Monthly Income of highest earning household member in Disabled Member category households

State : NAGALAND (13) >> District : DIMAPUR (244) >> Block : DHANSIRIPAR (2313)
GP Name Total
Households
Total
Disabled Member Households
% of Disabled Member Households No. of Households with monthly Income of
highest earning household member
% of Households with monthly Income of
highest earning household member w.r.t Total HH
No. of Households with monthly Income of
highest earning household member
< 5000
No. of Households with monthly Income of
highest earning household member
5000 - 10000
No. of Households with monthly Income of
highest earning household member
> 10000
% of Households with monthly Income of
highest earning household member w.r.t Total HH
< 5000
% of Households with monthly Income of
highest earning household member w.r.t Total HH
5000 - 10000
% of Households with monthly Income of
highest earning household member w.r.t Total HH
> 10000
AMALUMA (258069) 151 2 1.32% 2 0 0 1.32% 0% 0%
BADE (258070) 452 6 1.33% 1 2 3 0.22% 0.44% 0.66%
DAINIEL VILLAGE (258071) 69 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
DHANSIRIPAR (258072) 193 6 3.11% 6 0 0 3.11% 0% 0%
DIESEPHE (258073) 174 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
DISAGAPHU (258074) 57 6 10.53% 6 0 0 10.53% 0% 0%
DOYAPUR (258075) 301 8 2.66% 7 1 0 2.33% 0.33% 0%
GENESH NAGA (258076) 220 10 4.55% 10 0 0 4.55% 0% 0%
GHOWOTO (258077) 57 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
HAZADISA (258078) 92 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
K. XEKIYE (258079) 45 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
KHEKIHO (258080) 202 1 0.5% 1 0 0 0.5% 0% 0%
KIYETO (258081) 191 7 3.66% 6 0 1 3.14% 0% 0.52%
MANGLAMUKH (258083) 59 3 5.08% 2 1 0 3.39% 1.69% 0%
MURISE (258084) 134 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
PIMLA (258085) 321 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
RAZAPHE (258086) 161 5 3.11% 4 1 0 2.48% 0.62% 0%
Razaphe Basa (259745) 48 2 4.17% 2 0 0 4.17% 0% 0%
SANGTAMTILA (258087) 269 103 38.29% 48 34 21 17.84% 12.64% 7.81%
SHEKAVI (258088) 87 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
SHOTOVI (258089) 77 4 5.19% 4 0 0 5.19% 0% 0%
SINRIJAN (258091) 332 7 2.11% 5 2 0 1.51% 0.6% 0%
TOSHIZU (258092) 100 1 1% 1 0 0 1% 0% 0%
TSETHRONGSE (258093) 186 3 1.61% 1 2 0 0.54% 1.08% 0%
URRA VILLAGE (258094) 102 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
VEDIMA (258095) 140 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
ZUTOVI A&B (258096) 176 3 1.7% 1 0 2 0.57% 0% 1.14%