All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : MIRZAPUR (170)
Block Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
CHHANVEY (1400) 36732 3285 1099 936 8.94% 2.99% 2.55%
HALLIA (1401) 35419 843 335 570 2.38% 0.95% 1.61%
JAMALPUR (1402) 40865 1386 274 678 3.39% 0.67% 1.66%
KON (1403) 16169 1019 171 233 6.3% 1.06% 1.44%
LALGANJ (1404) 21730 467 235 160 2.15% 1.08% 0.74%
MAJHAWA (1405) 20566 1355 404 421 6.59% 1.96% 2.05%
NAGAR (CITY) (1406) 36877 1776 236 364 4.82% 0.64% 0.99%
NARAINPUR (1407) 32915 2404 295 352 7.3% 0.9% 1.07%
PAHARI (1408) 20787 996 148 124 4.79% 0.71% 0.6%
PATEHRA (1409) 21304 513 67 72 2.41% 0.31% 0.34%
RAJGARH (1410) 35468 1187 171 217 3.35% 0.48% 0.61%
SHIKHAR (1411) 13606 1353 173 221 9.94% 1.27% 1.62%