All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : SULTANPUR (185)
Block Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AKHAND NAGAR (1577) 22804 951 819 633 4.17% 3.59% 2.78%
BALDIRAI (1579) 28116 1360 308 1713 4.84% 1.1% 6.09%
BHADAIYA (1580) 23157 1450 338 494 6.26% 1.46% 2.13%
DHANPATGANJ (1583) 26271 1644 937 971 6.26% 3.57% 3.7%
DOSTPUR (1584) 18647 687 358 387 3.68% 1.92% 2.08%
DUBEPUR (1585) 33914 2279 454 1162 6.72% 1.34% 3.43%
JAISINGHPUR (1588) 29746 1717 1170 1094 5.77% 3.93% 3.68%
KADIPUR (1590) 18440 880 367 833 4.77% 1.99% 4.52%
KARAUDIKALA (6714) 12831 380 280 146 2.96% 2.18% 1.14%
KUREBHAR (1591) 32176 2333 811 1470 7.25% 2.52% 4.57%
KURWAR (1592) 30565 1550 443 1244 5.07% 1.45% 4.07%
LAMBHUA (1593) 27681 1453 234 941 5.25% 0.85% 3.4%
MOTIGARPUR (1594) 14480 738 954 449 5.1% 6.59% 3.1%
P.P.KAMAICHA (1596) 16864 788 290 258 4.67% 1.72% 1.53%