Deprived Female Headed Households

State : PUNJAB (3) >> District : SRI MUKTSAR SAHIB (39) >> Block : MUKTSAR (317)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AKALGARH (17743) 234 35 4 2 1 2 0 4 4 4 0.85% 0.43% 0.85% 0% 1.71% 1.71% 1.71% 0 0 2 0 1 1 0 0% 0% 0.85% 0% 0.43% 0.43% 0% 0 0%
ATTARI (17744) 137 23 10 2 2 4 0 7 10 7 1.46% 1.46% 2.92% 0% 5.11% 7.3% 5.11% 0 3 3 3 1 0 0 0% 2.19% 2.19% 2.19% 0.73% 0% 0% 0 0%
BADHAI (17745) 489 81 47 5 3 11 0 47 33 47 1.02% 0.61% 2.25% 0% 9.61% 6.75% 9.61% 0 12 25 4 5 1 0 0% 2.45% 5.11% 0.82% 1.02% 0.2% 0% 0 0%
BAJA MADAHAR (17746) 230 31 12 1 1 4 0 9 6 12 0.43% 0.43% 1.74% 0% 3.91% 2.61% 5.22% 1 4 6 0 0 1 0 0.43% 1.74% 2.61% 0% 0% 0.43% 0% 0 0%
BALLAMGARH (17747) 626 91 31 0 3 6 0 29 30 25 0% 0.48% 0.96% 0% 4.63% 4.79% 3.99% 1 5 20 3 2 0 0 0.16% 0.8% 3.19% 0.48% 0.32% 0% 0% 0 0%
BARKANDI (17748) 445 57 20 4 3 5 0 19 9 19 0.9% 0.67% 1.12% 0% 4.27% 2.02% 4.27% 0 9 7 1 2 1 0 0% 2.02% 1.57% 0.22% 0.45% 0.22% 0% 0 0%
BASTI DASMESH NAGAR (17773) 1319 209 56 7 3 11 0 50 33 54 0.53% 0.23% 0.83% 0% 3.79% 2.5% 4.09% 1 17 28 3 3 2 0 0.08% 1.29% 2.12% 0.23% 0.23% 0.15% 0% 2 0.15%
BASTI MAL SINGH (17749) 1319 209 56 7 3 11 0 50 33 54 0.53% 0.23% 0.83% 0% 3.79% 2.5% 4.09% 1 17 28 3 3 2 0 0.08% 1.29% 2.12% 0.23% 0.23% 0.15% 0% 2 0.15%
BASTI NANAKPURA (17750) 718 110 63 0 5 18 0 47 40 50 0% 0.7% 2.51% 0% 6.55% 5.57% 6.96% 6 22 26 8 0 0 0 0.84% 3.06% 3.62% 1.11% 0% 0% 0% 1 0.14%
BHAGSAR (17751) 1418 126 60 7 7 18 0 52 43 47 0.49% 0.49% 1.27% 0% 3.67% 3.03% 3.31% 5 14 26 8 5 1 0 0.35% 0.99% 1.83% 0.56% 0.35% 0.07% 0% 1 0.07%
BHANGEWALA (17752) 341 47 17 6 4 5 1 9 9 14 1.76% 1.17% 1.47% 0.29% 2.64% 2.64% 4.11% 2 5 4 3 1 0 1 0.59% 1.47% 1.17% 0.88% 0.29% 0% 0.29% 1 0.29%
BHULLAR (17753) 839 92 26 2 2 5 0 10 22 25 0.24% 0.24% 0.6% 0% 1.19% 2.62% 2.98% 3 12 6 4 1 0 0 0.36% 1.43% 0.72% 0.48% 0.12% 0% 0% 0 0%
BUDHIMAL (17754) 130 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BURA GUJJAR (17755) 355 70 26 8 3 6 0 6 19 16 2.25% 0.85% 1.69% 0% 1.69% 5.35% 4.51% 5 6 6 3 1 1 0 1.41% 1.69% 1.69% 0.85% 0.28% 0.28% 0% 4 1.13%
CANADA BASTI (17791) 923 71 38 15 6 13 0 34 26 37 1.63% 0.65% 1.41% 0% 3.68% 2.82% 4.01% 2 8 8 10 5 4 0 0.22% 0.87% 0.87% 1.08% 0.54% 0.43% 0% 1 0.11%
CHAK ATTARI SADDARWALA (17756) 346 58 20 4 0 0 0 8 18 12 1.16% 0% 0% 0% 2.31% 5.2% 3.47% 6 4 4 4 0 0 0 1.73% 1.16% 1.16% 1.16% 0% 0% 0% 2 0.58%
CHAK BADHAI (17757) 120 15 3 0 1 2 0 3 3 3 0% 0.83% 1.67% 0% 2.5% 2.5% 2.5% 0 0 1 1 1 0 0 0% 0% 0.83% 0.83% 0.83% 0% 0% 0 0%
CHAK BAJA MADAHAR (17758) 78 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHAK CHIBBRANWALI (17760) 718 110 63 0 5 18 0 47 40 50 0% 0.7% 2.51% 0% 6.55% 5.57% 6.96% 6 22 26 8 0 0 0 0.84% 3.06% 3.62% 1.11% 0% 0% 0% 1 0.14%
CHAK DUHEWALA (17761) 311 58 34 1 0 3 2 34 28 34 0.32% 0% 0.96% 0.64% 10.93% 9% 10.93% 0 6 25 0 3 0 0 0% 1.93% 8.04% 0% 0.96% 0% 0% 0 0%
CHAK GANDHA SINGH WALA (17762) 264 29 7 2 0 0 0 6 6 6 0.76% 0% 0% 0% 2.27% 2.27% 2.27% 0 2 4 1 0 0 0 0% 0.76% 1.52% 0.38% 0% 0% 0% 0 0%
CHAK HAKAM SINGHWALA (17782) 445 57 20 4 3 5 0 19 9 19 0.9% 0.67% 1.12% 0% 4.27% 2.02% 4.27% 0 9 7 1 2 1 0 0% 2.02% 1.57% 0.22% 0.45% 0.22% 0% 0 0%
CHAK JAWAHAR SINGHWALA (17763) 311 39 22 0 0 4 0 19 16 21 0% 0% 1.29% 0% 6.11% 5.14% 6.75% 0 8 12 2 0 0 0 0% 2.57% 3.86% 0.64% 0% 0% 0% 0 0%
CHAK KALA SINGH WALA (17764) 349 46 23 0 3 9 1 23 21 23 0% 0.86% 2.58% 0.29% 6.59% 6.02% 6.59% 0 1 14 5 2 1 0 0% 0.29% 4.01% 1.43% 0.57% 0.29% 0% 0 0%
CHAK MADRASA (17765) 463 129 63 4 6 14 2 54 40 60 0.86% 1.3% 3.02% 0.43% 11.66% 8.64% 12.96% 3 24 20 12 3 1 0 0.65% 5.18% 4.32% 2.59% 0.65% 0.22% 0% 0 0%
CHAK MAHAN BADDAR (17766) 107 7 6 2 1 3 0 2 5 6 1.87% 0.93% 2.8% 0% 1.87% 4.67% 5.61% 0 1 4 0 1 0 0 0% 0.93% 3.74% 0% 0.93% 0% 0% 0 0%
CHAK MOTLEWALA (17767) 128 16 4 1 1 1 0 3 4 3 0.78% 0.78% 0.78% 0% 2.34% 3.12% 2.34% 0 1 2 0 1 0 0 0% 0.78% 1.56% 0% 0.78% 0% 0% 0 0%
CHAK TAMKOT (17768) 200 7 5 2 2 2 0 5 3 5 1% 1% 1% 0% 2.5% 1.5% 2.5% 0 2 1 0 0 2 0 0% 1% 0.5% 0% 0% 1% 0% 0 0%
CHAK UTTAR SINGH WALA (17769) 379 40 21 1 1 5 0 18 15 21 0.26% 0.26% 1.32% 0% 4.75% 3.96% 5.54% 1 3 14 3 0 0 0 0.26% 0.79% 3.69% 0.79% 0% 0% 0% 0 0%
CHAREWAN (17770) 231 27 14 3 3 6 1 13 10 12 1.3% 1.3% 2.6% 0.43% 5.63% 4.33% 5.19% 1 4 3 3 0 3 0 0.43% 1.73% 1.3% 1.3% 0% 1.3% 0% 0 0%
CHAUNTRA (17772) 219 37 9 0 0 1 0 8 7 8 0% 0% 0.46% 0% 3.65% 3.2% 3.65% 1 2 5 1 0 0 0 0.46% 0.91% 2.28% 0.46% 0% 0% 0% 0 0%
CHIBRANWALI (17771) 533 79 42 7 3 6 0 34 29 41 1.31% 0.56% 1.13% 0% 6.38% 5.44% 7.69% 5 10 19 4 2 2 0 0.94% 1.88% 3.56% 0.75% 0.38% 0.38% 0% 0 0%
DHANI GOPAL SINGH (17774) 272 31 6 0 3 4 0 4 6 5 0% 1.1% 1.47% 0% 1.47% 2.21% 1.84% 0 0 3 2 1 0 0 0% 0% 1.1% 0.74% 0.37% 0% 0% 0 0%
DHANI VIR SINGH MUKAND SINGH WALA (275692) 686 26 2 0 0 1 0 0 2 2 0% 0% 0.15% 0% 0% 0.29% 0.29% 0 1 1 0 0 0 0 0% 0.15% 0.15% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DHIGANA (17775) 439 93 34 1 2 9 0 30 15 33 0.23% 0.46% 2.05% 0% 6.83% 3.42% 7.52% 2 12 16 4 0 0 0 0.46% 2.73% 3.64% 0.91% 0% 0% 0% 0 0%
DODANWALI (17776) 357 19 8 0 1 1 0 2 7 8 0% 0.28% 0.28% 0% 0.56% 1.96% 2.24% 1 4 2 1 0 0 0 0.28% 1.12% 0.56% 0.28% 0% 0% 0% 0 0%
DOHAK (17777) 523 52 32 3 7 12 1 25 25 19 0.57% 1.34% 2.29% 0.19% 4.78% 4.78% 3.63% 3 7 11 8 2 0 0 0.57% 1.34% 2.1% 1.53% 0.38% 0% 0% 1 0.19%
FATTANWALA (17778) 475 40 28 6 5 10 4 26 16 28 1.26% 1.05% 2.11% 0.84% 5.47% 3.37% 5.89% 0 10 8 4 1 5 0 0% 2.11% 1.68% 0.84% 0.21% 1.05% 0% 0 0%
GANDHAR (17779) 509 103 36 10 1 1 0 25 25 35 1.96% 0.2% 0.2% 0% 4.91% 4.91% 6.88% 2 12 17 5 0 0 0 0.39% 2.36% 3.34% 0.98% 0% 0% 0% 0 0%
GONIANA (17780) 731 88 48 8 2 5 0 18 37 47 1.09% 0.27% 0.68% 0% 2.46% 5.06% 6.43% 7 22 11 7 1 0 0 0.96% 3.01% 1.5% 0.96% 0.14% 0% 0% 0 0%
GULABEWALA (17781) 390 51 18 0 1 4 0 13 16 16 0% 0.26% 1.03% 0% 3.33% 4.1% 4.1% 2 3 11 1 1 0 0 0.51% 0.77% 2.82% 0.26% 0.26% 0% 0% 0 0%
HARAJ (17783) 282 50 10 0 1 2 0 6 5 10 0% 0.35% 0.71% 0% 2.13% 1.77% 3.55% 2 3 4 1 0 0 0 0.71% 1.06% 1.42% 0.35% 0% 0% 0% 0 0%
HARIKE KALAN (17784) 1414 136 28 0 6 11 0 26 25 28 0% 0.42% 0.78% 0% 1.84% 1.77% 1.98% 1 1 16 5 5 0 0 0.07% 0.07% 1.13% 0.35% 0.35% 0% 0% 0 0%
JAGAT SINGHWALA (17785) 237 39 2 0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 0% 0.42% 0.42% 0.84% 1 0 1 0 0 0 0 0.42% 0% 0.42% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JAMUANA (17786) 123 13 7 0 1 1 1 6 5 6 0% 0.81% 0.81% 0.81% 4.88% 4.07% 4.88% 0 1 4 0 0 1 0 0% 0.81% 3.25% 0% 0% 0.81% 0% 1 0.81%
JANDOKE (17787) 342 19 8 0 2 2 0 6 7 6 0% 0.58% 0.58% 0% 1.75% 2.05% 1.75% 0 0 5 2 0 0 0 0% 0% 1.46% 0.58% 0% 0% 0% 1 0.29%
JASEANNA (17788) 435 68 28 0 4 8 0 23 27 27 0% 0.92% 1.84% 0% 5.29% 6.21% 6.21% 0 2 17 6 2 0 0 0% 0.46% 3.91% 1.38% 0.46% 0% 0% 1 0.23%
JHABELWALI (17789) 438 64 12 3 1 3 0 7 9 6 0.68% 0.23% 0.68% 0% 1.6% 2.05% 1.37% 2 1 4 2 1 0 0 0.46% 0.23% 0.91% 0.46% 0.23% 0% 0% 2 0.46%
JHUGE RANJIT GARH (17790) 429 40 12 1 5 5 0 8 8 12 0.23% 1.17% 1.17% 0% 1.86% 1.86% 2.8% 2 2 2 3 3 0 0 0.47% 0.47% 0.47% 0.7% 0.7% 0% 0% 0 0%
KANIANWALI (17792) 779 44 37 0 5 11 0 36 35 36 0% 0.64% 1.41% 0% 4.62% 4.49% 4.62% 1 2 23 6 5 0 0 0.13% 0.26% 2.95% 0.77% 0.64% 0% 0% 0 0%
KHAPPIAN WALI ALIAS VIRYIAN WALI (17834) 517 61 16 0 0 2 0 14 10 15 0% 0% 0.39% 0% 2.71% 1.93% 2.9% 1 4 8 2 0 0 0 0.19% 0.77% 1.55% 0.39% 0% 0% 0% 1 0.19%
KHOKHAR (17793) 537 81 20 0 5 8 0 19 16 19 0% 0.93% 1.49% 0% 3.54% 2.98% 3.54% 0 4 9 3 4 0 0 0% 0.74% 1.68% 0.56% 0.74% 0% 0% 0 0%
KHUNDE HALAL (17794) 456 42 30 7 2 4 1 27 24 30 1.54% 0.44% 0.88% 0.22% 5.92% 5.26% 6.58% 0 8 13 6 2 1 0 0% 1.75% 2.85% 1.32% 0.44% 0.22% 0% 0 0%
KOTLI DEWAN (17795) 366 38 6 0 0 0 0 5 4 1 0% 0% 0% 0% 1.37% 1.09% 0.27% 0 5 0 0 0 0 0 0% 1.37% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0.27%
KOTLI SANGAR (17796) 401 25 15 3 1 5 1 13 5 14 0.75% 0.25% 1.25% 0.25% 3.24% 1.25% 3.49% 1 5 5 4 0 0 0 0.25% 1.25% 1.25% 1% 0% 0% 0% 0 0%
Kabar Wala (259763) 403 48 10 1 1 1 0 9 7 9 0.25% 0.25% 0.25% 0% 2.23% 1.74% 2.23% 0 3 6 1 0 0 0 0% 0.74% 1.49% 0.25% 0% 0% 0% 0 0%
LAKHEWALI (17797) 1345 160 70 7 4 21 0 62 50 67 0.52% 0.3% 1.56% 0% 4.61% 3.72% 4.98% 7 10 34 13 6 0 0 0.52% 0.74% 2.53% 0.97% 0.45% 0% 0% 0 0%
LAMBI DHAB (17798) 240 39 10 0 0 1 0 10 6 10 0% 0% 0.42% 0% 4.17% 2.5% 4.17% 0 3 7 0 0 0 0 0% 1.25% 2.92% 0% 0% 0% 0% 0 0%
LANDERODE (17799) 388 12 2 0 0 0 0 0 2 2 0% 0% 0% 0% 0% 0.52% 0.52% 0 2 0 0 0 0 0 0% 0.52% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
LUBANIANWALI (17800) 330 32 5 1 1 3 0 4 3 5 0.3% 0.3% 0.91% 0% 1.21% 0.91% 1.52% 0 2 0 2 1 0 0 0% 0.61% 0% 0.61% 0.3% 0% 0% 0 0%
MAAN SINGHWALA (17805) 825 63 30 11 6 12 3 25 20 24 1.33% 0.73% 1.45% 0.36% 3.03% 2.42% 2.91% 2 6 9 7 4 2 0 0.24% 0.73% 1.09% 0.85% 0.48% 0.24% 0% 0 0%
MADAHAR KALAN (17806) 675 69 15 0 0 0 0 11 8 14 0% 0% 0% 0% 1.63% 1.19% 2.07% 2 5 7 0 0 0 0 0.3% 0.74% 1.04% 0% 0% 0% 0% 1 0.15%
MADRASA (17801) 271 30 16 3 0 1 1 11 9 11 1.11% 0% 0.37% 0.37% 4.06% 3.32% 4.06% 3 5 5 2 0 0 0 1.11% 1.85% 1.85% 0.74% 0% 0% 0% 1 0.37%
MAHAN BADDAR (17802) 923 71 38 15 6 13 0 34 26 37 1.63% 0.65% 1.41% 0% 3.68% 2.82% 4.01% 2 8 8 10 5 4 0 0.22% 0.87% 0.87% 1.08% 0.54% 0.43% 0% 1 0.11%
MANDI LAKHE WALI (17803) 1345 160 70 7 4 21 0 62 50 67 0.52% 0.3% 1.56% 0% 4.61% 3.72% 4.98% 7 10 34 13 6 0 0 0.52% 0.74% 2.53% 0.97% 0.45% 0% 0% 0 0%
MANGAT KER (17804) 203 32 5 1 0 0 0 4 5 5 0.49% 0% 0% 0% 1.97% 2.46% 2.46% 0 1 3 1 0 0 0 0% 0.49% 1.48% 0.49% 0% 0% 0% 0 0%
MAR MALLU (17807) 159 20 10 2 2 8 1 7 9 9 1.26% 1.26% 5.03% 0.63% 4.4% 5.66% 5.66% 1 1 2 3 1 2 0 0.63% 0.63% 1.26% 1.89% 0.63% 1.26% 0% 0 0%
MAUR (17808) 280 54 14 0 1 1 0 12 10 14 0% 0.36% 0.36% 0% 4.29% 3.57% 5% 1 4 8 0 1 0 0 0.36% 1.43% 2.86% 0% 0.36% 0% 0% 0 0%
MOTLEWALA (17809) 204 17 5 3 0 1 0 4 1 5 1.47% 0% 0.49% 0% 1.96% 0.49% 2.45% 0 3 1 0 1 0 0 0% 1.47% 0.49% 0% 0.49% 0% 0% 0 0%
MUKAND SINGHWALA (17810) 686 26 2 0 0 1 0 0 2 2 0% 0% 0.15% 0% 0% 0.29% 0.29% 0 1 1 0 0 0 0 0% 0.15% 0.15% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MUKTSAR (RURAL) (17811) 379 40 21 1 1 5 0 18 15 21 0.26% 0.26% 1.32% 0% 4.75% 3.96% 5.54% 1 3 14 3 0 0 0 0.26% 0.79% 3.69% 0.79% 0% 0% 0% 0 0%
NANDGARH (17812) 481 81 31 2 4 9 0 29 19 30 0.42% 0.83% 1.87% 0% 6.03% 3.95% 6.24% 1 9 13 5 3 0 0 0.21% 1.87% 2.7% 1.04% 0.62% 0% 0% 0 0%
NAWAN BHULLAR (17813) 839 92 26 2 2 5 0 10 22 25 0.24% 0.24% 0.6% 0% 1.19% 2.62% 2.98% 3 12 6 4 1 0 0 0.36% 1.43% 0.72% 0.48% 0.12% 0% 0% 0 0%
NURPUR KIRPALKE (17814) 272 31 6 0 3 4 0 4 6 5 0% 1.1% 1.47% 0% 1.47% 2.21% 1.84% 0 0 3 2 1 0 0 0% 0% 1.1% 0.74% 0.37% 0% 0% 0 0%
Nawan Badhai (259736) 489 81 47 5 3 11 0 47 33 47 1.02% 0.61% 2.25% 0% 9.61% 6.75% 9.61% 0 12 25 4 5 1 0 0% 2.45% 5.11% 0.82% 1.02% 0.2% 0% 0 0%
Nawan Rupana (259733) 1807 140 78 3 6 16 0 31 33 66 0.17% 0.33% 0.89% 0% 1.72% 1.83% 3.65% 25 23 18 5 2 0 0 1.38% 1.27% 1% 0.28% 0.11% 0% 0% 5 0.28%
RAMGARH CHUNGA (17815) 626 56 31 4 7 11 0 20 24 20 0.64% 1.12% 1.76% 0% 3.19% 3.83% 3.19% 2 10 14 3 2 0 0 0.32% 1.6% 2.24% 0.48% 0.32% 0% 0% 0 0%
RANDHAWA (17816) 62 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RANJITGARH (17817) 429 40 12 1 5 5 0 8 8 12 0.23% 1.17% 1.17% 0% 1.86% 1.86% 2.8% 2 2 2 3 3 0 0 0.47% 0.47% 0.47% 0.7% 0.7% 0% 0% 0 0%
ROHURIANWALI (17818) 566 68 26 1 0 7 0 24 17 20 0.18% 0% 1.24% 0% 4.24% 3% 3.53% 1 9 14 2 0 0 0 0.18% 1.59% 2.47% 0.35% 0% 0% 0% 0 0%
RORANWALI (17819) 294 46 15 0 1 2 0 10 10 13 0% 0.34% 0.68% 0% 3.4% 3.4% 4.42% 1 6 6 0 1 0 0 0.34% 2.04% 2.04% 0% 0.34% 0% 0% 1 0.34%
RUPANA (17820) 1807 140 78 3 6 16 0 31 33 66 0.17% 0.33% 0.89% 0% 1.72% 1.83% 3.65% 25 23 18 5 2 0 0 1.38% 1.27% 1% 0.28% 0.11% 0% 0% 5 0.28%
SADARWALA (17821) 403 48 10 1 1 1 0 9 7 9 0.25% 0.25% 0.25% 0% 2.23% 1.74% 2.23% 0 3 6 1 0 0 0 0% 0.74% 1.49% 0.25% 0% 0% 0% 0 0%
SAKANWALI (17822) 233 18 6 0 1 1 0 6 6 6 0% 0.43% 0.43% 0% 2.58% 2.58% 2.58% 0 0 5 0 1 0 0 0% 0% 2.15% 0% 0.43% 0% 0% 0 0%
SAMAGH (17823) 166 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SAMME WALI (17824) 505 82 22 3 3 5 4 22 17 22 0.59% 0.59% 0.99% 0.79% 4.36% 3.37% 4.36% 0 4 12 2 1 2 1 0% 0.79% 2.38% 0.4% 0.2% 0.4% 0.2% 0 0%
SANGRANA (17825) 337 28 11 2 1 1 0 5 7 10 0.59% 0.3% 0.3% 0% 1.48% 2.08% 2.97% 4 3 2 1 0 1 0 1.19% 0.89% 0.59% 0.3% 0% 0.3% 0% 0 0%
SANGU DHAUN (17826) 636 34 13 0 0 1 0 12 8 12 0% 0% 0.16% 0% 1.89% 1.26% 1.89% 1 5 6 1 0 0 0 0.16% 0.79% 0.94% 0.16% 0% 0% 0% 0 0%
SARAI NAGA (17827) 497 68 22 2 2 6 0 16 15 22 0.4% 0.4% 1.21% 0% 3.22% 3.02% 4.43% 1 8 7 5 1 0 0 0.2% 1.61% 1.41% 1.01% 0.2% 0% 0% 0 0%
SEER WALI (17828) 577 81 15 1 0 3 0 0 5 14 0.17% 0% 0.52% 0% 0% 0.87% 2.43% 10 3 1 1 0 0 0 1.73% 0.52% 0.17% 0.17% 0% 0% 0% 0 0%
SHIVPUR KOKARIAN (17829) 330 42 19 6 6 8 0 14 14 0 1.82% 1.82% 2.42% 0% 4.24% 4.24% 0% 4 4 0 4 4 0 0 1.21% 1.21% 0% 1.21% 1.21% 0% 0% 3 0.91%
SUNDER RUPANA (17830) 1807 140 78 3 6 16 0 31 33 66 0.17% 0.33% 0.89% 0% 1.72% 1.83% 3.65% 25 23 18 5 2 0 0 1.38% 1.27% 1% 0.28% 0.11% 0% 0% 5 0.28%
TAKHAT MALANA (17831) 88 7 1 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 0% 1.14% 0% 1.14% 0 1 0 0 0 0 0 0% 1.14% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
THANDEWALA (17832) 1319 209 56 7 3 11 0 50 33 54 0.53% 0.23% 0.83% 0% 3.79% 2.5% 4.09% 1 17 28 3 3 2 0 0.08% 1.29% 2.12% 0.23% 0.23% 0.15% 0% 2 0.15%
UDE KARAN (17833) 675 96 30 2 2 7 0 21 23 29 0.3% 0.3% 1.04% 0% 3.11% 3.41% 4.3% 3 7 14 5 1 0 0 0.44% 1.04% 2.07% 0.74% 0.15% 0% 0% 0 0%
WANGAL (17835) 107 5 2 0 0 0 0 1 1 0 0% 0% 0% 0% 0.93% 0.93% 0% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.93% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0.93%
WARRING (17836) 625 55 28 0 6 8 0 27 19 28 0% 0.96% 1.28% 0% 4.32% 3.04% 4.48% 0 9 11 3 5 0 0 0% 1.44% 1.76% 0.48% 0.8% 0% 0% 0 0%
WATTOO (17837) 299 33 7 1 2 5 0 0 6 6 0.33% 0.67% 1.67% 0% 0% 2.01% 2.01% 1 1 3 2 0 0 0 0.33% 0.33% 1% 0.67% 0% 0% 0% 0 0%