Deprived Female Headed Households

State : PUNJAB (3) >> District : KAPURTHALA (35) >> Block : PHAGWARA (290)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AKAL GARH (15944) 226 30 3 0 0 2 0 2 0 2 0% 0% 0.88% 0% 0.88% 0% 0.88% 1 1 1 0 0 0 0 0.44% 0.44% 0.44% 0% 0% 0% 0% 0 0%
ATHOULI (15946) 271 73 6 0 2 4 0 5 4 0 0% 0.74% 1.48% 0% 1.85% 1.48% 0% 1 0 2 2 0 0 0 0.37% 0% 0.74% 0.74% 0% 0% 0% 1 0.37%
BABELI (15947) 109 36 1 0 1 1 0 0 1 0 0% 0.92% 0.92% 0% 0% 0.92% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.92% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BAGHANA (15953) 397 60 10 0 4 4 0 9 9 5 0% 1.01% 1.01% 0% 2.27% 2.27% 1.26% 0 3 3 4 0 0 0 0% 0.76% 0.76% 1.01% 0% 0% 0% 0 0%
BALALO (15948) 96 14 3 0 1 1 0 3 2 2 0% 1.04% 1.04% 0% 3.12% 2.08% 2.08% 0 1 1 1 0 0 0 0% 1.04% 1.04% 1.04% 0% 0% 0% 0 0%
BARN (15949) 203 35 12 0 2 8 0 6 8 7 0% 0.99% 3.94% 0% 2.96% 3.94% 3.45% 1 6 3 1 1 0 0 0.49% 2.96% 1.48% 0.49% 0.49% 0% 0% 0 0%
BHABIANA (15952) 369 63 4 0 1 1 0 2 1 1 0% 0.27% 0.27% 0% 0.54% 0.27% 0.27% 0 1 0 1 0 0 0 0% 0.27% 0% 0.27% 0% 0% 0% 2 0.54%
BHAKRIANA (15954) 336 76 14 0 3 6 0 13 7 14 0% 0.89% 1.79% 0% 3.87% 2.08% 4.17% 1 5 3 2 3 0 0 0.3% 1.49% 0.89% 0.6% 0.89% 0% 0% 0 0%
BHANOKI (15955) 513 113 10 0 0 5 0 6 1 5 0% 0% 0.97% 0% 1.17% 0.19% 0.97% 3 5 0 1 0 0 0 0.58% 0.97% 0% 0.19% 0% 0% 0% 1 0.19%
BHULLARAI (15956) 1119 201 20 0 3 12 0 14 7 15 0% 0.27% 1.07% 0% 1.25% 0.63% 1.34% 1 9 5 3 1 0 0 0.09% 0.8% 0.45% 0.27% 0.09% 0% 0% 1 0.09%
BIR DHANDOLI (15957) 47 13 6 0 1 1 0 6 5 6 0% 2.13% 2.13% 0% 12.77% 10.64% 12.77% 0 1 4 0 1 0 0 0% 2.13% 8.51% 0% 2.13% 0% 0% 0 0%
BIR PWAHD (15958) 87 5 1 0 0 1 0 1 1 1 0% 0% 1.15% 0% 1.15% 1.15% 1.15% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 1.15% 0% 0% 0% 0 0%
BISHANPUR (15959) 59 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BOHANI (15960) 259 56 6 2 1 2 0 4 3 3 0.77% 0.39% 0.77% 0% 1.54% 1.16% 1.16% 0 4 1 1 0 0 0 0% 1.54% 0.39% 0.39% 0% 0% 0% 0 0%
BRAHAMPUR (15961) 81 10 2 0 0 0 0 2 0 2 0% 0% 0% 0% 2.47% 0% 2.47% 0 2 0 0 0 0 0 0% 2.47% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHAHERU (15963) 536 110 6 1 1 4 0 6 3 2 0.19% 0.19% 0.75% 0% 1.12% 0.56% 0.37% 1 2 1 1 1 0 0 0.19% 0.37% 0.19% 0.19% 0.19% 0% 0% 0 0%
CHAIR (15964) 147 29 6 0 1 2 0 3 2 3 0% 0.68% 1.36% 0% 2.04% 1.36% 2.04% 2 3 1 0 0 0 0 1.36% 2.04% 0.68% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHAK HAKIM (15965) 364 75 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0.27%
CHAK PREMA (15966) 134 23 3 0 1 2 0 2 2 1 0% 0.75% 1.49% 0% 1.49% 1.49% 0.75% 0 1 2 0 0 0 0 0% 0.75% 1.49% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DARWESH PIND (15967) 380 68 12 0 0 2 0 12 8 12 0% 0% 0.53% 0% 3.16% 2.11% 3.16% 0 4 6 2 0 0 0 0% 1.05% 1.58% 0.53% 0% 0% 0% 0 0%
DEWA SINGH WALA (15968) 33 7 2 0 0 0 0 1 0 2 0% 0% 0% 0% 3.03% 0% 6.06% 1 1 0 0 0 0 0 3.03% 3.03% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DHADDE (15969) 220 18 4 0 0 2 0 3 2 2 0% 0% 0.91% 0% 1.36% 0.91% 0.91% 1 1 2 0 0 0 0 0.45% 0.45% 0.91% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DHAK JAGPALPUR (15970) 106 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DHAK PANDORI (15971) 434 80 12 0 3 6 0 12 7 7 0% 0.69% 1.38% 0% 2.76% 1.61% 1.61% 1 3 4 4 0 0 0 0.23% 0.69% 0.92% 0.92% 0% 0% 0% 0 0%
DHANDOLI (15972) 43 8 4 0 1 2 0 3 3 3 0% 2.33% 4.65% 0% 6.98% 6.98% 6.98% 0 1 2 1 0 0 0 0% 2.33% 4.65% 2.33% 0% 0% 0% 0 0%
DOMELI (15973) 464 95 16 1 4 7 0 7 7 10 0.22% 0.86% 1.51% 0% 1.51% 1.51% 2.16% 4 5 6 1 0 0 0 0.86% 1.08% 1.29% 0.22% 0% 0% 0% 0 0%
DUG (15975) 139 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
FATEHGARH (15976) 71 19 2 0 1 1 0 0 1 1 0% 1.41% 1.41% 0% 0% 1.41% 1.41% 1 0 1 0 0 0 0 1.41% 0% 1.41% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GANDHAWAN (15977) 285 64 3 0 1 1 0 3 1 2 0% 0.35% 0.35% 0% 1.05% 0.35% 0.7% 0 1 2 0 0 0 0 0% 0.35% 0.7% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GUJRATAN (15980) 67 8 1 0 0 1 0 1 0 1 0% 0% 1.49% 0% 1.49% 0% 1.49% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 1.49% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GULABGARH JAGIR (15981) 89 25 2 0 0 0 0 2 1 2 0% 0% 0% 0% 2.25% 1.12% 2.25% 0 1 1 0 0 0 0 0% 1.12% 1.12% 0% 0% 0% 0% 0 0%
HARBANSPUR (15983) 494 62 17 2 4 10 0 0 10 14 0.4% 0.81% 2.02% 0% 0% 2.02% 2.83% 5 5 4 2 1 0 0 1.01% 1.01% 0.81% 0.4% 0.2% 0% 0% 0 0%
HARDASPUR (15984) 311 82 9 0 1 2 0 7 3 8 0% 0.32% 0.64% 0% 2.25% 0.96% 2.57% 2 3 3 1 0 0 0 0.64% 0.96% 0.96% 0.32% 0% 0% 0% 0 0%
JAGATPUR JATTAN (15986) 513 104 10 0 1 3 0 7 4 6 0% 0.19% 0.58% 0% 1.36% 0.78% 1.17% 2 2 5 0 0 0 0 0.39% 0.39% 0.97% 0% 0% 0% 0% 1 0.19%
JAGPALPUR (15987) 339 87 6 0 1 3 0 5 5 5 0% 0.29% 0.88% 0% 1.47% 1.47% 1.47% 0 1 4 0 1 0 0 0% 0.29% 1.18% 0% 0.29% 0% 0% 0 0%
JAMALPUR (15988) 355 42 11 0 0 4 0 11 7 10 0% 0% 1.13% 0% 3.1% 1.97% 2.82% 0 4 4 3 0 0 0 0% 1.13% 1.13% 0.85% 0% 0% 0% 0 0%
KHAJURLA (15991) 362 93 16 0 6 12 0 12 8 7 0% 1.66% 3.31% 0% 3.31% 2.21% 1.93% 2 3 7 4 0 0 0 0.55% 0.83% 1.93% 1.1% 0% 0% 0% 0 0%
KHALWARA (15992) 535 106 12 0 0 0 0 12 6 11 0% 0% 0% 0% 2.24% 1.12% 2.06% 1 5 6 0 0 0 0 0.19% 0.93% 1.12% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHANGURA (15993) 177 35 5 0 1 3 0 3 3 4 0% 0.56% 1.69% 0% 1.69% 1.69% 2.26% 0 3 1 0 1 0 0 0% 1.69% 0.56% 0% 0.56% 0% 0% 0 0%
KHATI (15994) 194 40 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.52% 1 0 0 0 0 0 0 0.52% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHERA (15995) 418 97 6 0 1 4 0 1 4 5 0% 0.24% 0.96% 0% 0.24% 0.96% 1.2% 1 2 2 1 0 0 0 0.24% 0.48% 0.48% 0.24% 0% 0% 0% 0 0%
KHURAMPUR (15996) 301 60 2 0 0 1 0 0 1 2 0% 0% 0.33% 0% 0% 0.33% 0.66% 0 2 0 0 0 0 0 0% 0.66% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KIRPALPUR (15997) 63 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KISHANPUR (15998) 109 26 6 0 0 1 0 6 1 6 0% 0% 0.92% 0% 5.5% 0.92% 5.5% 0 4 2 0 0 0 0 0% 3.67% 1.83% 0% 0% 0% 0% 0 0%
LAKHPUR (16000) 378 79 15 1 3 5 0 9 5 14 0.26% 0.79% 1.32% 0% 2.38% 1.32% 3.7% 3 5 4 3 0 0 0 0.79% 1.32% 1.06% 0.79% 0% 0% 0% 0 0%
MADHOPUR (16001) 428 109 10 0 6 8 0 7 8 2 0% 1.4% 1.87% 0% 1.64% 1.87% 0.47% 0 0 5 4 0 0 0 0% 0% 1.17% 0.93% 0% 0% 0% 1 0.23%
MAHERU (16002) 306 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MAIO PATTI (16003) 158 29 1 1 0 1 0 1 1 1 0.63% 0% 0.63% 0% 0.63% 0.63% 0.63% 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 0.63% 0% 0% 0 0%
MALIKPUR (16004) 383 40 13 0 3 8 0 9 7 8 0% 0.78% 2.09% 0% 2.35% 1.83% 2.09% 0 7 3 3 0 0 0 0% 1.83% 0.78% 0.78% 0% 0% 0% 0 0%
MANAK (16005) 189 39 7 0 1 3 1 6 3 5 0% 0.53% 1.59% 0.53% 3.17% 1.59% 2.65% 1 3 1 1 1 0 0 0.53% 1.59% 0.53% 0.53% 0.53% 0% 0% 0 0%
MANN (16006) 187 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MAULI (16008) 740 107 10 0 2 3 1 6 6 10 0% 0.27% 0.41% 0.14% 0.81% 0.81% 1.35% 1 3 3 3 0 0 0 0.14% 0.41% 0.41% 0.41% 0% 0% 0% 0 0%
MEHAT (16009) 598 160 28 15 3 10 0 24 10 25 2.51% 0.5% 1.67% 0% 4.01% 1.67% 4.18% 1 8 12 2 4 1 0 0.17% 1.34% 2.01% 0.33% 0.67% 0.17% 0% 0 0%
MIRANPUR (16010) 63 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MIRZAPUR (16122) 60 6 2 0 0 0 0 2 0 2 0% 0% 0% 0% 3.33% 0% 3.33% 0 2 0 0 0 0 0 0% 3.33% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NANGAL (16011) 2061 237 45 6 5 24 0 28 16 26 0.29% 0.24% 1.16% 0% 1.36% 0.78% 1.26% 9 16 8 5 4 0 0 0.44% 0.78% 0.39% 0.24% 0.19% 0% 0% 3 0.15%
NANGAL MAJHA (16013) 297 52 25 0 3 13 0 20 6 20 0% 1.01% 4.38% 0% 6.73% 2.02% 6.73% 4 8 10 3 0 0 0 1.35% 2.69% 3.37% 1.01% 0% 0% 0% 0 0%
NARAUNGPUR (16017) 99 34 1 0 1 1 0 0 0 1 0% 1.01% 1.01% 0% 0% 0% 1.01% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 1.01% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NAROOR (16014) 582 127 10 1 3 4 0 2 7 7 0.17% 0.52% 0.69% 0% 0.34% 1.2% 1.2% 3 2 3 2 0 0 0 0.52% 0.34% 0.52% 0.34% 0% 0% 0% 0 0%
NASIRABAD (16015) 212 53 3 0 1 2 0 3 0 3 0% 0.47% 0.94% 0% 1.42% 0% 1.42% 0 1 1 1 0 0 0 0% 0.47% 0.47% 0.47% 0% 0% 0% 0 0%
NAURANG SHAHPUR (16016) 378 43 5 0 3 4 0 1 1 0 0% 0.79% 1.06% 0% 0.26% 0.26% 0% 1 1 2 0 0 0 0 0.26% 0.26% 0.53% 0% 0% 0% 0% 1 0.26%
NAWI ABADI NAURANG SHAHPUR (16018) 147 22 4 0 1 3 0 3 3 2 0% 0.68% 2.04% 0% 2.04% 2.04% 1.36% 1 0 2 0 1 0 0 0.68% 0% 1.36% 0% 0.68% 0% 0% 0 0%
NIHAL GARH (16019) 119 20 2 0 1 1 0 1 1 1 0% 0.84% 0.84% 0% 0.84% 0.84% 0.84% 0 1 1 0 0 0 0 0% 0.84% 0.84% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PALAHI (16020) 546 128 11 0 1 4 0 9 2 10 0% 0.18% 0.73% 0% 1.65% 0.37% 1.83% 0 8 2 1 0 0 0 0% 1.47% 0.37% 0.18% 0% 0% 0% 0 0%
PANCHHAT (16021) 872 159 26 0 9 11 0 13 10 13 0% 1.03% 1.26% 0% 1.49% 1.15% 1.49% 3 10 11 0 0 0 0 0.34% 1.15% 1.26% 0% 0% 0% 0% 2 0.23%
PANDORI (16022) 73 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0% 1.37% 1.37% 0% 0% 0% 0% 0 1 0 0 0 0 0 0% 1.37% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PARWA (16023) 228 38 7 0 3 3 0 6 3 4 0% 1.32% 1.32% 0% 2.63% 1.32% 1.75% 0 3 0 2 1 0 0 0% 1.32% 0% 0.88% 0.44% 0% 0% 1 0.44%
PREMPUR (16025) 100 15 7 0 2 4 0 7 3 3 0% 2% 4% 0% 7% 3% 3% 0 4 1 2 0 0 0 0% 4% 1% 2% 0% 0% 0% 0 0%
RAMPURKHALIAN (16026) 135 30 6 0 2 4 0 1 2 6 0% 1.48% 2.96% 0% 0.74% 1.48% 4.44% 2 1 1 2 0 0 0 1.48% 0.74% 0.74% 1.48% 0% 0% 0% 0 0%
RAMPURSUNRA (16027) 311 64 9 0 2 4 1 8 3 8 0% 0.64% 1.29% 0.32% 2.57% 0.96% 2.57% 1 4 1 2 0 1 0 0.32% 1.29% 0.32% 0.64% 0% 0.32% 0% 0 0%
RANDHIRGARH (16028) 108 25 1 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 0% 0.93% 0% 0.93% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.93% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RANIPUR KAMBOAN (16029) 489 105 2 1 1 2 0 2 1 1 0.2% 0.2% 0.41% 0% 0.41% 0.2% 0.2% 0 1 0 0 0 1 0 0% 0.2% 0% 0% 0% 0.2% 0% 0 0%
RANIPUR RAJPUTTAN (16030) 312 58 15 1 1 6 0 10 10 11 0.32% 0.32% 1.92% 0% 3.21% 3.21% 3.53% 1 6 6 2 0 0 0 0.32% 1.92% 1.92% 0.64% 0% 0% 0% 0 0%
RAWAL PINDI (16031) 223 42 6 1 1 2 0 5 1 5 0.45% 0.45% 0.9% 0% 2.24% 0.45% 2.24% 0 3 3 0 0 0 0 0% 1.35% 1.35% 0% 0% 0% 0% 0 0%
REHANA JATTAN (16032) 551 73 5 0 0 0 1 5 1 5 0% 0% 0% 0.18% 0.91% 0.18% 0.91% 0 3 2 0 0 0 0 0% 0.54% 0.36% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SAHNI (16033) 350 74 7 0 0 4 0 2 2 7 0% 0% 1.14% 0% 0.57% 0.57% 2% 1 4 2 0 0 0 0 0.29% 1.14% 0.57% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SANGATPUR (16034) 438 74 16 0 6 7 0 11 5 15 0% 1.37% 1.6% 0% 2.51% 1.14% 3.42% 3 5 3 3 2 0 0 0.68% 1.14% 0.68% 0.68% 0.46% 0% 0% 0 0%
SAPRORE (16035) 195 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SIKRI (16037) 117 26 5 0 1 3 0 0 5 4 0% 0.85% 2.56% 0% 0% 4.27% 3.42% 0 2 3 0 0 0 0 0% 1.71% 2.56% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SUNRA RAJPUTTANN (16039) 183 34 2 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 0.55% 0% 0% 1 0 0 0 0 0 0 0.55% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0.55%
TANDA BAGHANA (16040) 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
THAKARKI (16041) 149 37 4 0 1 1 0 3 1 1 0% 0.67% 0.67% 0% 2.01% 0.67% 0.67% 3 0 0 1 0 0 0 2.01% 0% 0% 0.67% 0% 0% 0% 0 0%
UCHA PIND (16042) 287 72 6 0 0 2 0 6 2 5 0% 0% 0.7% 0% 2.09% 0.7% 1.74% 1 3 0 2 0 0 0 0.35% 1.05% 0% 0.7% 0% 0% 0% 0 0%
WAHID (16043) 181 52 5 0 1 3 0 3 2 2 0% 0.55% 1.66% 0% 1.66% 1.1% 1.1% 0 4 1 0 0 0 0 0% 2.21% 0.55% 0% 0% 0% 0% 0 0%
WAJIDOWAL (16044) 102 25 1 0 1 1 0 1 1 0 0% 0.98% 0.98% 0% 0.98% 0.98% 0% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0.98% 0% 0% 0% 0 0%