Deprived Female Headed Households

State : PUNJAB (3) >> District : Shahid Bhagat Singh Nagar (40) >> Block : NAWANSHAHR (321)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ALACHAUR (18112) 261 61 2 1 2 2 0 1 2 2 0.38% 0.77% 0.77% 0% 0.38% 0.77% 0.77% 0 0 0 1 0 1 0 0% 0% 0% 0.38% 0% 0.38% 0% 0 0%
ALOWAL (18113) 43 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 0% 2.33% 0% 2.33% 0 1 0 0 0 0 0 0% 2.33% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
AMARGARH (18114) 287 61 4 0 1 3 0 2 1 3 0% 0.35% 1.05% 0% 0.7% 0.35% 1.05% 0 2 2 0 0 0 0 0% 0.7% 0.7% 0% 0% 0% 0% 0 0%
ATTARI (18116) 239 65 7 0 0 3 0 2 2 6 0% 0% 1.26% 0% 0.84% 0.84% 2.51% 2 1 3 0 0 0 0 0.84% 0.42% 1.26% 0% 0% 0% 0% 1 0.42%
BAG (18117) 158 34 4 0 0 1 0 2 0 4 0% 0% 0.63% 0% 1.27% 0% 2.53% 2 1 1 0 0 0 0 1.27% 0.63% 0.63% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BAGHAURAN (18123) 304 59 15 0 2 6 0 14 7 14 0% 0.66% 1.97% 0% 4.61% 2.3% 4.61% 1 5 6 1 2 0 0 0.33% 1.64% 1.97% 0.33% 0.66% 0% 0% 0 0%
BAINS (18025) 425 97 2 0 1 1 0 0 2 2 0% 0.24% 0.24% 0% 0% 0.47% 0.47% 0 1 0 1 0 0 0 0% 0.24% 0% 0.24% 0% 0% 0% 0 0%
BAIRSIAN (18122) 183 33 8 0 1 4 0 6 5 6 0% 0.55% 2.19% 0% 3.28% 2.73% 3.28% 1 1 5 1 0 0 0 0.55% 0.55% 2.73% 0.55% 0% 0% 0% 0 0%
BARNALA KALAN (18118) 329 78 15 0 1 3 0 14 6 14 0% 0.3% 0.91% 0% 4.26% 1.82% 4.26% 0 9 4 2 0 0 0 0% 2.74% 1.22% 0.61% 0% 0% 0% 0 0%
BARWA (18119) 253 60 6 0 0 2 0 5 2 6 0% 0% 0.79% 0% 1.98% 0.79% 2.37% 0 3 3 0 0 0 0 0% 1.19% 1.19% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BEGAMPUR (18120) 270 55 7 0 2 3 0 2 2 4 0% 0.74% 1.11% 0% 0.74% 0.74% 1.48% 3 2 2 0 0 0 0 1.11% 0.74% 0.74% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BEHLOOR KALAN (18121) 168 42 6 0 1 3 0 5 2 2 0% 0.6% 1.79% 0% 2.98% 1.19% 1.19% 1 4 0 1 0 0 0 0.6% 2.38% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0 0%
BHAN MAZARA (18124) 200 60 6 1 0 0 0 3 0 5 0.5% 0% 0% 0% 1.5% 0% 2.5% 2 2 1 0 0 0 0 1% 1% 0.5% 0% 0% 0% 0% 1 0.5%
BHANGAL KALAN (18125) 388 89 17 0 1 6 0 10 8 16 0% 0.26% 1.55% 0% 2.58% 2.06% 4.12% 4 4 7 2 0 0 0 1.03% 1.03% 1.8% 0.52% 0% 0% 0% 0 0%
BHAURA (18031) 360 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHEEN (18126) 406 89 15 0 3 5 0 11 8 6 0% 0.74% 1.23% 0% 2.71% 1.97% 1.48% 4 6 3 2 0 0 0 0.99% 1.48% 0.74% 0.49% 0% 0% 0% 0 0%
BIROWAL (18127) 193 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHAHAR MAZARA (18128) 97 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHAK ILAHI BAKSH (18129) 91 22 7 1 0 1 0 7 3 7 1.1% 0% 1.1% 0% 7.69% 3.3% 7.69% 0 3 3 1 0 0 0 0% 3.3% 3.3% 1.1% 0% 0% 0% 0 0%
CHAKLI SUJAIT (18130) 123 14 4 0 1 3 0 3 0 1 0% 0.81% 2.44% 0% 2.44% 0% 0.81% 1 2 1 0 0 0 0 0.81% 1.63% 0.81% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHARAAN (18131) 193 27 4 0 2 3 0 3 2 2 0% 1.04% 1.55% 0% 1.55% 1.04% 1.04% 0 1 2 1 0 0 0 0% 0.52% 1.04% 0.52% 0% 0% 0% 0 0%
CHHOKRAN (18132) 206 41 2 0 2 2 0 0 1 0 0% 0.97% 0.97% 0% 0% 0.49% 0% 0 1 1 0 0 0 0 0% 0.49% 0.49% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHUHARPUR (18133) 315 63 9 2 1 2 0 6 5 8 0.63% 0.32% 0.63% 0% 1.9% 1.59% 2.54% 1 2 5 1 0 0 0 0.32% 0.63% 1.59% 0.32% 0% 0% 0% 0 0%
DAULATPUR (18134) 401 118 8 0 4 5 0 2 5 3 0% 1% 1.25% 0% 0.5% 1.25% 0.75% 1 2 2 2 0 0 0 0.25% 0.5% 0.5% 0.5% 0% 0% 0% 1 0.25%
DHANGERPUR (18135) 115 35 8 0 4 6 0 3 6 8 0% 3.48% 5.22% 0% 2.61% 5.22% 6.96% 0 1 3 4 0 0 0 0% 0.87% 2.61% 3.48% 0% 0% 0% 0 0%
DHARAM KOT (18136) 191 56 2 0 1 2 0 1 2 1 0% 0.52% 1.05% 0% 0.52% 1.05% 0.52% 0 0 1 1 0 0 0 0% 0% 0.52% 0.52% 0% 0% 0% 0 0%
DILAWARPUR (18137) 56 8 5 0 1 4 0 3 2 1 0% 1.79% 7.14% 0% 5.36% 3.57% 1.79% 2 1 1 1 0 0 0 3.57% 1.79% 1.79% 1.79% 0% 0% 0% 0 0%
DUPALPUR (18138) 102 12 2 0 1 2 0 2 2 1 0% 0.98% 1.96% 0% 1.96% 1.96% 0.98% 0 0 0 2 0 0 0 0% 0% 0% 1.96% 0% 0% 0% 0 0%
DURGAPUR (18139) 153 23 6 3 0 2 0 3 2 4 1.96% 0% 1.31% 0% 1.96% 1.31% 2.61% 1 2 3 0 0 0 0 0.65% 1.31% 1.96% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GARHI FATEH KHAN (18140) 194 36 6 0 2 3 0 4 2 3 0% 1.03% 1.55% 0% 2.06% 1.03% 1.55% 2 2 0 2 0 0 0 1.03% 1.03% 0% 1.03% 0% 0% 0% 0 0%
GHAKEWAL (18141) 232 43 2 0 1 1 0 0 1 0 0% 0.43% 0.43% 0% 0% 0.43% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.43% 0% 0% 0% 0% 1 0.43%
GOHLRON (18143) 76 21 5 1 0 2 0 5 1 5 1.32% 0% 2.63% 0% 6.58% 1.32% 6.58% 0 2 2 1 0 0 0 0% 2.63% 2.63% 1.32% 0% 0% 0% 0 0%
GORAKHPUR (18144) 223 40 9 2 0 3 0 0 6 9 0.9% 0% 1.35% 0% 0% 2.69% 4.04% 1 6 1 1 0 0 0 0.45% 2.69% 0.45% 0.45% 0% 0% 0% 0 0%
GUJJARPUR KALAN (18145) 136 34 3 0 0 1 0 3 0 3 0% 0% 0.74% 0% 2.21% 0% 2.21% 0 2 1 0 0 0 0 0% 1.47% 0.74% 0% 0% 0% 0% 0 0%
HANSRON (18147) 221 61 2 0 0 1 0 0 0 1 0% 0% 0.45% 0% 0% 0% 0.45% 2 0 0 0 0 0 0 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
HIALA (18151) 316 77 9 0 0 3 0 5 3 8 0% 0% 0.95% 0% 1.58% 0.95% 2.53% 4 0 5 0 0 0 0 1.27% 0% 1.58% 0% 0% 0% 0% 0 0%
HUSSAIN CHAK (18149) 77 15 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.3% 1 0 0 0 0 0 0 1.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
HUSSAINPUR (18150) 310 41 4 0 2 2 0 4 2 4 0% 0.65% 0.65% 0% 1.29% 0.65% 1.29% 0 2 0 0 2 0 0 0% 0.65% 0% 0% 0.65% 0% 0% 0 0%
JABBOWAL (18152) 377 111 17 0 3 10 0 12 10 9 0% 0.8% 2.65% 0% 3.18% 2.65% 2.39% 0 8 4 4 0 0 0 0% 2.12% 1.06% 1.06% 0% 0% 0% 1 0.27%
JADLA (18153) 899 162 34 5 8 15 3 24 14 29 0.56% 0.89% 1.67% 0.33% 2.67% 1.56% 3.23% 5 12 7 4 4 2 0 0.56% 1.33% 0.78% 0.44% 0.44% 0.22% 0% 0 0%
JAFARPUR (18154) 174 36 3 0 0 1 0 2 2 3 0% 0% 0.57% 0% 1.15% 1.15% 1.72% 1 0 1 1 0 0 0 0.57% 0% 0.57% 0.57% 0% 0% 0% 0 0%
JALWAHA (18155) 107 16 1 0 0 0 1 1 1 0 0% 0% 0% 0.93% 0.93% 0.93% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.93% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JANIAN (18156) 124 22 4 0 1 3 0 3 1 4 0% 0.81% 2.42% 0% 2.42% 0.81% 3.23% 1 0 2 0 1 0 0 0.81% 0% 1.61% 0% 0.81% 0% 0% 0 0%
JETHUMAZARA (18157) 280 59 5 0 0 3 0 3 2 2 0% 0% 1.07% 0% 1.07% 0.71% 0.71% 1 3 1 0 0 0 0 0.36% 1.07% 0.36% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KAHMA (18061) 676 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KANON (236258) 144 17 5 2 0 1 0 2 1 4 1.39% 0% 0.69% 0% 1.39% 0.69% 2.78% 2 2 0 1 0 0 0 1.39% 1.39% 0% 0.69% 0% 0% 0% 0 0%
KARIHA (18065) 491 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KARIMPUR (18158) 243 51 2 0 0 1 0 2 1 2 0% 0% 0.41% 0% 0.82% 0.41% 0.82% 0 1 0 1 0 0 0 0% 0.41% 0% 0.41% 0% 0% 0% 0 0%
KARYAM (18159) 630 135 36 2 7 15 0 31 18 17 0.32% 1.11% 2.38% 0% 4.92% 2.86% 2.7% 6 13 7 8 1 0 0 0.95% 2.06% 1.11% 1.27% 0.16% 0% 0% 1 0.16%
KAZAMPUR (18160) 224 43 2 0 1 1 0 2 2 1 0% 0.45% 0.45% 0% 0.89% 0.89% 0.45% 0 0 1 1 0 0 0 0% 0% 0.45% 0.45% 0% 0% 0% 0 0%
KISHANPUR (18161) 255 69 13 4 5 9 1 9 7 10 1.57% 1.96% 3.53% 0.39% 3.53% 2.75% 3.92% 1 2 4 2 4 0 0 0.39% 0.78% 1.57% 0.78% 1.57% 0% 0% 0 0%
KOT PATTI (18162) 382 92 5 0 2 3 0 3 3 1 0% 0.52% 0.79% 0% 0.79% 0.79% 0.26% 1 1 3 0 0 0 0 0.26% 0.26% 0.79% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KOT RANJHA (18163) 288 50 12 4 0 1 0 12 5 0 1.39% 0% 0.35% 0% 4.17% 1.74% 0% 5 4 3 0 0 0 0 1.74% 1.39% 1.04% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KULAM (18164) 214 53 10 7 3 5 0 7 6 10 3.27% 1.4% 2.34% 0% 3.27% 2.8% 4.67% 0 3 1 2 3 1 0 0% 1.4% 0.47% 0.93% 1.4% 0.47% 0% 0 0%
LANGROYA (18165) 801 212 28 1 9 15 3 17 16 22 0.12% 1.12% 1.87% 0.37% 2.12% 2% 2.75% 2 8 6 8 3 0 0 0.25% 1% 0.75% 1% 0.37% 0% 0% 1 0.12%
MAHADIPUR KALAN (18167) 251 63 10 2 2 5 0 8 5 9 0.8% 0.8% 1.99% 0% 3.19% 1.99% 3.59% 1 2 4 2 0 1 0 0.4% 0.8% 1.59% 0.8% 0% 0.4% 0% 0 0%
MAHALON (18168) 362 66 6 0 2 2 0 4 3 4 0% 0.55% 0.55% 0% 1.1% 0.83% 1.1% 1 2 2 1 0 0 0 0.28% 0.55% 0.55% 0.28% 0% 0% 0% 0 0%
MAJHOOR (18169) 128 29 2 1 1 2 1 1 2 0 0.78% 0.78% 1.56% 0.78% 0.78% 1.56% 0% 0 0 1 0 1 0 0 0% 0% 0.78% 0% 0.78% 0% 0% 0 0%
MALAKPUR (18170) 67 8 2 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 0% 0% 2.99% 2.99% 0 2 0 0 0 0 0 0% 2.99% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MALPUR ARKAN (18171) 365 60 7 0 1 4 0 6 1 7 0% 0.27% 1.1% 0% 1.64% 0.27% 1.92% 0 3 3 1 0 0 0 0% 0.82% 0.82% 0.27% 0% 0% 0% 0 0%
MANGUWAL (18090) 379 98 7 0 1 4 1 2 3 2 0% 0.26% 1.06% 0.26% 0.53% 0.79% 0.53% 1 2 0 2 0 0 0 0.26% 0.53% 0% 0.53% 0% 0% 0% 2 0.53%
MAZARA KALAN (18172) 173 43 8 2 0 1 0 5 5 7 1.16% 0% 0.58% 0% 2.89% 2.89% 4.05% 1 3 3 1 0 0 0 0.58% 1.73% 1.73% 0.58% 0% 0% 0% 0 0%
MAZARA KHURD (18173) 105 27 6 2 0 1 0 4 3 5 1.9% 0% 0.95% 0% 3.81% 2.86% 4.76% 1 2 2 1 0 0 0 0.95% 1.9% 1.9% 0.95% 0% 0% 0% 0 0%
MEHNDIPUR (18174) 20 2 2 1 0 0 0 1 0 2 5% 0% 0% 0% 5% 0% 10% 1 0 1 0 0 0 0 5% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MIRPUR JATTAN (18175) 436 77 11 0 2 5 0 9 7 10 0% 0.46% 1.15% 0% 2.06% 1.61% 2.29% 0 5 2 3 1 0 0 0% 1.15% 0.46% 0.69% 0.23% 0% 0% 0 0%
MUBARAKPUR (18176) 301 107 5 1 2 3 0 3 4 5 0.33% 0.66% 1% 0% 1% 1.33% 1.66% 0 1 2 1 0 1 0 0% 0.33% 0.66% 0.33% 0% 0.33% 0% 0 0%
MUZAFARPUR (18178) 149 29 4 0 1 1 0 4 1 2 0% 0.67% 0.67% 0% 2.68% 0.67% 1.34% 1 2 0 1 0 0 0 0.67% 1.34% 0% 0.67% 0% 0% 0% 0 0%
NAI MAZARA (18179) 193 48 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.52% 1 0 0 0 0 0 0 0.52% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NANGAL CHHANGA (18180) 73 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NAURA (18096) 631 173 35 3 10 18 1 12 13 19 0.48% 1.58% 2.85% 0.16% 1.9% 2.06% 3.01% 8 10 6 5 2 0 0 1.27% 1.58% 0.95% 0.79% 0.32% 0% 0% 4 0.63%
NIAMATPUR (18182) 129 19 6 0 2 3 1 3 3 3 0% 1.55% 2.33% 0.78% 2.33% 2.33% 2.33% 0 1 3 1 0 0 0 0% 0.78% 2.33% 0.78% 0% 0% 0% 1 0.78%
NILOWAL (18181) 122 10 1 0 0 1 0 1 0 0 0% 0% 0.82% 0% 0.82% 0% 0% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.82% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PALLI JHIKI (18183) 382 92 5 0 2 3 0 3 3 1 0% 0.52% 0.79% 0% 0.79% 0.79% 0.26% 1 1 3 0 0 0 0 0.26% 0.26% 0.79% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PALLI UCHI (18184) 265 61 11 1 4 6 0 6 5 6 0.38% 1.51% 2.26% 0% 2.26% 1.89% 2.26% 0 8 1 1 1 0 0 0% 3.02% 0.38% 0.38% 0.38% 0% 0% 0 0%
PALLIAN KALAN (18185) 122 12 2 0 0 1 0 0 0 2 0% 0% 0.82% 0% 0% 0% 1.64% 1 1 0 0 0 0 0 0.82% 0.82% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PALLIAN KHURD (18186) 231 42 2 1 0 0 0 2 0 1 0.43% 0% 0% 0% 0.87% 0% 0.43% 0 2 0 0 0 0 0 0% 0.87% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PUNNU MAZARA (18187) 282 56 10 1 1 4 0 8 4 6 0.35% 0.35% 1.42% 0% 2.84% 1.42% 2.13% 1 5 3 1 0 0 0 0.35% 1.77% 1.06% 0.35% 0% 0% 0% 0 0%
RAKASAN (18188) 95 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RAM RAIPUR (18189) 289 88 7 1 1 2 1 6 5 6 0.35% 0.35% 0.69% 0.35% 2.08% 1.73% 2.08% 1 2 1 2 0 1 0 0.35% 0.69% 0.35% 0.69% 0% 0.35% 0% 0 0%
RAMGARH (18190) 51 9 2 0 2 2 0 2 2 0 0% 3.92% 3.92% 0% 3.92% 3.92% 0% 0 0 0 2 0 0 0 0% 0% 0% 3.92% 0% 0% 0% 0 0%
RANEWAL (18191) 239 65 7 0 0 3 0 2 2 6 0% 0% 1.26% 0% 0.84% 0.84% 2.51% 2 1 3 0 0 0 0 0.84% 0.42% 1.26% 0% 0% 0% 0% 1 0.42%
RASOOLPUR (18102) 244 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SAHABPUR (18192) 273 66 9 0 2 4 0 7 3 8 0% 0.73% 1.47% 0% 2.56% 1.1% 2.93% 1 3 1 1 2 0 0 0.37% 1.1% 0.37% 0.37% 0.73% 0% 0% 1 0.37%
SAIDPUR KALAN (18193) 80 10 2 0 1 2 1 1 1 0 0% 1.25% 2.5% 1.25% 1.25% 1.25% 0% 1 0 0 0 1 0 0 1.25% 0% 0% 0% 1.25% 0% 0% 0 0%
SAJAWALPUR (18194) 179 46 6 1 0 0 0 3 0 6 0.56% 0% 0% 0% 1.68% 0% 3.35% 3 2 1 0 0 0 0 1.68% 1.12% 0.56% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SALEMPUR (18195) 143 24 3 0 3 3 0 3 3 0 0% 2.1% 2.1% 0% 2.1% 2.1% 0% 0 0 0 3 0 0 0 0% 0% 0% 2.1% 0% 0% 0% 0 0%
SALOH (18196) 877 174 41 1 8 19 0 35 21 37 0.11% 0.91% 2.17% 0% 3.99% 2.39% 4.22% 1 15 13 9 3 0 0 0.11% 1.71% 1.48% 1.03% 0.34% 0% 0% 0 0%
SANAWA (18197) 317 79 15 4 4 8 0 10 7 10 1.26% 1.26% 2.52% 0% 3.15% 2.21% 3.15% 2 5 3 3 2 0 0 0.63% 1.58% 0.95% 0.95% 0.63% 0% 0% 0 0%
SAUNA (18203) 342 95 14 0 5 8 0 4 6 9 0% 1.46% 2.34% 0% 1.17% 1.75% 2.63% 4 4 4 2 0 0 0 1.17% 1.17% 1.17% 0.58% 0% 0% 0% 0 0%
SHAHBAZPUR (18198) 197 40 5 0 0 2 0 5 1 5 0% 0% 1.02% 0% 2.54% 0.51% 2.54% 0 3 1 1 0 0 0 0% 1.52% 0.51% 0.51% 0% 0% 0% 0 0%
SHAHPUR (18199) 138 36 2 0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 0% 0.72% 0.72% 1.45% 1 0 1 0 0 0 0 0.72% 0% 0.72% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SHAMASPUR (18200) 130 26 9 0 4 6 0 2 5 4 0% 3.08% 4.62% 0% 1.54% 3.85% 3.08% 3 1 4 1 0 0 0 2.31% 0.77% 3.08% 0.77% 0% 0% 0% 0 0%
SHEKHAN MAJARA (236259) 89 9 3 0 0 0 0 3 1 3 0% 0% 0% 0% 3.37% 1.12% 3.37% 0 2 1 0 0 0 0 0% 2.25% 1.12% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SHEKHUPUR BAG (18201) 158 34 4 0 0 1 0 2 0 4 0% 0% 0.63% 0% 1.27% 0% 2.53% 2 1 1 0 0 0 0 1.27% 0.63% 0.63% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SOETA (18202) 163 73 16 2 3 7 0 13 8 16 1.23% 1.84% 4.29% 0% 7.98% 4.91% 9.82% 0 5 7 2 2 0 0 0% 3.07% 4.29% 1.23% 1.23% 0% 0% 0 0%
SUJJON (18108) 384 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SURAPUR (18109) 306 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TAJOWAL (18204) 87 15 1 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 0% 1.15% 0% 1.15% 0 1 0 0 0 0 0 0% 1.15% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
UDHOWAL (18205) 208 31 2 0 0 2 0 1 2 0 0% 0% 0.96% 0% 0.48% 0.96% 0% 0 1 1 0 0 0 0 0% 0.48% 0.48% 0% 0% 0% 0% 0 0%
USMANPUR (18115) 404 89 12 3 4 9 0 9 9 6 0.74% 0.99% 2.23% 0% 2.23% 2.23% 1.49% 2 0 6 1 2 1 0 0.5% 0% 1.49% 0.25% 0.5% 0.25% 0% 0 0%
UTTAL (18206) 189 49 4 0 0 2 0 4 3 4 0% 0% 1.06% 0% 2.12% 1.59% 2.12% 0 0 3 1 0 0 0 0% 0% 1.59% 0.53% 0% 0% 0% 0 0%