All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : BARABANKI (129)
Block Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
BANI KODAR (942) 42755 1572 183 92 3.68% 0.43% 0.22%
BANKI (943) 31220 1291 436 689 4.14% 1.4% 2.21%
DARIYABAD (944) 29405 964 129 110 3.28% 0.44% 0.37%
DEWA (945) 35299 815 306 230 2.31% 0.87% 0.65%
FATEHPUR (946) 38268 1022 164 204 2.67% 0.43% 0.53%
HAIDARGARH (947) 33969 933 219 242 2.75% 0.64% 0.71%
HARAKH (948) 33354 998 78 82 2.99% 0.23% 0.25%
MASAULI (949) 32378 971 167 121 3% 0.52% 0.37%
NINDAURA (951) 39989 846 102 184 2.12% 0.26% 0.46%
PUREDALAI (952) 22764 322 96 214 1.41% 0.42% 0.94%
RAMNAGAR (953) 31462 934 91 133 2.97% 0.29% 0.42%
SIDHAUR (955) 43045 1033 107 76 2.4% 0.25% 0.18%
SIRAULI GAUSPUR (956) 32735 690 95 113 2.11% 0.29% 0.35%
SURATGANJ (957) 38462 474 45 64 1.23% 0.12% 0.17%
TRIVEDIGANJ (958) 33188 1192 330 215 3.59% 0.99% 0.65%