All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : AMBEDKAR NAGAR (121)
Block Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AKBARPUR (850) 45797 2910 292 455 6.35% 0.64% 0.99%
BASKHARI (851) 28473 1458 361 483 5.12% 1.27% 1.7%
BHITI (852) 27005 1655 366 389 6.13% 1.36% 1.44%
BHIYAWAN (853) 30493 1788 445 209 5.86% 1.46% 0.69%
JAHANGIR GANJ (854) 33174 1958 309 362 5.9% 0.93% 1.09%
JALAL PUR (855) 44903 3566 892 656 7.94% 1.99% 1.46%
KATEHARI (856) 33084 1979 296 605 5.98% 0.89% 1.83%
RAM NAGAR (857) 35093 1923 781 294 5.48% 2.23% 0.84%
TANDA (858) 41283 2349 639 662 5.69% 1.55% 1.6%