All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : AGRA (118)
Block Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ACHHNERA (803) 28789 1312 934 1853 4.56% 3.24% 6.44%
AKOLA (804) 23150 1959 441 880 8.46% 1.9% 3.8%
BAH (805) 23294 489 401 1649 2.1% 1.72% 7.08%
BARAULI AHIR (806) 39260 904 3120 4998 2.3% 7.95% 12.73%
BICHPURI (807) 25455 647 962 2718 2.54% 3.78% 10.68%
ETMADPUR (808) 25315 1058 1584 2918 4.18% 6.26% 11.53%
FATEHABAD (809) 29115 664 436 1356 2.28% 1.5% 4.66%
FATEHPUR SIKRI (810) 24341 643 307 1185 2.64% 1.26% 4.87%
JAGNER (811) 16007 425 300 746 2.66% 1.87% 4.66%
JAITPUR KALAN (812) 19633 660 374 937 3.36% 1.9% 4.77%
KHANDAULI (813) 28022 619 3318 2300 2.21% 11.84% 8.21%
KHERAGARH (814) 21824 737 381 384 3.38% 1.75% 1.76%
PINAHAT (815) 17915 481 457 752 2.68% 2.55% 4.2%
SAIYAN (816) 22238 366 612 2331 1.65% 2.75% 10.48%
SHAMSABAD (817) 28547 567 298 801 1.99% 1.04% 2.81%