Excluded All Households

State : HIMACHAL PRADESH (2) >> District : SIRMAUR (24) >> Block : SANGRAH (198)
GP Name Total
Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
ANDHERI (10046) 251 5 0 1 47 50 25 12 12 85 39 8 0 6 0 1.99% 0% 0.4% 18.73% 19.92% 9.96% 4.78% 4.78% 33.86% 15.54% 3.19% 0% 2.39% 0% 118
BAUNAL KAKOG (10047) 166 7 1 0 29 1 35 3 3 76 31 9 0 3 0 4.22% 0.6% 0% 17.47% 0.6% 21.08% 1.81% 1.81% 45.78% 18.67% 5.42% 0% 1.81% 0% 96
BHADOL (10048) 195 3 15 30 24 8 12 14 14 23 3 0 5 16 3 1.54% 7.69% 15.38% 12.31% 4.1% 6.15% 7.18% 7.18% 11.79% 1.54% 0% 2.56% 8.21% 1.54% 77
BHALLONA (10049) 213 3 4 6 47 10 38 16 16 12 204 10 0 8 0 1.41% 1.88% 2.82% 22.07% 4.69% 17.84% 7.51% 7.51% 5.63% 95.77% 4.69% 0% 3.76% 0% 206
BHARARI (10050) 474 6 0 33 64 11 57 14 14 110 22 0 0 28 0 1.27% 0% 6.96% 13.5% 2.32% 12.03% 2.95% 2.95% 23.21% 4.64% 0% 0% 5.91% 0% 184
BHATAN BHAJOND (10051) 307 35 7 5 31 45 12 6 6 74 12 5 0 7 0 11.4% 2.28% 1.63% 10.1% 14.66% 3.91% 1.95% 1.95% 24.1% 3.91% 1.63% 0% 2.28% 0% 150
BHATGARH (10052) 350 5 2 1 30 12 24 9 9 104 8 3 0 15 0 1.43% 0.57% 0.29% 8.57% 3.43% 6.86% 2.57% 2.57% 29.71% 2.29% 0.86% 0% 4.29% 0% 136
BHAWAI (10053) 412 8 3 5 87 54 116 8 8 76 27 1 0 24 0 1.94% 0.73% 1.21% 21.12% 13.11% 28.16% 1.94% 1.94% 18.45% 6.55% 0.24% 0% 5.83% 0% 188
BHUTLI MANAL (10054) 199 9 2 65 17 0 39 11 11 65 53 2 5 8 1 4.52% 1.01% 32.66% 8.54% 0% 19.6% 5.53% 5.53% 32.66% 26.63% 1.01% 2.51% 4.02% 0.5% 123
BIONG TATVA (10055) 173 4 2 2 50 3 31 12 12 64 11 0 2 7 0 2.31% 1.16% 1.16% 28.9% 1.73% 17.92% 6.94% 6.94% 36.99% 6.36% 0% 1.16% 4.05% 0% 100
CHARNA (10056) 334 27 1 11 66 3 60 20 20 146 16 1 0 16 0 8.08% 0.3% 3.29% 19.76% 0.9% 17.96% 5.99% 5.99% 43.71% 4.79% 0.3% 0% 4.79% 0% 205
CHOKKAR (10057) 312 12 8 194 37 4 29 3 3 157 22 6 17 12 7 3.85% 2.56% 62.18% 11.86% 1.28% 9.29% 0.96% 0.96% 50.32% 7.05% 1.92% 5.45% 3.85% 2.24% 245
DANA-GHATON (10058) 309 1 0 2 25 14 16 7 7 36 14 14 0 15 0 0.32% 0% 0.65% 8.09% 4.53% 5.18% 2.27% 2.27% 11.65% 4.53% 4.53% 0% 4.85% 0% 83
DEURI KHARAHAN (10059) 246 32 10 11 42 12 42 22 22 135 36 19 0 3 0 13.01% 4.07% 4.47% 17.07% 4.88% 17.07% 8.94% 8.94% 54.88% 14.63% 7.72% 0% 1.22% 0% 178
DEVA MANAL (10060) 221 10 1 19 28 23 33 7 7 57 35 6 4 11 2 4.52% 0.45% 8.6% 12.67% 10.41% 14.93% 3.17% 3.17% 25.79% 15.84% 2.71% 1.81% 4.98% 0.9% 115
DEVNA (10061) 345 22 3 3 55 21 25 6 6 63 11 2 3 19 0 6.38% 0.87% 0.87% 15.94% 6.09% 7.25% 1.74% 1.74% 18.26% 3.19% 0.58% 0.87% 5.51% 0% 134
GANOG (10062) 263 6 3 4 30 0 24 5 5 63 9 3 0 15 0 2.28% 1.14% 1.52% 11.41% 0% 9.13% 1.9% 1.9% 23.95% 3.42% 1.14% 0% 5.7% 0% 103
GAWAHI (10063) 196 7 5 4 51 60 40 3 3 126 24 8 1 16 1 3.57% 2.55% 2.04% 26.02% 30.61% 20.41% 1.53% 1.53% 64.29% 12.24% 4.08% 0.51% 8.16% 0.51% 159
GEHAL (10064) 217 6 0 1 24 0 15 0 0 12 0 0 0 8 0 2.76% 0% 0.46% 11.06% 0% 6.91% 0% 0% 5.53% 0% 0% 0% 3.69% 0% 48
GHANDURI (10065) 287 6 3 1 16 2 16 1 1 52 7 1 2 11 1 2.09% 1.05% 0.35% 5.57% 0.7% 5.57% 0.35% 0.35% 18.12% 2.44% 0.35% 0.7% 3.83% 0.35% 82
JAMMU KOTI (10066) 262 9 5 2 45 2 40 0 0 28 11 0 0 4 0 3.44% 1.91% 0.76% 17.18% 0.76% 15.27% 0% 0% 10.69% 4.2% 0% 0% 1.53% 0% 77
JARAG (10067) 186 4 3 2 24 1 46 0 0 51 10 0 1 12 0 2.15% 1.61% 1.08% 12.9% 0.54% 24.73% 0% 0% 27.42% 5.38% 0% 0.54% 6.45% 0% 96
KHALA KIAR (10068) 418 94 43 28 132 79 134 49 49 179 171 46 6 17 0 22.49% 10.29% 6.7% 31.58% 18.9% 32.06% 11.72% 11.72% 42.82% 40.91% 11% 1.44% 4.07% 0% 278
KHUD DRABIL (10069) 212 3 1 21 16 1 16 5 5 52 11 2 0 10 0 1.42% 0.47% 9.91% 7.55% 0.47% 7.55% 2.36% 2.36% 24.53% 5.19% 0.94% 0% 4.72% 0% 87
KOTI DHIMAN (10070) 335 2 5 10 40 2 22 0 0 66 15 9 0 21 0 0.6% 1.49% 2.99% 11.94% 0.6% 6.57% 0% 0% 19.7% 4.48% 2.69% 0% 6.27% 0% 113
LANA CHETA (10071) 401 5 2 294 32 0 17 1 1 203 180 57 94 22 30 1.25% 0.5% 73.32% 7.98% 0% 4.24% 0.25% 0.25% 50.62% 44.89% 14.21% 23.44% 5.49% 7.48% 346
LANA PALLAR (10072) 192 17 2 9 40 5 24 6 6 108 82 4 0 5 0 8.85% 1.04% 4.69% 20.83% 2.6% 12.5% 3.12% 3.12% 56.25% 42.71% 2.08% 0% 2.6% 0% 141
LUDHIANA (10073) 258 14 0 5 61 5 37 4 4 123 61 13 2 9 0 5.43% 0% 1.94% 23.64% 1.94% 14.34% 1.55% 1.55% 47.67% 23.64% 5.04% 0.78% 3.49% 0% 157
MAINA GHADHEL (10074) 220 2 0 4 53 49 54 1 1 87 28 2 0 10 0 0.91% 0% 1.82% 24.09% 22.27% 24.55% 0.45% 0.45% 39.55% 12.73% 0.91% 0% 4.55% 0% 110
NOHRA DHAR (10075) 516 39 1 13 114 36 97 15 15 233 85 5 7 31 1 7.56% 0.19% 2.52% 22.09% 6.98% 18.8% 2.91% 2.91% 45.16% 16.47% 0.97% 1.36% 6.01% 0.19% 335
RAJANA (10076) 282 10 8 61 37 5 37 10 10 107 30 17 0 9 0 3.55% 2.84% 21.63% 13.12% 1.77% 13.12% 3.55% 3.55% 37.94% 10.64% 6.03% 0% 3.19% 0% 154
RANFUA JABDOG (10077) 187 8 4 1 33 9 8 7 7 68 38 106 2 5 1 4.28% 2.14% 0.53% 17.65% 4.81% 4.28% 3.74% 3.74% 36.36% 20.32% 56.68% 1.07% 2.67% 0.53% 146
REDLI (10078) 244 3 0 8 24 0 15 1 1 28 13 3 0 10 0 1.23% 0% 3.28% 9.84% 0% 6.15% 0.41% 0.41% 11.48% 5.33% 1.23% 0% 4.1% 0% 67
SAINJ (10079) 277 5 12 4 41 38 13 33 33 96 31 1 0 10 0 1.81% 4.33% 1.44% 14.8% 13.72% 4.69% 11.91% 11.91% 34.66% 11.19% 0.36% 0% 3.61% 0% 134
SANGNA (10080) 290 11 10 27 79 12 62 10 10 77 12 0 4 11 1 3.79% 3.45% 9.31% 27.24% 4.14% 21.38% 3.45% 3.45% 26.55% 4.14% 0% 1.38% 3.79% 0.34% 154
SANGRAH (10081) 506 46 5 46 147 89 130 49 49 112 127 23 26 20 12 9.09% 0.99% 9.09% 29.05% 17.59% 25.69% 9.68% 9.68% 22.13% 25.1% 4.55% 5.14% 3.95% 2.37% 286
SATAHAN (10082) 214 5 4 10 46 2 34 10 10 62 16 3 1 12 1 2.34% 1.87% 4.67% 21.5% 0.93% 15.89% 4.67% 4.67% 28.97% 7.48% 1.4% 0.47% 5.61% 0.47% 104
SER TENDULA (10083) 314 21 4 20 70 0 38 11 11 125 61 4 1 16 0 6.69% 1.27% 6.37% 22.29% 0% 12.1% 3.5% 3.5% 39.81% 19.43% 1.27% 0.32% 5.1% 0% 188
SHAMRA (10084) 219 11 0 7 55 1 34 5 5 107 11 0 8 12 2 5.02% 0% 3.2% 25.11% 0.46% 15.53% 2.28% 2.28% 48.86% 5.02% 0% 3.65% 5.48% 0.91% 138
SHILAWARA/SHIVPUR (10085) 197 9 0 0 28 25 141 2 2 80 4 1 0 15 0 4.57% 0% 0% 14.21% 12.69% 71.57% 1.02% 1.02% 40.61% 2.03% 0.51% 0% 7.61% 0% 164
TIKKERI DASAKNA (10086) 127 4 0 0 32 0 9 0 0 22 0 0 41 5 8 3.15% 0% 0% 25.2% 0% 7.09% 0% 0% 17.32% 0% 0% 32.28% 3.94% 6.3% 71