All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : ALLAHABAD (120)
Block Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
BAHADURPUR (830) 50997 4508 727 2214 8.84% 1.43% 4.34%
BAHRIA (831) 42658 2796 373 965 6.55% 0.87% 2.26%
CHAKA (832) 33540 1170 330 1202 3.49% 0.98% 3.58%
DHANUPUR (833) 30627 1091 401 1009 3.56% 1.31% 3.29%
HANDIA (834) 28307 1318 830 1054 4.66% 2.93% 3.72%
HOLAGARH (835) 30504 1954 250 359 6.41% 0.82% 1.18%
JASRA (836) 28209 1416 983 1169 5.02% 3.48% 4.14%
KARCHHANA (837) 33571 2293 340 681 6.83% 1.01% 2.03%
KAUDHIYARA (838) 24610 980 391 463 3.98% 1.59% 1.88%
KAURIHAR (839) 65076 4039 718 1502 6.21% 1.1% 2.31%
KORAON (840) 45816 1255 281 302 2.74% 0.61% 0.66%
MANDA (841) 28175 1798 743 608 6.38% 2.64% 2.16%
MAUAIMA (842) 29061 1194 194 406 4.11% 0.67% 1.4%
MEJA (843) 30151 1673 357 370 5.55% 1.18% 1.23%
PHULPUR (844) 34995 1493 523 1002 4.27% 1.49% 2.86%
PRATAPPUR (845) 32048 1738 818 1473 5.42% 2.55% 4.6%
SAIDABAD (846) 36726 2573 1302 1587 7.01% 3.55% 4.32%
SHANKARGARH (847) 27133 1440 351 333 5.31% 1.29% 1.23%
SORAON (848) 32361 2722 242 626 8.41% 0.75% 1.93%
URUWAN (849) 27561 3434 912 1521 12.46% 3.31% 5.52%