1.83% 1.38% 0% 0% 0% 0% 1 0.46%
Channa khoti (260798) 190 14 3 0 0 0 0 2 1 3 0% 0% 0% 0% 1.05% 0.53% 1.58% 1 1 1 0 0 0 0 0.53% 0.53% 0.53% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DADHERA (18829) 233 34 12 0 0 2 0 7 8 11 0% 0% 0.86% 0% 3% 3.43% 4.72% 3 3 5 1 0 0 0 1.29% 1.29% 2.15% 0.43% 0% 0% 0% 0 0%
DAROLA (19225) 172 7 6 0 1 2 0 4 4 5 0% 0.58% 1.16% 0% 2.33% 2.33% 2.91% 0 3 2 1 0 0 0 0% 1.74% 1.16% 0.58% 0% 0% 0% 0 0%
DAROLI (19226) 162 7 3 0 1 2 0 2 3 2 0% 0.62% 1.23% 0% 1.23% 1.85% 1.23% 0 0 2 1 0 0 0 0% 0% 1.23% 0.62% 0% 0% 0% 0 0%
DASHMESH NAGAR (19227) 401 29 11 0 1 3 0 4 6 10 0% 0.25% 0.75% 0% 1% 1.5% 2.49% 4 3 3 0 1 0 0 1% 0.75% 0.75% 0% 0.25% 0% 0% 0 0%
DEVI NAGAR (19229) 119 5 2 0 0 0 0 2 2 2 0% 0% 0% 0% 1.68% 1.68% 1.68% 0 0 2 0 0 0 0 0% 0% 1.68% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DHABLAN (18819) 444 34 7 0 0 2 0 5 4 7 0% 0% 0.45% 0% 1.13% 0.9% 1.58% 1 2 3 1 0 0 0 0.23% 0.45% 0.68% 0.23% 0% 0% 0% 0 0%
DHAKRABBA (18822) 176 37 10 2 1 3 0 5 7 8 1.14% 0.57% 1.7% 0% 2.84% 3.98% 4.55% 2 3 4 0 0 1 0 1.14% 1.7% 2.27% 0% 0% 0.57% 0% 0 0%
DHAMO MAJRA (18823) 318 29 4 0 1 2 0 1 3 4 0% 0.31% 0.63% 0% 0.31% 0.94% 1.26% 0 3 0 0 1 0 0 0% 0.94% 0% 0% 0.31% 0% 0% 0 0%
DHARAMHERI (19231) 212 31 7 0 2 4 0 1 4 6 0% 0.94% 1.89% 0% 0.47% 1.89% 2.83% 2 2 1 2 0 0 0 0.94% 0.94% 0.47% 0.94% 0% 0% 0% 0 0%
DHARAMKOT (19232) 88 16 4 0 1 1 0 2 3 4 0% 1.14% 1.14% 0% 2.27% 3.41% 4.55% 0 3 0 0 1 0 0 0% 3.41% 0% 0% 1.14% 0% 0% 0 0%
DHARAMKOT (18824) 71 8 4 0 0 0 0 4 2 4 0% 0% 0% 0% 5.63% 2.82% 5.63% 0 2 2 0 0 0 0 0% 2.82% 2.82% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DILAWARPUR (18826) 67 5 3 3 0 1 0 2 2 2 4.48% 0% 1.49% 0% 2.99% 2.99% 2.99% 0 1 0 2 0 0 0 0% 1.49% 0% 2.99% 0% 0% 0% 0 0%
DUDHAR (19234) 211 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DUGHAT (18827) 139 21 3 0 0 1 0 3 1 3 0% 0% 0.72% 0% 2.16% 0.72% 2.16% 0 1 2 0 0 0 0 0% 0.72% 1.44% 0% 0% 0% 0% 0 0%
FARIDPUR (18830) 96 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
FATEHPUR (18831) 152 27 3 1 0 0 0 2 1 3 0.66% 0% 0% 0% 1.32% 0.66% 1.97% 0 2 1 0 0 0 0 0% 1.32% 0.66% 0% 0% 0% 0% 0 0%
FATEHPUR NAWAN (244256) 382 60 15 0 2 5 0 11 11 13 0% 0.52% 1.31% 0% 2.88% 2.88% 3.4% 2 3 7 2 1 0 0 0.52% 0.79% 1.83% 0.52% 0.26% 0% 0% 0 0%
GAJJU MAJRA (18833) 320 59 10 1 0 3 0 7 4 8 0.31% 0% 0.94% 0% 2.19% 1.25% 2.5% 2 3 1 3 0 0 0 0.62% 0.94% 0.31% 0.94% 0% 0% 0% 1 0.31%
GAUNSPUR (18834) 64 20 1 0 1 1 0 0 1 0 0% 1.56% 1.56% 0% 0% 1.56% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 1.56% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Green Park (277563) 541 76 9 0 1 1 0 7 6 8 0% 0.18% 0.18% 0% 1.29% 1.11% 1.48% 1 3 4 1 0 0 0 0.18% 0.55% 0.74% 0.18% 0% 0% 0% 0 0%
HAJI MAJRA (19239) 89 7 1 0 1 1 0 1 1 1 0% 1.12% 1.12% 0% 1.12% 1.12% 1.12% 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 1.12% 0% 0% 0 0%
HARDASPUR (18835) 316 62 18 1 1 3 0 16 12 15 0.32% 0.32% 0.95% 0% 5.06% 3.8% 4.75% 2 5 8 3 0 0 0 0.63% 1.58% 2.53% 0.95% 0% 0% 0% 0 0%
HARGOBIND COLONY (244260) 85 14 2 0 1 1 0 1 2 2 0% 1.18% 1.18% 0% 1.18% 2.35% 2.35% 0 1 0 0 1 0 0 0% 1.18% 0% 0% 1.18% 0% 0% 0 0%
HARI NAGAR KHERKI (19240) 311 32 12 0 0 0 0 6 8 10 0% 0% 0% 0% 1.93% 2.57% 3.22% 3 6 3 0 0 0 0 0.96% 1.93% 0.96% 0% 0% 0% 0% 0 0%
HARI PUR (244244) 128 13 4 0 2 2 0 0 2 2 0% 1.56% 1.56% 0% 0% 1.56% 1.56% 2 0 2 0 0 0 0 1.56% 0% 1.56% 0% 0% 0% 0% 0 0%
HARKRISHAN PURA / BAKSHIWALA (18836) 382 60 15 0 2 5 0 11 11 13 0% 0.52% 1.31% 0% 2.88% 2.88% 3.4% 2 3 7 2 1 0 0 0.52% 0.79% 1.83% 0.52% 0.26% 0% 0% 0 0%
HIRA COLONY (18838) 85 14 2 0 1 1 0 1 2 2 0% 1.18% 1.18% 0% 1.18% 2.35% 2.35% 0 1 0 0 1 0 0 0% 1.18% 0% 0% 1.18% 0% 0% 0 0%
HIRDAPUR (18839) 133 18 1 0 0 1 0 1 1 1 0% 0% 0.75% 0% 0.75% 0.75% 0.75% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0.75% 0% 0% 0% 0 0%
INDERPUR (18840) 92 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JAHLAN (18843) 390 42 21 11 2 3 2 9 13 19 2.82% 0.51% 0.77% 0.51% 2.31% 3.33% 4.87% 4 8 3 3 1 1 1 1.03% 2.05% 0.77% 0.77% 0.26% 0.26% 0.26% 0 0%
JALAL KHERA (19243) 92 4 2 1 2 2 0 2 2 1 1.09% 2.17% 2.17% 0% 2.17% 2.17% 1.09% 0 0 0 1 0 1 0 0% 0% 0% 1.09% 0% 1.09% 0% 0 0%
JASSOWAL (18842) 218 32 9 0 0 1 0 8 6 3 0% 0% 0.46% 0% 3.67% 2.75% 1.38% 1 4 3 0 0 0 0 0.46% 1.83% 1.38% 0% 0% 0% 0% 1 0.46%
KAKRALA (18844) 178 26 10 1 3 3 1 6 7 5 0.56% 1.69% 1.69% 0.56% 3.37% 3.93% 2.81% 2 3 3 1 1 0 0 1.12% 1.69% 1.69% 0.56% 0.56% 0% 0% 0 0%
KALAR BHAINI (18946) 259 19 3 1 0 2 0 0 3 2 0.39% 0% 0.77% 0% 0% 1.16% 0.77% 0 1 2 0 0 0 0 0% 0.39% 0.77% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KALWA (18845) 219 23 2 0 0 0 0 2 2 2 0% 0% 0% 0% 0.91% 0.91% 0.91% 0 0 2 0 0 0 0 0% 0% 0.91% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KALYAN (18846) 395 60 16 1 2 4 0 7 11 15 0.25% 0.51% 1.01% 0% 1.77% 2.78% 3.8% 4 2 8 2 0 0 0 1.01% 0.51% 2.03% 0.51% 0% 0% 0% 0 0%
KARAMGARH (244258) 422 25 6 2 1 4 0 5 6 6 0.47% 0.24% 0.95% 0% 1.18% 1.42% 1.42% 0 0 2 3 0 1 0 0% 0% 0.47% 0.71% 0% 0.24% 0% 0 0%
KARHALI (19251) 572 72 29 0 7 12 1 13 20 29 0% 1.22% 2.1% 0.17% 2.27% 3.5% 5.07% 3 11 7 4 4 0 0 0.52% 1.92% 1.22% 0.7% 0.7% 0% 0% 0 0%
KASBA RURKI (18848) 1747 128 14 0 3 6 0 3 8 6 0% 0.17% 0.34% 0% 0.17% 0.46% 0.34% 3 6 2 0 1 0 0 0.17% 0.34% 0.11% 0% 0.06% 0% 0% 2 0.11%
KASIANA (18849) 317 35 11 1 5 7 1 5 7 10 0.32% 1.58% 2.21% 0.32% 1.58% 2.21% 3.15% 3 1 1 4 0 2 0 0.95% 0.32% 0.32% 1.26% 0% 0.63% 0% 0 0%
KATHMATHI (18850) 207 23 7 0 0 1 0 5 4 7 0% 0% 0.48% 0% 2.42% 1.93% 3.38% 1 3 2 1 0 0 0 0.48% 1.45% 0.97% 0.48% 0% 0% 0% 0 0%
KHARABGARH (18348) 192 19 7 0 0 1 0 0 5 5 0% 0% 0.52% 0% 0% 2.6% 2.6% 2 3 1 0 0 0 0 1.04% 1.56% 0.52% 0% 0% 0% 0% 1 0.52%
KHERA JATTAN (19256) 181 18 4 0 1 3 0 1 3 3 0% 0.55% 1.66% 0% 0.55% 1.66% 1.66% 1 0 2 1 0 0 0 0.55% 0% 1.1% 0.55% 0% 0% 0% 0 0%
KHERI BARNA (19254) 190 26 9 0 0 3 0 5 7 9 0% 0% 1.58% 0% 2.63% 3.68% 4.74% 0 4 4 1 0 0 0 0% 2.11% 2.11% 0.53% 0% 0% 0% 0 0%
KHERI GAURIAN (18852) 323 50 3 0 3 3 0 2 3 1 0% 0.93% 0.93% 0% 0.62% 0.93% 0.31% 0 0 1 1 1 0 0 0% 0% 0.31% 0.31% 0.31% 0% 0% 0 0%
KHERI GUJRAN (19255) 177 10 1 0 0 1 0 0 1 0 0% 0% 0.56% 0% 0% 0.56% 0% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.56% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHERI MALLAN (18853) 244 14 5 0 1 3 0 1 5 4 0% 0.41% 1.23% 0% 0.41% 2.05% 1.64% 0 2 2 1 0 0 0 0% 0.82% 0.82% 0.41% 0% 0% 0% 0 0%
KHERI MANIAN (18854) 149 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0.67% 0.67% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.67% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHERI MUSLMANI (18855) 175 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHUSROPUR (19258) 79 18 13 4 0 2 0 11 3 13 5.06% 0% 2.53% 0% 13.92% 3.8% 16.46% 1 6 4 2 0 0 0 1.27% 7.59% 5.06% 2.53% 0% 0% 0% 0 0%
KUKA (18856) 153 7 2 0 0 0 0 2 0 2 0% 0% 0% 0% 1.31% 0% 1.31% 0 2 0 0 0 0 0 0% 1.31% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
Kartarpur (277560) 239 33 20 0 3 7 0 5 8 17 0% 1.26% 2.93% 0% 2.09% 3.35% 7.11% 5 9 3 2 0 0 0 2.09% 3.77% 1.26% 0.84% 0% 0% 0% 1 0.42%
LACHKANI (18857) 388 60 10 0 0 1 0 6 3 8 0% 0% 0.26% 0% 1.55% 0.77% 2.06% 3 6 1 0 0 0 0 0.77% 1.55% 0.26% 0% 0% 0% 0% 0 0%
LALUCHHI (18858) 566 81 21 0 6 13 0 7 13 12 0% 1.06% 2.3% 0% 1.24% 2.3% 2.12% 5 3 9 2 1 0 0 0.88% 0.53% 1.59% 0.35% 0.18% 0% 0% 1 0.18%
LANG (18859) 765 80 16 1 3 6 0 8 11 12 0.13% 0.39% 0.78% 0% 1.05% 1.44% 1.57% 3 5 6 0 2 0 0 0.39% 0.65% 0.78% 0% 0.26% 0% 0% 0 0%
LANGROI (19262) 276 28 7 0 0 1 0 6 6 5 0% 0% 0.36% 0% 2.17% 2.17% 1.81% 1 2 3 1 0 0 0 0.36% 0.72% 1.09% 0.36% 0% 0% 0% 0 0%
MADO MAJRA (19263) 157 8 6 1 4 4 0 5 5 3 0.64% 2.55% 2.55% 0% 3.18% 3.18% 1.91% 1 0 1 2 2 0 0 0.64% 0% 0.64% 1.27% 1.27% 0% 0% 0 0%
MAJRI (244261) 85 14 2 0 1 1 0 1 2 2 0% 1.18% 1.18% 0% 1.18% 2.35% 2.35% 0 1 0 0 1 0 0 0% 1.18% 0% 0% 1.18% 0% 0% 0 0%
MAJRI AKALIAN (18860) 182 23 7 1 4 5 0 3 7 3 0.55% 2.2% 2.75% 0% 1.65% 3.85% 1.65% 0 1 4 1 1 0 0 0% 0.55% 2.2% 0.55% 0.55% 0% 0% 0 0%
MALO MAJRA (18861) 188 10 1 0 0 1 0 1 1 1 0% 0% 0.53% 0% 0.53% 0.53% 0.53% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0.53% 0% 0% 0% 0 0%
MAVI SAPPAN (19268) 274 41 30 5 4 7 4 14 16 30 1.82% 1.46% 2.55% 1.46% 5.11% 5.84% 10.95% 6 10 8 2 3 0 1 2.19% 3.65% 2.92% 0.73% 1.09% 0% 0.36% 0 0%
MEHMADPUR (18863) 155 16 7 0 1 2 0 3 5 7 0% 0.65% 1.29% 0% 1.94% 3.23% 4.52% 0 4 2 1 0 0 0 0% 2.58% 1.29% 0.65% 0% 0% 0% 0 0%
MIRZAPUR (18865) 89 10 5 0 0 0 0 2 2 3 0% 0% 0% 0% 2.25% 2.25% 3.37% 1 0 2 0 0 0 0 1.12% 0% 2.25% 0% 0% 0% 0% 2 2.25%
MOOND KHERA (18868) 182 30 5 0 0 0 0 5 2 5 0% 0% 0% 0% 2.75% 1.1% 2.75% 0 3 2 0 0 0 0 0% 1.65% 1.1% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NANDPUR KESHO (18870) 293 33 9 5 2 4 0 5 5 9 1.71% 0.68% 1.37% 0% 1.71% 1.71% 3.07% 0 3 2 2 2 0 0 0% 1.02% 0.68% 0.68% 0.68% 0% 0% 0 0%
NAWAN BAHADARGARH (18288) 85 14 2 0 1 1 0 1 2 2 0% 1.18% 1.18% 0% 1.18% 2.35% 2.35% 0 1 0 0 1 0 0 0% 1.18% 0% 0% 1.18% 0% 0% 0 0%
NAWAN BARAN (260769) 647 94 9 0 1 4 0 4 5 6 0% 0.15% 0.62% 0% 0.62% 0.77% 0.93% 2 4 2 1 0 0 0 0.31% 0.62% 0.31% 0.15% 0% 0% 0% 0 0%
NEW DAKALA (244247) 835 127 28 0 3 9 0 21 16 25 0% 0.36% 1.08% 0% 2.51% 1.92% 2.99% 4 10 9 2 3 0 0 0.48% 1.2% 1.08% 0.24% 0.36% 0% 0% 0 0%
New Laluchhi (260799) 566 81 21 0 6 13 0 7 13 12 0% 1.06% 2.3% 0% 1.24% 2.3% 2.12% 5 3 9 2 1 0 0 0.88% 0.53% 1.59% 0.35% 0.18% 0% 0% 1 0.18%
New Rauni (260800) 488 49 18 0 1 6 0 5 11 15 0% 0.2% 1.23% 0% 1.02% 2.25% 3.07% 4 8 2 3 0 0 0 0.82% 1.64% 0.41% 0.61% 0% 0% 0% 1 0.2%
PAHARPUR (18872) 249 22 6 1 1 2 0 4 4 5 0.4% 0.4% 0.8% 0% 1.61% 1.61% 2.01% 1 1 3 0 1 0 0 0.4% 0.4% 1.2% 0% 0.4% 0% 0% 0 0%
PEER COLONY (244262) 85 14 2 0 1 1 0 1 2 2 0% 1.18% 1.18% 0% 1.18% 2.35% 2.35% 0 1 0 0 1 0 0 0% 1.18% 0% 0% 1.18% 0% 0% 0 0%
PHAGAN MAJRA (18873) 422 25 6 2 1 4 0 5 6 6 0.47% 0.24% 0.95% 0% 1.18% 1.42% 1.42% 0 0 2 3 0 1 0 0% 0% 0.47% 0.71% 0% 0.24% 0% 0 0%
PURBIAN COLONY (244257) 395 60 16 1 2 4 0 7 11 15 0.25% 0.51% 1.01% 0% 1.77% 2.78% 3.8% 4 2 8 2 0 0 0 1.01% 0.51% 2.03% 0.51% 0% 0% 0% 0 0%
RAJ GARH (18876) 408 42 6 0 3 3 0 1 4 4 0% 0.74% 0.74% 0% 0.25% 0.98% 0.98% 2 1 1 2 0 0 0 0.49% 0.25% 0.25% 0.49% 0% 0% 0% 0 0%
RAKHRA (18877) 465 45 13 0 4 10 0 3 9 13 0% 0.86% 2.15% 0% 0.65% 1.94% 2.8% 2 3 2 5 1 0 0 0.43% 0.65% 0.43% 1.08% 0.22% 0% 0% 0 0%
RAMGARH (19279) 207 28 2 0 0 1 0 2 1 2 0% 0% 0.48% 0% 0.97% 0.48% 0.97% 0 0 2 0 0 0 0 0% 0% 0.97% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RANBIRPURA (18878) 483 68 12 0 4 5 1 3 6 8 0% 0.83% 1.04% 0.21% 0.62% 1.24% 1.66% 4 3 3 2 0 0 0 0.83% 0.62% 0.62% 0.41% 0% 0% 0% 0 0%
RANDHAWA (19280) 199 23 8 0 1 2 0 7 5 7 0% 0.5% 1.01% 0% 3.52% 2.51% 3.52% 0 4 2 2 0 0 0 0% 2.01% 1.01% 1.01% 0% 0% 0% 0 0%
RANJIT NAGAR (244259) 583 79 5 1 2 2 0 0 3 3 0.17% 0.34% 0.34% 0% 0% 0.51% 0.51% 3 0 0 2 0 0 0 0.51% 0% 0% 0.34% 0% 0% 0% 0 0%
RAUNI (18880) 488 49 18 0 1 6 0 5 11 15 0% 0.2% 1.23% 0% 1.02% 2.25% 3.07% 4 8 2 3 0 0 0 0.82% 1.64% 0.41% 0.61% 0% 0% 0% 1 0.2%
RAUNI JHUGIAN (18881) 488 49 18 0 1 6 0 5 11 15 0% 0.2% 1.23% 0% 1.02% 2.25% 3.07% 4 8 2 3 0 0 0 0.82% 1.64% 0.41% 0.61% 0% 0% 0% 1 0.2%
RONGLA (18883) 202 36 8 0 2 5 1 5 6 7 0% 0.99% 2.48% 0.5% 2.48% 2.97% 3.47% 0 3 1 3 1 0 0 0% 1.49% 0.5% 1.49% 0.5% 0% 0% 0 0%
RORGARH (18884) 315 36 8 2 0 3 0 4 3 5 0.63% 0% 0.95% 0% 1.27% 0.95% 1.59% 1 1 2 2 0 0 0 0.32% 0.32% 0.63% 0.63% 0% 0% 0% 2 0.63%
SADARPUR (18885) 105 6 3 0 0 0 0 3 3 3 0% 0% 0% 0% 2.86% 2.86% 2.86% 0 0 3 0 0 0 0 0% 0% 2.86% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SAIFDIPUR (18886) 123 11 5 5 2 3 0 1 3 0 4.07% 1.63% 2.44% 0% 0.81% 2.44% 0% 2 0 0 3 0 0 0 1.63% 0% 0% 2.44% 0% 0% 0% 0 0%
SAINI MAJRA (18887) 313 39 4 0 1 1 0 1 2 3 0% 0.32% 0.32% 0% 0.32% 0.64% 0.96% 2 1 0 1 0 0 0 0.64% 0.32% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0 0%
SASSI BRAHAMANA (19288) 128 13 4 0 2 2 0 0 2 2 0% 1.56% 1.56% 0% 0% 1.56% 1.56% 2 0 2 0 0 0 0 1.56% 0% 1.56% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SAWAJPUR PURANA (19289) 282 46 13 7 0 1 0 11 9 13 2.48% 0% 0.35% 0% 3.9% 3.19% 4.61% 0 2 7 4 0 0 0 0% 0.71% 2.48% 1.42% 0% 0% 0% 0 0%
SAWAJPUR(NAWAN) (19290) 282 46 13 7 0 1 0 11 9 13 2.48% 0% 0.35% 0% 3.9% 3.19% 4.61% 0 2 7 4 0 0 0 0% 0.71% 2.48% 1.42% 0% 0% 0% 0 0%
SEKHUPUR KAMBOAN (18891) 622 49 7 1 3 4 0 1 7 6 0.16% 0.48% 0.64% 0% 0.16% 1.13% 0.96% 0 3 1 2 1 0 0 0% 0.48% 0.16% 0.32% 0.16% 0% 0% 0 0%
SEKHUPURA (18890) 234 20 9 1 0 0 0 1 8 8 0.43% 0% 0% 0% 0.43% 3.42% 3.42% 2 5 2 0 0 0 0 0.85% 2.14% 0.85% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SENSARWAL (18889) 156 12 6 0 0 1 0 2 3 6 0% 0% 0.64% 0% 1.28% 1.92% 3.85% 2 2 2 0 0 0 0 1.28% 1.28% 1.28% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SEONA (18892) 583 79 5 1 2 2 0 0 3 3 0.17% 0.34% 0.34% 0% 0% 0.51% 0.51% 3 0 0 2 0 0 0 0.51% 0% 0% 0.34% 0% 0% 0% 0 0%
SHEKHUPUR (18405) 111 24 3 0 0 0 0 1 2 2 0% 0% 0% 0% 0.9% 1.8% 1.8% 0 1 1 0 0 0 0 0% 0.9% 0.9% 0% 0% 0% 0% 1 0.9%
SIDHUWAL (18895) 395 42 2 1 0 1 0 1 1 1 0.25% 0% 0.25% 0% 0.25% 0.25% 0.25% 1 0 0 1 0 0 0 0.25% 0% 0% 0.25% 0% 0% 0% 0 0%
SULTANPUR (18896) 190 14 3 0 0 0 0 2 1 3 0% 0% 0% 0% 1.05% 0.53% 1.58% 1 1 1 0 0 0 0 0.53% 0.53% 0.53% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TARORA KALAN (18897) 150 18 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.67% 1 0 0 0 0 0 0 0.67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TARORA KHURD (18898) 87 14 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.15% 1 0 0 0 0 0 0 1.15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TULEWAL (19295) 229 45 17 0 0 2 1 14 8 16 0% 0% 0.87% 0.44% 6.11% 3.49% 6.99% 1 7 6 2 0 0 0 0.44% 3.06% 2.62% 0.87% 0% 0% 0% 1 0.44%
UCHA GAON (18899) 214 28 4 0 0 1 0 2 2 4 0% 0% 0.47% 0% 0.93% 0.93% 1.87% 1 1 2 0 0 0 0 0.47% 0.47% 0.93% 0% 0% 0% 0% 0 0%
WAZIDPUR (18901) 313 39 4 0 1 1 0 1 2 3 0% 0.32% 0.32% 0% 0.32% 0.64% 0.96% 2 1 0 1 0 0 0 0.64% 0.32% 0% 0.32% 0% 0% 0% 0 0%