All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : Amethi (640)
Block Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AMETHI (1578) 20553 1750 627 391 8.51% 3.05% 1.9%
BAHADURPUR (1465) 21223 512 573 178 2.41% 2.7% 0.84%
BHADAR (1581) 18302 1194 324 180 6.52% 1.77% 0.98%
BHETUA (1582) 14530 816 240 162 5.62% 1.65% 1.11%
GAURIGANJ (1586) 21303 1089 277 1133 5.11% 1.3% 5.32%
JAGDISHPUR (1587) 34706 1183 356 1908 3.41% 1.03% 5.5%
JAMO (1589) 26012 913 398 883 3.51% 1.53% 3.39%
MUSAFIR KHANA (1595) 22211 1049 108 1155 4.72% 0.49% 5.2%
SANGRAMPUR (1597) 13706 899 464 372 6.56% 3.39% 2.71%
SHAHGARH (1598) 12164 419 97 638 3.44% 0.8% 5.24%
SHUKUL BAZAR (1599) 26651 777 453 1020 2.92% 1.7% 3.83%
SINGHPUR (1481) 33382 919 105 137 2.75% 0.31% 0.41%
TILOI (1482) 27434 895 153 147 3.26% 0.56% 0.54%