Deprived Female Headed Households

State : PUNJAB (3) >> District : Shahid Bhagat Singh Nagar (40) >> Block : BANGA (320)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ANOKHARWAL (18020) 108 31 4 0 4 4 0 3 4 1 0% 3.7% 3.7% 0% 2.78% 3.7% 0.93% 0 0 1 2 1 0 0 0% 0% 0.93% 1.85% 0.93% 0% 0% 0 0%
ATTARI (18021) 128 28 3 0 3 3 0 2 2 1 0% 2.34% 2.34% 0% 1.56% 1.56% 0.78% 0 0 1 2 0 0 0 0% 0% 0.78% 1.56% 0% 0% 0% 0 0%
BAHAR MAJARA (18022) 250 72 11 0 6 6 0 11 5 11 0% 2.4% 2.4% 0% 4.4% 2% 4.4% 0 4 1 2 4 0 0 0% 1.6% 0.4% 0.8% 1.6% 0% 0% 0 0%
BAHROWAL (18023) 256 69 4 0 1 1 0 4 1 3 0% 0.39% 0.39% 0% 1.56% 0.39% 1.17% 0 3 0 1 0 0 0 0% 1.17% 0% 0.39% 0% 0% 0% 0 0%
BAHUA (18024) 146 37 1 0 1 1 0 1 1 1 0% 0.68% 0.68% 0% 0.68% 0.68% 0.68% 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 0.68% 0% 0% 0 0%
BALAKIPUR (18026) 80 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BALON (18027) 153 35 4 0 0 0 0 4 0 4 0% 0% 0% 0% 2.61% 0% 2.61% 0 4 0 0 0 0 0 0% 2.61% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BEHRAM (18028) 816 217 35 5 10 15 1 29 21 25 0.61% 1.23% 1.84% 0.12% 3.55% 2.57% 3.06% 0 14 10 7 4 0 0 0% 1.72% 1.23% 0.86% 0.49% 0% 0% 0 0%
BHARO MAJARA (18029) 347 75 16 0 4 9 0 14 5 15 0% 1.15% 2.59% 0% 4.03% 1.44% 4.32% 1 6 5 1 3 0 0 0.29% 1.73% 1.44% 0.29% 0.86% 0% 0% 0 0%
BHAROLI (18030) 445 121 20 0 2 8 0 14 5 12 0% 0.45% 1.8% 0% 3.15% 1.12% 2.7% 2 10 5 1 0 0 0 0.45% 2.25% 1.12% 0.22% 0% 0% 0% 2 0.45%
BHOOT (18033) 321 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHUKHARI (18032) 98 30 1 0 1 1 0 0 1 1 0% 1.02% 1.02% 0% 0% 1.02% 1.02% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 1.02% 0% 0% 0% 0 0%
BIKA (18034) 177 47 17 0 4 8 1 16 6 8 0% 2.26% 4.52% 0.56% 9.04% 3.39% 4.52% 3 8 2 2 2 0 0 1.69% 4.52% 1.13% 1.13% 1.13% 0% 0% 0 0%
BISLA (18035) 290 95 19 0 2 12 0 16 10 9 0% 0.69% 4.14% 0% 5.52% 3.45% 3.1% 4 3 9 3 0 0 0 1.38% 1.03% 3.1% 1.03% 0% 0% 0% 0 0%
BURJ KANDHARI (18036) 139 38 4 0 0 1 0 4 1 4 0% 0% 0.72% 0% 2.88% 0.72% 2.88% 0 2 2 0 0 0 0 0% 1.44% 1.44% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHAK BILGA (18037) 365 91 5 0 1 4 0 2 3 0 0% 0.27% 1.1% 0% 0.55% 0.82% 0% 2 1 2 0 0 0 0 0.55% 0.27% 0.55% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHAK GURU (18038) 224 40 10 0 3 6 0 9 3 10 0% 1.34% 2.68% 0% 4.02% 1.34% 4.46% 1 3 1 4 1 0 0 0.45% 1.34% 0.45% 1.79% 0.45% 0% 0% 0 0%
CHAK KALAL (18039) 174 40 2 0 0 1 0 2 0 1 0% 0% 0.57% 0% 1.15% 0% 0.57% 0 2 0 0 0 0 0 0% 1.15% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHAK MAIDAS (18040) 209 58 11 1 4 4 0 8 5 8 0.48% 1.91% 1.91% 0% 3.83% 2.39% 3.83% 2 4 2 1 2 0 0 0.96% 1.91% 0.96% 0.48% 0.96% 0% 0% 0 0%
CHAK MANDER (18041) 182 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHAK RAMU (18042) 253 66 1 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 0% 0.4% 0% 0.4% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHETA (18043) 199 42 9 0 2 4 0 8 3 9 0% 1.01% 2.01% 0% 4.02% 1.51% 4.52% 1 2 4 1 1 0 0 0.5% 1.01% 2.01% 0.5% 0.5% 0% 0% 0 0%
DHAHAN (18044) 264 73 10 0 1 5 0 6 5 9 0% 0.38% 1.89% 0% 2.27% 1.89% 3.41% 1 3 5 1 0 0 0 0.38% 1.14% 1.89% 0.38% 0% 0% 0% 0 0%
DHANDUA (18045) 102 24 4 0 0 1 0 4 3 0 0% 0% 0.98% 0% 3.92% 2.94% 0% 1 2 1 0 0 0 0 0.98% 1.96% 0.98% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DHINGRIAN (18046) 237 38 8 0 0 2 0 7 1 8 0% 0% 0.84% 0% 2.95% 0.42% 3.38% 0 6 2 0 0 0 0 0% 2.53% 0.84% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DOSANJH KHURD (18047) 221 65 9 0 3 6 0 5 5 9 0% 1.36% 2.71% 0% 2.26% 2.26% 4.07% 2 0 4 1 2 0 0 0.9% 0% 1.81% 0.45% 0.9% 0% 0% 0 0%
GADANI (18048) 87 15 3 0 1 2 0 1 2 2 0% 1.15% 2.3% 0% 1.15% 2.3% 2.3% 0 0 1 0 1 0 0 0% 0% 1.15% 0% 1.15% 0% 0% 1 1.15%
GHATARON (18142) 344 99 16 5 3 8 0 14 3 6 1.45% 0.87% 2.33% 0% 4.07% 0.87% 1.74% 2 5 6 1 1 0 0 0.58% 1.45% 1.74% 0.29% 0.29% 0% 0% 1 0.29%
GHUMMAN (18049) 474 88 9 0 1 2 0 7 3 8 0% 0.21% 0.42% 0% 1.48% 0.63% 1.69% 1 4 1 1 1 0 0 0.21% 0.84% 0.21% 0.21% 0.21% 0% 0% 1 0.21%
GOBINDPUR (18050) 397 91 7 0 4 5 0 3 2 4 0% 1.01% 1.26% 0% 0.76% 0.5% 1.01% 0 4 2 1 0 0 0 0% 1.01% 0.5% 0.25% 0% 0% 0% 0 0%
GOSAL (18051) 196 45 9 5 1 2 0 5 5 9 2.55% 0.51% 1.02% 0% 2.55% 2.55% 4.59% 1 3 3 0 1 1 0 0.51% 1.53% 1.53% 0% 0.51% 0.51% 0% 0 0%
GUJARPUR KHURD (18052) 40 12 2 0 0 1 0 2 1 2 0% 0% 2.5% 0% 5% 2.5% 5% 0 0 2 0 0 0 0 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0 0%
HAPPOWAL (18053) 261 69 10 0 1 5 0 8 4 10 0% 0.38% 1.92% 0% 3.07% 1.53% 3.83% 0 5 3 1 1 0 0 0% 1.92% 1.15% 0.38% 0.38% 0% 0% 0 0%
HEON (18054) 589 151 7 0 2 2 0 7 6 7 0% 0.34% 0.34% 0% 1.19% 1.02% 1.19% 0 1 4 0 2 0 0 0% 0.17% 0.68% 0% 0.34% 0% 0% 0 0%
JANDIALA (18055) 374 104 16 0 2 7 0 16 5 16 0% 0.53% 1.87% 0% 4.28% 1.34% 4.28% 0 7 6 1 2 0 0 0% 1.87% 1.6% 0.27% 0.53% 0% 0% 0 0%
JANDIALI (18056) 437 124 17 0 3 5 0 12 6 17 0% 0.69% 1.14% 0% 2.75% 1.37% 3.89% 4 7 2 1 3 0 0 0.92% 1.6% 0.46% 0.23% 0.69% 0% 0% 0 0%
JANDIALI KALAN (239048) 437 124 17 0 3 5 0 12 6 17 0% 0.69% 1.14% 0% 2.75% 1.37% 3.89% 4 7 2 1 3 0 0 0.92% 1.6% 0.46% 0.23% 0.69% 0% 0% 0 0%
JASSO MAJARA (18057) 315 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JHANDER KALAN (18058) 180 28 8 0 2 4 0 4 3 8 0% 1.11% 2.22% 0% 2.22% 1.67% 4.44% 1 4 0 3 0 0 0 0.56% 2.22% 0% 1.67% 0% 0% 0% 0 0%
JHANDER KHURD (18059) 143 35 2 0 0 1 0 0 1 2 0% 0% 0.7% 0% 0% 0.7% 1.4% 1 0 1 0 0 0 0 0.7% 0% 0.7% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JINDOWAL (18060) 252 57 2 0 0 0 0 2 1 1 0% 0% 0% 0% 0.79% 0.4% 0.4% 1 0 1 0 0 0 0 0.4% 0% 0.4% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KAJLA (18062) 219 60 5 0 2 2 1 3 3 4 0% 0.91% 0.91% 0.46% 1.37% 1.37% 1.83% 0 1 1 0 2 0 0 0% 0.46% 0.46% 0% 0.91% 0% 0% 1 0.46%
KALERAN (18063) 260 66 11 0 2 6 0 9 4 11 0% 0.77% 2.31% 0% 3.46% 1.54% 4.23% 0 4 5 1 1 0 0 0% 1.54% 1.92% 0.38% 0.38% 0% 0% 0 0%
KANGRAUR (18064) 324 75 22 0 2 7 0 20 6 21 0% 0.62% 2.16% 0% 6.17% 1.85% 6.48% 1 12 7 0 2 0 0 0.31% 3.7% 2.16% 0% 0.62% 0% 0% 0 0%
KARNANA (18066) 605 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KATARIAN (18067) 243 50 6 1 0 2 0 5 1 5 0.41% 0% 0.82% 0% 2.06% 0.41% 2.06% 0 5 0 1 0 0 0 0% 2.06% 0% 0.41% 0% 0% 0% 0 0%
KATT (18068) 208 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHAMCHON (18069) 256 65 4 0 2 2 1 3 2 1 0% 0.78% 0.78% 0.39% 1.17% 0.78% 0.39% 1 1 0 2 0 0 0 0.39% 0.39% 0% 0.78% 0% 0% 0% 0 0%
KHANKHANA (18070) 530 132 8 2 2 2 1 6 4 6 0.38% 0.38% 0.38% 0.19% 1.13% 0.75% 1.13% 2 3 0 1 1 1 0 0.38% 0.57% 0% 0.19% 0.19% 0.19% 0% 0 0%
KHANPUR (18071) 220 47 4 0 2 2 0 2 1 3 0% 0.91% 0.91% 0% 0.91% 0.45% 1.36% 1 2 0 0 1 0 0 0.45% 0.91% 0% 0% 0.45% 0% 0% 0 0%
KHATKAR KALAN (18072) 383 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHATKAR KHURD (18073) 262 68 8 0 0 4 0 8 0 8 0% 0% 1.53% 0% 3.05% 0% 3.05% 0 4 4 0 0 0 0 0% 1.53% 1.53% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHOTHRAN (18074) 1026 209 54 2 5 24 0 51 16 46 0.19% 0.49% 2.34% 0% 4.97% 1.56% 4.48% 0 27 19 7 1 0 0 0% 2.63% 1.85% 0.68% 0.1% 0% 0% 0 0%
KULTHUM (18075) 514 124 18 0 5 10 1 15 7 10 0% 0.97% 1.95% 0.19% 2.92% 1.36% 1.95% 1 7 7 3 0 0 0 0.19% 1.36% 1.36% 0.58% 0% 0% 0% 0 0%
LADHANA JHIKKA (18076) 634 177 6 0 2 2 0 3 5 4 0% 0.32% 0.32% 0% 0.47% 0.79% 0.63% 1 1 3 1 0 0 0 0.16% 0.16% 0.47% 0.16% 0% 0% 0% 0 0%
LADHANA UCHA (18077) 420 124 7 0 2 4 0 5 5 6 0% 0.48% 0.95% 0% 1.19% 1.19% 1.43% 0 3 1 2 1 0 0 0% 0.71% 0.24% 0.48% 0.24% 0% 0% 0 0%
LADIAN (18078) 143 31 7 0 1 3 0 7 3 7 0% 0.7% 2.1% 0% 4.9% 2.1% 4.9% 0 2 4 0 1 0 0 0% 1.4% 2.8% 0% 0.7% 0% 0% 0 0%
LAKHPUR (18079) 185 64 11 0 1 4 0 8 5 11 0% 0.54% 2.16% 0% 4.32% 2.7% 5.95% 1 4 4 2 0 0 0 0.54% 2.16% 2.16% 1.08% 0% 0% 0% 0 0%
LALPUR (18080) 66 9 2 0 1 1 0 2 1 0 0% 1.52% 1.52% 0% 3.03% 1.52% 0% 1 0 0 1 0 0 0 1.52% 0% 0% 1.52% 0% 0% 0% 0 0%
LANGERI (18081) 312 51 9 0 1 4 0 7 4 8 0% 0.32% 1.28% 0% 2.24% 1.28% 2.56% 0 4 4 1 0 0 0 0% 1.28% 1.28% 0.32% 0% 0% 0% 0 0%
LODHIPUR (18166) 256 77 9 0 2 4 1 9 4 5 0% 0.78% 1.56% 0.39% 3.52% 1.56% 1.95% 0 5 2 1 1 0 0 0% 1.95% 0.78% 0.39% 0.39% 0% 0% 0 0%
MAHANT GURBACHAN DASS NAGAR (239049) 656 151 2 0 1 1 0 1 1 2 0% 0.15% 0.15% 0% 0.15% 0.15% 0.3% 1 0 0 0 1 0 0 0.15% 0% 0% 0% 0.15% 0% 0% 0 0%
MAHIL GEHLAN (18082) 723 182 17 0 1 6 0 8 7 13 0% 0.14% 0.83% 0% 1.11% 0.97% 1.8% 3 8 4 1 0 0 0 0.41% 1.11% 0.55% 0.14% 0% 0% 0% 1 0.14%
MAJARI (18083) 335 75 3 0 1 1 0 3 2 2 0% 0.3% 0.3% 0% 0.9% 0.6% 0.6% 0 1 1 1 0 0 0 0% 0.3% 0.3% 0.3% 0% 0% 0% 0 0%
MAKSOODPUR (18084) 87 20 5 0 0 1 0 4 1 5 0% 0% 1.15% 0% 4.6% 1.15% 5.75% 1 2 2 0 0 0 0 1.15% 2.3% 2.3% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MALLA SODHIAN (18085) 226 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MALLU POTA (18086) 269 75 12 1 4 8 1 9 8 10 0.37% 1.49% 2.97% 0.37% 3.35% 2.97% 3.72% 0 3 3 4 2 0 0 0% 1.12% 1.12% 1.49% 0.74% 0% 0% 0 0%
MANDER (18087) 119 40 4 0 1 4 0 4 2 4 0% 0.84% 3.36% 0% 3.36% 1.68% 3.36% 0 0 2 1 1 0 0 0% 0% 1.68% 0.84% 0.84% 0% 0% 0 0%
MANDHALI (18088) 693 170 14 0 2 4 0 12 9 14 0% 0.29% 0.58% 0% 1.73% 1.3% 2.02% 1 3 7 2 1 0 0 0.14% 0.43% 1.01% 0.29% 0.14% 0% 0% 0 0%
MANGAT DINGRIAN (18089) 237 38 8 0 0 2 0 7 1 8 0% 0% 0.84% 0% 2.95% 0.42% 3.38% 0 6 2 0 0 0 0 0% 2.53% 0.84% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MEHLI (18092) 721 112 24 0 3 9 0 20 13 17 0% 0.42% 1.25% 0% 2.77% 1.8% 2.36% 2 10 8 4 0 0 0 0.28% 1.39% 1.11% 0.55% 0% 0% 0% 0 0%
MEHLIANA (18093) 266 51 18 0 1 5 0 17 7 17 0% 0.38% 1.88% 0% 6.39% 2.63% 6.39% 0 9 4 3 1 0 0 0% 3.38% 1.5% 1.13% 0.38% 0% 0% 1 0.38%
MEHRAMPUR (18091) 139 33 4 0 0 1 0 3 0 3 0% 0% 0.72% 0% 2.16% 0% 2.16% 1 3 0 0 0 0 0 0.72% 2.16% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MUNNA (18094) 157 50 2 0 1 2 0 2 2 2 0% 0.64% 1.27% 0% 1.27% 1.27% 1.27% 0 0 0 1 1 0 0 0% 0% 0% 0.64% 0.64% 0% 0% 0 0%
MUSA PUR (18177) 529 146 26 0 8 15 1 17 8 16 0% 1.51% 2.84% 0.19% 3.21% 1.51% 3.02% 4 10 7 5 0 0 0 0.76% 1.89% 1.32% 0.95% 0% 0% 0% 0 0%
NAGRA (18095) 132 32 2 0 1 2 0 1 1 1 0% 0.76% 1.52% 0% 0.76% 0.76% 0.76% 0 0 2 0 0 0 0 0% 0% 1.52% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PADDI MATWALI (18097) 259 70 11 0 0 4 0 8 5 11 0% 0% 1.54% 0% 3.09% 1.93% 4.25% 2 2 6 1 0 0 0 0.77% 0.77% 2.32% 0.39% 0% 0% 0% 0 0%
PATHLAWA (18098) 332 73 6 0 1 2 0 2 4 5 0% 0.3% 0.6% 0% 0.6% 1.2% 1.51% 2 1 2 1 0 0 0 0.6% 0.3% 0.6% 0.3% 0% 0% 0% 0 0%
PHARALA (18099) 656 151 2 0 1 1 0 1 1 2 0% 0.15% 0.15% 0% 0.15% 0.15% 0.3% 1 0 0 0 1 0 0 0.15% 0% 0% 0% 0.15% 0% 0% 0 0%
POONIA (18100) 289 70 3 0 1 2 0 3 1 2 0% 0.35% 0.69% 0% 1.04% 0.35% 0.69% 0 2 0 0 1 0 0 0% 0.69% 0% 0% 0.35% 0% 0% 0 0%
RAMPUR (18101) 149 52 5 0 1 3 0 3 2 4 0% 0.67% 2.01% 0% 2.01% 1.34% 2.68% 1 1 2 1 0 0 0 0.67% 0.67% 1.34% 0.67% 0% 0% 0% 0 0%
SAL KALAN (18103) 181 49 11 2 2 5 0 10 4 10 1.1% 1.1% 2.76% 0% 5.52% 2.21% 5.52% 0 4 4 2 1 0 0 0% 2.21% 2.21% 1.1% 0.55% 0% 0% 0 0%
SANDHWAN (18104) 656 132 19 0 6 8 0 17 10 10 0% 0.91% 1.22% 0% 2.59% 1.52% 1.52% 4 6 3 4 2 0 0 0.61% 0.91% 0.46% 0.61% 0.3% 0% 0% 0 0%
SARHALA RANUAN (18105) 290 71 8 0 0 3 0 5 0 3 0% 0% 1.03% 0% 1.72% 0% 1.03% 3 4 0 0 0 0 0 1.03% 1.38% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0.34%
SOONDH (18106) 232 54 20 3 3 10 1 14 9 14 1.29% 1.29% 4.31% 0.43% 6.03% 3.88% 6.03% 4 6 4 5 0 1 0 1.72% 2.59% 1.72% 2.16% 0% 0.43% 0% 0 0%
SOTRAN (18107) 183 46 10 0 2 4 0 9 5 9 0% 1.09% 2.19% 0% 4.92% 2.73% 4.92% 1 3 3 2 1 0 0 0.55% 1.64% 1.64% 1.09% 0.55% 0% 0% 0 0%
TALWANDI JATTAN (18110) 162 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
THANDIAN (18111) 254 76 1 0 0 1 0 1 1 1 0% 0% 0.39% 0% 0.39% 0.39% 0.39% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0.39% 0% 0% 0% 0 0%